logo
Кафедра менеджменту
Кафедра менеджменту
logo
Кафедра менеджменту
img

Навчальні дисципліни, що викладаються на кафедрі менеджменту

менеджменту


пор

Назва дисципліни

Стисла анотація

Дисципліни, призначені для підготовки студентів освітнього ступеню «бакалавр»
1. Адміністративний менеджмент Виникнення і розвиток теорії адміністрації. Сучасна концепція теорії адміністративного менеджменту. Проектування та створення організації. Система адміністративного менеджменту. Закони та принципи побудови ефективної системи адміністративного менеджменту. Механізм адміністративного менеджменту. Апарат управління як суб’єкт адміністративного менеджменту. Функції адміністративного менеджменту. Результативність системи адміністративного менеджменту.
2. Групова динаміка та комунікації Психологічні феномени поведінки персоналу в соціумі. Динамічні процеси в групі та команді. Мотивація поведінки особистості у групі. Організаційні феномени керівництва та лідерства в груповій динаміці. Технологія соціальної комунікації. Психологічні феномени комунікативної поведінки. Комунікаційні канали та результативність комунікацій.
3. Командоутворення Психологічні феномени поведінки особистості в соціумі. Поведінка особистості у групі. Групова динаміка як основа формування команд. Командна форма організації праці. Різновиди команд в менеджменті. Управління динамікою внутрішньокомандних процесів. Життєві цикли та моделі розвитку команд. Розподіл ролей в команді. Організація роботи в команді. Командна згуртованість, суперництво та конфлікти. Лідерство в командоутворенні (tearmbuilding). Моніторинг ефективності команди. Груподинамічний тренінг. Командний коучинг. Поняття та розвиток командного потенціалу. Комунікативна взаємодія в групі (команді). Управління комунікаціями та комунікативна компетентність. Форми комунікативної командної взаємодії. Інтернет-взаємодія та командна конкуренція. Формування системи командного менеджменту
4. Категорійний менеджмент Концептуальні засади категорійного менеджменту. Категорійний менеджмент як сучасний підхід до управління товарним асортиментом. Сутність товарної категорії як об’єкту управління. Розподіл асортименту товарів на категорії. Поняття про цикл руху товарної категорії. Відмінності традиційної системи закупівель від управління асортиментом за товарними категоріями. Особливості категорійного менеджменту для постачальника і споживача. Формування категорійного менеджменту на підприємстві оптової і роздрібної торгівлі. Основні етапи переходу підприємства на систему категорійного менеджменту. Посада категорійного менеджера: функції, обов’язки, вимоги до кваліфікації, ключові показники роботи.
5. Менеджмент Менеджмент як специфічна сфера людської діяльності. Розвиток сучасних теорій менеджменту. Сутність, роль та місце теорії організації в системі наукових знань. Організація як об’єкт управління. Закони, закономірності та принципи менеджменту. Функції менеджменту та процес управління. Планування, організування, мотивування, контролювання та регулювання як загальні функції менеджменту. Методи менеджменту як інструментарій реалізації функцій менеджменту. Управлінські рішення в менеджменті. Інформація та комунікації в менеджменті. Поняття керівництва та влади в менеджменті. Поняття, концепції та моделі лідерства в менеджменті. Організація праці менеджера. Ділове спілкування в менеджменті: сутність, значення та різновиди. Конфлікти у діяльності менеджера: сутність і види. Відповідальність та етика в менеджменті. Культура організації та менеджменту. Результативність та ефективність менеджменту.
6. Операційний менеджмент Теоретичні засади операційного менеджменту. Розробка продукту та вибір технологічного процесу у виробничій сфері. Операційні системи. Розробка послуг та вибір процесу обслуговування. Управління чергами. Проектування виробничих потужностей та місця розташування підприємства. Проектування розміщення матеріально-технічних об’єктів. Планування та контроль в системі операційного менеджменту. Операційні стратегії.
7. Рекрутмент Сутність та технологія рекрутменту в системі менеджменту персоналу. Маркетинг персоналу та планування рекрутменту. Пошук та підбір працівників в організацію. Організація роботи з провайдерами в системі рекрутменту: співпраця з рекрутинговими та кадровими агентствами та робота штатного рекрутера. Відбір персоналу в системі рекрутменту. Типи інтерв’ю в процесі відбору персоналу. Наймання кандидатів на вакантні посади в організацію. Розвиток технології рекрутменту в системі менеджменту персоналу.
8. Ризик-
менеджмент
Сутнісна характеристика ризиків і їх класифікація. Процес управління ризиками. Місце ризику, невизначеності і ризик-менеджменту у системі наукового знання і суспільних функцій. Основні прийоми застосування загальнонаукових підходів до розроблення стратегічних напрямів розвитку організації в умовах невизначеності і ризику для забезпечення цілей її розвитку. Методичні основи аналізу, ідентифікації, оцінки і обробляння ризиків. Критерії прийняття рішень із урахуванням оцінки ризику. Якісне і кількісне оцінювання підприємницьких ризиків. Обґрунтування управлінських впливів на ризик.
9. Самоменеджмент Теоретичні основи самоменеджменту. Наукова організація праці менеджера. Планування особистої роботи менеджера. Концепція тайм-менеджменту. Планування та організація робочого місця менеджера. Ділове спілкування в діяльності менеджера. Самомотивація та самоконтроль менеджера. Поведінка менеджера в конфліктних ситуаціях. Формування якостей ефективного менеджера: професійних, ділових, адміністративно-організаційних, соціально-психологічних, моральних. Розвиток управлінського потенціалу.
10. Соціальна відповідальність бізнесу Соціальна відповідальність як чинник стійкого розвитку. Соціальна відповідальність людини, держави та суспільства. Організаційно-економічне забезпечення управління корпоративною соціальною відповідальністю. Формування відносин роботодавців із працівниками, бізнесу із зовнішніми організаціями на засадах соціальної відповідальності. Екологічна компонента соціальної відповідальності. Соціальне партнерство. Моніторинг корпоративної соціальної відповідальності. Оцінювання ефективності соціальної відповідальності.
11. Системи
технологій
Концептуальні засади систем технологій. Технології та технологічний процес: сутність та генезис. Агрегування технологічної системи. Галузеві особливості технологічного розвитку. Імплементація систем технологій в діяльність підприємства. Ресурсне забезпечення систем технологій. Екологічна політика як інструмент систем технологій. Генерування стратегії та умови реалізації систем технологій
12. Стратегічне управління підприємством Сутність та концептуальні засади стратегічного управління підприємством. Наукові підходи до формування стратегій. Стратегічне планування. Стратегічна діагностика зовнішнього середовища підприємства. Класифікація стратегій. Стратегічний потенціал підприємства. Управління стратегічною позицією підприємства. Генерування стратегічних альтернатив підприємства. Види стратегічного управління. Оцінювання ефективності стратегії та стратегічні зміни на підприємстві. Стратегічний контроль.
13. Стратегія підприємства Становлення та розвиток теорії стратегії підприємства. Стратегічний контекст, місія та цілі діяльності підприємства. Стратегічна діагностика зовнішнього середовища підприємства. Аналіз стратегічного потенціалу підприємства. Визначення бізнес-стратегій у процесі формування корпоративного «портфеля» підприємства. Альтернативність вибору стратегій конкуренції. Стратегії розвитку підприємства. Корпоративна стратегія підприємства. Стратегія диверсифікації діяльності підприємства. Стратегії підприємств у міжнародному середовищі. Стратегії підприємств за галузевою належністю. Ресурсні стратегії підприємства. Стратегічні аспекти реалізації маркетингової функції на підприємстві. Виробнича стратегія підприємства. Стратегії управління персоналом на підприємстві. Стратегічне планування в системі формування стратегії підприємства
14. Теорія організації Теорія організації в системі наук. Основні теорії та моделі організації. Еволюція теоретичних концепцій організації. Характеристика і типологія сучасних організацій. Організація як система. Зовнішнє та внутрішнє середовище організації. Організація як процес. Сутність і концепції життєвого циклу організації. Організаційні комунікації. Структура організації як чинник забезпечення її ефективності. Організаційна культура. Імідж організації. Репутація як особливий ресурс організації.
15. Управління інноваціями Сутність понять управління інноваціями. Інноваційна діяльність як об’єкт управління інноваціями. Державна підтримка інноваційних процесів. Організаційні форми інноваційної діяльності. Управління інноваціями на підприємстві. Управління інноваційним проектом. Оцінювання ефективності інноваційної діяльності організації.
16. Управління
кадровою службою
Концептуальні основи формування та розвитку кадрової служби в організації. Організаційна побудова та функції кадрової служби в організації. Регламентування діяльності працівників кадрової служби. Кадрове діловодство як функція кадрової служби в організації. Документування обліку кадрів в організації. Формування звітних документів з кадрової роботи. Інформаційні технології в роботі кадрових служб.
17. Управління персоналом Методологічні основи управління персоналом. Персонал як об’єкт управління в організації. Компетентісний підхід в управлінні персоналом. Кадрова політика організації. Планування роботи з персоналом в організації. Структура та функції підрозділів з управління персоналом. Кадрове діловодство в організації. Набір та підбір персоналу в організації. Відбір персоналу в організації. Профорієнтація та адаптація персоналу в організації. Формування колективу та команди в організації. Згуртованість колективу та соціальний розвиток персоналу. Управління винагородою персоналу. Оцінювання персоналу в організації. Управління рухом і розвитком персоналу організації. Форми та методи професійного навчання персоналу. Інновації в управлінні персоналом. Управління процесами вивільнення персоналу. Соціальне партнерство в організації. Ефективність управління персоналом.
18. HR-менеджмент Методологічні основи HR-менеджменту. Персонал як об’єкт управління в організації. Компетентісний підхід в HR-менеджменті. Кадрова політика та HR-стратегія в організації. Планування людських ресурсів в організації. Структура та функції HR-підрозділів в менеджменті. Кадрове діловодство та HR-технології в організації. Набір та підбір персоналу в організації. Відбір персоналу в організації. Профорієнтація та адаптація працівників в організації. Оцінювання персоналу в організації. Управління мотивацією та винагородою персоналу. Управління рухом і розвитком персоналу організації. Форми та методи професійного навчання персоналу. Інновації в HR-менеджменті та готовність працівників до змін. Формування колективу (команди) в HR-менеджменті. Управління процесами вивільнення персоналу. Соціальне партнерство в організації. Ефективність HR-менеджменту.
Дисципліни, призначені для підготовки студентів освітнього ступеню «магістр»
1. Інноваційний
розвиток підприємства
Інновації і циклічність економічного розвитку. Ключові поняття інноваційного розвитку. Сучасні організаційні форми інноваційного розвитку. Інноваційні бізнес-моделі та стратегії інноваційного розвитку підприємства. Управління інноваційним розвитком підприємства. Механізми та інструменти забезпечення інноваційного розвитку підприємства. Вимірювання рівня інноваційного розвитку та чинники підвищення його ефективності
2. Кадровий аудит Теоретичні засади кадрового аудиту. Методологія аудиту персоналу. Інформаційне та методичне забезпечення кадрового аудиту. Організаційний та соціальний аудит персоналу. Сутність та завдання аудиту привабливості організації на ринку праці. Аудит функцій кадрової служби. Аудит обліку та звітності з персоналу. Аудит кадрового потенціалу організації. Аудит звільнення персоналу. Аудит умов та охорони праці персоналу. Аудит витрат на персонал. Результативність та ефективність кадрового аудиту
3. Консалтинг Інститут консультування та ринок консалтингових послуг. Технологія консультаційного процесу. Документальне оформлення управлінського консультування. Поведінка консультанта в системі «клієнт-консультант». Інструменти процесу консультування. Етапи розробки консультаційних рекомендацій. Методи творчого пошуку альтернативних варіантів рішень. Політика організацій, що надають консультаційні послуги. Якість та результативність консультаційного процесу.
4. Корпоративне управління Теоретичні основи корпоративного управління. Інфраструктура корпоративного середовища. Учасники корпоративних відносин та органи корпоративного управління. Моделі та міжнародні стандарти корпоративного управління. Організаційно-економічний механізм корпоративного управління. Управління корпоративними витратами. Звітність та контролювання в системі корпоративного управління. Управління державними корпоративними правами. Ефективність та якість корпоративного управління.
5. Корпоративне управління у міжнародних компаніях Теоретичні основи корпоративного управління у міжнародних компаніях. Інфраструктура міжнародного корпоративного середовища. Учасники корпоративних відносин та органи корпоративного управління у міжнародних компаніях. Моделі та міжнародні стандарти корпоративного управління. Організаційно-економічний механізм корпоративного управління у міжнародних компаніях. Управління корпоративними витратами у міжнародних компаніях. Звітність та контролювання в системі корпоративного управління у міжнародних компаніях.  Ефективність та якість корпоративного управління у міжнародних компаніях.
6. Креативний менеджмент Креативний менеджмент як наука i вид управлінської діяльності. Творчий потенціал процес особистості та його оцінювання. Методи психологічної активізації мислення і розширення уяви. Методи спрямованого пошуку ідей. Критерії вибору методів генерування ідей. Методи колективного генерування ідей та їх застосування. Управління креативною організацією. Мотивація креативності персоналу. Підходи до креативного навчання персоналу. Керівник організації як лідер креативного менеджменту.
7.. Кроскультурний менеджмент Культура у міжнародних ділових відносинах. Класифікація моделей культур. Проблеми міжкультурного спілкування. Культурні розбіжності в стилі управління. Культурні параметри організаційної поведінки. Культурні архетипи організацій. Стратегії розпізнавання культури організації. Стратегії управління культурним різноманіттям. Теорії мотивації та їх кроскультурний аспект. Ставлення до роботи в різних культурах.
8. Організаційна поведінка Концептуальні основи організаційної поведінки. Поведінка працівника як суб’єкт-об’єкта управління. Група в організації як об’єкт управління. Мотивація трудової поведінки людини в організації. Організаційна поведінка як об’єкт менеджменту. Управління організаційними комунікаціями. Поведінка лідерів в глобальних організаціях. Емоційний інтелект у поведінці людини. Організаційна поведінка у міжнародному контексті.
9. Репутаційний
менеджмент
Термін «репутація», його історія, особливості і складові. Репутація як компонент гудвілу ("goodwill") і стратегічний актив організації. Кроскультурні особливості складових репутації. Поняття та складові репутаційного менеджменту. Зв'язок влади, капіталу і феномена репутації. Вплив репутації органів управління компанією (топ-менеджменту, ради директорів) на загальну оцінку її репутації. Вплив корпоративної культури на репутацію організації. Роль корпоративної соціальної відповідальності у формуванні репутації. Основні етапи оцінки корпоративного іміджу і репутації. Стратегічний аналіз змін корпоративної репутації. Розробка і реалізація репутаційної безпеки. Технології створення і зміцнення корпоративної репутації. Прогнозування репутаційних втрат. Оцінка репутаційних ризиків організації. Оцінка репутаційного капіталу організації.
10. Ризик-
менеджмент у міжнародному
бізнесі
Сутнісна характеристика ризиків міжнародного бізнесу і їх класифікація. Процес управління ризиками в міжнародній діяльності. Місце ризику, невизначеності і ризик-менеджменту у міжнародній діяльності підприємства. Основні прийоми застосування загальнонаукових підходів до розроблення стратегічних напрямів розвитку організації в міжнародному бізнесі умовах невизначеності і ризику для забезпечення цілей її розвитку. Методичні основи аналізу, ідентифікації, оцінки і обробляння ризиків у міжнародному бізнесі. Критерії прийняття рішень із урахуванням оцінки ризику у міжнародній діяльності підприємства. Якісне і кількісне оцінювання ризиків міжнародного бізнесу. Обґрунтування управлінських впливів на ризик у міжнародній діяльності.
11. Соціальний менеджмент Концепція формування та розвитку системи соціального менеджменту. Управління соціальними процесами та їх сутність. Соціальна організація в структурі соціального менеджменту. Системна методологія управління соціальними процесами. Людина на ринку праці та її соціальний захист. Управління міграційними процесами в суспільстві. Моніторинг соціальних процесів і соціально-статистична діагностика. Ідеологія соціального партнерства в суспільстві. Соціальні аспекти управління трудовим колективом.
12. Стратегічний менеджмент Сутність та передумови виникнення стратегічного менеджменту. Система стратегічного менеджменту на підприємстві. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства. Стратегічний потенціал підприємства. Організаційна підготовка реалізації стратегії. Реалізація стратегії та стратегічний контроль на підприємстві.
13 Стратегічний менеджмент у міжнародному
бізнесі
Роль і призначення стратегії в міжнародному бізнесі. Застосування стратегічного менеджменту на підприємствах міжнародного бізнесу. Макросередовище підприємства міжнародного бізнесу. Галузеве середовище підприємства міжнародного бізнесу. Глобальне ринкове середовище підприємства міжнародного бізнесу. Стратегічні можливості підприємства міжнародного бізнесу. Довгострокові очікування та цілі міжнародної діяльності підприємства. Створення стратегії на підприємстві міжнародного бізнесу. Корпоративна, міжнародна та бізнес-стратегія підприємства міжнародного бізнесу. Напрями та методи стратегічного розвитку підприємства міжнародного бізнесу. Організаційна підготовка реалізації стратегії на підприємстві міжнародного бізнесу. Ресурсне забезпечення реалізації стратегії на підприємстві міжнародного бізнесу.
14. Стратегічне управління Концептуальні засади теорії стратегічного управління. Рівні стратегічних рішень та типологія стратегій організації. Стратегічне планування. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища організації. Стратегічний потенціал підприємства та формування його конкурентних переваг. Портфельні стратегії та управління стратегічною позицією організації. Генерування стратегій й умови їх реалізації. Стратегічний контроль у процесі стратегічних перетворень в організації. Види стратегічного управління.
15. Торговельний менеджмент Сутність, цілі та завдання торговельного менеджменту як системи. Інфраструктура торговельного менеджменту. Правове, нормативне, ринкове і внутрішнє регулювання торговельної діяльності підприємства. Функції та механізм торговельного менеджменту. Стратегія торговельного менеджменту, її зміст та послідовність розробки. Організаційні засади торговельного менеджменту. Вибір найбільш ефективних організаційних форм функціонування підприємства торгівлі. Найбільш ефективні методи продажу товарів та організації додаткових послуг покупцям. Управління торгово-технологічними процесами. Управління товарооборотом, доходами, витратами та прибутком підприємства торгівлі. Ресурсне забезпечення діяльності торговельного менеджменту. Організація комунікаційних процесів у сфері торговельного менеджменту. Культура торговельного підприємства.
16. Трансфер
технологій
Поняття технологій виробництва. Технологічні системи. Технологічний розвиток. Система трансферу технологій. Поняття, об’єкти та суб’єкти, види трансферу технологій. Організаційний механізм, напрямки і канали передачі технологій. Технологічна інфраструктура. Державне регулювання у сфері трансферу технологій. Ліцензування як форма комерціалізації технологій.. Система та механізми управління трансфером технологій. Технологічний аудит та прогнозування. Оцінка ефективності трансферу технологій.
17. Управління
змінами
Природа, джерела та необхідність проведення змін. Глобальне середовище змін. Локальне середовище змін. Типологізація змін в організації. Процес управління змінами в організації. Організаційна діагностика та оцінка готовності організації до змін. Проектний підхід до управління змінами. Мотивація та контроль впровадження змін. Моделі управління змінами в організації. Методи та інструменти управління змінами. Зміни в групах і командах в організації. Зміни в організаційній культурі. Сприйняття та реакція працівників на зміни в організації. Керівництво та лідерство в управлінні змінами. Організаційний розвиток як результат змін. Розвиток організацій, що навчаються. Результативність та ефективність управління змінами.
18. Управління
кар’єрою
Кар’єра як соціально-економічна категорія. Індивідуальне планування кар’єри. Управлінська кар’єра: сутність та особливості реалізації. Управління кар’єрою працівників в організації. Кар’єра індивіда у міжнародних компаніях. Управління мобільністю персоналу та формуванням кадрового резерву. Планування кадрового резерву в системі управління кар’єрою. Результативність управління кар’єрою працівників.
19. Управління
проектами
Загальні положення щодо управління проектами в організації Обґрунтування проекту. Планування проекту. Управління часом виконання проекту. Планування ресурсного забезпечення проекту. Контролювання виконання проекту. Управління ризиками проектів. Управління якістю проекту. Управління проектною командою

13.09.2016
41916
4856
остання редакція 17.02.2021
05865