logo
Кафедра менеджменту
Кафедра менеджменту
logo
Кафедра менеджменту
img

Навчальні дисципліни, що викладаються на кафедрі менеджменту

менеджменту


пор

Назва дисципліни

Стисла анотація

Дисципліни, призначені для підготовки студентів освітнього ступеню «бакалавр»
1. Аграрний менеджмент Сутність, предмет та компетенції аграрного менеджменту. Форми власності та організації бізнесу в аграрному секторі економіки. Загальні функції аграрного менеджменту. Прийняття та реалізація управлінських рішень в агробізнесі. Менеджмент трудових ресурсів, соціальна відповідальність та етика в аграрному бізнесі. Менеджмент земельних ресурсів. Управління енергетичними ресурсами підприємства. Управління фінансами в агробізнесі. Система управління витратами підприємств. Управління якістю продукції аграрних підприємств. Екологічний менеджмент на аграрних підприємствах. Менеджмент маркетингової діяльності аграрних підприємств. Управління результативністю та ефективністю в агробізнесі. Управління конкурентоспроможністю підприємств агробізнесу
2. Командоутворення Психологічні феномени поведінки особистості в соціумі. Поведінка особистості у групі. Групова динаміка як основа формування команд. Командна форма організації праці. Різновиди команд в менеджменті. Управління динамікою внутрішньокомандних процесів. Життєві цикли та моделі розвитку команд. Розподіл ролей в команді. Організація роботи в команді. Командна згуртованість, суперництво та конфлікти. Лідерство в командоутворенні (tearmbuilding). Моніторинг ефективності команди. Груподинамічний тренінг. Командний коучинг. Поняття та розвиток командного потенціалу. Комунікативна взаємодія в групі (команді). Управління комунікаціями та комунікативна компетентність. Форми комунікативної командної взаємодії. Інтернет-взаємодія та командна конкуренція. Формування системи командного менеджменту
3. Категорійний менеджмент Концептуальні засади категорійного менеджменту. Категорійний менеджмент як сучасний підхід до управління товарним асортиментом. Сутність товарної категорії як об’єкту управління. Розподіл асортименту товарів на категорії. Поняття про цикл руху товарної категорії. Відмінності традиційної системи закупівель від управління асортиментом за товарними категоріями. Особливості категорійного менеджменту для постачальника і споживача. Формування категорійного менеджменту на підприємстві оптової і роздрібної торгівлі. Основні етапи переходу підприємства на систему категорійного менеджменту. Посада категорійного менеджера: функції, обов’язки, вимоги до кваліфікації, ключові показники роботи.
4. Менеджмент Менеджмент як специфічна сфера людської діяльності. Розвиток сучасних теорій менеджменту. Сутність, роль та місце теорії організації в системі наукових знань. Організація як об’єкт управління. Закони, закономірності та принципи менеджменту. Функції менеджменту та процес управління. Планування, організування, мотивування, контролювання та регулювання як загальні функції менеджменту. Методи менеджменту як інструментарій реалізації функцій менеджменту. Управлінські рішення в менеджменті. Інформація та комунікації в менеджменті. Поняття керівництва та влади в менеджменті. Поняття, концепції та моделі лідерства в менеджменті. Організація праці менеджера. Ділове спілкування в менеджменті: сутність, значення та різновиди. Конфлікти у діяльності менеджера: сутність і види. Відповідальність та етика в менеджменті. Культура організації та менеджменту. Результативність та ефективність менеджменту.
5. Менеджмент 
підприємства харчової промисловості
Сутність та характеристика менеджменту підприємства харчової промисловості. Життєвий цикл підприємства. Організація управління підприємством харчової промисловості. Організаційний інжиніринг. Управління персоналом підприємства. Організація управлінської діяльності. Управління підприємством харчової промисловості в умовах ризику та кризових ситуацій. Ефективність менеджменту підприємства в харчовій промисловості
6. Менеджмент 
підприємства легкої промисловості
Сутність та характеристика менеджменту підприємства. Організація виробництва підприємств з виготовлення текстилю. Організація виробництва швейних підприємств. Організація виробництва підприємств з виготовлення і обробки шкіри. Маркетинг-менеджмент підприємств легкої промисловості. Управління персоналом підприємств легкої промисловості. Управління підприємствами легкої промисловості в умовах ризику та кризових ситуацій. Територіальне розміщення підприємств легкої промисловості. Організаційний інжиніринг. Екологічний менеджмент. Ефективність менеджменту підприємств легкої промисловості
7. Операційний менеджмент Теоретичні засади операційного менеджменту. Розробка продукту та вибір технологічного процесу у виробничій сфері. Операційні системи. Розробка послуг та вибір процесу обслуговування. Управління чергами. «Індустрія 4.0»: інтегрування віртуальної реальності в сучасне матеріальне виробництво. Роботизоване виробництво та «розумні» заводи. Smart-товари. Проектування виробничих потужностей та місця розташування підприємства. Проектування розміщення матеріально-технічних об’єктів. Планування та контроль в системі операційного менеджменту. Операційні стратегії. Управління результативністю операційної діяльності. Операційний консалтинг та інформаційне забезпечення в операційному менеджменті.
8. Рекрутмент Сутність та технологія рекрутменту в системі менеджменту персоналу. Маркетинг персоналу та планування рекрутменту. Пошук та підбір працівників в організацію. Організація роботи з провайдерами в системі рекрутменту: співпраця з рекрутинговими та кадровими агентствами та робота штатного рекрутера. Відбір персоналу в системі рекрутменту. Типи інтерв’ю в процесі відбору персоналу. Наймання кандидатів на вакантні посади в організацію. Розвиток технології рекрутменту в системі менеджменту персоналу.
9. Ризик-
менеджмент
Сутнісна характеристика ризиків і їх класифікація. Процес управління ризиками. Місце ризику, невизначеності і ризик-менеджменту у системі наукового знання і суспільних функцій. Основні прийоми застосування загальнонаукових підходів до розроблення стратегічних напрямів розвитку організації в умовах невизначеності і ризику для забезпечення цілей її розвитку. Методичні основи аналізу, ідентифікації, оцінки і обробляння ризиків. Критерії прийняття рішень із урахуванням оцінки ризику. Якісне і кількісне оцінювання підприємницьких ризиків. Обґрунтування управлінських впливів на ризик.
10. Ризик-
менеджмент у міжнародному
бізнесі
Сутнісна характеристика ризиків міжнародного бізнесу і їх класифікація. Процес управління ризиками в міжнародній діяльності. Місце ризику, невизначеності і ризик-менеджменту у міжнародній діяльності підприємства. Основні прийоми застосування загальнонаукових підходів до розроблення стратегічних напрямів розвитку організації в міжнародному бізнесі умовах невизначеності і ризику для забезпечення цілей її розвитку. Методичні основи аналізу, ідентифікації, оцінки і обробляння ризиків у міжнародному бізнесі. Критерії прийняття рішень із урахуванням оцінки ризику у міжнародній діяльності підприємства. Якісне і кількісне оцінювання ризиків міжнародного бізнесу. Обґрунтування управлінських впливів на ризик у міжнародній діяльності.
11. Самоменеджмент Теоретичні основи самоменеджменту. Наукова організація діяльності працівника. Основні види розподілу та кооперації праці. Планування особистої роботи працівника. Концепція тайм-менеджменту. Концепції лідерства. Планування та організація робочого місця працівника. Ділове спілкування в діяльності працівника. Раціоналізація процесу ведення телефонних розмов. Технологія проведення ділових нарад. Організація та проведення ділових переговорів. Самомотивація та самоконтроль працівника. Поведінка людини в стресових та конфліктних ситуаціях. Формування якостей ефективного працівника: професійних, ділових, адміністративно-організаційних, соціально-психологічних, моральних. Розвиток управлінського потенціалу.
12. Соціальна відповідальність бізнесу Соціальна відповідальність як чинник стійкого розвитку. Соціальна відповідальність людини, держави та суспільства. Організаційно-економічне забезпечення управління корпоративною соціальною відповідальністю. Формування відносин роботодавців із працівниками, бізнесу із зовнішніми організаціями на засадах соціальної відповідальності. Екологічна компонента соціальної відповідальності. Соціальне партнерство. Моніторинг корпоративної соціальної відповідальності. Оцінювання ефективності соціальної відповідальності.
13. Соціальний та корпоративний менеджмент в організації Теоретичні засади розвитку соціального та корпоративного менеджменту в організації. Історія розвитку соціального та корпоративного менеджменту в організації. Соціальні процеси в організації. Корпоративні відносини в організації. Регламентування соціального та корпоративного менеджменту. Системний підхід до соціального та корпоративного менеджменту в організації. Соціальна та дивідендна політика в організації. Соціальна організація та корпорація в менеджменті. Методи та технології соціального менеджменту в організації (корпорації). Регулювання корпоративних конфліктів в організації. Стратегії корпоративного менеджменту в організації. Корпоративна соціальна відповідальність організації. Соціальний моніторинг та контроль в діяльності корпорацій. Управління соціальним розвитком організації. Соціальне партнерство в діяльності корпорацій. Соціальні аспекти формування корпоративної культури в організації. Ефективність соціального менеджменту в корпорації.
14. Системи
технологій
Концептуальні засади систем технологій. Технології та технологічний процес: сутність та генезис. Агрегування технологічної системи. Галузеві особливості технологічного розвитку. Імплементація систем технологій в діяльність підприємства. Ресурсне забезпечення систем технологій. Екологічна політика як інструмент систем технологій. Генерування стратегії та умови реалізації систем технологій
15. Стратегічне управління Концептуальні засади теорії стратегічного управління. Рівні стратегічних рішень та типологія стратегій організації. Стратегічне планування. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища організації. Стратегічний потенціал підприємства та формування його конкурентних переваг. Портфельні стратегії та управління стратегічною позицією організації. Генерування стратегій й умови їх реалізації. Стратегічний контроль у процесі стратегічних перетворень в організації. Види стратегічного управління.
16. Стратегічне управління підприємством Сутність та концептуальні засади стратегічного управління підприємством. Наукові підходи до формування стратегій. Стратегічне планування. Стратегічна діагностика зовнішнього середовища підприємства. Класифікація стратегій. Стратегічний потенціал підприємства. Управління стратегічною позицією підприємства. Генерування стратегічних альтернатив підприємства. Види стратегічного управління. Оцінювання ефективності стратегії та стратегічні зміни на підприємстві. Стратегічний контроль.
17. Стратегічний менеджмент у міжнародному
бізнесі
Роль і призначення стратегії в міжнародному бізнесі. Застосування стратегічного менеджменту на підприємствах міжнародного бізнесу. Макросередовище підприємства міжнародного бізнесу. Галузеве середовище підприємства міжнародного бізнесу. Глобальне ринкове середовище підприємства міжнародного бізнесу. Стратегічні можливості підприємства міжнародного бізнесу. Довгострокові очікування та цілі міжнародної діяльності підприємства. Створення стратегії на підприємстві міжнародного бізнесу. Корпоративна, міжнародна та бізнес-стратегія підприємства міжнародного бізнесу. Напрями та методи стратегічного розвитку підприємства міжнародного бізнесу. Організаційна підготовка реалізації стратегії на підприємстві міжнародного бізнесу. Ресурсне забезпечення реалізації стратегії на підприємстві міжнародного бізнесу.
18. Теорія організації Теорія організації в системі наук. Основні теорії та моделі організації. Еволюція теоретичних концепцій організації. Характеристика і типологія сучасних організацій. Організація як система. Зовнішнє та внутрішнє середовище організації. Організація як процес. Сутність і концепції життєвого циклу організації. Організаційні комунікації. Структура організації як чинник забезпечення її ефективності. Організаційна культура. Імідж організації. Репутація як особливий ресурс організації.
19. Управління інноваціями Теоретичні засади управління інноваціями. Інновація як об’єкт управління. Інноваційний процес і діяльність. Генерування інноваційних ідей. Планування інноваційної діяльності. Організування інноваційної діяльності. Фінансування інновацій. Стимулювання інноваційної активності персоналу. Обстеження інновацій на підприємстві. Механізми захисту інновацій. Проєктне управління інноваціями. Інноваційне співробітництво. Державна інноваційна політика. Національна інноваційна система.
20. Управління
кадровою службою
Концептуальні основи формування та розвитку кадрової служби в організації. Організаційна побудова та функції кадрової служби в організації. Структури кадрових служб організацій різних розмірів та галузей діяльності. Формування складу працівників кадрової служби. Кількісний та якісний склад працівників кадрових служб. Показники ефективності роботи працівників кадрової служби. Регламентування діяльності працівників кадрової служби. Кадрове діловодство як функція кадрової служби в організації. Документування обліку кадрів в організації. Види та порядок оформлення відпусток. Службові відрядження: сутність та різновиди. Оформлення документів для призначення пенсій. Формування звітних документів з кадрової роботи. Інформаційні технології в роботі кадрових служб
21. Управління персоналом Методологічні основи управління персоналом. Персонал як об’єкт управління в організації. Компетентісний підхід в управлінні персоналом. Кадрова політика організації. Планування роботи з персоналом в організації. Структура та функції підрозділів з управління персоналом. Кадрове діловодство в організації. Набір та підбір персоналу в організації. Відбір персоналу в організації. Профорієнтація та адаптація персоналу в організації. Формування колективу та команди в організації. Згуртованість колективу та соціальний розвиток персоналу. Управління винагородою персоналу. Оцінювання персоналу в організації. Управління рухом і розвитком персоналу організації. Форми та методи професійного навчання персоналу. Інновації в управлінні персоналом. Управління процесами вивільнення персоналу. Соціальне партнерство в організації. Ефективність управління персоналом
22. Управління персоналом в міжнародній компанії Система управління персоналом в МК. Професійна кваліфікація персоналу в МК. Структура та функції HR-підрозділів в МК. Інформаційні технології в HR-менеджменті. Кадрова політика та планування роботи з персоналом у МК. Формування персоналу в МК. Відбір персоналу в МК. Адаптація персоналу в МК. Організація роботи працівників в команді. Оцінювання персоналу в МК. Мотивація персоналу в МК. Розвиток персоналу в МК. Форми та методи професійного навчання персоналу в МК. Управління кар’єрою персоналу в МК. Управління вивільненням персоналу в МК. Соціальна відповідальність персоналу в МК. Ефективність управління персоналом в МК.
23. HR-менеджмент Методологічні основи HR-менеджменту. Персонал як об’єкт управління в організації. Компетентісний підхід в HR-менеджменті. Кадрова політика та HR-стратегія в організації. Планування людських ресурсів в організації. Структура та функції HR-підрозділів в менеджменті. Кадрове діловодство та HR-технології в організації. Набір та підбір персоналу в організації. Відбір персоналу в організації. Профорієнтація та адаптація працівників в організації. Оцінювання персоналу в організації. Управління мотивацією та винагородою персоналу. Управління рухом і розвитком персоналу організації. Форми та методи професійного навчання персоналу. Інновації в HR-менеджменті та готовність працівників до змін. Формування колективу (команди) в HR-менеджменті. Управління процесами вивільнення персоналу. Соціальне партнерство в організації. Ефективність HR-менеджменту.
Дисципліни, призначені для підготовки студентів освітнього ступеню «магістр»
1. Адміністративний менеджмент Виникнення і розвиток теорії адміністрації. Сучасна концепція теорії адміністративного менеджменту. Проектування та створення організації. Система адміністративного менеджменту. Закони та принципи побудови ефективної системи адміністративного менеджменту. Механізм адміністративного менеджменту. Апарат управління як суб’єкт адміністративного менеджменту. Функції адміністративного менеджменту. Результативність системи адміністративного менеджменту.
2. Інноваційний
розвиток підприємства
Характер і зміст інноваційного розвитку підприємства на основі залучення його науково-технологічного та інтелектуального потенціалу з метою досягнення стратегічних цілей та забезпечення  конкурентоспроможності. Визначення особливостей інноваційної системи підприємства та структурного складу інноваційного потенціалу. Вивчення теоретико-методичних положень розробки стратегій інноваційного розвитку підприємства. Оцінки економічної ефективності та результативності інноваційної діяльності підприємства. 
3. Кадровий аудит Теоретичні засади кадрового аудиту. Сутність, суб’єкти та об’єкти кадрового аудиту. Процес проведення кадрового аудиту. Методологія аудиту персоналу. Інформаційне та методичне забезпечення кадрового аудиту. Організаційний та соціальний аудит персоналу. Сутність та завдання аудиту привабливості організації на ринку праці. Аудит функцій кадрової служби. Аудит обліку та звітності з персоналу. Аудит кадрового потенціалу організації. Сутність, показники та критерії оцінювання аудиту найму, відбору та адаптації персоналу. Аудит звільнення персоналу. Аудит умов та охорони праці персоналу. Аудит витрат на персонал. Аудит ефективності кадрового інвестування. Результативність та ефективність кадрового аудиту. 
4. Консалтинг Предмет, методологія і понятійний апарат навчальної дисципліни. Види, методологічні підходи та форми консультування. Консалтинг як інструмент професійної підтримки бізнесу. Класифікація консалтингових послуг. Моделі та процес консалтингу. Маркетинг консалтингових послуг. Кадрова політика консалтингової фірми. Ризик у консультаційній діяльності. Комунікації та етапи комунікаційного процесу в консалтингу. Ефективність та результативність консалтинг.
5. Корпоративне управління Теоретичні основи корпоративного управління. Інфраструктура корпоративного середовища. Учасники корпоративних відносин та органи корпоративного управління. Моделі та міжнародні стандарти корпоративного управління. Організаційно-економічний механізм корпоративного управління. Управління корпоративними витратами. Звітність та контролювання в системі корпоративного управління. Управління державними корпоративними правами. Ефективність та якість корпоративного управління.
6. Корпоративне управління у міжнародних компаніях Теоретичні основи корпоративного управління у міжнародних компаніях. Інфраструктура міжнародного корпоративного середовища. Учасники корпоративних відносин та органи корпоративного управління у міжнародних компаніях. Моделі та міжнародні стандарти корпоративного управління. Організаційно-економічний механізм корпоративного управління у міжнародних компаніях. Управління корпоративними витратами у міжнародних компаніях. Звітність та контролювання в системі корпоративного управління у міжнародних компаніях.  Ефективність та якість корпоративного управління у міжнародних компаніях.
7. Креативний менеджмент Креативний менеджмент як наука i вид управлінської діяльності. Творчий потенціал процес особистості та його оцінювання. Методи психологічної активізації мислення і розширення уяви. Методи спрямованого пошуку ідей. Критерії вибору методів генерування ідей. Методи колективного генерування ідей та їх застосування. Управління креативною організацією. Мотивація креативності персоналу. Підходи до креативного навчання персоналу. Керівник організації як лідер креативного менеджменту.
8. Кроскультурний менеджмент Культура у міжнародних ділових відносинах. Поняття культури. Класифікація моделей культур. Визначення та предмет кроскультурного менеджменту. Історія виникнення кроскультурного менеджменту. Методи дослідження. Симптоми та причини кроскультурного шоку. Фази та подолання кроскультурного шоку. Цінності, поведінка, ставлення: міжкультурна розмаїтість. Проблеми міжкультурного спілкування. Розуміння повідомлень у різних культурах. Культурні розбіжності в стилі управління. Культурні параметри виробничих відносин. Вплив національної культури на організаційні відносини. Культурні параметри організаційної поведінки. Культурні архетипи організацій. Стратегії розпізнавання культури організації. Стратегії управління культурним різноманіттям. Теорії мотивації та їх кроскультурний аспект. Ставлення до роботи в різних культурах. Теорія мотивації в багатокультурному середовищі.
9. Організаційна поведінка Концептуальні основи організаційної поведінки. Людина в системі організаційної поведінки. Мотивація трудової поведінки людини в організації. Емоційна праця й емоційний інтелект у поведінці людини. в компаніях. Управління організаційними комунікаціями. Управління талантами. Поведінка лідерів в глобальних організаціях. Поведінка у самонавчальних організаціях. Організаційна поведінка у глобальному середовищі. Культурне різноманіття.
10. Репутаційний
менеджмент
Термін «репутація», його історія, особливості і складові. Кроскультурні особливості складових репутації. Складові репутаційного менеджменту. Репутаційний менеджмент у контексті життєвих циклів компанії. Зв'язок влади, капіталу і феномена репутації. Вплив репутації органів управління компанією (топ-менеджменту, ради директорів) на загальну оцінку її репутації. Вплив корпоративної культури на репутацію організації. Роль корпоративної соціальної відповідальності у формуванні репутації. IPO (Initial Public Offering) як індикатор репутації компанії. Репутація як компонент гудвілу («goodwill») і стратегічний актив організації. Проведення аудиту репутації. Визначення комплексу кількісних та якісних показників оцінки репутації. Основні етапи оцінки корпоративного іміджу і репутації. Стратегічний аналіз змін корпоративної репутації. Розробка і реалізація репутаційної безпеки. Технології створення і зміцнення корпоративної репутації. Прогнозування репутаційних втрат. Оцінка репутаційних ризиків організації. Оцінка репутаційного капіталу організації.
11. Соціальний менеджмент Концепція формування та розвитку системи соціального менеджменту. Управління соціальними процесами та їх сутність. Закони та принципи соціального менеджменту. Соціальна організація в структурі соціального менеджменту. Методи та технології соціального менеджменту. Сфери застосування соціального менеджменту в суспільстві. Моніторинг соціальних процесів і соціально-статистична діагностика. Соціальна відповідальність як чинник стійкого розвитку суспільства. Ідеологія соціального партнерства в суспільстві. Соціальні аспекти управління трудовим колективом. Соціальні аспекти формування організаційної та управлінської культури. Ефективність соціального менеджменту в сучасному суспільстві.
12. Стратегічне управління та управління змінами  Еволюція теорії стратегічного управління.  Світовий досвід стратегічного управління на державному рівні. Етапи стратегічного управління на різних рівнях. Стратегічний аналіз як джерело змін в системі стратегічного управління. Ресурсне забезпечення стратегічного управління. Стратегічне управління інтелектом та цифрові екосистеми. Стратегічний потенціал та формування конкурентних переваг. Стратегічні рішення. Управління змінами в соціально-економічних системах. Вибір стратегій в процесі стратегічного управління. Стратегії управління організаційними змінами. Реалізація стратегій. Моніторинг та оцінювання в процесі стратегічного управління. Програмний та проектний підходи до стратегічного управління та управління змінами. Стратегічне управління на центральному та місцевому рівнях Участь громадськості у стратегічному управлінні та управлінні змінами. Системи стратегічного управління на організаційному рівні.
13. Торговельний менеджмент Сутність, цілі та завдання торговельного менеджменту як системи. Інфраструктура торговельного менеджменту. Правове, нормативне, ринкове і внутрішнє регулювання торговельної діяльності підприємства. Функції та механізм торговельного менеджменту. Стратегія торговельного менеджменту, її зміст та послідовність розробки. Організаційні засади торговельного менеджменту. Вибір найбільш ефективних організаційних форм функціонування підприємства торгівлі. Найбільш ефективні методи продажу товарів та організації додаткових послуг покупцям. Управління торгово-технологічними процесами. Управління товарооборотом, доходами, витратами та прибутком підприємства торгівлі. Ресурсне забезпечення діяльності торговельного менеджменту. Організація комунікаційних процесів у сфері торговельного менеджменту. Культура торговельного підприємства.
14. Управління
змінами
Природа, джерела та необхідність проведення змін. Глобальне середовище змін. Локальне середовище змін. Типологізація змін в організації. Процес управління змінами в організації. Організаційна діагностика та оцінка готовності організації до змін. Проектний підхід до управління змінами. Мотивація та контроль впровадження змін. Моделі управління змінами в організації. Методи та інструменти управління змінами. Зміни в групах і командах в організації. Зміни в організаційній культурі. Сприйняття та реакція працівників на зміни в організації. Керівництво та лідерство в управлінні змінами. Організаційний розвиток як результат змін. Розвиток організацій, що навчаються. Результативність та ефективність управління змінами.
15. Управління
кар’єрою
Кар’єра як соціально-економічна категорія. Суб’єкти управління кар’єрними процесами. Планування кар’єри та розробка кар’єрної стратегії. Управління кар’єрою в системі розвитку персоналу. Управлінська кар’єра: сутність та особливості реалізації. Управління кар'єрою менеджера. Прийняття кар’єрних рішень. Кар’єрні кризи та шляхи їх подолання. Кар’єра індивіда у міжнародних компаніях. Ефективність управління кар’єрою працівників.
16. Соціальний та корпоративний менеджмент в організації Теоретичні засади розвитку соціального та корпоративного менеджменту в організації. Історія розвитку соціального та корпоративного менеджменту в організації. Соціальні процеси в організації. Корпоративні відносини в організації. Регламентування соціального та корпоративного менеджменту. Системний підхід до соціального та корпоративного менеджменту в організації. Соціальна та дивідендна політика в організації. Соціальна організація та корпорація в менеджменті. Методи та технології соціального менеджменту в організації (корпорації). Регулювання корпоративних конфліктів в організації. Стратегії корпоративного менеджменту в організації. Корпоративна соціальна відповідальність організації. Соціальний моніторинг та контроль в діяльності корпорацій. Управління соціальним розвитком організації. Соціальне партнерство в діяльності корпорацій. Соціальні аспекти формування корпоративної культури в організації. Ефективність соціального менеджменту в корпорації.
17. Управління
проектами
Загальні положення щодо управління проєктами в організації Обґрунтування проєкту. Планування проекту. Управління часом виконання проєкту. Планування ресурсного забезпечення проєкту. Контролювання виконання проєкту. Управління ризиками проєктів. Управління якістю проєкту. Управління вартістю проєкту. Управління комунікаціями та зацікавленими сторонами проєкту. Управління проєктною командою. Методології управління проєктами (Scrum, Kanban, Lean, 6 Sigma).
Дисципліни, призначені для підготовки студентів освітнього ступеню «доктор філософії»
1. Комерціалізація інтелектуальної власності Теоретичні основи комерціалізації результатів  інтелектуальної власності. Система міжнародних угод комерціалізації результатів наукових досліджень та розробок. Комерціалізації об’єктів авторського права. Способи комерціалізації результатів наукових досліджень і розробок. Механізм комерціалізації результатів інтелектуальної власності на підприємстві. Інструменти оцінювання вартості прав на об’єкти інтелектуальної власності. Ліцензування як форма комерціалізації результатів наукових досліджень і розробок. Система управління трансфером технологій.

12.09.2016
41916
9103
остання редакція 06.05.2024
05865