logo
Кафедра товарознавства та митної справи
Кафедра товарознавства та митної справи
logo
Кафедра товарознавства та митної справи
img

Наукова робота

товарознавства та митної справи


Звіт про науково-дослідну роботу кафедри товарознавства та митної справи за 2018 рік


На кафедрі під особливою увагою знаходиться науково-професійне зростання викладацьких кадрів.

17 квітня 2018 р. відбувся захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Паламар В.А. на тему « Формування безпечності натуральних шкір з використанням монтморилоніту» (науковий керівник д.т.н., проф. Мокроусова О.Р.)

12 жовтня 2018 р. відбувся захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук ст. викл. Золотарьової О.Г. на тему «Товарознавча оцінка просоченого силоксанами пористого природного каменю» (науковий керівник д.т.н., проф. Мережко Н.В.).

2 липня 2018 р. відбувся захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук Осики В.А. на тему «Формування якості паперових пакувальних матеріалів». Під керівництво д.т.н., професора кафедри товарознавства та митної справи Коптюха Л.А.

 Працює над написанням докторської дисертації доц. Михайлова Г.М.

Під керівництвом провідних науковців кафедри працюють наукові школи.

Працює наукова школа проф. Мережко Н.В. з напряму «Розробка нових лакофарбових матеріалів та покриттів»: захистилася докторська дисертація доц.. Караваєва Т.А. (науковий керівник – проф. Свідерський В.А.), кандидатська дисертація ас. Комахи В.О. (науковий керівник – проф. Свідерський В.А.)., кандидатська дисертація ас. Золотарьової О.Г. (науковий керівник – проф. Мережко Н.В.). Працює над кандидатською дисертацією Осауленко К. В.

Активно працює наукова школа проф. Мокроусової О.Р. “Фізико-хімічні основи цілеспрямованого формування структури та властивостей шкіряних, хутрових матеріалів та взуття”. Під їх керівництвом працюють ас. Паламар В.А., Жалдак М.П.

Працює накова школа проф. Коптюха Л.А. «Наукові засади формування властивостей паперу, картону та виробів з них». В рамках цієї відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук Осики В.А. (науковий керівник - доц. Глушкова Т.Г.).


Викладачі кафедри займають активну громадську та професійну позицію.

Проф. Мережко Н.В. – відмінник освіти України, є академіком Української технологічної академії, заступник голови спеціалізованої вченої ради КНТЕУ Д 26.055.02 з захисту дисертаційних робіт, членом спеціалізованої вченої ради КНУТД Д 26.102.03 з захисту дисертаційних робіт, Віце-президент Всеукраїнської громадської організації "Українське товариство товарознавців і технологів",  член редколегій журналів «Вісник КНТЕУ», «Товари і ринки».

23 серпня 2017 року Указом президента України №251/2017 "Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня незалежності Україниза значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм – почесне звання "Заслужений працівник освіти України" присвоєно завідувачеві кафедри товарознавства та митної справи Київського національного торговельно-економічного університету МЕРЕЖКО Ніні Василівні.

Проф. Мережко Н.В. є Головою науково-методичної підкомісії сектору вищої освіти Науково-методичної ради МОНУ спец. 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”.

Проф. Мокроусова О.Р. – член спеціалізованої вченої ради КНУТД Д 26.102.03 з захисту дисертаційних робіт, спеціалізованої вченої ради КНТЕУ Д 26.055.02 з захисту дисертаційних робіт, лауреат Державної премії в галузі науки і техніки України (2013), дійсний член ALCA.

Проф. Коптюх Л.А. – член спеціалізованої вченої ради КНТЕУ Д 26.055.02 з захисту дисертаційних робіт, член спеціалізованої вченої ради НТТУ «КПІ» за спеціальністю 05.1708 «Процеси та обладнання хімічної технології».

Проф. Індутний В.І. – член спеціалізованої вченої ради КНТЕУ Д 26.055.02 з захисту дисертаційних робіт.

Мережко Н.В. та Караваєв Т.А. є членами Міжнародного товариства товарознавців і технологів (IGWT).

Доц. Караваєв Т.А. входить до редакційної ради міжнародного журналу Forum Ware, періодичного видання IGWT, а також членом технічного комітету стандартизації ТК 168 "Лаки та фарби" Міністерства економічного розвитку і торгівлі.  


ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ

 Викладачі кафедри опублікували колективну монографію під загальною редакцією проф. А.А. Мазаракі "Класифікація непродовольчих товарів" загальним обсягом 28,13 др. ар.

У монографії проведено аналіз теоретико-методологічних засад класифікації непро­довольчих товарів, опрацьовано інформацію щодо систем класифікацій ДКПП, УКТЗЕД, МКТУ-10 тощо. Наведено приклади практичного використання класифікації непродовольчих товарів на міжнародному рівні: при здійсненні експортно-імпортних операцій, тарифних і нетарифних заходів регулювання міжнародної торгівлі тощо. Запропоновано нові методологічні підходи до класифікації непродовольчих товарів, які передбачають розширення угрупувань середніх і нижчих розрядів класифікації, котрі найчастіше використовуються у практиці роботи сучасних торговельних підприємств і митних установ.

У 2017 було видано підручник "Митна справа".  У підручнику всебічно розглянуто складові державної митної справи. Значну увагу приділено тарифному та нетарифному регулюванню ЗЕД, митному контролю та митному оформленню товарів, здійсненню митних формаль­ностей при переміщенні товарів та транспортних засобів через митний кордон України.

За звітний період проф. Мокроусова О.Р. опублікувала дві колективні монографії «Ефективні технології формування еластичних шкіряних матеріалів» загальним обсягом 12,0 др. ар. та «Наукові основи розробки полімерних композиційних матеріалів триботехнічного призначення на основі політетрафторетилену» загальним обсягом 8,95 др. ар.Для студентів, магістрів і викладачів вищих навчальних закладів і всіх, кого цікавлять питання оцінки культурних цінностей видано підручник "Оцінка культурних цінностей" (Оцінка культурних цінностей : підручник / В.В. Індутний. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. – 880 с.).

Підручник охоплює коло питань, пов’язаних з оцінкою куль­турних цінностей. Подано теоретичні засади та практичні регламенти щодо визначення, оцінки якості, класифікації та прогнозування вартості культурних цінностей. Наведено чисельні приклади оцінки пам’яток культури різних типів і видів. Значну увагу приділено добірці прогнозованих показників вартості під час великих обсягів оціночних робіт та обмеженості часу.

За загальною редакцію А. А. Мазаракі у 2014 році вийшов навчальний посібник для студентів "Товарознавство і торговельне підприємництво" (Товарознавство і торговельне підприємництво : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А.А. Мазаракі, Н.В. Притульська, В.А. Осика та ін. ; за ред. А.А. Мазаракі. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. – 652 с.)

У навчальному посібнику розглянуто теоретичні основи і методологію наукових досліджень у товарознавстві та торговельному підприємництві, процес їх здійснення та обґрунтування вибору методів дослідження з ілюстрацією застосування на прикладах різних груп харчових продуктів і непродовольчих товарів та ситуаційних завдань торговельного підприємництва. Висвітлено питання щодо інформаційного й організаційного забезпечення наукового дослідження, основних сучасних інструментів ресурсного наповнення, апробації отриманих результатів. Видання призначено для студентів, що здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» напряму підготовки «товарознавство і торговельне підприємництво».

Викладачі кафедри регулярно виступають як рецензенти та опоненти кандидатських, докторських дисертацій (проф. Мережко Н.В., проф. Мокроусова О.Р., проф. Коптюх Л.А., доц.. Коломієць Т.М., доц.. Караваєв Т.А., доц. Михайлова Г.М.).

Викладачі кафедри – Мокроусова О.Р., Караваєв Т.А., Михайлова Г.М., Осієвська В.В., Андрієвська Л.В., Золотарьова О.Г., Шульга О.С.) постійно популяризують КНТЕУ у засобах масової інформації на телебаченні: програми «Якісне життя» на ТРК «Київ», програма «Таємний агент» на телеканалі «НОВИЙ, програми «Не дай себе обдурити» та програма «ТОП 5» на ТРК «ICTV».

Викладачі кафедри постійно працюють над своїм професійним ростом і тому у 2018 році пройшли стажування:

  • Коломієць Т.М. – науково-дослідний центр споживчих товариств «ТЕСТ» (01.03.2018-02.04.2018 рр.);
  • Індутний В.В.  – Національний музей історії України (04.06.2018-04.07.2018 рр.);
  • доц. Шульга О.С. - Національний університет біоресурсів і природокористування України, кафедра біржової діяльності і торгівлі (01.11.2018-30.11.2018);
  • доц. Осієвська В.В. – науково-дослідний Центр споживчих експертиз «ТЕСТ» (10.10. 2017-10.11.2017 р.). результат стажування – збірник тестових завдань з дисципліни «Стандартизація, метрологія та управління якістю»;
  • ст. викл. Комаха В.О. - Національний університет біоресурсів і природокористування України, кафедра біржової діяльності і торгівлі (01.11.2018-30.11.2018);

Необхідно відмітити, що викладачі пройшли іноземне стажування в країнах ЄС. Зокрема, проф. Мережко Н.В., ст. викл. Золотарьова О.Г. 3 1 травня по 26 вересня 2018 р. в Katowice School of Technology (Вища технічна школа, м. Катовіце, Польща) за напрямом «Innovative technologies in education». 

23.04.2013
guliya2005
4984
остання редакція 25.02.2019
437281