logo
Кафедра товарознавства та митної справи
Кафедра товарознавства та митної справи
logo
Кафедра товарознавства та митної справи
img

Викладацький склад

товарознавства та митної справи

МЕРЕЖКО НІНА ВАСИЛІВНА
завідувач кафедри товарознавства та митної справи,
доктор технічних наук, професор, академік Української технологічної академії, заслужений працівник освіти України  

     Освіта та практичний досвід: Вищу освіту здобула в Київському торговельно-економічному інституті за спеціальністю «Товарознавство та організація торгівлі непродовольчими товарами». Після закінчення інституту у 1981 р. розпочала трудовий шлях у вищій освіті. З 1981 р. по 1983 р. працювала асистентом кафедри товарознавства Кишинівського державного університету. Починаючи з 1983 р. професійна діяльність пов’язана з Київським національним торговельно-економічним університетом. З 1983 р. по 1985р. навчалася в аспірантурі КТЕІ. У 1988 р. захистила кандидатську дисертацію в Київському політехнічному інституті на тему: «Модифіковані наповнювачі на основі техногенних силікатів і карбонатів» за двома спеціальностями: 05.17.11 – технологія тугоплавких неметалічних матеріалів та 02.00.16 – хімія і технологія композиційних матеріалів. З 1986 р. працює в КНТЕУ на кафедрі товарознавства та експертизи непродовольчих товарів на посадах старшого лаборанта, асистента, старшого викладача, доцента.

У 2002 р. у КНТЕУ захистила докторську дисертацію за спеціальністю 05.19.08 «Товарознавство промислових товарів» на тему: «Формування якості нових лакофарбових покриттів на основі кремнійорганічних зв’язувальних речовин». З 2003 р. – професор кафедри товарознавства та експертизи непродовольчих товарів, з грудня 2010 р. – завідувач кафедри. У 2018 р. пройшла науково-педагогічне стажування (180 год.) за напрямом «Innovative technologies in education» в Katowice School of Technology (Вища технічна школа, м. Катовіце, Польща). У вересні 2018р. пройшла виробниче стажування з підготовки фахівців у сфері біржового ринку «Біржова діяльність і торгівля» на Аграрній біржі та в Національному університеті біоресурсів і природокористування України.

Перелік основних наукових праць: автор більше 300 наукових праць, у тому числі 2 монографій (одноосібної «Властивості та структура наповнених кремнійорганічних покриттів»), 8 підручників (співавтор підручників «Товарознавство. Непродовольчі товари», «Митна справа», «Митна справа України», «Управління якістю») та 3 навчальних посібників. Автор 5 авторських свідоцтв, 3 патентів на винахід та 10 патентів на корисну модель. У наукових фахових виданнях опубліковано 82 статті; у міжнародних базах даних – 25 статей.

Викладає дисципліни: «Біржова торгівля», «Оцінка відповідності», «Міжнародне технічне регулювання», «Товарознавство. Цивільна зброя».

Науково-дослідна робота: є керівником держбюджетних НДР «Формування властивостей непродовольчих товарів» (2018-2021рр.) та «Формування якості будівельних матеріалів та виробів» (2017-19 рр).

Підготовка науково-педагогічних кадрів: під керівництвом захищено 5 кандидатських дисертацій та працюють 2 аспіранти, керівник наукової школи з напряму «Розробка нових лакофарбових матеріалів та покриттів».

Організаційне навантаження: завідувач кафедри, член Вченої ради КНТЕУ, заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 26.055.02 КНТЕУ та член спеціалізованої вченої ради Д 26.102.03 КНУТД, член редколегії журналів «Товари і ринки» та «Вісник КНТЕУ», голова науково-методичної підкомісії зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» науково-методичної комісії 6 з бізнесу, управління та права сектору вищої освіти Науково-методичної ради МОНУ, член групи забезпечення освітніх програм спеціальності  076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», гарант освітньої програми «Митна справа», віце-президент громадської організації «Українське товариство товарознавців і технологів».

Резюме

Індекси бібліографічних посилань у Google АкадеміяScopus, Ідентифікатор ORCIDІдентифікатор ResearchID

ІНДУТНИЙ ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ 
доктор геолого-мінералогічних наук, п
рофесор кафедри товарознавства та митної справи

 Освіта та практичний досвід: 1980 р. закінчив геологічний факультет Київського державного університету ім. Тараса Шевченка. З 1979 по 1993 р. працював в Інституті геохімії і фізики мінералів Академії наук України (нині Інститут мінералогії та рудоутворення НАНУ), де захистив кандидатську у 1987 р. й докторську дисертації у 1992 р. за двома спеціальностями: "мінералогія, кристалохімія" та "петрологія, вулканологія". З 1993 по 2008 р. В.В. Індутний був одним із засновників та очолив Державний гемологічний центр при Міністерстві фінансів України. З 2008 р. працює в КНТЕУ на кафедрі товарознавства та експертизи непродовольчих товарів на посаді професора.

Перелік основних наукових праць: автор понад 250 опублікованих наукових робіт із мінералогії, петрології, математики, техніки й приладобудування, методології науки, експертної справи, а також у сфері прикладної оцінки культурних цінностей. Найбільш відомими його роботами стали: "Планиметрический анализ структур минеральных агрегатов", "Як оцінювати коштовності з дорогоцінних каменів і металів", "Оцінка культурних цінностей", "Оцінка пам’яток культури".

Викладає дисципліни: «Товарознавство. Культурні цінності», «Експертиза антикваріату», «Експертиза коштовностей та антикваріату».

Організаційне навантаження: робота в «АртАналітікс» - ліцензованій організації з оцінки культурних цінностей, член спеціалізованої вченої ради Д 26.055.02 КНТЕУ

Резюме

Індекси бібліографічних посилань у Google АкадеміяІдентифікатор ORCIDІдентифікатор ResearchID


55

МОКРОУСОВА ОЛЕНА РОМАНІВНА
доктор технічних наук, п
рофесор кафедри товарознавства та митної справи

Освіта та практичний досвід: в 1994 році закінчила Державну академію легкої промисловості України за спеціальністю «Технологія шкіри та хутра», має кваліфікацію інженер-хімік-технолог. З 1994 р. по 1998 р. навчалась в аспірантурі ДАЛПУ. В 1999 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Використання сполук цирконію в хутровому виробництві для підвищення якості виробів». З 1998 р. по 2013 р. працювала на кафедрі технології шкіри та хутра Державної академії легкої промисловості України (нині Київський національний університет технологій та дизайну) на посадах асистента, доцента. З 2001 р. по 2002 р. навчалась в Інституті післядипломної освіти КНУТД за програмою «Підвищення кваліфікації викладацьких кадрів». З 2009 р. по 2012 р. ‒ докторант КНУТД. В 2012 р. захистила докторську дисертацію на тему: «Наукові основи формування структури шкіри модифікованими високодисперсними мінералами в післядубильних процесах». З лютого 2013 р. працює на кафедрі товарознавства та експертизи непродовольчих товарів КНТЕУ на посаді професора.

Перелік основних наукових праць: автор понад 130 друкованих праць, у тому числі, близько 57 наукового та 20 навчально-методичного характеру, 14 авторських свідоцтв та патентів на винахід, 1 навчального посібника "Технологія і матеріали виробництва шкіри". Бере участь у держбюджетних темах, міжнародних симпозіумах, наукових конференціях.

Викладає дисципліни: "Товарознавство взуттєво-хутряних виробів", "Матеріалознавство та технологія виробництва товарів".

Науково-дослідна робота: приймає участь у держбюджетній темі "Формування асортименту непродовольчих товарів на регіональному ринку" та інформаційного забезпечення Великої енциклопедії товарів (взуття, шкіра, хутро).

Резюме       

Індекси бібліографічних посилань у Google АкадеміяІдентифікатор ORCIDІдентифікатор ResearchID


КОПТЮХ ЛЕОНІД АНДРІЙОВИЧ
доктор технічних наук, професор кафедри товарознавства та
митної справи

Освіта та практичний досвід у 1966 р. – закінчив Київський Політехнічний Інститут за спеціальністю хімічна технологія целюлозно-паперового виробництва (диплом Х №621653), кваліфікація – інженер-технолог. Кандидат технічних наук з 1978 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді з хімічної переробки деревини К 063.50.03 Ленінградської лісотехнічної академії ім. С.М. Кірова за спеціальністю 05.21.03 «Химия и технология древесины, целлюлозы и бумаги» (диплом ТН №030025). Вчене звання Старший науковий співробітник присвоєно в 1982 році (атестат СН №026095). Доктор технічних наук з 1998 р. Захистив докторську дисертацію у спеціалізованій вченій раді Д 26.002.05 Національного Технічного Університету України «КПІ» за спеціальністю 05.17.22 - технологія та обладнання хімічної переробки деревини (диплом ДД №000527). Стаж науково-педагогічної діяльності: 48 років, з них наукової – 40 років 3 місяці. Педагогічна діяльність у вищих навчальних закладах освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації – 7 років 9 місяців.

Викладає дисципліни: «Матеріалознавство та основи технології виробництва товарів»

Коло наукових інтересів: створення технологій і процесів виробництва екологічно-безпечних видів пакувального паперу, в т.ч. з бактерицидними властивостями і пакування на їхній основі, паперу для друку зниженої товщини і маси 1 м2  , фільтрувальних видів паперу і картону для очищення і стабілізації якості рідинних харчових продуктів, напоїв і виробів, електроізоляційних видів паперу для електротехнічної та електронної галузей промисловості.

Перелік основних публікацій: За період наукової діяльності науковий доробок здобувача складає 346 публікацій з них – наукового характеру 131, навчально-методичного характеру 6, 78 отриманих авторських свідоцтв та патентів, тези наукових доповідей 131. У фахових виданнях 131 публікація, монографія, 3 навчальних посібників, 1 з грифом МОН України.

Інші види діяльності: Протягом 2004-2012 рр. член експертної ради Вищої Атестаційної комісії України з хімічних технологій, член спеціалізованої вченої ради Д.26.002.05 НТТУ «КПІ» зі спеціальності 05.17.08 «Процеси та обладнання хімічної технології». Керування аспірантами: Здійснює підготовку науково-педагогічних кадрів , науковий керівник 3-х аспірантів.

Резюме

Індекси бібліографічних посилань у Google АкадеміяІдентифікатор ORCIDІдентифікатор ResearchID


КАРАВАЄВ ТАРАС АНАТОЛІЙОВИЧ
доктор технічних наук, професор
 кафедри товарознавства та митної справи

Освіта та практичний досвід: у 2001 р. закінчив товарознавчий факультет Київського національного торговельно-економічного університету за спеціальністю «Товарознавство та експертиза в митній справі».

2001–2004 рр. – навчання в аспірантурі КНТЕУ.

2005 р. – захист дисертації та здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.

З 2004 р. працює асистентом, старшим викладачем, доцентом кафедри товарознавства та експертизи непродовольчих товарів КНТЕУ.

2005 – 2007 рр. – стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих учених.

2006 – 2009 рр. – начальник відділу міжнародних зв’язків КНТЕУ.

2009 – 2012 рр. – докторант КНТЕУ.

З грудня 2012 р. – доцент кафедри товарознавства та митної справи.

У 2017 р. захистив докторську дисертацію на тему "Формування якості наповнених крейдами і каолінами стирол-акрилових водно-дисперсійних фарб".

З травня 2018 р. – професор кафедри товарознавства та митної справи.

Перелік основних наукових праць: одноосібно та у співавторстві опубліковано понад 150 наукових та науково-методичних праць, у тому числі 4 підручники та навчальних посібники, 3 монографії, 2 науково-практичних довідники, 15 статей у виданнях, що включені до міжнародних наукометричних баз даних (4 – у базі SCOPUS), 24 статті у наукових фахових виданнях України, 5 патентів України на корисну модель, понад 50 навчально-методичних видань (програми, робочі програми, опорні конспекти лекцій та інші). Співавтор 6 національних стандартів України серії «Фарби та лаки».

Викладає дисципліни: «Митна справа», «Митні процедури», «Експертиза в міжнародній торгівлі» – для студентів ОС «магістр» (українською та англійською мовою); «Сучасні методи дослідження» – наукові семінари для здобувачів наукового ступеня «доктор філософії» (PhD). 

Коло наукових інтересів: безпечність та якість непродовольчих товарів; формування й оцінювання якості та споживних властивостей непродовольчих товарів; розробка нових водно-дисперсійних фарб на основі вітчизняної сировини; дослідження мінеральних наповнювачів для лакофарбових матеріалів; стандартизація у сфері лакофарбових матеріалів, покриттів та методів їх контролю; оцінювання якості лакофарбових матеріалів та експлуатаційних властивостей покриттів; експертиза товарів в міжнародній торгівлі; митна експертиза товарів; митний контроль та митне оформлення товарів при переміщенні через митний кордон України.

Науково-дослідна робота: приймає участь у виконанні науково-дослідних тем кафедри: "Формування якості будівельних матеріалів та виробів" (2017–2020 р., номер державної реєстрації 0117U000059); "Формування властивостей непродовольчих товарів" (2018–2021 р); приймає участь у всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях, симпозіумах, круглих столах. 

Організаційне навантаження: відповідальний секретар Всеукраїнської громадської організації«Українське товариство товарознавців та технологів»; член технічного комітету стандартизації 168 «Лаки та фарби» Міністерства економічного розвитку і торгівлі України; член редакційної ради міжнародних наукових журналів: Forum Ware International  (періодичне видання Міжнародного товариства товарознавців і технологів – IGWT, Австрія); Engineering and Technology (Американська асоціація науковців і технологів, США); експерт телепрограм, присвячених якості та безпечності товарів (ТРК «Київ», ICTV та інші).

Резюме    Публікації

Індекси бібліографічних посилань у Google АкадеміяORCIDResearchIDScopus

ГЛУШКОВА ТЕТЯНА ГЕННАДІЇВНА
кандидат технічних наук, д
оцент кафедри товарознавства та митної справи

Освіта та практичний досвід: закінчила в 1981 р. Київський торговельно-економічний інститут за спеціальністю «Товарознавство та організація торгівлі непродовольчими товарами», має кваліфікацію товарознавця вищої кваліфікації. З 1981 р. по 1983 р. працювала старшим товарознавцем республіканської контори “Укоопкультспортторг”. З 1984 р. по 1990 р. навчалася в аспірантурі КТЕІ. У 1999 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: "Споживчі властивості фігурних керамічних виробів на основі легкоплавних глин та вуглевміщуючих відходів". З 1983 р. працює в КНТЕУ на кафедрі товарознавства та експертизи непродовольчих товарів на посадах старшого лаборанта, асистента, старшого викладача, доцента.

Викладає дисципліни: "Товарознавство товарів культурно-побутового призначення", "Товарознавство електропобутових товарів", "Методика викладання в вищій школі".

Коло наукових інтересів: дослідження, пов’язані  із формуванням споживних властивостей паперу, картону та виробів з них. Працює над докторською дисертацією "Формування якості офсетного паперу зменшеної маси".

Науково-дослідна робота: бере участь у виконанні науково-дослідної теми «Формування асортименту непродовольчих товарів на регіональному ринку».

Підготовка науково-педагогічних кадрів: під керівництвом захищено 1 кандидатська дисертація. Керівник наукової школи «Наукові засади формування властивостей паперу, картону та виробів з них».

Перелік основних публікацій: автор більше 100 наукових праць, у  тому числі підручників: "Товарознавство товарів культурно-побутового призначення", "Товарознавство непродовольчих товарів", монографії «Формування властивостей паперу для друку». Автор 7 патентів на винахід та 5 на корисну модель. 

Резюме      

Індекси бібліографічних посилань у Google АкадеміяІдентифікатор ORCIDІдентифікатор ResearchID


55

КОЛОМІЄЦЬ ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА
кандидат технічних наук, д
оцент кафедри товарознавства та митної справи

Освіта та практичний досвід: закінчила в 1979 р. Київський торговельно-економічний інститут за спеціальністю "Товарознавство та організація торгівлі непродовольчими товарами", має кваліфікацію товарознавця вищої кваліфікації. З 1983 р. працює в КНТЕУ на кафедрі товарознавства та експертизи непродовольчих товарів на посадах завідувача лабораторії, асистента, старшого викладача, доцента. 1987 - 1990 рр. - навчалася в аспірантурі КТЕІ. У 1991 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: "Потребительские свойства синтетических моющих средств на основе композиций ПАВ и мыл высокомолекулярных синтетических жирных кислот". З 1992 р. по 2010 р. - заступник декана товарознавчого факультету з навчально-методичної та наукової роботи. З  вересня 2010 р. доцент кафедри товарознавства та митної справи.

Перелік основних наукових праць: автор та співавтор більше 140 наукових праць, у тому числі підручників "Товарознавство господарських товарів", "Товарознавство. Непродовольчі товари", "Експертиза товарів", навчального посібника "Товарознавство. Господарські вироби. Лабораторний практикум", "Експертиза та митне оформлення товарів", електронного підручника "Експертиза товарів", монографії "Класифікація непродовольчих товарів". Бере участь у госпрозрахункових та держбюджетних темах, міжнародних симпозіумах, наукових конференціях.

Викладає дисципліни: "Товарознавство. Непродовольчі товари", "Експертиза в міжнароднй торгівлі".

Організаційне навантаження: член Вченої ради товарознавчого факультету, член методичної комісії кафедри, здійснює методичне керівництво кабінету кафедри А-315 (товари з пластмас, побутова хімія, парф.-косм., експертиза товарів),  А-318 (скляні, керамічні, металогосподарські товари), член групи самоаналізу освітньої програми "Митна справа",  займається організацією та підготовкою проведення олімпіад і конференцій, формуванням тематики магістерських, дипломних та курсових робіт, відповідальна за співробітництво з ТОВ "Брокард-Україна".

Резюме   

Індекси бібліографічних посилань у Google АкадеміяІдентифікатор ORCIDІдентифікатор ResearchID

ОСІЄВСЬКА ВАЛЕНТИНА ВАЛЕРІЇВНА
кандидат технічних наук, д
оцент кафедри товарознавства та митної справи

Освіта та практичний досвід: у 1996 р. закінчила Київський державний торговельно-економічний університет. Здобула освітній ступінь магістра з товарознавства і торгівлі непродовольчими товарами. З 1996 по 1999 рр. навчалася в аспірантурі. В 2000 р. захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за темою "Споживчі властивості нової клейової мастики на основі інгредієнтів у водному середовищі". З 1999 р. працює на кафедрі товарознавства та митної справи КНТЕУ (нині – кафедра товарознавства та митної справи) на посадах викладача-стажиста, асистента, старшого викладача, доцента. У 2009 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри товарознавства та експертизи непродовольчих товарів. Пройшла стажування у Вищій школі педагогічної майстерності КНТЕУ (2001 р.); ДП «УКРМЕТРТЕСТАНДАРТ» (2009 р.); ПАТ «Універмаг «Дитячий світ» (2013 р.); Науково-дослідному центрі незалежних споживчих експертиз «Тест» (2017 р.); ТОВ «НТЦ ІНСТАЛСЕРВІС» (2018 р.).

Перелік основних наукових праць: автор близько 90 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі, з них 50 наукового та понад 30 навчально-методичного характеру. Автор навчального посібника «Основи стандартизації, метрології та управління якістю» та співавтор підручників «Управління якістю», «Товарознавство. Непродовольчі товари», монографії «Класифікація непродовольчих товарів», навчальних посібників «Товарознавство і торговельне підприємництво» та «Експертиза та митне оформлення товарів», має 1 патент на винахід.

Викладає дисципліни: «Управління якістю», «Міжнародне технічне регулювання», «Товарознавство». 

Організаційне навантаження: член Вченої ради факультету торгівлі та маркетингу, внутрішній аудитор СУЯ КНТЕУ, науковий редактор міжнародного науково-практичного журналу «Товари та ринки», формує тематики курсових та випускних кваліфікаційних робіт. 

Відзнаки: 3-я премія другого конкурсу "Інтелектуальний потенціал молодих вчених місту Києву"(2002 р.); відзнака за найвищий результат в університетському рейтингу «Викладач очима студентів» за 2011/12 н. р.

Резюме   

Індекси бібліографічних посилань у Google АкадеміяІдентифікатор ORCIDІдентифікатор ResearchID


55МАРЧУК НАТАЛІЯ БОГДАНІВНА
кандидат технічних наук,  доцент кафедри товарознавства та митної справи

Освіта та практичний досвід: у 1998 р. закінчила Київський державний торговельно-економічний університет. З 1998 по 2002 р. навчалася в аспірантурі. З 2002 року працює в КНТЕУ на кафедрі товарознавства та експертизи непродовольчих товарів (нині кафедра товарознавства та митної справи) на посадах асистента, старшого викладача, доцента. В 2004 р. захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата
технічних наук за темою «Товарознавча оцінка лицьової цегли на основі спонділової глини». Пройшла стажування у навчально-методичному центрі Державної пробірної служби з курсу «Експертиза пробірних клейм та визначення у ювелірних виробах вмісту дорогоцінних металів» та у Департаменті податкових та митних експертиз ДФСУ.

Перелік основних наукових праць: автор понад 70 друкованих праць, в тому числі, з них близько 38 наукового та 32 навчально-методичного характеру, у тому числі співавтором навчального посібника «Експертиза дорогоцінних металів та коштовного каміння», монографії «Товарознавство і торговельне підприємництво» та підручника «Непродовольчі товари».

Викладає дисципліни: «Товарознавство», «Товарознавство. Непродовольчі товари. Товарознавство паливно-мастильних матеріалів та транспортних засобів».

Організаційне навантаження: відповідальна за навчальну та методичну роботу кафедри, наставник академічної групи, здійснює методичне керівництво кабінету кафедри А-318 (скляні, керамічні, металогосподарські товари), займається профорієнтаційною роботою (СЗОШ № 255 та гімназія №117 м. Києва).

Резюме      

Індекси бібліографічних посилань у Google АкадеміяІдентифікатор ORCIDІдентифікатор ResearchID

МИХАЙЛОВА ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА
кандидат технічних наук, д
оцент кафедри товарознавства та митної справи

Освіта та практичний досвід: після закінчення з відзнакою у 1989 р. Тернопільського кооперативного технікуму потягом 12 років працювала товарознавцем. У 2000 р. закінчила Київський державний торговельно-економічний університет за спеціальністю "Товарознавство та комерційна діяльність". З 2000 по 2003 р. навчалася в аспірантурі. В 2004 р. захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук. Тема дисертації: "Формування властивостей та товарознавча оцінка тканин для дитячого одягу". У 2003 р. прослухала курс "Методика викладання у вищій школі" Вищої школи педагогічної майстерності КНТЕУ та у 2010 році – у Центральному митному управлінні лабораторних досліджень та експертної роботи. З 2003 р. працює на кафедрі товарознавства та експертизи непродовольчих товарів КНТЕУ на посадах асистента, старшого викладача, доцента.

Перелік основних наукових праць: опубліковано понад 50 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі: 30 наукових та 20 навчально-методичного характеру. Співавтор наукової праці "Сучасні товарознавчі терміни. Тлумачний словник". Є автором 1 нормативного документа (ТУУ). Бере участь у наукових конференціях, симпозіумах, конкурсах.

Викладає дисципліни: "Товарознавство непродовольчих товарів", "Товарознавство текстильних, швейних, трикотажних товарів та килимів", "Теоретичні основи товарознавства".

Організаційне навантаження: член Вченої ради товарознавчого факультету, відповідальна за наукову роботу кафедри та наукову роботу студентів, експерт телепрограми "Знак якості", секретар Вченої ради товарознавчого факультету, секретар конкурсної комісії товарознавчого факультету, наставник академічної групи; профорієнтатор, здійснює методичне керівництво кабінетами кафедри, відповідальна за співробітництво з Інститутом луб’яних культур НААНУ Херсонського національного технічного університету.

Резюме   

Індекси бібліографічних посилань у Google АкадеміяІдентифікатор ORCIDІдентифікатор ResearchID


СІМ`ЯЧКО ОЛЕНА ІВАНІВНА
кандидат технічних наук, д
оцент кафедри товарознавства та митної справи

Освіта та практичний досвід: вищу освіту здобула у Київському державному торговельно-економічному університеті за спеціальністю «Товарознавство і торгівля непродовольчими товарами». З 1999 р. працює в КНТЕУ на кафедрі товарознавства та експертизи непродовольчих товарів (нині – кафедра товарознавства та митної справи) на посадах старшого лаборанта, викладача-стажиста, асистента, старшого викладача, доцента. 1999-2002 рр. – навчалася в аспірантурі КНТЕУ. У 2003 р. захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.19.08 – товарознавство промислових товарів на тему: «Товарознавча оцінка кремнійорганічних покриттів, модифікованих поліакрилатами».

Викладає дисципліни: «Товарознавство. Непродовольчі товари», «Товарознавство».

Коло наукових інтересів: формування споживних властивостей, безпечність та класифікація господарських товарів.

Науково-дослідна робота: бере участь у науково-дослідних роботах «Формування властивостей непродовольчих товарів» і «Формування якості будівельних матеріалів та виробів».

Перелік основних публікацій: автор 34 наукових праць, у тому числі співавтор монографії «Класифікація непродовольчих товарів» і 2 деклараційних патентів на винахід, та 45 навчально-методичних видань, у тому числі співавтор  підручника «Матеріалознавство і технологія матеріалів» і 2 навчальних посібників «Ювелірні товари та побутові годинники» та «Товарознавство і торговельне підприємництво».

Підвищення кваліфікації та стажування: навчання у Вищій школі педагогічної майстерності КНТЕУ (2004 рік), стажування у ВАТ «Київський ювелірний завод» (2008 рік), підвищення кваліфікації в Спеціалізованій лабораторії з питань експертизи та досліджень ДФС України (2015 рік).

Інші види діяльності: член Вченої ради факультету торгівлі та маркетингу; відповідальна за розробку навчальних планів підготовки за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спеціалізаціями «Товарознавство та організація зовнішньої торгівлі» і «Митна справа» ступенів вищої освіти «бакалавр» і «магістр»; член групи забезпечення спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»; наставник академічної групи студентів.

Резюме    

Індекси бібліографічних посилань у Google АкадеміяІдентифікатор ORCIDІдентифікатор ResearchID


ГАЛЬКО СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА
кандидат технічних наук, д
оцент кафедри товарознавства та митної справи

Освіта та практичний досвід: навчалася у Київському державному торговельно-економічному університеті за спеціальністю «Товарознавство та експертиза в митній справі». У 2005 р. здобула наукову ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю «Товарознавство промислових товарів». Навчалася у Школі Управління Приватного Міжнародного Університету Соціальних Наук імені Гвідо Карлі LUISS (Рим, Італія) та отримала ступінь магістра (Master of Arts in International Public Affairs). Має практичний досвід експертної роботи, викладання, наукової роботи та координації проектів.

Викладає дисципліни: «Експертиза в міжнародній торгівлі», «Товарознавство», «Основи митної справи», «Митна справа», «Митна логістика», «Історія митної діяльності», «Управління якістю».

Коло наукових інтересів: міжнародна торгівля і торговельна політика, митна політика.

Науково-дослідна робота: бере участь у виконанні науково-дослідної теми за державним замовленням «Формування асортименту непродовольчих товарів на регіональному ринку».

Перелік основних публікацій: Галько С.В. є автором понад 40 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі: однієї монографії "Сучасні технології в системі митного регулювання" та одного навчального посібника "Дизайн і ергономіка"

Підвищення кваліфікації та стажування: стажувалася у Департаменті міжнародного митного співробітництва Держмитслужби України, в Державній академії керівних кадрів культури і мистецтв з курсу "Культурні цінності України та запобігання їх незаконному вивезенню за межі держави", у Вищій школі педагогічної майстерності КНТЕУ

Також Галько С.В. підвищувала кваліфікацію, беручи участь у цілому ряді тренінгів та семінарів щодо написання освітніх проектів; контролю за правильністю визначення митної вартості; митної оцінки і класифікації; ідентифікації та протидії розповсюдження контрафактної і піратської продукції; розвитку класифікації непродовольчих товарів; перевірки та видачі преференційних сертифікатів про походження товарів; застосування правил походження в преференційній торгівлі між Європейським Союзом і Україною; митного оформлення високотехнологічного та промислового обладнання; митних стандартів ЕС (EU Blueprints); безпеки ланцюга постачань; рекомендацій ЄЕК ООН щодо здійснення заходів зі спрощення процедур міжнародної торгівлі і т.ін.

Інші види діяльності: Приймала участь у дослідницьких проектах «Торгова політика і практика в Україні », « Ціна кордонів» в Чорноморському регіоні ( Азербайджан , Грузія , Україна ), «Економічний компонент Угоди про асоціацію між Україною та ЄС: професійний аналіз і публічна дискусія», «Удосконалення системи митного регулювання», «Оптимізація транспортно-митних технологій і процедур забезпечення перевезень вантажів», «Нормативно-правові аспекти визначення та контролю митної вартості товарів: сутність, проблеми та напрями вдосконалення», «Наукове обґрунтування пропозицій до проектів нормативно-правових актів про внесення змін до актів митного законодавства у зв’язку з прийняттям Податкового кодексу України та імплементацією його норм» та ін.

Резюме

Індекси бібліографічних посилань у Google АкадеміяІдентифікатор ORCIDІдентифікатор ResearchID


ПІРКОВІЧ КАТЕРИНА АНАТОЛІЇВНА
кандидат технічних наук, доцент
 кафедри товарознавства та митної справи

Освіта та практичний досвід: у 2000 році закінчила Київський державний торговельно-економічний університет за спеціальністю «Товарознавство і комерційна діяльність». Після закінчення університету працювала в торгівельних підприємствах, у КНТЕУ на посаді завідуючої лабораторії. З 2002 р. по 2005 р. навчалася в аспірантурі. З 2005 р. працює на кафедрі на посадах асистента, старшого викладача, доцента. У 2007 р. захистила дисертаційну роботу на тему: «Товарознавча експертиза предметів з дорогоцінних металів для сервірування столу» і отримала науковий ступінь кандидата технічних наук зі спеціальності – товарознавство промислових товарів.

Викладає дисципліни: «Товарознавство», «Товарознавство (ювелірні та культтовари)».

Коло наукових інтересів: оцінювання антикварних предметів сервірування столу зі срібла, експертиза дорогоцінних металів та виробів з них.

Науково-дослідна робота: бере участь у науково-дослідній темі «Формування властивостей непродовольчих товарів».

Перелік основних публікацій: опубліковано 35 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі: 23 наукових та 12 навчально-методичного характеру, навчальний посібник «Експертиза дорогоцінних металів та коштовного каміння». Бере участь у наукових конференціях.

Підвищення кваліфікації та стажування: в 2011 р. пройдено підвищення кваліфікації у Вищій школі педагогічної майстерності КНТЕУ, в 2015 р. – стажування в Спеціалізованій лабораторії з питань експертизи та досліджень Міндоходів.

Інші види діяльності: наставник академічної групи, здійснює методичне керівництво кабінетом кафедри А-319 (ювелірні вироби), відповідальна за студентську наукову роботу на кафедрі.

Відзнаки: подяка Державної пробірної служби (2011 р.).

Резюме

Індекси бібліографічних посилань у Google АкадеміяІдентифікатор ORCIDІдентифікатор ResearchID


КАЛУГА НІНА ВАСИЛІВНА
кандидат хімічних наук, доцент кафедри товарознавства та митної справи

Освіта та практичний досвід: в 1981 році з відзнакою закінчила хіміко-технологічний факультет Київського політехнічного інституту  за спеціальністю «Основні процеси хімічних виробництв та хімічна кібернетика», кваліфікація «Інженер-хімік-технолог». З 1981р. по 1985 р. працювала в галузевій лабораторії кібернетики хіміко-технологічних процесів Київського політехнічного інституту  на посадах інженер, молодший науковий співробітник. З 1985р. по 1994р.  працювала в Інституті колоїдної хімії та хімії води Академії наук УРСР, де захистила кандидатську дисертацію у 1991 році за спеціальністю «Колоїдна та мембранна хімія». З 1994р. по 2015р. була державним службовцем і працювала в Державній митній службі України (нині Державна фіскальна служба України) на посадах начальника відділу Центральної митної лабораторії, головного державного інспектору структурних підрозділів центрального апарату. Приймала активну участь у розробці законопроектів та інших нормативно-правових актів з питань державної митної справи, серед яких:  Митний кодекс України, постанови Кабінету Міністрів України, відомчі накази. Із серпня 2015 р. – доцент кафедри товарознавства та митної справи КНТЕУ. 

Перелік основних наукових праць: опубліковано понад 15 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі: 5 наукових та 8 навчально-методичного характеру. 

Викладає дисципліни: «Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності», «Митно-посередницькі послуги», «Основи митної справи».

Організаційне навантаження: здійснює методичне керівництво кабінету кафедри А-311 (комп’ютерний клас, митна справа), формує тематику курсових робіт.

Резюме

Індекси бібліографічних посилань у Google Академія, Ідентифікатор ORCID, Ідентифікатор ResearchID


АНДРІЄВСЬКА ЛЮДМИЛА ВАЛЕНТИНІВНА
кандидат технічних наук, доцент кафедри товарознавства та митної справи

Освіта та практичний досвід: у 2007 р. закінчила Київський національний торговельно-економічний університет за спеціальністю "Товарознавство непродовольчих товарів та комерційна діяльність" йотримала диплом магістра. У 2012 р. закінчила навчання у аспірантурі. Підготувала до захисту дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. Тема дисертаційного дослідження «Формування споживних властивостей паперу для санітарно-гігієнічного призначення». З 2007 р. працює на кафедрі товарознавства та митної справи КНТЕУ на посадах асистента, старшого викладача, доцента. У 2009 р. прослухала курс "Методика викладання у вищій школі" Вищої школи педагогічної майстерності КНТЕУ. З 17.09.2012 по 17.10.2012 пройшла стажування у Центральному управлінні лабораторних досліджень та експертної роботи ДМСУ.  

2014 року захистила дисертаційну роботу на тему «Формування споживних властивостей паперу для виробів санітарно-гігієнічного призначення» та отримала науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.08 – товарознавство непродовольчих товарів. 2014-2016 рр. – стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих вчених.У 2017 р. пройдено підвищення кваліфікації у ПАТ «Універмаг «Дитячий світ». 2018 р. – лауреат премії Київського міського голови за особливі досягнення молоді у розбудові столиці України – міста-героя Києва. 2018 р. – отримала сертифікат на знання англійської мови на рівні В2. У грудні 2018 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри товарознавства та митної справи.

Перелік основних наукових праць: має 79 публікацій, з них 58 наукових та 19 навчально-методичного характеру, у тому числі наукові праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях та виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science. Є автором 9 патентів України на винахід та корисну модель.

Викладає дисципліни: «Товарознавство. Непродовольчі товари. Культурно-побутові вироби», «Товарознавство. Непродовольчі товари. Електротовари», «Товарознавство».

Організаційне навантаження: відповідальна за навчальну роботу, член групи самоаналізу спеціалізації «Товарознавство та організація зовнішньої торгівлі», наставник академічної групи, здійснює методичне керівництво кабінету кафедри А-309 (культтовари, електротовари), займається профорієнтаційною роботою.

Резюме  

Індекси бібліографічних посилань у Google АкадеміяІдентифікатор ORCIDІдентифікатор ResearchID


ЗОЛОТАРЬОВА ОКСАНА ГРИГОРІВНА                                                          кандидат технічних наук, доцент кафедри товарознавства та митної справи

Освіта та практичний досвід: у 2000 р. закінчила Київський національний торговельно-економічний університет за спеціальністю "Товарознавство та комерційна діяльність" й отримала диплом магістра. З 2009 р. працює на кафедрі товарознавства та митної справи КНТЕУ. У 2018 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему «Товарознавча оцінка просоченого силоксанами пористого природного каменю». У 2018 році успішно склала екзамен та отримала сертифікат, що підтверджують володіння англійською мовою на рівні В2 за міжнародною шкалою.

Перелік основних наукових праць: одноосібно та у співавторстві опубліковано понад 45 наукових та науково-методичних праць, у тому числі 1 стаття у виданнях, що включені до міжнародних наукометричних баз даних (SCOPUS), 9 статей у наукових фахових виданнях України, 11 навчально-методичних видань (програми, робочі програми, опорні конспекти лекцій та інше). Є співавтором монографії «Класифікація непродовольчих товарів» та патенту на корисну модель «Композиція для надання гідрофобних властивостей поверхні природного каменю» UA 113018.

Викладає дисципліни: "ТНЗЕД", "Митна справа", "Товарознавство непродовольчих товарів", англомовний курс "Commodity science".

Науково-дослідна робота: приймає участь у виконанні науково-дослідних тем кафедри: «Формування властивостей непродовольчих товарів» (2018–2020); «Формування якості будівельних матеріалів та виробів» (2017-2020).

Організаційне навантаження: член групи самоаналізу професійного спрямування "Товарознавство та експертиза в митній справі", займається профорієнтаційною роботою, здійснює методичне керівництво кабінету кафедри А-311 (комп’ютерний клас, митна справа), формує тематику курсових робіт, наставник академічної групи.

Індекси бібліографічних посилань у Google АкадеміяІдентифікатор ORCIDІдентифікатор ResearchID


КОМАХА ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
кандидат технічних наук, доцент кафедри товарознавства та митної справи, заступник декана з навчально-виховної роботи

Освіта та практичний досвід: з відзнакою закінчив Київський національний торговельно-економічний університет за спеціальністю «Товарознавство та експертиза в митній справі» та «Фінансове право». Потягом 2012-2015 навчався в аспірантурі КНТЕУ за спеціальністю «Товарознавство непродовольчих товарів». З 2015 р. працює на кафедрі товарознавства та митної справи КНТЕУ. В 2017 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.08 - товарознавство непродовольчих товарів на тему "Товарознавча оцінка акрилових водно-дисперсійних фарб з модифікованою крейдою". 

Перелік основних наукових праць: автор понад 40 друкованих праць, опублікованих в українських та зарубіжних виданнях, зокрема 15 статей у фахових виданнях та у виданнях, що входять до наукометричних баз даних, співавтор 1 колективної монографії, 1 підручника,  науковопрактичного довідника, 5 патентів України.  

Викладає дисципліни: «Митна справа», «Митна логістика», «Електронна митниця», «Митна безпека», «Біржова торгівля».

Науково-дослідна робота: бере участь у держбюджетних науково-дослідних роботах «Теоретико-методологічні засади формування якості лакофарбових матеріалів на основі вітчизняної сировини», «Ідентифікаційна експертиза непродовольчих товарів».

Коло наукових інтересів: розробка нових поліфункціональних композиційних матеріалів, промислові покриття захисного призначення, митна експертиза непродовольчих товарів. 

Організаційне навантаження: член Вченої ради факультету торгівлі та маркетингу, відповідальний за профорієнтаційну і навчально-виховну роботу на факультеті, наставник академічної групи. 

Резюме  

Індекси бібліографічних посилань у Google АкадеміяІдентифікатор ORCIDІдентифікатор ResearchID


 ШУЛЬГА ОЛЬГА СЕРГІЇВНА
кандидат технічних наук, доцент кафедри товарознавства та митної справи

Освіта та практичний досвід: в 2012 році закінчила Київський національний торговельно-економічний університет за спеціальністю «Товарознавство та експертиза в митній справі», отримала диплом магістра з відзнакою. З 2012 р. навчалась в аспірантурі за спеціальністю «Товарознавство непродовольчих товарів». З листопада 2015 р. працює на кафедрі товарознавства та митної справи КНТЕУ на посаді асистента.

Перелік основних наукових праць: автор 32 наукових та навчальнометодичних праць, у тому числі 10 статей у фахових виданнях, 2 статей у виданнях, що входять до наукометричної бази SCOPUS, 1 статті в колективній монографії у науковому виданні Польщі, 1 колективної монографії, 1 підручника, 1 науковопрактичного довідника, 1 патенту України.

Викладає дисципліни: «Товарознавство. Непродовольчі товари», «Біржова торгівля», «Митна справа», «Оцінка відповідності».

Науково-дослідна робота: бере участь у держбюджетних темах «Теоретико-методологічні засади формування якості лакофарбових матеріалів на основі вітчизняної сировини», «Ідентифікаційна експертиза непродовольчих товарів».

Резюме  

Індекси бібліографічних посилань у Google АкадеміяІдентифікатор ORCIDІдентифікатор ResearchID


 ДЕМЧЕНКО ВАЛЕНТИНА ОЛЕКСАНДРІВНА
 кандидат технічних наук, асистент кафедри товарознавства та митної справи

Освіта та практичний досвід: у 2015 році закінчила Київський національний торговельно-економічний університет за спеціальністю «Товарознавство та експертиза в митній справі» та отримала диплом магістра з відзнакою. З 2015 по 2018 рік - здобувач наукового ступеня кандидата технічних наук в аспірантурі КНТЕУ за спеціальністю 05.18.08 – товарознавство непродовольчих товарів. З листопада 2018 року працює на кафедрі товарознавства та митної справи КНТЕУ на посаді асистента. У грудні 2018 року захистила дисертацію на здобуття кандидата технічних наук зі спеціальності 05.18.08 – товарознавство непродовольчих товарів за темою «Товарознавча оцінка теплоізоляційних сумішей для мурування з зольними мікросферами».

Перелік основних наукових праць: автор 18 наукових праць, з них 6 статей у наукових фахових виданнях України та у виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз. Бере участь у наукових конференціях, симпозіумах та семінарах. Результати дисертаційних досліджень обговорено на 11-ти наукових конференціях.

Викладає дисципліни: «Оцінка відповідності», «Товарознавство господарських виробів».

Науково-дослідна робота: бере участь у виконанні науково-дослідної теми за державним замовленням «Формування якості будівельних матеріалів та виробів».

Резюме

Індекси бібліографічних посилань у Google АкадеміяІдентифікатор ORCIDІдентифікатор ResearchID

23.04.2013
guliya2005
33606
остання редакція 07.12.2019
437281