logo
Кафедра публічного управління та адміністрування
Кафедра публічного управління та адміністрування
logo
Кафедра публічного управління та адміністрування
img

Викладацький склад

публічного управління та адміністрування

НОВІКОВА НАТАЛЯ ЛЕОНІДІВНА

доктор економічних наук, доцент 
завідувач кафедри публічного управління та адміністрування      гарант освітньої програми «Публічне управління та адміністрування» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

n.l.novikova@knute.edu.ua    

У 1998 р. закінчила Київський національний економічний університет за спеціальністю «Економіка підприємства» здобула кваліфікацію магістра з економіки і підприємництва. У 2016 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему «Державне регулювання економічних інтересів аграрної сфери» (08.00.03 – економіка та управління національним господарством). Бере активну участь у виконанні держбюджетних і госпрозрахункових НДР. Підтримує творчі зв’язки з органами державної влади та місцевого самоврядування, науковими установами та закладами вищої освіти України.

Сфера наукових інтересів: публічне управління, публічна політика, економіка.

Викладає дисципліни: «Цифрова економіка», «Методологія та організація наукових досліджень», «Економіка України», «Науковий семінар “Державна політика у сферах суспільного життя», «Електронне урядування»

Сертифікати за результатами стажування та підвищення кваліфікації за напрямом викладання дисциплін з професійної підготовки

Перелік наукових праць

Профіль науковця в міжнародних базах:

Scopus, Web of ScienceORCID, ResearcherID, Google Scholar 

МІНЯЙЛО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ

кандидат економічних наук, доцент
декан факультету економіки, менеджменту та психології

o.miniailo@knute.edu.ua 

У 2005 р. закінчив Київський національний торговельно-економічний університет за спеціальністю «Облік і аудит» та здобув кваліфікацію магістра з обліку і аудиту, економіста з обліку і аудиту. У 2011 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством на тему «Державні закупівлі товарів і послуг у системі регулювання національної економіки». У 2015 році отримав вчене звання доцента кафедри економічної теорії та конкурентної політики, з 2017 р. - очолює факультет економіки, менеджменту та психології.

Сфера наукових інтересів: фінансові аспекти, державне регулювання економіки, фіскальна політика.

Викладає дисципліни: «Економічна політика держави», «Управління публічними закупівлями», «Державне регулювання економіки».

Сертифікати за результатами стажування та підвищення кваліфікації за напрямом викладання дисциплін з професійної підготовки

Перелік наукових праць

Профіль науковця в міжнародних базах:

ScopusWeb of Science, ORCID , ResearcherID, Google Scholar


ГОЛОВНЯ ЮЛІЯ ІГОРІВНА

кандидат економічних наук                                                              доцент кафедри публічного управління та адміністрування   гарант освітньої програми «Публічне управління та адміністрування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

y.golovnia@knute.edu.ua 

У 2000 р. закінчила  Київський національний університет імені Тараса Шевченка  за спеціальністю «Географія» та здобула кваліфікацію: «Магістр економічної і соціальної географії, соціо-економіко-географ, менеджер регіонального розвитку, викладач». У 2010 р. закінчила Східноєвропейський університет економіки і менеджменту за спеціальністю «Економіка підприємства». Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук у Чернігівському державному технологічному університеті за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка, тема дисертації: «Господарське управління в системі регіонального агропромислового комплексу».

З 2005 по 2012 рр. виконувала обов'язки заступника декана ФЕМП з навчальної роботи. Тривалий час працювала у Центрі довузівської підготовки. Є заступником керівника вищої школи педагогічної майстерності КНТЕУ.

Сфера наукових інтересів: розвиток територіальних громад в умовах децентралізації, маркетинг територій, життя в стилі ECO, цифровізація освітньої діяльності.

Викладає дисципліни: “Економіка України”, “Екологічна політика держави”, “Управління державними проектами та програмами”, “Державне регулювання економіки”, “Педагогіка вищої освіти”.

Сертифікати за результатами стажування та підвищення кваліфікації за напрямом викладання дисциплін з професійної підготовки

Перелік наукових праць

Профіль науковця в міжнародних базах:

ScopusWeb of ScienceORCIDResearcherIDGoogle Scholar 


ЛАДОНЬКО ЛЮДМИЛА СТЕПАНІВНА

доктор економічних наук, доцент                                                    професор кафедри публічного управління та адміністрування  гарант освітньої програми «Публічне управління та адміністрування» другого (магістерського) рівня вищої освіти

l.ladonko@knute.edu.ua 

У 1990 р. закінчила Чернігівську філію Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» за спеціальністю «Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти», де здобула кваліфікацію «інженер-механік». У 1999 р. закінчила обліково-економічний факультет Чернігівського державного інституту економіки та управління та здобула рівень спеціаліста за спеціальністю «фінанси і кредит». У 2009 році у спеціалізованій вченій раді Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 - економіка та управління національним господарством на тему: «Макроекономічне регулювання інноваційних процесів у промисловості». У 2015 році у спеціалізованій вченій раді Чернігівського національного технологічного університету захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка на тему: «Формування інноваційного потенціалу промисловості в регіонах України».

Сфера наукових інтересів: публічне управління, реформування адміністративної системи України, проблеми та перспективи розвитку регіональної економічної системи.

Викладає дисципліни: «Державне управління та місцеве самоврядування», «Державна кадрова політика».

Сертифікати за результатами стажування та підвищення кваліфікації за напрямом викладання дисциплін з професійної підготовки

Перелік наукових праць

Профіль науковця в міжнародних базах:

Web of ScienceORCIDResearcherIDGoogle Scholar


ЛАЗЕБНА ІРИНА ВАСИЛІВНА

кандидат економічних наук
доцент кафедри публічного управління та адміністрування
заступник декана з науково-методичної роботи

i.lazebna@knute.edu.ua

У 2005 р. закінчила Київський національний торговельно-економічний університет за спеціальністю «Менеджмент антимонопольної діяльності». У 2015 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством на тему «Державне регулювання ринку споживчих товарів в Україні». З вересня 2016 року виконує обов’язки заступника декана факультету економіки, менеджменту та психології. 

Сфера наукових інтересів: державне регулювання ринку, ринок споживчих товарів, внутрішня торгівля, дослідження конкуренції на споживчих ринках, публічні комунікації, аналіз державної політики.

Викладає дисципліни: «Економіка України», «Державне регулювання економіки», «Місцеві ініціативи», «Публічні комунікації», «Аналіз державної політики».

Сертифікати за результатами стажування та підвищення кваліфікації за напрямом викладання дисциплін з професійної підготовки

Перелік наукових праць

Профіль науковця в міжнародних базах:

ScopusWeb of ScienceORCIDResearcherIDGoogle Scholar   

СОНЬКО ЮЛІЯ АНАТОЛІЇВНА

кандидат економічних наук
доцент кафедри публічного управління та адміністрування
заступник декана з навчально-виховної роботи

y.sonko@knute.edu.ua

У 2008 р. закінчила Київський національний торговельно-економічний університет за спеціальністю "Менеджмент антимонопольної діяльності". В квітні 2015 році захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством на тему «Розвиток конкуренції на ринку консалтингових послуг України». З лютого 2016 року виконує обов’язки заступника декана факультету економіки, менеджменту та психології. 

Сфера наукових інтересів: національна безпека держави, макроекономіка, стратегічне планування, конкуренція та конкурентна політика, аналіз ринків.

Викладає дисципліни: “Економіка України”, “Інформаційна політика держави”, “Державне регулювання економіки”, “Економічна політика держави”, “Науковий семінар “Національна безпека держави”.

Сертифікати за результатами стажування та підвищення кваліфікації за напрямом викладання дисциплін з професійної підготовки

 Перелік наукових праць

Профіль науковця в міжнародних базах:

ScopusWeb of Science, ORCID, ResearcherID, Google Scholar     


ІЛЬЇНА АНАСТАСІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

кандидат економічних наук 
доцент кафедри публічного управління та адміністрування

a.ilyina@knute.edu.ua

В 2006 році закінчила Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут». В 2010 році закінчила Київський національний торговельно-економічний університет. В 2017 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством на тему: «Державне регулювання інвестиційного процесу в Україні».

Сфера наукових інтересів: реформування економічної системи та державної служби, електронне урядування, державно-приватне партнерство, проблеми розвитку інноваційно-інвестиційної інфраструктури, інформаційне суспільство.

Викладає дисципліни: "Державне управління та місцеве самоврядування", "Електронне урядування", "Державна служба".

Сертифікати за результатами стажування та підвищення кваліфікації за напрямом викладання дисциплін з професійної підготовки

Перелік наукових праць

Профіль науковця в міжнародних базах:

Scopus, Web of ScienceORCID, ResearcherIDGoogle Scholar


МІРКО НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА

кандидат наук з державного управління 
доцент кафедри публічного управління та адміністрування

n.mirko@knute.edu.ua

У 1993 р. закінчила Київський державний економічний університет за спеціальністю «Економічне і соціальне планування». У 2011 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата наук з державного управління в Академії муніципального управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління, тема дисертації: «Державне регулювання розвитку внутрішнього ринку продукції легкої промисловості».

Сфера наукових інтересів: державне регулювання внутрішнього ринку, професійна компетентність, інноваційні методи підготовки фахівців з публічного управління.

Викладає дисципліни: «Публічне управління та адміністрування»; «Адміністративні послуги»; «Державне управління та місцеве самоврядування».

Сертифікати за результатами стажування та підвищення кваліфікації за напрямом викладання дисциплін з професійної підготовки

Перелік наукових праць

Профіль науковця в міжнародних базах:

ORCIDGoogle Scholar


ДЬЯЧЕНКО ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА

кандидат економічних наук
доцент кафедри
 публічного управління та адміністрування

o.diachenko@knute.edu.ua

У 2000 році закінчила Херсонський державний технічний університет за спеціальністю «Менеджмент організацій» та здобула кваліфікацію економіста з менеджменту організацій. У 2008 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата економічних наук у Державній академії статистики, обліку та аудиту Держкомстату України за спеціальністю 08.00.10 – статистика, тема дисертації: «Теоретико-методичні підходи проведення зіставлення даних у статистиці зовнішньої торгівлі товарами». До роботи в КНТЕУ працювала у Державному комітеті статистики України та Державній митній службі України.

Сфера наукових інтересів: аналітична підтримка прийняття управлінських рішень у діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, пріоритети цифровізації національної економіки.

Викладає дисципліни: "Аналітика у публічному управлінні", "Економіка України", "Цифрова економіка України".

Сертифікати за результатами стажування та підвищення кваліфікації за напрямом викладання дисциплін з професійної підготовки

Перелік наукових праць

Профіль науковця в міжнародних базах:

Scopus, Web of Science, ORCIDResearcherIDGoogle Scholar


ДИННИК ІРИНА ПЕТРІВНА

кандидат наук з державного управління
асистент кафедри
 публічного управління та адміністрування

i.dynnyk@knute.edu.ua

У 2012 році закінчила Академію муніципального управління м. Києва, отримала диплом магістра права з відзнакою за спеціальністю «Правознавство». Одночасно отримала дипломне посвідчення на функціональну спеціалізацію «Державне управління та місцеве самоврядування» про проходження практики в органах державної влади та місцевого самоврядування. У 2019 році успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата наук з державного управління у Міжрегіональній Академії управління персоналом за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління, тема дисертації: «Механізми взаємодії держави і громадянського суспільства в умовах децентралізації».

Сфера наукових інтересів: управління змінами в сучасному державному управлінні; взаємозв'язок уряду та громадянського суспільства при формуванні та реалізації державної та місцевої політики; Права людини; впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у діяльність органів державної влади; децентралізація управління; вдосконалення територіальної організації управління та управління в контексті адміністративно-територіальної реформи.

Викладає дисципліни: "Управління публічними закупівлями", "Державне регулювання економіки", "Державне управління та місцеве самоврядування".

Сертифікати за результатами стажування та підвищення кваліфікації за напрямом викладання дисциплін з професійної підготовки

Перелік наукових праць

Профіль науковця в міжнародних базах:

Scopus, Web of Science, ORCID, ResearcherIDGoogle Scholar


17.09.2018
41886
20563
остання редакція 16.02.2021
433884