logo
Кафедра маркетингу
Кафедра маркетингу
logo
Кафедра маркетингу
img

Наукова робота

маркетингу

  

 Наукові дослідження на кафедрі маркетингу традиційно формуються, виходячи зі сфери її наукових інтересів. Її основними напрямами можна вважати:
- розвиток та адаптація теоретичних основ сучасного маркетингу до специфічних умов вітчизняного ринку;
- впровадження методів маркетингу в діяльність господарюючих суб’єктів на внутрішньому ринку;
- дослідження найбільш актуальних проблем сфери товарного обігу;
- вдосконалення маркетингової діяльності підприємств та вирішення інших нагальних питань теорії і практики маркетингу в сфері товарного обігу та ін. 

    Оскільки кафедра маркетингу є випусковою зі спеціальностей "Маркетинг" (спеціалізації "Маркетинг ", "Рекламний бізнес" та "Бренд-менеджмент"), тому наукові спрямування викладачів та аспірантів пов’язані, в першу чергу, саме з цими напрямами підготовки студентів. Крім того, з 2010 року кафедра бере активну участь у підготовці слухачів за програмою "Міжнародний маркетинг моди" Інституту вищої кваліфікації КНТЕУ. 
    До наукових досліджень залучаються, крім професорсько-викладацького складу кафедри, також аспіранти, здобувачі та студенти. 
    Результати досліджень постійно впроваджуються в навчальний процес, доповідаються на навчально-методичних семінарах кафедри, публікуються у наукових та науково-популярних виданнях, наукових часописах та інших виданнях, проходять апробацію під час різноманітних конференцій та круглих столів, використовуються у практичний діяльності підприємств.
     Питання науково-дослідної роботи постійно знаходилися у полі зору керівництва кафедри, систематично розглядались на засіданнях кафедри. 
    Наукові дослідження на кафедрі проводились згідно плану і були націлені на розробку актуальних проблем з теорії та методології соціально-етичного маркетингу торговельних підприємств, підприємств рекламної галузі та підприємств сфери послуг.
     Основні напрями науково-дослідної роботи на кафедрі визначалися необхідністю: 1) адаптації сучасної концепції соціально-етичного маркетингу до специфічних умов вітчизняного ринку; 2) розробки інструментарію та визначення ефективних шляхів впровадження цієї концепції в діяльність підприємств сфери послуг; 3) поліпшення науково-методичних засад викладання кафедральних дисциплін. 
    Ці напрями втілилися у розробку досить численних конкретних проблем, а саме: 
1) Теоретичні основи та проблеми розвитку соціально-етичного маркетингу.
2) Методологія впровадження маркетингу взаємодії в діяльність підприємств.
3) Економіко-організаційні аспекти здійснення та удосконалення маркетингових комунікацій торговельного підприємства.
4) Глобальні тенденції та українські реалії розвитку реклами та маркетингових комунікацій.
5) Підвищення ефективності маркетингової діяльності підприємств торговельної та рекламної галузі.
6) Теоретичні й прикладні аспекти маркетингу в роздрібній торгівлі і обслуговування покупців в сучасних умовах.
7) Теоретичні основи та прикладні аспекти маркетингу в оптовій торгівлі.
8) Розробка наукових засад викладання навчальних дисциплін, закріплених за кафедрою. 
    На кафедрі маркетингу існують 2 наукові школи - з реклами та бренд-менеджменту (професор Ромат Є.В.) та торгового маркетингу (професор Ортинська В.В.), що підтверджується відповідною спрямованістю наукових досліджень, наявністю значної кількості аспірантів та здобувачів, захищених кандидатських дисертацій з даної проблематики. 
    Розробка всіх наукових проблем здійснювалася у рамках виконання держбюджетної науково-дослідної роботи. За останны п’ять років на кафедрі виконувалися кафедральні держбюджетні теми: "Соціально-етичний маркетинг підприємств на ринку товарів та послуг" (керівник - професор Ромат Є.В.); "Розробка глосарію маркетингово-рекламних термінів" (керівник - професор Ромат Є.В.); "Управління рекламною діяльністю підприємств" (керівник - професор Мельникович О.М.); "Бренд-менеджмент в підприємствах сфери послуг" (керівник - професор Ромат Є.В.).

    З науковим доробком викладацького складу кафедри у відкритій наукометричній базі даних, що індексує наукові публікації та наводить дані про їх цитування можна ознайомитись тут: https://scholar.google.com.ua/citations?user=22fQywoAAAAJ&hl=ru

НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇ, КРУГЛІ СТОЛИ, СЕМІНАРИ, СИМПОЗІУМИ, ВИСТАВКИ, КОНКУРСИ ДЛЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ, а ТАКОЖ ЛЕКЦІЇ, МАЙСТЕР-КЛАСИ, ТРЕНІНГИ ЗА УЧАСТЮ ПРОВІДНИХ ВЧЕНИХ, НАУКОВЦІВ, ВИДАТНИХ ФАХІВЦІВ-ПРАКТИКІВ

    Кафедра провела Всеукраїнську науково-практичну конференцію "Реклама в Україні: інтеграція теорії та практики".  Відбулося дуже жваве обговорення найбільш важливих та цікавих питань щодо ролі рекламної індустрії України в інфраструктурі економіки держави; тенденцій та перспектив її подальшого розвитку, якості підготовки майбутніх фахівців для ринкових структур національного господарства України та завданнях вузів, суб’єктів господарювання, громадських організацій у її підвищенні. 
    Відмічається необхідність більш широкого залучення представників вищих навчальних закладів, в яких ведеться підготовка фахівців з реклами, до проведення широкомасштабних загальнонаціональних заходів, що проводиться рекламно-комунікаційним бізнесом в Україні. В першу чергу, це стосується Київського міжнародного фестивалю реклами, Національного фестивалю соціальної реклами, виставки RЕХ та ін.
    Високу оцінку отримав позитивний досвід, що накопичений кафедрою маркетингу та реклами КНТЕУ в організації практичних заходів, що сприяють інтеграції системи вищої освіти в галузі реклами та українського рекламно-комунікаційного бізнесу. Серед дієвих прикладів подібної взаємодії відзначається проведення Українського студентського фестивалю реклами, засідань круглих столів Практик-Маркетинг-Клубу тощо.
   Кафедра маркетингу та реклами ініціювали та провели Всеукраїнську конференцію завідувачів кафедр маркетингу, реклами та суміжних дисциплін, яка традиційно відбувається в КНТЕУ. 
     Завершальним етапом Конференції став круглий стіл, де на одному полі зійшлись практики, науковці та студенти. Розглядались найгостріші питання та одвічні проблеми непорозумінь випускників і роботодавців. На жаль, як показує досвід, однією з таких проблем є незацікавленість студентів у саморозвитку і самореалізації під час навчання. 
   Доповідачі висловили свою точку зору на поставлені проблеми, обмінялись досвідом і, як наслідок, узгодили резолюцію Конференції. Серед головних рішень було констатація необхідності подальшого посилення зв’язків між кафедрами рекламно-маркетингового спрямування університетів України, створення єдиного банку кейсів та майстер-класів для подальшого використання в навчальному процесі, формування тимчасових творчих колективів для написання базових підручників із маркетингу й інші важливі рішення.

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

    У науковій роботі кафедри активну участь приймають студенти 3-5 курсів спеціальностей кафедри. Студенти беруть участь у тематичних конференціях та підготовці наукових статей, у тому числі разом з науковими керівниками. 

16.06.2013
chronon
8584
остання редакція 07.10.2018
karina