logo
Кафедра менеджменту
Кафедра менеджменту
logo
Кафедра менеджменту
img

Головна сторiнка

менеджменту

                         Ми у Facebook                          Ми у Telegram                         
  Ми у Instagram  Клуб HR-менеджменту ДТЕУ
Ми у YouTube  Ми у Google Scholar

Ми у LinkedIn
   Ми у TikTok
про

НАША МІСІЯ - формування гармонійно розвинутої особистості, 
висококваліфікованого конкурентоспроможного фахівця, який здатен приймати 
обґрунтовані рішення та нести відповідальність за діяльність організації
.
пррарпра
апр
Ласкаво просимо вступників на індивідуальні дні гостинності!
Наші викладачі завжди готові надати професійні поради та консультації!
АНКЕТА для реєстрації тут no!
  


Кафедра менеджменту вже понад 40 років готує успішних конкурентоздатних менеджерів для потреб бізнес-організацій, що підтверджується відгуками тисяч роботодавців та випускників університету.
Колектив кафедри менеджменту сформований з високоосвічених фахівців, які мають наукові ступені кандидата і доктора наук, практичний та науковий досвід роботи, які володіють здатністю здійснювати ефективне керівництво науково-дослідною роботою студентів, виконувати значний обсяг навчально-методичної роботи тощо.
У своїй роботі з підготовки здобувачів вищої освіти викладачі кафедри орієнтуються на світові стандарти, активно працюють над збагаченням змісту навчальних дисциплін, впровадженням інноваційних технологій, забезпечують органічне поєднання фундаментальної, загальноекономічної та фахової підготовки здобувачів вищої освіти, що дозволяє майбутнім фахівцям  отримати ґрунтовні знання з професійно-орієнтованих дисциплін і оволодіти обраною професією.

У процесі підготовки менеджерів використовуються сучасні технології навчання, зокрема: проблемні лекції з відеосупроводженням; перегляд навчальних фільмів з коментарем викладача; розв’язання аналітично-розрахункових задач та ситуаційних вправ (кейс-стаді), (у тому числі й з використанням комп’ютерних програм); комп’ютерні імітаційні вправи; ділові ігри; відеотренінги з різних управлінських дисциплін; навчально-ознайомлювальні екскурсії та виїзні практичні заняття на сучасних підприємствах; виконання ситуаційних вправ за технологією «баскет-метод»; тестування для оцінювання рівня професійних умінь і навичок.
Кафедрою налагоджено та підтримуються гармонійні партнерські стратегічні зв’язки з великою кількістю підприємств, організацій, державних установ та громадськими організаціями.

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ
здійснює підготовку фахівців освітніх ступенів
"молодший бакалавр", "бакалавр", "магістр", "доктор філософії"
зі спеціальності 073 «Менеджмент»:

Що вивчають Ким працюють Яку роботу виконують Конкурентні переваги ОП

Освітня програма «Торговельний менеджмент»
(денна форма навчання, українська, англійська - на ОС "магістр")

бакалавр
Інформаційний пакет

 

Можливі посади:

Зміст діяльності:

Конкуренті переваги:

магістр
Інформаційний пакет

Можливі посади:

Зміст діяльності:

Конкуренті переваги:

Освітня програма «Управління бізнесом»
(денна та заочна форми навчання, українська, англійська - 
на ОС "магістр")
бакалавр
Інформаційний пакет

 

Можливі посади:

Зміст діяльності: 

Конкуренті переваги:

магістр
Інформаційний пакет


 

Можливі посади:

Зміст діяльності: 

Конкуренті переваги:

Освітня програма «Менеджмент персоналу»
(денна та заочна форми навчання - на ОС "магістр")
бакалавр
Інформаційний пакет

Можливі посади:

Менеджер з персоналу /НR-менеджер; менедже з підбору персоналу; начальник відділу кадрів; начальник відділу підготовки кадрів; аналітик у сфері професійної зайнятості; рекрутер; фахівець з розвитку бренду роботодавця; фахівець з найму робочої сили; фахівець з інтерв’ювання; фахівець з питань вирішення колективних трудових спорів (конфліктів);  хедхантер; фахівець з підготовки кадрів; фахівець  з профорієнтації;  інспектор з кадрової роботи; організатор з персоналу; професіолог; профконсультант

Зміст діяльності: 

Конкуренті переваги:

магістр
Інформаційний пакет

Можливі посади:

Зміст діяльності:

Конкуренті переваги:

Освітня програма «Бізнес-адміністрування»
(очна (денна, вечірня) та заочна форми навчання, українська)

магістр
Інформаційний пакет

Можливі посади:

Зміст діяльності: 

Конкуренті переваги:

Освітня програма «Промисловий менеджмент»
(денна форма навчання, українська)
бакалавр
Інформаційний пакет

Можливі посади:

Зміст діяльності: 

Конкуренті переваги:

  • Програма підготовки компетентних професіоналів-менеджерів з високим лідерським потенціалом, які здатні створювати нові умови та ціннісні орієнтири щодо ефективного функціонування та розвитку промислових підприємств.
  • Наскрізний розвиток фахових компетентностей з фокусуванням на харчовій та легкій промисловості.
  • Участь в освітньому процесі керівників промислових підприємств, національних та світових лідерів.
  • Перспективи дуального навчання, що сприятиме опануванню soft/hard skills і можливості поглиблено вивчати промисловий менеджмент.
  • Новітня навчально-матеріальна база європейського рівня (спеціалізовані лабораторії, комп’ютерні класи, SMARТ-бібліотека, численні коворкінги та зони відпочинку).
  • Інноваційні технічні можливості університету та digital-технології інтерактивного навчання з промислового менеджменту.
  • Вивчення іноземної мови професійного спрямування в обсязі 24-х кредитів до рівня В2+, що формує перспективи отримання паралельної освіти за кордоном.
  • Можливість підготовки до підсумкової атестації, що передбачена навчальними планами освітньої програми: закладено кредити на спеціальну сфокусовану підготовку до вступу на рівень магістра на всі освітні програми.
  • Участь у науковому товаристві студентів, аспірантів і молодих вчених, що формує дослідницькі навички та закладає фундамент траєкторії реалізації успішної наукової кар’єри.
Освітня програма «Управління закладами охорони здоров'я»
(очна (денна, вечірня) та заочна форми навчання, українська)
магістр

Можливі посади:

Зміст діяльності: 

Конкуренті переваги:

Освітня програма «Менеджмент»
для підготовки здобувачів ступеня вищої освіти молодший бакалавр
(денна та заочна форми навчання, українська)

молодший бакалавр
Інформаційний пакет

Можливі посади:

Зміст діяльності: 

Конкуренті переваги:

Освітньо-наукова програма «Менеджмент»
для підготовки здобувачів ступеня вищої освіти доктор філософії
(очна (денна, вечірня) та заочна форми навчання, українська, англійська)

04.09.2013
chronon
25006
остання редакція 09.04.2023
05865