logo
Кафедра менеджменту
Кафедра менеджменту
logo
Кафедра менеджменту
img

Головна сторiнка

менеджменту

Ми у  Facebook: офіційна сторінка кафедри менеджменту

Місія кафедри - формування гармонійно розвинутої особистості,
висококваліфікованого конкурентоспроможного фахівця,
який здатен приймати обґрунтовані рішення та нести
відповідальність за діяльність організації.


Кафедра менеджменту (зав. кафедри – доктор економічних наук, професор С. І. Бай) здійснює підготовку фахівців за такими спеціалізаціями спеціальності «Менеджмент»:

 
Що вивчають Ким працюють Яку роботу виконують
Освітня програма «Торговельний менеджмент»
(денна форма навчання)
бакалавр Помічник керівника підприємства (установи, організації); представник торговельний; агент торговельний; завідувач секції; інспектор торговельний; організатор з постачання (із збуту); торговельний брокер (маклер); торговець комерційний, комівояжер, мерчендайзер; фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку, трейд-маркетинг менеджер, продакт-менеджер, спеціаліст з методів розширення ринку збуту; спеціаліст-аналітик з дослідження товарного ринку Організовування основних та допоміжних процесів в торговельній діяльності; забезпечення раціонального використання всіх видів ресурсів в організаціях торгівлі; використання інформаційних технологій та системи для вирішення професійних завдань в менеджменті організацій торгівлі; обґрунтування стратегії розвитку організацій торгівлі, оцінювання ефективності торговельної діяльності
Education program "Trade Management "
(денна форма навчання)
master Commercial director; director (head) of small trade company; store manager; manager in wholesale trade; manager in retail nonfood goods; manager in retail non-domestic and nonfood products; manager in retail trade; manager in transport vehicles trade; sourcing manager; sales manager; manager concerning business activities and management; head of commercial department; business development director of distributive network; director of retail entity; storekeeper; sales manager; director of supplies; transport officer Optimal model development of management in trade organizations; formation of alternative development directions of trade organizations; implementation of innovative management technologies of trade process, crisis diagnosis in the activities of trade organizations; justification of programs to improve the quality of trade processes and strategy of the balanced development of trade organizations
Освітня програма «Управління бізнесом»
(денна та заочна форми навчання)
бакалавр Помічник керівника малого підприємства без апарату управління; помічник керівника підприємства (установи, організації); помічник керівника іншого основного підрозділу; бренд-менеджер; менеджер по роботі з клієнтами (із тендером); спеціаліст з управління проектами та програмами в сфері матеріального (нематеріального) виробництва; фахівець з корпоративного управління; торговець (обслуговування бізнесу та реклами); фахівець інфокомунікацій Формування дієвої системи менеджменту з урахуванням специфіки та організаційно-правової форми організації бізнесу; проведення аналітико-дослідницької роботи та моніторингу бізнес-процесів в організації з використанням відповідного науково-методичного інструментарію; забезпечення раціонального використання ресурсів; використання інформаційних технологій та систем для вирішення професійних управлінських завдань; обґрунтування стратегії розвитку організацій; оцінювання ефективності діяльності організацій  та бізнесу загалом.
магістр Генеральний менеджер (управитель); директор (керівник) малої торговельної фірми; директор з матеріально-технічного забезпечення (з транспорту); директор з операційної діяльності; менеджер (управитель) з дослідження ринку; керуючий відділенням; менеджер (управитель) з адміністративної діяльності; менеджер (управитель) з організації консультативних послуг; менеджер (управитель) з питань регіонального розвитку; менеджер (управитель) із соціальної та корпоративної відповідальності; менеджер (управитель) систем якості; начальник (завідувач) підрозділу; начальник відділу (у складі управління); начальник відділу (служби, управління); начальник філіалу (філії); завідувач відділу (у складі управління); професіонал з корпоративного управління; фахівець з ефективності підприємництва; фахівець із якості Формування оптимальної моделі управління бінесом; формування альтернативних напрямів стратегічного розвитку бізнесу; запровадження інноваційних технологій в управлінні бізнесом, діагностика кризових явищ в діяльності організацій; обґрунтування програм підвищення якості бізнес-процесів та стратегії збалансованого розвитку бізнесу.
Освітня програма «Менеджмент персоналу»
(денна форма навчання)
бакалавр ІІнспектор з кадрів; кадровий аудитор; аналітик у сфері професійної зайнятості; організатор з персоналу; професіолог; профконсультант; фахівець з аналізу ринку праці; фахівець з найму робочої сили; фахівець з інтерв’ювання; фахівець з питань вирішення колективних трудових спорів (конфліктів); інспектор з кадрів; фахівець з питань зайнятості (хедхантер); фахівець з профорієнтації Організація роботи персоналу підприємства та кадрової служби; використання інформаційних технології та систем для вирішення професійних завдань; діагностика кадрового потенціалу підприємства; обґрунтування кадрової політики підприємства; оцінювання організаційної динаміки та командоутворення
магістр Директор з кадрових питань та побуту; менеджер (управитель) у соціальній сфері; менеджер (управитель) з персоналу; менеджер (управитель) із соціальної та корпоративної відповідальності; начальник відділу кадрів; начальник відділу організації праці та заробітної плати; начальник відділу підготовки кадрів; начальник відділу соціального розвитку; начальник курсів підвищення кваліфікації; спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби; інженер з нормування праці Розроблення ефективної кадрової політики в організації; забезпечення дотримання принципів соціального партнерства, впровадження результативних змін в системі менеджменту персоналу; обґрунтування стратегії соціально-відповідальної поведінки підприємства; оцінювання ефективності системи менеджменту персоналу в організації
Освітня програма «Бізнес-адміністрування»
(денна, вечірня та заочна форми навчання)
магістр Генеральний менеджер (управитель); директор (керівник) малої фірми; директор комерційний; директор з операційної діяльності; менеджер (управитель) з дослідження ринку; керуючий відділенням; менеджер (управитель) з адміністративної діяльності; менеджер (управитель) з питань регіонального розвитку; менеджер (управитель) з дослідження ринку та вивчення суспільної думки; менеджер (управитель) із соціальної та корпоративної відповідальності; менеджер (управитель) із комунікаційних технологій; менеджер (управитель) з постачання; менеджер (управитель) із збуту; менеджер (управитель) в оптовій торгівлі та посередництві у торгівлі; менеджер (управитель) в роздрібній торгівлі побутовими товарами (та їх ремонті); менеджер (управитель) з питань комерційної діяльності та управління; начальник комерційного відділу, начальник (завідувач) підрозділу; начальник відділу (у складі управління); начальник філіалу (філії); професіонал з корпоративного управління; фахівець з ефективності підприємництва; фахівець із якості. Забезпечення ефективної системи менеджменту в організації, співпраця з державними та громадськими інституціями, вміння  працювати в інтернаціональних командах й адаптуватися до змін, використовувати сучасні методи діагностики та експертизи діяльності організацій, створювати раціональну модель корпоративного управління, вирішувати корпоративні конфлікти, розробляти оптимальну фінансову політику підприємства, вивчати міжнародні ринки та перспективи співпраці із закордонними партнерами на засадах кроскультурної взаємодії, формувати антикризові програми, ініціювати, розробляти та забезпечувати реалізацію інвестиційно-інноваційних проектів і креативних програм розвитку, використовувати ефективні механізми управління змінами на основі комплексного системного аналізу бізнесу.
Освітня програма «Промисловий менеджмент»
(денна форма навчання)
бакалавр Директор підприємства, заступник директора підприємства, головний інженер; директор (керівник) малого промислового підприємства (фірми); керівник бригади;  (дослідної, проектної організації); завідувач (начальник) відділу (науково-дослідного, конструкторського, проектного та ін.); керівник проектів та програм у сфері матеріального виробництва; менеджер з розвитку компанії, начальник цеху, виробничої  дільниці та інших підрозділів; начальник відділу механізації та автоматизації виробничих процесів; консультант з раціоналізації виробництва; фахівець з ефективності підприємництва та  раціоналізації виробництва Формування оптимальної моделі поєднання людського потенціалу з виробничою системою з метою створення суспільно корисної якісної і безпечної продукції, організування основних та допоміжних процесів виробничої системи, створення і управління промисловою інфраструктурою підприємства, матеріальними ресурсами і виробничими запасами, забезпечення раціонального управління ресурсами та собівартістю продукції, використання інформаційних технологій та систем для розв`язування складних спеціалізованих завдань та практичних проблем управління в промисловості, розробка та впровадження інноваційних технологій; управління ефективністю реалізації програм розвитку, управління ефективністю виробничої діяльності ідприємництва та  раціоналізації виробництва
Освітня програма «Управління закладами охорони здоров'я»
(денна, вечірня та заочна форми навчання)
магістр генеральний директор (директор) / начальник (завідувач) закладу охорони здоров'я, заступник генерального директора (директора)/начальника (завідувача) закладу охорони здоров'я, медичний директор, начальник (завідувач, керівник) структурного підрозділу закладу охорони здоров'я Управління виробничо-господарською та фінансово-економічною діяльністю закладу охорони здоров'я, фінансово-господарськими результатами його діяльності. Організація розробки та забезпечення реалізації довгострокової стратегії розвитку закладу. Забезпечення виконання зобов'язань перед державним та місцевим бюджетами, державними позабюджетними соціальними фондами. Організація роботи та ефективної взаємодії структурних підрозділів. Забезпечення залучення коштів на інвестиційні потреби закладу. Забезпечення закладу охорони здоров'я кваліфікованими працівниками. Зовнішнє представництво закладу в адміністративних органах, засобах масової інформації тощо. Захист майнових інтересів закладу охорони здоров'я в суді, органах державної влади та управління. Забезпечення дотримання вимог трудового законодавства. Забезпечення створення на робочому місці в кожному структурному підрозділі умов праці відповідно до нормативно-правових актів, забезпечення додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці
Освітня програма «Менеджмент»
(денна форма навчання)
молодший бакалавр Інспектор з контролю за виконанням доручень; технік з підготовки виробництва; технік з праці; агент з постачання; агент торговельний; представник торговельний; інспектор торговельний; адміністративний помічник; торговець (обслуговування бізнесу та реклами); організатор діловодства (види економічної діяльності); помічник керівника підприємства (установи, організації); помічник керівника виробничого підрозділу; фахівець з організації побутового обслуговування Управління допоміжними бізнес-процесами на підприємствах різних форм власності та різної правової форми, в т.ч. дослідження та впровадженя системи технологій, побудова організаційних структур управління, застосування практичних навичок з менеджменту і маркетингу, економічного аналізу, інформаційних систем і управлінських технологій, організації підприємницької діяльності тощо.
Освітньо-наукова програма «Менеджмент»
для підготовки здобувачів ступеня вищої освіти
доктор філософії
(очна (денна, вечірня) та заочна форми навчання)

Кафедра менеджменту розпочала свою діяльність у 1989 р. як кафедра управління торгівлею, яка згодом (у 1993 р.) отримала нову назву - кафедра менеджменту.

Викладацький склад кафедри менеджменту сформований з високоосвічених фахівців, які мають наукові ступені кандидата і доктора наук, значний практичний та науковий досвід роботи, що дає їм змогу ефективно керувати науковою роботою студентів, виконувати значний обсяг навчально-методичної роботи тощо. У своїй роботі з підготовки фахівців викладачі кафедри орієнтуються на світові стандарти, активно працюють над збагаченням змісту навчальних дисциплін, впровадженням інноваційних технологій, забезпечують органічне поєднання фундаментальної, загальноекономічної та фахової підготовки студентів, гармонізацію навчального процесу, що дозволяє майбутнім фахівцям сформувати широкий світогляд, отримати ґрунтовні знання з професійно-орієнтованих дисциплін і оволодіти обраною професією.

Навчання студентів відбувається за сучасними навчальними планами. Пріоритетними для кафедри є всебічний розвиток професійної та особистісної культури фахівців, високий рівень викладання менеджерських дисциплін, повне комплексне забезпечення навчального процесу науково-методичними розробками. Профілюючі професійно орієнтовані дисципліни «Теорія організації», «Менеджмент», «Операційний менеджмент», «Управління персоналом», «Стратегічне управління», «Управління інноваціями», «Управління змінами», «Управління проектами», «Кроскультурний менеджмент» є авторськими розробками.

Випускники КНТЕУ можуть продовжити навчання в аспірантурі і докторантурі. Комплексний підхід до якості освіти забезпечує високу конкурентоспроможність наших випускників на ринку праці й належні стартові умови для професійного кар’єрного зростання.

У процесі підготовки менеджерів використовуються сучасні технології навчання, зокрема: проблемні лекції з відеосупроводженням; перегляд навчальних фільмів з коментарем викладача; розв’язання аналітично-розрахункових задач та ситуаційних вправ (кейс-стаді), (у тому числі й з використанням комп’ютерних програм); комп’ютерні імітаційні вправи; ділові ігри; відеотренінги з різних управлінських дисциплін; навчально-ознайомлювальні екскурсії та виїзні практичні заняття на сучасних підприємствах; виконання вправ за технологією «баскет-метод»; тестування для оцінювання рівня професійних умінь і навичок.

Значна увага до якості підготовки менеджерів забезпечує поступове входження до загальноєвропейського освітнього простору, умови якого сформульовані у Болонській декларації:
- контроль якості освіти;
- розширення мобільності студентів (можливість здобувати освіту послідовно в кількох різних університетах, збагачуючись досвідом життя в різних соціокультурних середовищах);
- працевлаштування випускників.

04.09.2013
chronon
19188
остання редакція 22.01.2020
05865