logo
Кафедра товарознавства та митної справи
Кафедра товарознавства та митної справи
logo
Кафедра товарознавства та митної справи
img

Головна сторінка

товарознавства та митної справи

   Завідувач кафедри товарознавства та митної справи  академік Української технологічної академії, заслужений працівник освіти України, доктор технічних наук, професор Ніна Василівна Мережко

       Основна мета роботи кафедри полягає у підготовці висококваліфікованих спеціалістів, які володіють знаннями у галузі товарознавства, оцінювання відповідності, експертизи товарів, митної справи, організації зовнішньої торгівлі.

Приєднуйтесь до нашої сторінки на Facebook!                                      Профіль кафедри у інформаційно-пошуковій системі Google Scholar

Колектив кафедри товарознавства та митної справи як підрозділ університету втілює в життя довгострокову стратегію інноваційного розвитку, яка базується на принципах і методах системного управління процесами та спрямована на забезпечення високого рівня якості підготовки фахівців.

Кафедра бере активну участь у вдосконаленні підготовки фахівців напряму "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність".

Стратегія кафедри полягає у:

— використанні сучасних методів дослідження якості товарів;

— підготовці висококваліфікованих спеціалістів;

— запровадженні прогресивних науково-методичних розробок  у навчальний процес;

— розширенні та постійному оновленні матеріально-технічної бази кафедри;

 

Кафедра має потужний кадровий і науковий потенціал, який дозволяє здійснювати теоретичні та прикладні дослідження у сфері товарознавства, експертизи, біржової діяльності. Колектив кафедри постійно працює над підвищенням педагогічної майстерності та наукового рівня професорсько-викладацького складу; вдосконаленням технологій навчально-виховного процесу; актуалізацією спеціальностей та спеціалізацій відповідно до вимог суспільства.

Здійснюється наукове та методичне співробітництво з провідними навчальними закладами та організаціями - замовниками фахівців; розширюються зв’язки з вітчизняними та міжнародними партнерами, торговельними мережами.     

Засобом, за допомогою якого кафедра спрямовує та контролює ті види діяльності, які впливають на якість навчального процесу, є система управління якістю освітньої діяльності КНТЕУ.

Метою діяльності є задоволення потреб і очікувань споживачів освітніх послуг шляхом забезпечення високої якості підготовки конкурентоспроможних на ринку праці фахівців з товарознавства, експертизи товарів та послуг, митної справи, створення належних умов для самовизначення та самореалізації студентів і викладачів.

Кафедра товарознавства та митної справи здійснює підготовку фахівців за спеціальнісю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та є випусковою за спеціалізаціями «Митна справа», «Товарознавство та організація зовнішньої торгівлі».

Кафедра товарознавства та митної справи здійснює підготовку фахівців за трьома рівнями: перший (бакалаврський); другий (магістерський); третій (освітньо-науковий). 

Освітній   ступінь 

Галузь знань 

Спеціальність

Спеціалізація

Бакалавр

07 «Управління та адміністрування»

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Митна справа

Товарознавство та організація зовнішньої торгівлі

Магістр

07 «Управління та адміністрування»

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Митна справа

Товарознавство та організація зовнішньої торгівлі

Доктор філософії  (PhD)

Доктор наук

07 «Управління та адміністрування»

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

(наукова спеціальність - 05.18.08 «Товарознавство непродовольчих товарів»)

   

«Митна справа» - це фах, оволодіння яким здійснюється шляхом набуття знань з товарознавства, експертизи товарів, митної справи і забезпечує реалізацію митної політики України, здійснення цілеспрямованої діяльності з товарознавчої та інших експертиз, що мають на меті запобігати порушенню митних правил, контрабанди при оформленні імпорту та експорту продукції різного походження (товарів, сировини, матеріалів); удосконалення митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності; забезпечення своєчасного внесення в бюджет митних платежів.  

Випускники працюють на керівних посадах Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Державної фіскальної служби, керівниками у великих торговельних мережах, експертами державних та приватних установ, що здійснюють ЗЕД.

«Товарознавство та організація зовнішньої торгівлі» - спеціальність, випускники якої набувають знань з товарознавства, здійснення імпортно-експортних операцій, питань зовнішньоторговельної діяльності, насамперед, організації зовнішньої торгівлі та міжнародних перевезень, митного регулювання, міжнародного торговельного права, кон’юнктури міжнародних ринків, міжнародної статистики, розробки та впровадження міжнародних логістичних систем.

Випускники працюють на керівних посадах Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Торгово-промислової палати України, Державної фіскальної служби, керівниками у великих торговельних мережах.

    

Високий професійний рівень викладачів забезпечує підготовку спеціалістів високої кваліфікації. Підготовка фахівців ведеться за новітніми технологіями із застосуванням комп’ютерної техніки. Працює аспірантура та докторантура за науковою спеціальністю 05.18.08 «Товарознавство непродовольчих товарів».

На кафедрі створені сучасні кабінети та лабораторії, оснащені зразками товарів, приладами для досліджень. Вперше на кафедрі створено гемологічний кабінет для діагностики та експертизи ювелірних товарів, коштовного каміння, дорогоцінних металів та сплавів.

Комп’ютерний клас кафедри оснащений сучасними комп’ютерами, має ліцензовані програмні засоби «MD Office», «QD Pro», а також ряд авторських програмних пакет, що сприяють набуттю практичних умінь та навичок під час вивчення різних дисциплін, поточного, підсумкового контролю знань студентів та виконання завдань самостійної роботи. На кафедрі створюється музей товарів.

Значна увага приділяється організації наукової роботи студентів. Упродовж усіх років навчання студенти під керівництвом професорів, доцентів працюють над обраною науковою темою. Результатом наукової роботи є публікації у збірниках наукових праць, виступи на наукових конференціях, що спрямовує студента в подальшому до навчання в магістратурі та аспірантурі.   

   

Приєднуйтесь до нашої сторінки на Facebook! 


 

23.04.2013
guliya2005
12273
остання редакція 22.08.2018
437281