logo
Кафедра товарознавства та митної справи
Кафедра товарознавства та митної справи
logo
Кафедра товарознавства та митної справи
img

Головна сторінка

товарознавства та митної справи

Товарознавство й митну справу
З’єднала кафедра одна,
І місію свою на славу
Щодень виконує вона.
Знання і досвід – поколінням
Прийдешнім, новим, молодим,
Тим, хто вже завтра своїм вмінням
Світ зробить кращим і новим!

Основна мета роботи кафедри товарознавства та митної справи КНТЕУ полягає у підготовці висококваліфікованих фахівців, які володіють знаннями у галузі товарознавства, оцінки відповідності, експертизи товарів, митної справи, біржової торгівлі.

Приєднуйтесь до нас в соціальних мережах!  Профіль кафедри у інформаційно-пошуковій системі Google Scholar

Колектив кафедри товарознавства та митної справи як підрозділ університету втілює в життя довгострокову стратегію інноваційного розвитку, яка базується на принципах і методах системного управління процесами та спрямована на забезпечення високого рівня якості підготовки фахівців.

Кафедра бере активну участь у вдосконаленні підготовки фахівців спеціальності "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність".

Стратегія кафедри полягає у:

— підготовці висококваліфікованих фахівців;

— використанні сучасних методів дослідження асортименту та якості непродовольчих товарів;

— запровадженні прогресивних науково-методичних розробок  у навчальний процес;

— розширенні та постійному оновленні матеріально-технічної бази кафедри.

 Кафедра має потужний кадровий і науковий потенціал, який дозволяє здійснювати теоретичні та прикладні дослідження у сфері товарознавства, експертизи, митної справи, біржової діяльності. Колектив кафедри постійно працює над підвищенням педагогічної майстерності та наукового рівня професорсько-викладацького складу; вдосконаленням технологій навчально-виховного процесу; актуалізацією спеціальностей та спеціалізацій відповідно до вимог суспільства.

Здійснюється наукове та методичне співробітництво з провідними навчальними закладами та організаціями - замовниками фахівців; розширюються зв’язки з вітчизняними та міжнародними партнерами, торговельними мережами.     

Засобом, за допомогою якого кафедра спрямовує та контролює ті види діяльності, які впливають на якість навчального процесу, є система управління якістю освітньої діяльності КНТЕУ.

Метою діяльності є задоволення потреб і очікувань споживачів освітніх послуг шляхом забезпечення високої якості підготовки конкурентоспроможних на ринку праці фахівців з товарознавства, експертизи товарів та послуг, митної справи, створення належних умов для самовизначення та самореалізації студентів і викладачів.

Кафедра товарознавства та митної справи здійснює підготовку фахівців за спеціальнісю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та є випусковою за освітніми програмами «Митна справа», «Товарознавство та організація зовнішньої торгівлі».

Кафедра товарознавства та митної справи здійснює підготовку фахівців за трьома рівнями: перший (бакалаврський); другий (магістерський); третій (освітньо-науковий). 

Освітній   ступінь 

Спеціальність

Спеціалізація

Бакалавр

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Митна справа

Товарознавство та організація зовнішньої торгівлі

Магістр

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Митна справа

Customs Affairs  (англомовна програма -   вперше в Україні!!!)

Товарознавство та організація зовнішньої торгівлі

Доктор філософії  (PhD)

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

(наукова спеціальність - 05.18.08 «Товарознавство непродовольчих товарів»)

 «Митна справа» — це освітня програма, оволодіння якою дасть знання та навички із: митного контролю та митного оформлення товарів; здійснення митних процедур відповідно до міжнародних стандартів; контролю за нарахуванням митних платежів; боротьби з контрабандою та митними правопорушеннями; проведення ідентифікації та експертиза товарів в митних цілях.

Випускники освітньої програми «Митна справа» працюють на керівних посадах Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Державної фіскальної служби, керівниками у великих торговельних мережах, експертами державних та приватних установ, що займаються зовнішньоекономічною діяльністю.

«Товарознавство та організація зовнішньої торгівлі» освітня програма, випускники якої набувають знань з товарознавства, здійснення імпортно-експортних операцій, питань зовнішньоторговельної діяльності, насамперед, організації та управління зовнішньоторговельними операціями на підприємстві, митного регулювання, оцінювання ефективності та розробки стратегії управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства; товарознавча оцінка товарів експорту та імпорту, кон’юнктури міжнародних ринків, вирішення конкретних практичних завдань щодо організації зовнішньої торгівлі на підприємстві, розробки та впровадження міжнародних логістичних систем.

Випускники працюють на керівних посадах Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Торгово-промислової палати України, начальниками відділів ЗЕД, експертами із зовнішньоекономічних питань, менеджерами зовнішньоекономічної діяльності приватних установ, що займаються зовнішньоекономічною діяльністю.

    

Високий професійний рівень викладачів забезпечує підготовку фахівців високої кваліфікації. Підготовка ведеться за новітніми технологіями із застосуванням комп’ютерної техніки. Працює аспірантура та докторантура за науковою спеціальністю 05.18.08 «Товарознавство непродовольчих товарів».

На кафедрі створені сучасні кабінети та лабораторії, оснащені зразками товарів, приладами для досліджень. Створено гемологічний кабінет для діагностики та експертизи ювелірних товарів, коштовного каміння, дорогоцінних металів та сплавів.

Комп’ютерний клас кафедри оснащений сучасними комп’ютерами, має ліцензовані програмні засоби «MD Office»«QD Pro», а також ряд авторських програмних пакетів, що сприяють набуттю практичних умінь та навичок під час вивчення різних дисциплін, поточного, підсумкового контролю знань студентів та виконання завдань самостійної роботи. 

Значна увага приділяється організації наукової роботи студентів. Упродовж усіх років навчання студенти під керівництвом професорів, доцентів працюють над обраною науковою темою. Результатом наукової роботи є публікації у збірниках наукових праць, виступи на наукових конференціях, що спрямовує студента в подальшому до навчання в магістратурі та аспірантурі.      

Приєднуйтесь до нашої сторінки на Facebook! 


 

23.04.2013
guliya2005
16012
остання редакція 08.09.2021
437281