logo
Кафедра міжнародного, цивільного та комерційного права
Кафедра міжнародного, цивільного та комерційного права
logo
Кафедра міжнародного, цивільного та комерційного права
img

Викладацький склад

міжнародного, цивільного та комерційного права

                                                                             

МАЗАРАКІ НАТАЛІЯ АНАТОЛІЇВНА

доктор юридичних наук, доцент
завідувач кафедри міжнародного, цивільного та комерційного 
права

n.mazaraki@knute.edu.ua

У 2002 р. закінчила Київський національний торговельно-економічний університет  за спеціальністю «Право».

Кандидат юридичних наук з 2005 р.

Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації, у тому числі у КНТЕУ 9 років.

Нагороджена почесними грамотами КНТЕУ за багаторічну плідну роботу та підготовку висококваліфікованих кадрів, плідну науково-педагогічну діяльність; почесною грамотою Національної академії педагогічних наук України.

Підвищення кваліфікації: University of Central Lancashire (м. Престон, Великобританія) – січень 2018 р.

Сфера наукових інтересів: право ЄС, позасудове вирішення спорів. 

Наукові праці та публікації. Понад 20 статей у фахових виданнях, навчально-методичні розробки тощо.

Викладає дисципліни: «Право ЄС», «Інтелектуальна власність» (англ.мовою).  

Детальнішу інформацію про публікації викладача можна переглянути на сторінці:

Google ScholarORCID,ResearcherID


ПРИМАК ВОЛОДИМИР ДМИТРОВИЧ

доктор юридичних наук, професор кафедри міжнародного, цивільного та комерційного права

  v.prymak@knute.edu.ua

Закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю правознавство.

Захистив кандидатську дисертацію на тему «Цивільно-правова відповідальність юридичних осіб» (2005 р), а згодом дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему «Теоретичні проблеми відшкодування моральної шкоди на засадах справедливості, розумності й добросовісності» (2015 р.).

Працював на посадах юрисконсульта, головного редактора наукового фахового журналу, провідного наукового співробітника.

З вересня 2016 року – професор кафедри міжнародного приватного, комерційного та цивільного права Київського національного торговельно-економічного університету.

Член Спеціалізованої вченої ради  Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України.

Сфера наукових інтересів: актуальні проблеми цивільного, сімейного, житлового права, захист цивільних прав та інтересів, цивільно-правова відповідальність. 

Наукові праці та публікації. Автор 3 (у тому числі 2 написаних у співавторстві) монографій, співавтор 3 підручників і навчальних посібників, науково-практичного коментаря до Цивільного кодексу України, автор більше 30 статей у наукових фахових виданнях тощо.

Викладає дисципліни: «Цивільне право», «Сімейне право», «Житлове право».

Детальнішу інформацію про публікації викладача можна переглянути на сторінці:

Google Scholar,  ORCIDResearcherID


ГОНЧАРЕНКО ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА
кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародного, цивільного та комерційного права

 o.goncharenko@knute.edu.ua

З 2000 року розпочала викладацьку діяльність.

У 2006 року захистила дисертацію на здобуття наукового степеня кандидата юридичних наук на тему: «Розвиток економічних прав людини і громадянина в Україні» зі спеціальності 12.00.02 – «Конституційне право».

У 2009 році присвоєно вчене звання доцента кафедри теорії держави і права.

Працювала у вищих навчальних закладах та обіймала посади викладача, старшого викладача, доцента, зав. кафедри, заступника декана.

З вересня 2010 року – доцент кафедри комерційного права, а з лютого 2016 року – доцент кафедри міжнародного приватного, комерційного та цивільного права Київського національного торговельно-економічного університету.

Підвищення кваліфікації: листопад 2016 р. – Українська іноземна юридична колегія.

Сфера наукових інтересів: актуальні проблеми господарського права, правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності, міжнародне приватне право, міжнародний комерційний арбітраж, права людини.

Наукові праці та публікації. Загальна кількість праць більше 80, у тому числі: 3 навч. посібники (один з грифом МОНУ), більше 30 статей у фахових виданнях, навчально-методичні розробки тощо.

Викладає дисципліни: «Міжнародне приватне право», «Міжнародний комерційний арбітраж», «Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності».

Детальнішу інформацію про публікації викладача можна переглянути на сторінці:

 Google Scholar, ORCIDResearcherID


ПІЛЬКОВ КОСТЯНТИН МИКОЛАЙОВИЧ
кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародного, цивільного та комерційного права

k.pilkov@knute.edu.ua

Освіта та практичний досвід. Закінчив Київський національний торговельно-економічний університет у 2005 році за спеціальністю «Комерційне право» (магістр), та Київський інститут сучасної психології та психотерапії у 2016 році за спеціальністю «Психологія» (спеціаліст). У 2016 року захистив дисертацію на здобуття наукового степеня кандидата юридичних наук на тему: «Доказування у міжнародному комерційному арбітражі» зі спеціальності 12.00.03 – «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право».

Працює у Київському національному торговельно-економічному університеті на посаді  доцента з вересня 2016 р.

Сфера наукових інтересів: актуальні проблеми міжнародного торговельного права, господарського процесу та міжнародного комерційного арбітражу. 

Викладає дисципліни: «Міжнародне торговельне право», «Міжнародний комерційний арбітраж».

Науково-дослідна робота зосереджена на питаннях доказування у господарському процесі та міжнародному комерційному арбітражі. 

Наукові праці та публікації. Загальна кількість праць більше 50, у тому числі 1 науково-практичний посібник, 1 монографія одноосібна, статі у фахових виданнях тощо.

ScopusGoogle Scholar, ORCIDResearcherID


ПАЛЬЧУК ПЕТРО МИКОЛАЙОВИЧ
кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародного, цивільного та комерційного права

 p.palchuk@knute.edu.ua

Освіта та практичний досвід. Закінчив Український державний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова у 1996 році за спеціальністю «Історія і правознавство» (спеціаліст), та Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка у 2000 році за спеціальністю «Правознавство» («магістр»). У 2008 року захистив дисертацію на здобуття наукового степеня кандидата юридичних наук на тему: «Ліцензування торговельної діяльності в Україні» зі спеціальності 12.00.07 – «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право». У 2010 році присвоєно вчене звання доцента кафедри комерційного права Київського національного торговельно-економічного університету.

Працює У Київському національному торговельно-економічному університеті на посадах  асистента, старшого викладача, доцента з січня 1997 р. З лютого 2016 року   - доцент кафедри міжнародного приватного, комерційного та цивільного права.

З 2016 року є гарантом освітньої програми освітньої програми «Цивільне право і процес» освітнього ступеня «бакалавр».

Сфера наукових інтересів: актуальні проблеми цивільного та корпоративного права. 

Викладає дисципліни: «Цивільне право», «Корпоративне право».

Наукова дослідна робота зосереджена на аналізі правового статусу суб’єктів цивільного права, проблематиці корпоративного управління корпораціями в Україні. 

Підвищення кваліфікації / стажування:

 • з 12.05.2008 р. по 23.06.2008 р. – Вищий господарський суд України;
 • з 15.06.2009 р. по 19.06.2009 – Український центр медіації Києво-Могилянської бізнес школи (участь у тренінгу «Медіація як механізм досудового вирішення споживчих спорів»)
 •  з 23.09.2013 по 04.10.2013 – Академія  адвокатури України;
 • участь у тренінгах «Основи розробки тестових завдань» та «Поглиблений тренінг з психометрії для розробників тестових завдань» організатор Координатор проектів ОБСЄ в Україні в межах проекту «Удосконалення юридичної освіти та освіти з прав людини» за підтримки Міністерства освіти та науки України у 2015-2016 роках.
 • Міжнародне стажування в Словаччині, 120 год., сертифікат № 001/30-2019,                  9-12 квітня, 2019 р. (Пряшівський університет в м. Пряшів; Академія професійної освіти «Меркур»).
  Наукові праці та публікації. Загальна кількість праць більше 70, у тому числі: 2 навчальних посібники (один з грифом МОН України у співавторстві) та 1 навчальний посібник одноособово, 1 монографія (одноосібна), статі у фахових виданнях та навчально-методичні розробки тощо.

Відзнаки

 •  Подяка за багаторічну сумлінну працю Київського міського голови (жовтень 2016 р.)
 • Почесна грамота Деснянської у місті Києві державної адміністрації за багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у розвиток наукового комплексу Деснянського району м. Києва (травень 2016 р.)
 • Нагороджений почесними грамотами КНТЕУ

Детальнішу інформацію про публікації викладача можна переглянути на сторінці:

Google Scholar,ORCID,ResearcherID


              

МИКИТЕНКО ЛЮДМИЛА АНДРІЇВНА 

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародного, цивільного та комерційного права

 l.mykytenko@knute.edu.ua

Освіта та практичний досвід. У 1997 р. закінчила Український державний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, за спеціальністю «Всесвітня історія». У 2008 р. захистила дисертацію на здобуття  наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Адміністративно-правове регулювання рекламної діяльності в Україні» за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. В травні 2012 року присвоєно вчене звання доцента кафедри комерційного права. На кафедрі працює з 1997 року.

В 2008 р., 2012 р., 2016 р., нагороджена грамотами за багаторічну плідну роботу та підготовку висококваліфікованих кадрів, плідну науково-педагогічну діяльність.

Сфера наукових інтересів: правові проблеми консумерського права, комерційного права, рекламного права.

Викладає дисципліни: Консумерське право, Комерційне право, Правове забезпечення реклами та зв’язків з громадськістю.

Науково-дослідна робота: член робочої групи для розроблення проекту закону щодо внесення змін до деяких законодавчих актів у сфері захисту прав споживачів (відповідно до наказу Мінекономрозвитку від.25.06.2018 № 884).

Підвищення кваліфікації/стажування: Проходила стажування у Державній інспекції України з питань захисту прав споживачів; Департаменті публічного права Міністерства юстиції України жовтень Київському університеті ринкових відносин, в рамках програми СiSEP – B4,  WS 1. Організованої Німецьким інститутом Європейської політики.- Institute for European Politics (IEP). - Civic School for Sound EU Practice Consumer Protection and Food Safety in the AA/DCFTA. Одеса, жовтень 2018р. Школі дієвих практик ЄС (CISEP) в рамках програми СiSEP – B4, Організованої Німецьким інститутом Європейської політики.- Institute for European Politics (IEP). - Civic School for Sound EU Practice Consumer Protection and Food Safety in the AA/DCFTA.- (25-30 березня 2019 р. м. Берлін)

Детальнішу інформацію про публікації викладача можна переглянути на сторінці:

Google Scholar,ORCID,ResearcherID


   НЕСКОРОДЖЕНА ЛАРИСА ЛЕОНІДІВНА

 кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародного,         цивільного та комерційного права

      l.neskorodzhena@knute.edu.ua

Освіта та практичний досвід.  Закінчила Київський  національний університет імені Тараса Шевченка у 1997 році за спеціальністю «Правознавство». У 2002 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук  на тему: «Забезпечення процесуальних прав та законних інтересів позивача та відповідача у кримінальному судочинстві України» за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза. В 2009 році присвоєно вчене звання доцента кафедри цивільного, трудового та господарського права. На кафедрі працює з 2016 року.  

З 2016 року є гарантом освітньої програми "Комерційне право" ОС "Бакалавр".  

Сфера наукових інтересів: актуальні проблеми господарського права, корпоративне право, механізми реалізації права власності в цивільному та господарському праві.   

Викладає дисципліни: господарське право. 

Науково-дослідна робота: наукова робота зосереджена на розробці методологічних і науково-практичних засад регулювання господарської діяльності. 

Підвищення кваліфікації: жовтень 2014 р. – Навчально-методичний центр Держфінмоніторингу України. 

Стажування: 04.02.2019 - 22.02.2019 Економічний університет у Кракові, Республіка Польща; 

10.06.2019 -09.07.2019 в Інституті законодавства Верховної Ради України. 

з 2019 року є помічником-консультантом народного депутата України Гришиної Ю.М. на громадських засадах. 

Детальнішу інформацію про публікації викладача можна переглянути на сторінці:

Google Scholar,ORCID,ResearcherID


 МОЖАЙКІНА ОЛЕНА СТАНІСЛАВІВНА

кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри міжнародного, цивільного та комерційного права

   o.mozhajkina@knute.edu.ua

Закінчила Український державний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова за спеціальністю «Музичне виховання», Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова за спеціальністю «Правознавство», а також Національну академію внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство».

З 1999 року розпочала викладацьку діяльність. У 2010 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук (спеціальність 19.00.06 – «Юридична психологія»).

У 2013 році присвоєно вчене звання доцента кафедри цивільного та трудового права.

Працювала у вищих навчальних закладах та обіймала посади асистента, викладача та доцента кафедри.

Нагороди та відзнаки:

- Подяка Київської міської державної адміністрації (2000 р.);

- Грамота Академії педагогічних наук України (2017 р.);

- Переможець Всеукраїнського конкурсу «Адвокат року – 2019»;

- Почесна грамота КНТЕУ (2020 р.).

Є членом Всеукраїнської громадської організації «Асоціація правників України та членом ГО «Національна асоціація медіаторів України».

З 2018 р. займається адвокатською діяльністю.

Підвищення кваліфікації/стажування:

2004 р. – ЗАТ «Інститут інтелектуальної власності і права».

2016 р. – Пан’європейський університет (Братислава, Словацька Республіка).

2017 р. – ГО «Інститут миру та порозуміння» (програма «Базові навички медіатора»).

2017 р. – Німецька Академія Адвокатів (DAA) (програма «Медіація для правників»).

2017 р. – Києво-Могилянська бізнес школа (програма «Організаційна медіація»).

2017 р. – Люблінський науково-технологічний парк та Університет Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін, Республіка Польща) (програма «Юридична освіта майбутнього: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень»).

2018 р. – Інститут педагогіки НАПН України  (семінар-тренінг «Запитання і дискусія як інструменти розвитку критичного мислення студентів»).

2018 р. – Києво-Могилянська бізнес школа (програма «Документування у процесі медіації: практичний аспект»).

2018 р. – Український центр медіації при Києво-Могилянській бізнес школі (тренінг «Стратегії вирішення конфліктів з різними типами особистості за DISC»).

2018 р.  – Освітній центр позасудового вирішення спорів (м. Кошице, Словацька Республіка) (програма «Літня школа медіації»).

Сфера наукових інтересів: господарське право, підприємницьке право, договірне право, медіація, правове регулювання альтернативних способів вирішення спорів. 

Наукові праці та публікації. Загальна кількість праць більше 70, у тому числі: 7 навчальних посібників, більше 40 наукових статей у фахових та зарубіжних виданнях, методичні розробки тощо.

Викладає дисципліни: «Медіація», «Підприємницьке право», «Договірне право», «Адвокатура і нотаріат».

Детальнішу інформацію про публікації викладача можна переглянути на сторінці:

Google Scholar,ORCID,ResearcherID


   ТИЩЕНКО ЮЛІЯ ВІКТОРІВНА

 кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародного, цивільного та комерційного права

y.tyschenko@knute.edu.ua

.Освіта та практичний досвід: Закінчила Запорізький національний університет за спеціальністю «Право».

З 2009 року розпочала викладацьку діяльність.

У 2011 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Конституційно-правове регулювання забезпечення прав споживачів в Україні» зі спеціальності 12.00.02 – «Конституційне право; муніципальне право».

У грудні 2014 року присвоєно вчене звання доцента кафедри господарсько-правових дисциплін.

Працювала у вищих навчальних закладах та обіймала посади викладача, старшого викладача, доцента.

З серпня 2016 року – доцент кафедри міжнародного приватного, комерційного та цивільного права Київського національного торговельно-економічного університету.

Сфера наукових інтересів: актуальні питання міжнародного права та міжнародного приватного права, питання права Світової організації торгівлі,  проблеми правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності, правове регулювання інвестиційної діяльності, забезпечення прав споживачів. 

Викладає дисципліни: «Право СОТ», «Міжнародне приватне право», «Міжнародне публічне та приватне право», «Міжнародне економічне право», «Інвестиційне право», «Правове регулювання ЗЕД».

Науково-дослідна робота: Загальна кількість праць 60, у тому числі: 19 статей у фахових виданнях, навчально-методичні розробки тощо.

Підвищення кваліфікації/стажування: березень 2015 р. – Навчально-методичний центр Держфінмоніторингу України; червень 2018 р. – навчально-методичний семінар «Викладач-студент: психологічні особливості ефективної взаємодії в процесі навчання»; травень-червень 2019 р. – стажування в ТПК «Промімпекс»

Детальнішу інформацію про публікації викладача можна переглянути на сторінці:

Google ScholarORCIDResearcherID


ПОГАРЧЕНКО ТЕТЯНА ВІТАЛІЇВНА
кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри міжнародного, цивільного та комерційного права

t.pogarchenko@knute.edu.ua

Освіта та практичний досвід. Закінчила Київський національний торговельно-економічний університет у 2003 р. за спеціальністю «Правознавство». У 2018 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Кримінологічна характеристика та запобігання злочинам, пов’язаних з порушенням державних соціальних стандартів» за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.

На кафедрі працює з 2003 р.

Сфера наукових інтересів: актуальні проблеми господарського права, правове регулювання міжнародних приватних правовідносин, правова система Європейського Союзу, правове регулювання сімейних відносин.

Викладає дисципліни: Право Європейського Союзу, Сімейне право, Господарське право, Підприємницьке право.

Науково-дослідна робота: наукова робота зосереджена на розробці методологічних і науково-практичних засад окремих інститутів приватного права.

Підвищення кваліфікації/ стажування: квітень 2014 р. – Департамент цивільного, фінансового законодавства та законодавства з питань земельних відносин Міністерства юстиції України.

З 13 травня по 13 червня 2019 року - Департамент публічного права Міністерства юстиції України.

Детальнішу інформацію про публікації викладача можна переглянути на сторінці:

 Google Scholar, ORCIDResearcherIDКОРОТКА НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА  

доцент кафедри міжнародного, цивільного та комерційного права, кандидат юридичних наук

n.korotka@knute.edu.ua

 Освіта та практичний досвід. У 2012 році з відзнакою закінчила юридичний факультет Київського     національного університету імені Тараса Шевченка та отримала кваліфікацію – магістр права.

З 2012 по 2015 роки навчалася в аспірантурі юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, яку достроково закінчила у зв’язку з захистом дисертації на тему «Особисті немайнові права фізичних осіб в сфері охорони здоров’я» за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.

З лютого 2014 року по лютий 2018 року працювала на посаді помічника судді Голосіївського районного суду м. Києва.

На кафедрі працює з 2018 року.

Підвищення кваліфікації:  навчально-методичний семінар "Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників КНТЕУ в системі дистанційного навчання (СДН) MOODLE" 12-14.06.2018 року;  у 2018 року закінчила Вищу школу педагогічної майстерності,

- Голосіївський районний суд м. Києва, 12.11.-21.12.2018 року;

- Міністерство освіти і науки України за спільною програмою з Міжнародною громадською організацією «Універсальна екзаменаційна мережа» за темою «Основи тестології та розробки тестових завдань», 26-27.03.2019 року.

- 18.10.2019 р. правовий практикум "Правила адвокатської етики та стандарти професійної діяльності адвоката".

- 23.10.2019 р.правовий практикум "Право Європейського  Союзу у правових позиціях Суду Європейського Союзу".

- 05.11.2019 р. правовий практикум "Підготовка та подання конституційної скарги"

- 18.05.2020 року правовий практикум «Адвокатська етика та стандарти професійної діяльності. Дисциплінарна відповідальність адвоката»

З 21.06.2019 року  займається індивідуальною адвокатською діяльністю.

Є членом Національної асоціації адвокатів з 2019 року та Асоціації правників України з 2018 року.

Сфера наукових інтересів. Актуальні проблеми цивільного, цивільного процесуального права, абсолютні права.

Наукові праці та публікації. Автор наукових статей у фахових виданнях, навчально-методичних розробок, співавтор практикуму «Права людини в сфері охорони здоров’я».

Викладає дисципліни. «Цивільне процесуальне право».

Відзнаки: В 2015 році нагороджена Подякою Територіального управління Державної судової адміністрації України в місті Києві 

Детальнішу інформацію про публікації викладача можна переглянути на сторінці:

Google ScholarORCIDResearcherID


ФУРСА ЄВГЕН ІВАНОВИЧ  
кандидат юридичних наук,  професор,

професор кафедри міжнародного,  цивільного та комерційного права, адвокат

y.fursa@knute.edu.ua

Освіта - Київський національний університет імені Тараса Шеченка (1999 р.)                 
Трудова діяльність
– 2003-2013р. доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Академії праці, соціальних відносин та туризму.  З 2013р по лютий 2016 р. – професор кафедри цивільного права і процесу УДУФМТ. З 2016 року - професор кафедри міжнародного приватного, комерційного та цивільного права КНТЕУ.

     У  2016 року присвоєно вчене звання професора.

  Автор близько 200 наукових та навчально-методичних публікацій.  Має найвищий рейтинг цитування станом на 2018 рік  серед усіх викладачів кафедри у міжнародній науково-метричній базі Google Scholar (CША). 

Наукові інтереси у межах розвитку цивілістичних процесів (цивільний процес, виконавчий процес, нотаріальний процес).                                                                                                                 

Детальнішу інформацію про публікації викладача можна переглянути на сторінці:

 Google Scholar, ORCIDResearcherID


ІЛЬЧЕНКО ГАННА ОЛЕКСАНДРІВНА

кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародного, цивільного та комерційного права

g.ilchenko@knute.edu.ua

 Освіта та практичний досвід. У 2009 році закінчила магістратуру Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі за спеціальністю “Правознавство”, кваліфікація юрист-правознавець.

З 2012 року по 2016 була прикріплена здобувачем наукового ступеня у  Науково-дослідному інституті приватного права та підприємництва ім. Ф.Г. Бурчака НАПрН України.

У 2016 році захистила кандидатську дисертацію "Цивільно-правовий захист прав споживачів страхових послуг" за спеціальністю 12.00.03 — цивільне право і процес; сімейне право; міжнародне приватне право.

На кафедрі працює з 2016 року.

Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації, у тому числі  УДУФМТ та  КНТЕУ,  9 років.

Нагороджена почесними грамотами УДУФМТ (2015 р.), КНТЕУ ( 2017 р.), за сумлінну і плідну працю.

В серпні 2018 року склала іспит з англійської мови (IELTS) та отримала сертифікат, який підтверджує рівень знань іноземної мови на рівні В2.  

У 2018 - 2019 академічному році пройшла англомовну програму "English Law and Legal Skills" та після складання всіх модулів отримала у грудні 2019 року диплом British Law Centre та Українського католицького університету.

Сфера наукових інтересів: актуальні проблеми цивільного права, господарського права та страхового права. 

Викладає дисципліни:  «Порівняльне цивільне право і процес», «Цивільне і комерційне право», «Підприємницьке право»,«Договірне право» (англійською мовою)  

Науково-дослідна робота: наукова робота зосереджена на розробці методологічних і науково-практичних засад захисту прав споживачів страхових послуг

Підвищення кваліфікації/ стажування: науково-педагогічне стажування  у період з 11 по 15 червня 2018 року в Гуманітарно-природничому університеті в Сандомирі (Польща) на тему "Заклади вищої освіти як середовище формування нового покоління правознавців" за фахом "Юридичні науки" в обсязі 3 кредитів (108 годин).

Детальнішу інформацію про публікації викладача можна переглянути на сторінці:

 Google Scholar, ORCIDResearcherID


БУКАТОВА ДІАНА МИКОЛАЇВНА

кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри міжнародного, цивільного та комерційного права

d.bukatova@knute.edu.ua

Закінчила Київський національний торговельно-економічний університет за спеціальністю «Правознавство», магістр з правознавства, юрист.

У 2007 році розпочала свою викладацьку діяльність.

Захистила кандидатську дисертацію на тему:«Адміністративно-правове регулювання ринків фінансових послуг в Україні» (2013 р.).

В 2004 році розпочала активну практичну юридичну  та громадську діяльність.

Сфера наукових інтересів: правове регулювання господарських та цивільних відносин, державне управління, нотаріат, правові засади провадження торгівельної діяльності.

Викладає дисципліни: консюмерське право, комерційне право.

Детальнішу інформацію про публікації викладача можна переглянути на сторінці:

Google Scholar,  ORCIDResearcherID


ГОНЧАРОВА ЮЛІЯ АНАТОЛІЇВНА

Кандидат юридичних наук,

доцент кафедри міжнародного, цивільного та комерційного права

y.goncharova@knute.edu.ua

В 2008 р. закінчила Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, напрям підготовки «Міжнародні відносини», кваліфікація - бакалавр, фахівець з міжнародного права.

В 2010 році закінчила Дипломатичну академію України при Міністерстві закордонних справ України, спеціальність «Зовнішня політика", кваліфікація - магістр зовнішньої політики.

Протягом 2012 -2015 рр. навчалася в аспірантурі Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі, за спеціальністю "Міжнародне право".

16 червня 2017 року захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 12.00.11 - "Міжнародне право" на тему: "Роль та місце принципу гендерної рівності в сучасному міжнародному праві"

В 2010-2012 рр. працювала в Пенсійному фонді України на посаді головного спеціаліста відділу пенсійного реформування департаменту пенсійного забезпечення. Має 10 ранг державного службовця.

Лютий 2016 р. - серпень 2019 р. старший викладач кафедри міжнародного публічного права Київського національного торговельно-економічного університету.

З вересня 2019 р. доцент кафедри міжнародного приватного, комерційного та цивільного права.

Підвищення кваліфікації: Протягом 10-15 травня 2009 р,  Центр політики безпеки (м. Сегед, Угорщина).   Тема: Самоврядування, Регіоналізм Європейського Союзу та Інституційні реформи.

Стажування: 10.05.2017-09.06.2017 проходила стажування в Конституційному суді України;

Наукові праці та публікації: Автор понад 22 наукових праць.

Сфера наукових інтересів: Міжнародно-правове забезпечення гендерної рівності, Міжнародний механізм захисту прав людини, Міжнародне публічне право, Право зовнішніх зносин, Дипломатичний протокол та етикет.

Викладає дисципліни: "Право міжнародних торговельно-економічних організацій" (англійською мовою), "Міжнародне приватне право" 

Володіння іноземними мовами: володіє англійською, польською та італійською мовами

Google_Scholar   ResearcherID   ORCID  


КОРЕНЮК ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА

кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародного, цивільного та комерційного права

o.koreniuk@knute.edu.ua

У 2009 році закінчила Київський національний торговельно-економічний університет за спеціальністю "Правознавство", освітньо-кваліфікаційний рівень "магістр". З 2011 року працює в КНТЕУ. 

Автор понад 20-ти публікацій наукового та навчально-методичного характеру.

Підвищення кваліфікації:

з 17.06.2013 по 21.06.2013 – ВСП Інститут інтелектуальної власності Національного університету «Одеська юридична академія в м. Києві»

з 02.02.2016 по 29.06.2016 – Вища школа педагогічної майстерності КНТЕУ

з 29.08.2016 по 12.10.2016 – Київський університет ринкових відносин.

Стажування: з 02.10.2012. по 02.11.2012р. – Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.

Сфера наукових інтересів: міжнародно-правове регулювання інтелектуальної власності, захист від недобросовісної конкуренції, актуальні проблеми господарського та підприємницького права

Детальнішу інформацію про публікації викладача можна переглянути на сторінці:

 Google Scholar, ORCIDResearcherID


 

 ПЛАХОТНЮК НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА      

доцент кафедри міжнародного, цивільного та комерційного права,                    кандидат юридичних наук     

plakhotniuk.natalia@gmail.com

Закінчила Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» за спеціальністю «Технологія машинобудування, металорізальні верстати та   інструменти» та за другою спеціальністю «Правознавство».

З 1997 року розпочала викладацьку діяльність. У 2002 захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Міжнародно-правові аспекти боротьби з торгівлею жінками та дітьми» зі спеціальності 12.00.11 – «Міжнародне право».

У січні 2012 року присвоєно вчене звання доцента кафедри господарського права і процесу.

Працювала у вищих навчальних закладах та обіймала посади викладача, старшого викладача, доцента, професора, завідувача кафедри. 

З лютого 2016 року – доцент кафедри міжнародного публічного права Київського національного торговельно-економічного університету.

Сфера наукових інтересів: правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності, міжнародний захист прав людини, міжнародне приватне право.

Наукові праці та публікації: Загальна кількість праць більше 55, у тому числі: 1 монографія, більше 30 статей, навчально-методичні розробки тощо.

Викладає дисципліни: міжнародне енергетичне право, дипломатичний протокол, міжнародно-правове регулювання перевезень, міжнародне податкове право, дипломатичне та консульське право.

Google Scholar   Orcid ID  Researcher ID

Публікації


 

 ДЕРУНЕЦЬ НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

старший викладач кафедри кафедри міжнародного, цивільного та      комерційного права, кандидат юридичних наук

n.derunets@knute.edu.ua

Освіта та практичний досвід. Закінчила Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2014 р. за спеціальністю «Міжнародні відносини», закінчила Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі у 2014 р. за спеціальністю «Міжнародне право». У 2019 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Статус торговельних представництв та місій у міжнародному праві (організаційно-правові питання)» за спеціальністю 12.00.11 – міжнародне право.

На кафедрі працює з лютого 2020 р.

В 2017 році нагороджена Листом-подякою ректора Київського національного торговельно-економічного університету.

В 2019 році нагороджена Дипломом лаурета премії Київського міського голови за особливі досягнення молоді у розбудові столиці України – міста-героя Києва в номінації «наукові досягнення».

В 2019 році нагороджена Почесною грамотою Київського національного торговельно-економічного університету.

Сфера наукових інтересів: правове регулювання зовнішньої політики держави, захист зовнішньоекономічних інтересів держави.

Викладає дисципліни: Історія міжнародного права, Міжнародне публічне право, Міжнародне повітряне право

Науково-дослідна робота: наукова робота зосереджена на розробці методологічних і науково-практичних засад міжнародного публічного права, міжнародного торговельного права та права зовнішніх зносин.

Підвищення кваліфікації/ стажування: Підвищувала кваліфікацію у відділі міжнародного права та порівняльного правознавства Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України (01.06.2018 р. – 27.12. 2018 р.).

Володіння мовами: українська (рідна мова), англійська (С1), німецька (А2), китайська (А1), російська (С2).

Google Scholar   Researcher ID  ORCID 

Публікації


 

ІВАЩЕНКО ДАР'Я ЄВГЕНІВНА

Старший викладач кафедри міжнародного, цивільного та комерційного права

d.ivaschenko@knute.edu.uа

Освіта та практичний досвід. Закінчила з відзнакою Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2014р., спеціальність «Міжнародне право», кваліфікація юрист-міжнародник, перекладач з англійської мови. Практичний стаж роботи юристом понад 10 років.

На кафедрі працює з 2020 (в КНТЕУ з 2016).

З 2016 р. Навчається у аспірантурі та пише дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 293 – міжнародне право на тему: “Міжнародно-правове регулювання трансферу технологій”.

Сфера наукових інтересів: міжнародне публічне право, міжнародне приватне право, міжнародно-правове регулювання трансферу технологій, міжнародне право інтелектуальної власності.

Викладає дисципліни: Міжнародно-правове регулювання трансферу технологій, Міжнародно-правове регулювання протидії неправомірному імпорту, Міжнародне авторське право, Міжнародне публічне і приватне право (англ.)

Науково-дослідна робота: наукова робота зосереджена на розробці методологічних і науково-практичних засад міжнародно-правового регулювання трансферу технологій та розвитку міжнародного права в парадигмі науково-технологічних здобутків людства.

Підвищення кваліфікації/ стажування: Проходила стажування в адвокатському об’єднанні "Arzinger", практика банківського та фінансового права та на приватному підприємстві. 

Докладніше (наукові праці та публікації)

Google Scholar    

Researcher ID    

Orcid ID  


 

МИХАЙЛОВСЬКИЙ ВІКТОР ІГОРОВИЧ

старший викладач кафедри міжнародного, цивільного та комерційного права,

кандидат юридичних наук

v.mykhaylovskyy@knute.edu.ua

Освіта та практичний досвід. У 2014 році закінчив Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого м. Харків, Інститут підготовки кадрів для органів прокуратури України, спеціальність «Правознавство», диплом магістра.

У 2018 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук в Запорізькому національному університеті за спеціальністю 12.00.07 –  «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право», тема дисертації «Адміністративно-правовий статус внутрішньо переміщених осіб в Україні».

На кафедрі працює з вересня 2020 р. старший викладач кафедри міжнародного, цивільного та комерційного права КНТЕУ.

Сфера наукових інтересів: міжнародне право, міжнародне право прав людини, міжнародне енергетичне право, міжнародне авторське право.

Викладає дисципліни:  міжнародний захист прав людини, міжнародне авторське право.

Науково-дослідна робота: наукова робота зосереджена щодо забезпечення міжнародно-правового статусу внутрішньо переміщених осіб.

Підвищення кваліфікації/ стажування: Проходив стажування в ТОВ «Енергоексперт» (15.11.2019 р. – 15.12. 2019 р.).

Детальнішу інформацію про публікації викладача можна переглянути на сторінці:

Google_Scholar  Orcid ID  Researcher ID 

Докладніше Публікації


 

ЗЕЛЕНИЦЯ ІРИНА МИХАЙЛІВНА

старший викладач кафедри міжнародного, цивільного та комерційного права

​i.zelenytsya@knute.edu.ua

2003 року закінчила Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана

2003 року закінчила Київський національний лінгвістичний університет

З 2003 р. працює у КНТЕУ, поєднувала викладацьку роботу з навчанням в аспірантурі, а з часом - і в Центрі профорієнтаційної роботи та приймальній комісії.

Міжнародний досвід

1. Жешувський університет  (м. Жешув, Польща). Науково- дидактичне стажування на кафедрі економіки та менеджменту з 6 червня 2016 р. по 18 червня 2016 р. Тема: «Економіко-правові засади функціонування суб’єктів  господарювання в Польщі і Україні». Сертифікат від 18.06.2016 р.

2. Університет Жешувська Політехніка (м. Жешув, Польща). Наукове стажування на факультеті управління з 8 червня 2016 р. по 11 червня 2016 р. Тема: «Фінансово-правові аспекти функціонування учасників ринку страхування життя». Сертифікат від 13.01.2018 р.

3. Жешувський університет (м. Жешув, Польща). Науково-дидактичне стажування на кафедрі економіки та менеджменту з 1 грудня 2017 р. по 12 січня 2018 р. Тема: «Правові аспекти управління підприємствами». Сертифікат від 13.01.2018 р.

4. Член журі на Міжнародній олімпіаді зі страхування та управління ризиками в МІТСО  (м. Мінськ) 12-14 листопада 2014 р.

5. Відповідальний виконавець у міжнародному науково-дослідному проекті Краківського економічного університету, Вищої технічно-економічної школи в м. Ярослав та українських вузів: «Ставлення студентів Польщі та України до перспективи забезпеченої старості» 2019-2020 рр.

 Підвищення кваліфікації Страхова компанія Prudential Polska відділ в Кракові 2018р., страховий семінар для фахівців «від консультанта до директора», сертифікат;

Використання хмарних сервісів Microsoft в освітньому процесі (150 годин, 5 кредитів), 2018 р., сертифікат.

 Google Scholar, ORCID, ResearcherID


ГУРІН КАТЕРИНА СТАНІСЛАВІВНА

старший викладач кафедри міжнародного, цивільного та комерційного права,
кандидат юридичних наук

У 2007 р. закінчила з відзнакою Українську академію зовнішньої торгівлі, отримала кваліфікацію магістра з міжнародного права.

В 2011 році захистила дисертацію кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.11 «Міжнародне право» на тему: «Ліга Націй у розвитку міжнародного права». В цьому ж році розпочала викладацьку діяльність.

З 2016 року працює на посаді старшого викладача кафедри міжнародного публічного права КНТЕУ

Бере участь у розробці навчально-методичного забезпечення дисциплін, які викладаються на кафедрі, виконує обов’язки наставника академічної групи.

Має значний досвід роботи у сфері колективного управління авторськими правами: з 2005 по 2011 р. працювала у відділі по роботі з договорами та протокольного забезпечення управління міжнародних зв’язків Державного підприємства «Українське агентство з авторських та суміжних прав».

Особистий внесок Гурін К. С. у розвиток державної системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні було відзначено Державним департаментом інтелектуальної власності.

Підвищення кваліфікації: курс дистанційного навчання «Основи інтелектуальної власності» англійською мовою, що проводився Всесвітньою академією Всесвітньої організації інтелектуальної власності. 

Стажування: Всеукраїнська громадська організація «Всеукраїнська Ліга Авторів», 2016 р.

Наукові праці та публікації: автор понад 16 наукових праць, зокрема, 2 монографії.

Сфера наукових інтересів: історія міжнародного права, теорія міжнародного права, міжнародне повітряне право, право міжнародних договорів, міжнародне право у період збройних конфліктів.

Викладає дисципліни: «Міжнародне повітряне право», "Історія міжнародного права", "Право міжнародних договорів", "Міжнародне гуманітарне право".

Володіння іноземними мовами: володіє англійською мовою

Google Scholar   ResearcherID    ORCID 


ЙОСИПЕНКО СОЛОМІЯ ТАРАСІВНА

Кандидат юридичних наук, адвокат, старший викладач кафедри міжнародного, цивільного та комерційного права

s.yosypenko@knute.edu.ua

Освіта та практичний досвід. Закінчила з відзнакою Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2014 році за спеціальністю «Міжнародне право» та кваліфікацією юрист-міжнародник, перекладач з іспанської мови.

У 2020 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Медіація як спосіб вирішення спорів у приватно-правових відносинах» за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.

Практичний стаж роботи юристом понад 10 років.

На кафедрі працює з 2020 року.

Сфера наукових інтересів: Позасудове вирішення спорів в тому числі медіація, Міжнародне інвестиційне право, Міжнародне приватне право, Міжнародне публічне право.

Викладає дисципліни: Міжнародне інвестиційне право, Міжнародне публічне право.

Науково-дослідна робота: наукова робота зосереджена на розробці методологічних і науково-практичних засад вирішення спорів у приватно-правових відносинах шляхом медіації.

Підвищення кваліфікації/ стажування: Навчалася в Лондоні в Центрі ефективного вирішення спорів (CEDR).

Проходила стажування у Відділі законодавства з питань промисловості та прав споживачів Департаменту цивільного, фінансового законодавства та законодавства з питань земельних відносин Міністерства юстиції України та на приватному підприємстві.

Докладніше (наукові праці та публікації)

Google Scholar


СОФІЮК ТАРАС ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародного, цивільного та комерційного права

t.sofiiuk@knute.edu.ua

Освіта та практичний досвід. Закінчив Вищий навчальний заклад «Національна академія управління» у 2011 р. за спеціальністю «Правознавство». У 2012 р. закінчив Вищий навчальний заклад «Національна академія управління» за спеціальністю «Фінанси і кредит». У 2015 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Право фізичної особи на ознайомлення з особистими паперами, які передані до фонду бібліотек або архівів» за спеціальністю 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.

На кафедрі працює з 27 серпня 2020 року.

Сфера наукових інтересів: дослідження актуальних проблем у сфері здійснення та захисту особистих немайнових прав.

Викладає дисципліни: Сімейне право, Договірне право, Цивільне право (семінарські заняття).

Науково-дослідна робота: наукова робота зосереджена на розробці методологічних і науково-практичних засад знаходження оптимального співвідношення між правом людини на захист персональних даних і правом на інформацію.

Підвищення кваліфікації / стажування:

З 15 по 18 вересня 2019 року брав участь у Міжнародному конкурсі наукових робіт, присвяченому питанням захисту персональних даних (Національний департамент по захисту даних і свободи інформації – Угорський національний орган захисту персональних даних та свободи інформації, місто Будапешт, Угорщина).

З 20 травня 2019 р. по 20 грудня 2019 р. підвищував кваліфікацію за категорією: Науково-педагогічні працівники університетів, академій, інститутів (Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП 35830447/3702-19), Національна академія педагогічних наук України, ДЗВО «Університет менеджменту освіти», Центральний інститут післядипломної освіти.

Google Scholar ORCID 


КАБЕНОК ЮЛІЯ ВАЛЕРІЇВНА

кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародного, цивільного та комерційного права

y.kabenok@knute.edu.ua

Освіта та практичний досвід. Закінчила Київський університет права Національної академії наук України у 2011 році за спеціалізацією «Правове забезпечення підприємницької діяльності».

У 2019 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат юридичних наук на тему «Правове регулювання арбітражного управління в процедурі банкрутства в Україні», спеціальність 12.00.04, Інститут економіко-правових досліджень НАН України.

Викладацькою діяльністю займається з 2014 року.

Практичною діяльністю займається з 2015 року.

У 2018 році отримала свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю.

Старший партнер Адвокатського об’єднання «Лекс Адванс».

Громадська діяльність: судовий коментатор Проекту «Суд людською мовою», Вектор прав людини.

Сфера наукових і практичних інтересів: право неспроможності (банкрутства), господарське право, господарське процесуальне право, корпоративне право.

Наукові праці та публікації: статті у фахових виданнях, інші публікації, навчально-методичні розробки тощо.

Викладає дисципліни: «Підприємницьке право».

Детальнішу інформацію про публікації викладача можна переглянути на сторінці:

Google Scholar ORCID 


 ТУЛБА КАТЕРИНА ГРИГОРІВНА

Кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри міжнародного, цивільного та комерційного права

k.tulba@knute.edu.ua

Освіта та практичний досвід. У 2012 році закінчила Київський університет університет права НАН України з відзнакою за спеціальністю «Правознавство». У 2013 році закінчила магістратуру Варненського вільного університету ім. Чорноризця Храброго (м. Варна, Болгарія) за спеціальністю «Право Європейського Союзу».

У 2019 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук  на тему: «Правове регулювання міжнародних поїздок громадян у міжнародних договорах України» за спеціальністю 12.00.11 – міжнародне право.

На кафедрі працює з 2020 року.

Сфера наукових інтересів: актуальні проблеми господарського процесуального права, правове регулювання свободи пересування громадян, правове регулювання лібералізації візових режимів.

Викладає дисципліни: господарське процесуальне право.

Підвищення кваліфікації/стажування:

2016 р. - навчальний семінар «Правові та практичні аспекти змін законодавства у сфері державних закупівель в Україні», «Практика здійснення публічних закупівель»;

2017 р. - навчальні семінари «Підготовка, організація та проведення публічних закупівель товарів, робіт та послуг», «Договірні відносини. Укладення та виконання договорів. Судова практика»;

2018 р. - навчальні семінари «Земельні відносини 2018/2019. Аналіз змін земельного законодавства», «Дозвільна документація у будівництві. Зміни законодавства України», «Судова реформа. Зміни до процесуальних кодексів України»,

2020 р. – стажування у адвоката Олефіренко О.І.

Відзнаки: подяка Департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА (2018 р.)

Є членом ВГО «Асоціація правників України».

Публікації: авторка наукових праць, зокрема, статей у фахових виданнях України з юридичних наук, періодичних видання та збірниках наукових конференцій.


БОНЬ БОГДАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Старший викладач кафедри міжнародного, цивільного та комерційного права,

cекондований голова юридичного департаменту АТ «Дойче Банк ДБУ», асоціат юридичної фірми Dentos

Освіта та практичний досвід. Закінчив магістратуру Київського національного торговельно-економічного університету за напрямом «Комерційне право» та є магістром права Університету Лідса за напрямом «Міжнародне банківське та фінансове право».

На кафедрі працює з 2020 року.

Має більше 5 років професійного досвіду у топових юридичних фірмах українського ринку зі спеціалізацією у банківській, фінансовій, корпоративній та реструктуризаційній практиках.

Сфера наукових інтересів: банківське право, юридичний супровід інвестиційних проектів

Викладає дисципліни: «Юридичний супровід інвестиційних проектів»

Науково-дослідна робота: наукова робота зосереджена на розробці методологічних і науково-практичних засад юридичного супроводження інвестиційних проектів


ПЕРЕВЕРЗЄВА ОЛЬГА СЕРГІЇВНА

кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародного, цивільного та комерційного права

старший науковий співробітник відділу міжнародного права та порівняльного правознавства в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.

Освіта та практичний досвід: В 1999 р. закінчила Інститут міжнародних відносин Київського університету імені Тараса Шевченка, зі спеціальності: міжнародне право та здобула кваліфікацію перекладача з французької мови.

 З 1999 р. по 2002 р. закінчила аспірантуру у відділі міжнародного права та порівняльного правознавства в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.

В 2006 р. захистила дисертаційне дослідження на тему: «Міжнародний комерційний арбітражний суд з вирішення спорів у сфері торговельного мореплавства» та отримала диплом кандидата юридичних наук зі спеціальності:12.00.03.-сімейне право, цивільне право та процес, міжнародне приватне право.

З 2002 р.  – Молодший науковий співробітник відділу міжнародного права та порівняльного правознавства в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.

З 2006 р.– Науковий співробітник відділу міжнародного права та порівняльного правознавства в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.

З 2015 р. – Старший науковий співробітник відділу міжнародного права та порівняльного правознавства в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.

З 2004 -2020 рр. працювала на посаді доцента в наукових установах (КІЗС, МАУП, КУП України, НА ОМА)

З 2018-19 рр. стейкголдер – бакалавр.

На кафедрі міжнародного, цивільного, комерційного права працює з 1 вересня 2020 р.

Сфера наукових інтересів: міжнародне право, міжнародне морське право, міжнародне приватне право.

Викладає дисципліни: міжнародне морське право.

Науково-дослідна робота: наукова робота зосереджена на проблемах міжнародного морського права та міжнародного приватного морського права.

Член Української асоціації морського права та експерт з міжнародного морського права. Член Української Асоціації міжнародного права.

Підвищення кваліфікації/ стажування: Проходила стажування в 2004 р. стажування у літній школі з міжнародного права Гаагської Академії міжнародного права м. Гаага (Нідерланди). В  2005 р. стажування у літній школі з міжнародного приватного права Гаагської Академії міжнародного права м. Гаага (Нідерланди). В  2019 р.стажування Київський міжнародний університет м. Київ (Україна)

Відзнаки: Подяка НАН України, Диплом НАН, Куп, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН, грамота НАН України, Пам’ятна грамота Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України та ін.

Наукові праці та публікації

 Google Scholar, ORCID


ЛАТА НАТАЛІЯ ФЕДОРІВНА

Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародного, цивільного та комерційного права

Освіта та практичний досвід. Закінчила Київський національний торговельно-економічний університет у 2000 р. за спеціальністю «Правознавство». У 2005 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Адміністративно-правове регулювання нормотворчої діяльності органів виконавчої влади» за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. В 2015 році присуджено звання доцента кафедри комерційного права.

На кафедрі працює з 2019 року.

Сфера наукових інтересів: господарський та адміністративний процес

Викладає дисципліни: господарське процесуальне право


КУРТИНЕЦЬ МИРОСЛАВ ІВАНОВИЧ

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародного, цивільного та комерційного права

m.kurtynets@knute.edu.ua

Освіта та практичний досвід. Закінчив Ягеллонський університет, м. Краків, Республіка Польща, у 2008 році за спеціальністю «Право» (магістр). У 2013 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Польська наука міжнародного права: історія та сучасність» зі спеціальності 12.00.11 – «Міжнародне право».

Працював у закладах вищої освіти м. Києва, зокрема з 2019 р. в Університеті державної фіскальної служби України на посаді доцента кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства.

Сфера наукових інтересів: міжнародне публічне та приватне право.

Викладає дисципліни: «Міжнародне публічне право».

Наукова дослідна робота зосереджена зокрема на аналізі правового регулювання міжнародних приватноправових відносин у Польщі.

Підвищення кваліфікації / стажування:

 • Участь у міжнародному проекті програми професійного розвитку Університету Зелена Гура (Польща), 23 – 28 січня 2017 р. Certificate UP 033/17 (120 hours/4 credit ECTS) Development of Jurisprudence: Problems and Prospects.
 • з 20.05.2019 р. по 20.12.2019 – підвищення кваліфікації, Національна академія педагогічних наук ДЗВО «Університет менеджменту освіти», Центральний інститут післядипломної освіти.

Наукові праці та публікації. Загальна кількість праць більше 20, у тому числі: навчальний посібник (у співавторстві), енциклопедичні статті у Енциклопедії міжнародного права том І, 2014 р., статі у фахових виданнях та навчально-методичні розробки тощо.

Детальнішу інформацію про публікації викладача можна переглянути на сторінці:

Google Scholar,ORCID,ResearcherID

13.03.2016
438237
47438
остання редакція 10.09.2020
42241