logo
Кафедра міжнародного приватного, комерційного та цивільного права
Кафедра міжнародного приватного, комерційного та цивільного права
logo
Кафедра міжнародного приватного, комерційного та цивільного права
img

Викладацький склад

міжнародного приватного, комерційного та цивільного права

                                                                             

МАЗАРАКІ НАТАЛІЯ АНАТОЛІЇВНА

доктор юридичних наук, доцент
завідувач кафедри міжнародного приватного, комерційного та цивільного права

n.mazaraki@knute.edu.ua

У 2002 р. закінчила Київський національний торговельно-економічний університет  за спеціальністю «Право».

Кандидат юридичних наук з 2005 р.

Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації, у тому числі у КНТЕУ 9 років.

Нагороджена почесними грамотами КНТЕУ за багаторічну плідну роботу та підготовку висококваліфікованих кадрів, плідну науково-педагогічну діяльність; почесною грамотою Національної академії педагогічних наук України.

Підвищення кваліфікації: University of Central Lancashire (м. Престон, Великобританія) – січень 2018 р.

Сфера наукових інтересів: право ЄС, позасудове вирішення спорів. 

Наукові праці та публікації. Понад 20 статей у фахових виданнях, навчально-методичні розробки тощо.

Викладає дисципліни: «Право ЄС», «Інтелектуальна власність» (англ.мовою).  

Детальнішу інформацію про публікації викладача можна переглянути на сторінці:

Google ScholarORCID,ResearcherID


ПРИМАК ВОЛОДИМИР ДМИТРОВИЧ

доктор юридичних наук, професор кафедри міжнародного приватного, комерційного та цивільного права

  v.prymak@knute.edu.ua

Закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю правознавство.

Захистив кандидатську дисертацію на тему «Цивільно-правова відповідальність юридичних осіб» (2005 р), а згодом дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему «Теоретичні проблеми відшкодування моральної шкоди на засадах справедливості, розумності й добросовісності» (2015 р.).

Працював на посадах юрисконсульта, головного редактора наукового фахового журналу, провідного наукового співробітника.

З вересня 2016 року – професор кафедри міжнародного приватного, комерційного та цивільного права Київського національного торговельно-економічного університету.

Член Спеціалізованої вченої ради  Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України.

Сфера наукових інтересів: актуальні проблеми цивільного, сімейного, житлового права, захист цивільних прав та інтересів, цивільно-правова відповідальність. 

Наукові праці та публікації. Автор 3 (у тому числі 2 написаних у співавторстві) монографій, співавтор 3 підручників і навчальних посібників, науково-практичного коментаря до Цивільного кодексу України, автор більше 30 статей у наукових фахових виданнях тощо.

Викладає дисципліни: «Цивільне право», «Сімейне право», «Житлове право».

Детальнішу інформацію про публікації викладача можна переглянути на сторінці:

Google Scholar,  ORCIDResearcherID


БАТЮК ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ
кандидат юридичних наук,
доцент  кафедри міжнародного приватного, комерційного та цивільного права 

  v.batuk@knute.edu.ua

У 1962 році закінчив Харківський юридичний інститут.
У 1986 р. захистив кандидатську дисертацію "Применение следователем мер принуждения, связанных с пресечением свободы". З 2003 року - доцент кафедри комерційного права Київського національного торговельно-економічного університету.
Підвищення кваліфікації: з 23.09 по 14.10.2013 в Академії адвокатури України.
Стажування:  3 01.12 по 30.12.2008р. в цивільній палаті Верховного Суду України; в 2012 році – у третій судовій палаті Вищого господарського суду України.
Сфера наукових інтересів: актуальні проблеми кримінального процесуального та цивільного процесуального права, а також проблеми захисту прав фізичних і юридичних осіб в Європейському суді з прав людини.
Наукові та науково-методичні видання: 22 публікації наукових робіт з кримінального і цивільного процесуального права, програми, робочі програми та збірники тестових завдань з цивільного і господарського процесуального права.

Детальнішу інформацію про публікації викладача можна переглянути на сторінці:

 Google Scholar, ORCIDResearcherID


ГОНЧАРЕНКО ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА
кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародного приватного, комерційного та цивільного права

 o.goncharenko@knute.edu.ua

З 2000 року розпочала викладацьку діяльність.

У 2006 року захистила дисертацію на здобуття наукового степеня кандидата юридичних наук на тему: «Розвиток економічних прав людини і громадянина в Україні» зі спеціальності 12.00.02 – «Конституційне право».

У 2009 році присвоєно вчене звання доцента кафедри теорії держави і права.

Працювала у вищих навчальних закладах та обіймала посади викладача, старшого викладача, доцента, зав. кафедри, заступника декана.

З вересня 2010 року – доцент кафедри комерційного права, а з лютого 2016 року – доцент кафедри міжнародного приватного, комерційного та цивільного права Київського національного торговельно-економічного університету.

Підвищення кваліфікації: листопад 2016 р. – Українська іноземна юридична колегія.

Сфера наукових інтересів: актуальні проблеми господарського права, правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності, міжнародне приватне право, міжнародний комерційний арбітраж, права людини.

Наукові праці та публікації. Загальна кількість праць більше 80, у тому числі: 3 навч. посібники (один з грифом МОНУ), більше 30 статей у фахових виданнях, навчально-методичні розробки тощо.

Викладає дисципліни: «Міжнародне приватне право», «Міжнародний комерційний арбітраж», «Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності».

Детальнішу інформацію про публікації викладача можна переглянути на сторінці:

 Google Scholar, ORCIDResearcherID


ПАЛЬЧУК ПЕТРО МИКОЛАЙОВИЧ
кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародного приватного,  комерційного та цивільного права

 p.palchuk@knute.edu.ua

Закінчив Український державний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова за спеціальністю "Історія і правознавство" (спеціаліст), та Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю "Правознавство" ("магістр"). 

З січня 1997 року розпочав викладацьку діяльність.

У 2008 року захистив дисертацію на здобуття наукового степеня кандидата юридичних наук на тему: «Ліцензування торговельної діяльності в Україні» зі спеціальності 12.00.07 – «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право».

У 2010 році присвоєно вчене звання доцента кафедри комерційного права.

Працював У Київському національному торговельно-економічному університету на посадах  асистента, старшого викладача, доцента.

З лютого 2016 року   - доцент кафедри міжнародного приватного, комерційного та цивільного права.

. Підвищення кваліфікації: з 23.09.2013 по 04.10.2013 Академія  адвокатури України.
Стажування: 

  • з 12.05.2008 р. по 23.06.2008 р. – Вищий господарський суд України;
  • з 15.06.2009 р. по 19.06.2009 – Український центр медіації (участь у 40 годинному тренінгу "Медіація як механізм вирішення споживчих спорів")

Сфера наукових інтересів: актуальні проблеми цивільного та корпоративного права.. 

Наукові праці та публікації. Загальна кількість праць більше 60, у тому числі: 2 навч. посібників (один з грифом МОН України у співавторстві) та 1 навчальний посібник одноособово, 1 монографія (одноосібна), більше 10 статей у фахових виданнях, навчально-методичні розробки тощо.

Викладає дисципліни: «Цивільне право», «Корпоративне право». 

Детальнішу інформацію про публікації викладача можна переглянути на сторінці:

Google Scholar,ORCID,ResearcherID


                                            

МИКИТЕНКО ЛЮДМИЛА АНДРІЇВНА 

кандидат юридичних наук, доцент

 l.mykytenko@knute.edu.ua

У 1997 р. закінчила Український державний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, за спеціальністю «Всесвітня історія».

Кандидат юридичних наук з 2008 р.Дисертацію захистила 22 січня 2008 р. у спеціалізованій раді Національного університету біоресурсів і природокористування України, диплом ДК  № 050653.

Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації, у тому числі у КНТЕУ 20 років.

У травні 2012 року присвоєно вчене звання доцента кафедри комерційного права.

Нагороджена почесними грамотами КНТЕУ (2008 р., 2012 р., 2016 р.), за багаторічну плідну роботу та підготовку висококваліфікованих кадрів, плідну науково-педагогічну діяльність.

Член робочої групи для розроблення проекту закону щодо внесення змін до деяких законодавчих актів у сфері захисту прав споживачів (відповідно до наказу Мінекономрозвитку від.25.06.2018 № 884).

Підвищення кваліфікації: вересень 2012 - Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів; жовтень 2016 р. – Київський університет ринкових відносин.

Стажування: В рамках програми СiSEP – B4, Організованої Німецьким інститутом Європейської політики.- Institute for European Politics (IEP). - Civic School for Sound EU Practice Consumer Protection and Food Safety in the AA/DCFTA.- (1-3 жовтня 2018 р. м. Одеса)

Сфера наукових інтересів: актуальні проблеми консумерського права, комерційного права, рекламного права. 

Наукові праці та публікації. Загальна кількість праць більше 60, у тому числі: 1 навч. посібник, 1 монографія, більше 30 статей у фахових виданнях, навчально-методичні розробки тощо.

Викладає дисципліни: «Консумерське право», «Комерційне право», «Правове регулювання реклами та зв’язків з громадськістю».  

Брала участь у розробках проектів законів «Про внутрішню торгівлю», «Про захист прав споживачів».

Детальнішу інформацію про публікації викладача можна переглянути на сторінці:

Google Scholar,ORCID,ResearcherID


   НЕСКОРОДЖЕНА ЛАРИСА ЛЕОНІДІВНА

   кандидат юридичних наук, доцент

      l.neskorodzhena@knute.edu.ua

Закінчила Київський  національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Правознавство».

З 1997 року розпочала викладацьку діяльність.

У 2002 року захистила дисертацію на здобуття наукового степеня кандидата юридичних наук на тему «Забезпечення процесуальних прав та законних інтересів позивача та відповідача у кримінальному судочинстві України» за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза.

В червні 2009 року присвоєно вчене звання доцента кафедри цивільного, трудового та господарського права.

Працювала у вищих навчальних закладах та обіймала посади викладача, старшого викладача, доцента, завідувача кафедри.

З вересня 2016 року – доцент кафедри міжнародного приватного, комерційного та цивільного права Київського національного торговельно-економічного університету.

Підвищення кваліфікації: жовтень 2014 р. – Навчально-методичний центр Держфінмоніторингу України.

Стажування: 04.02.2019 - 22.02.2019 Економічний університет у Кракові, Республіка Польща;

10.06.2019 -09.07.2019 в Інституті законодавства Верховної Ради України.

з 2019 року є помічником-консультантом нородного депутата України Гришиної Ю.М. на громадських засадах.

Сфера наукових інтересів: актуальні проблеми господарського права, корпоративне право, механізми реалізації права власності в цивільному та господарському праві. 

Наукові праці та публікації. Загальна кількість праць більше 105, у тому числі: 7 навчальних посібників (чотири з грифом МОНУ) у співавторстві, 2 науково-практичні коментарі у співавторстві, більше 20 статей у фахових виданнях, більше  30 навчально-методичних розробок тощо.

Викладає дисципліни: «Господарське право», «Цивільне право», «Господарський процес».

Детальнішу інформацію про публікації викладача можна переглянути на сторінці:

Google Scholar,ORCID,ResearcherID


 МОЖАЙКІНА ОЛЕНА СТАНІСЛАВІВНА

кандидат психологічних наук, доцент

   o.mozhajkina@knute.edu.ua

Закінчила Український державний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова за спеціальністю «Музичне виховання», Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова за спеціальністю «Правознавство», а також Національну академію внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство».

З 1999 року розпочала викладацьку діяльність. У 2010 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук (спеціальність 19.00.06 – «Юридична психологія»).

У 2013 році присвоєно вчене звання доцента кафедри цивільного та трудового права.

Працювала у вищих навчальних закладах та обіймала посади асистента, викладача та доцента кафедри.

Нагороди та відзнаки:

- Подяка Київської міської державної адміністрації (2000 р.);

- Грамота Академії педагогічних наук України (2017 р.);

- Переможець Всеукраїнського конкурсу «Адвокат року – 2019»;

- Почесна грамота КНТЕУ (2020 р.).

Є членом Всеукраїнської громадської організації «Асоціація правників України та членом ГО «Національна асоціація медіаторів України».

З 2018 р. займається адвокатською діяльністю.

Підвищення кваліфікації/стажування:

2004 р. – ЗАТ «Інститут інтелектуальної власності і права».

2016 р. – Пан’європейський університет (Братислава, Словацька Республіка).

2017 р. – ГО «Інститут миру та порозуміння» (програма «Базові навички медіатора»).

2017 р. – Німецька Академія Адвокатів (DAA) (програма «Медіація для правників»).

2017 р. – Києво-Могилянська бізнес школа (програма «Організаційна медіація»).

2017 р. – Люблінський науково-технологічний парк та Університет Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін, Республіка Польща) (програма «Юридична освіта майбутнього: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень»).

2018 р. – Інститут педагогіки НАПН України  (семінар-тренінг «Запитання і дискусія як інструменти розвитку критичного мислення студентів»).

2018 р. – Києво-Могилянська бізнес школа (програма «Документування у процесі медіації: практичний аспект»).

2018 р. – Український центр медіації при Києво-Могилянській бізнес школі (тренінг «Стратегії вирішення конфліктів з різними типами особистості за DISC»).

2018 р.  – Освітній центр позасудового вирішення спорів (м. Кошице, Словацька Республіка) (програма «Літня школа медіації»).

Сфера наукових інтересів: господарське право, підприємницьке право, договірне право, медіація, правове регулювання альтернативних способів вирішення спорів. 

Наукові праці та публікації. Загальна кількість праць більше 70, у тому числі: 7 навчальних посібників, більше 40 наукових статей у фахових та зарубіжних виданнях, методичні розробки тощо.

Викладає дисципліни: «Медіація», «Підприємницьке право», «Договірне право», «Адвокатура і нотаріат».

Детальнішу інформацію про публікації викладача можна переглянути на сторінці:

Google Scholar,ORCID,ResearcherID


   ТИЩЕНКО ЮЛІЯ ВІКТОРІВНА

   кандидат юридичних наук, доцент

y.tyschenko@knute.edu.ua

Закінчила Запорізький національний університет за спеціальністю «Право».

З 2009 року розпочала викладацьку діяльність.

У 2011 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Конституційно-правове регулювання забезпечення прав споживачів в Україні» зі спеціальності 12.00.02 – «Конституційне право; муніципальне право».

У грудні 2014 року присвоєно вчене звання доцента кафедри господарсько-правових дисциплін.

Працювала у вищих навчальних закладах та обіймала посади викладача, старшого викладача, доцента.

З серпня 2016 року – доцент кафедри міжнародного приватного, комерційного та цивільного права Київського національного торговельно-економічного університету.

Підвищення кваліфікації: березень 2015 р. – Навчально-методичний центр Держфінмоніторингу України; червень 2018 р. – навчально-методичний семінар «Викладач-студент: психологічні особливості ефективної взаємодії в процесі навчання»; травень-червень 2019 р. стажування в ТПК "Промімпекс"

  Сфера наукових інтересів: актуальні питання міжнародного економічного права, проблеми правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності, правове регулювання інвестиційної діяльності, забезпечення прав споживачів.

Наукові праці та публікації. Загальна кількість праць більше 60, у тому числі: 19 статей у фахових виданнях, навчально-методичні розробки тощо.

Викладає дисципліни: «Інвестиційне право», «Міжнародне економічне право», «Правове регулювання ЗЕД».

Детальнішу інформацію про публікації викладача можна переглянути на сторінці:

Google ScholarORCIDResearcherID


ПОГАРЧЕНКО ТЕТЯНА ВІТАЛІЇВНА
кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри міжнародного приватного, комерційного та цивільного права

t.pogarchenko@knute.edu.ua

Закінчила Київський національний торговельно-економічний університет за спеціальністю «Правознавство» в 2003 році.

З 2003 року розпочала викладацьку діяльність в Київському національному торговельно-економічному університеті.

У 2018 році захистила дисертацію та здобула науковий ступінь кандидата юридичних наук.

Підвищення кваліфікації: квітень 2014 р. – Департамент цивільного, фінансового законодавства та законодавства з питань земельних відносин Міністерства юстиції України.

З 13 травня по 13 червня 2019 року - Департамент публічного права Міністерства юстиції України.

Сфера наукових інтересів: актуальні проблеми господарського права, правове регулювання міжнародних приватних правовідносин, правова система Європейського Союзу, правове регулювання сімейних відносин.

Наукові праці та публікації. Статті у фахових виданнях, навчально-методичні розробки тощо.

Викладає дисципліни: «Господарське право», «Підприємницьке право», «Міжнародне приватне право», «Право Європейського Союзу», "Сімейне право"

Детальнішу інформацію про публікації викладача можна переглянути на сторінці:

 Google Scholar, ORCIDResearcherIDКОРОТКА НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА  

кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародного приватного, комерційного та цивільного права

n.korotka@knute.edu.ua

 У 2012 році з відзнакою закінчила юридичний факультет Київського     національного університету імені Тараса Шевченка та отримала кваліфікацію – магістр права.

З 2012 по 2015 роки навчалася в аспірантурі юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, яку достроково закінчила у зв’язку з захистом дисертації на тему «Особисті немайнові права фізичних осіб в сфері охорони здоров’я» за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.

З лютого 2014 року по лютий 2018 року працювала на посаді помічника судді Голосіївського районного суду м. Києва.

Підвищення кваліфікації:  навчально-методичний семінар "Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників КНТЕУ в системі дистанційного навчання (СДН) MOODLE" 12-14.06.2018 року;  у 2018 року закінчила Вищу школу педагогічної майстерності,

- Голосіївський районний суд м. Києва, 12.11.-21.12.2018 року;

- Міністерство освіти і науки України за спільною програмою з Міжнародною громадською організацією «Універсальна екзаменаційна мережа» за темою «Основи тестології та розробки тестових завдань», 26-27.03.2019 року.

- 18.10.2019 р. правовий практикум "Правила адвокатської етики та стандарти професійної діяльності адвоката".

- 23.10.2019 р.правовий практикум "Право Європейського  Союзу у правових позиціях Суду Європейського Союзу".

- 05.11.2019 р. правовий практикум "Підготовка та подання конституційної скарги"

Особисті нагороди:

Подяка Територіального управління Державної судової адміністрації України в місті Києві (2015 рік)

З 21.06.2019 року  займається індивідуальною адвокатською діяльністю.

Є членом Національної асоціації адвокатів з 2019 року та Асоціації правників України з 2018 року.

Сфера наукових інтересів. Актуальні проблеми цивільного, цивільного процесуального права, абсолютні права.

Наукові праці та публікації. Автор наукових статей у фахових виданнях, навчально-методичних розробок, співавтор практикуму «Права людини в сфері охорони здоров’я».

Викладає дисципліни. «Цивільне процесуальне право».

Детальнішу інформацію про публікації викладача можна переглянути на сторінці:

Google ScholarORCIDResearcherID


ФУРСА ЄВГЕН ІВАНОВИЧ  
кандидат юридичних наук,  професор,

професор кафедри міжнародного приватного, комерційного та цивільного права, адвокат

y.fursa@knute.edu.ua

Освіта - Київський національний університет імені Тараса Шеченка (1999 р.)                 
Трудова діяльність
– 2003-2013р. доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Академії праці, соціальних відносин та туризму.  З 2013р по лютий 2016 р. – професор кафедри цивільного права і процесу УДУФМТ. З 2016 року - професор кафедри міжнародного приватного, комерційного та цивільного права КНТЕУ.

     У  2016 року присвоєно вчене звання професора.

  Автор близько 200 наукових та навчально-методичних публікацій.  Має найвищий рейтинг цитування станом на 2018 рік  серед усіх викладачів кафедри у міжнародній науково-метричній базі Google Scholar (CША). 

Наукові інтереси у межах розвитку цивілістичних процесів (цивільний процес, виконавчий процес, нотаріальний процес).                                                                                                                 

Детальнішу інформацію про публікації викладача можна переглянути на сторінці:

 Google Scholar, ORCIDResearcherID


ІЛЬЧЕНКО ГАННА ОЛЕКСАНДРІВНА

кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародного приватного, комерційного та цивільного права

g.ilchenko@knute.edu.ua

У 2009 році закінчила магістратуру Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі за спеціальністю “Правознавство”, кваліфікація юрист-правознавець.

З 2011 року працює на посаді старшого викладача кафедри.

З 2012 року по 2016 була прикріплена здобувачем наукового ступеня у  Науково-дослідному інституті приватного права та підприємництва ім. Ф.Г. Бурчака НАПрН України.

У 2016 році захистила кандидатську дисертацію "Цивільно-правовий захист прав споживачів страхових послуг" за спеціальністю 12.00.03 — цивільне право і процес; сімейне право; міжнародне приватне право.

Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації, у тому числі  УДУФМТ та  КНТЕУ,  9 років.

Нагороджена почесними грамотами УДУФМТ (2015 р.), КНТЕУ ( 2017 р.), за сумлінну і плідну працю.

В серпні 2018 року склала іспит з англійської мови (IELTS) та отримала сертифікат, який підтверджує рівень знань іноземної мови на рівні В2.  

У 2018 - 2019 академічному році пройшла англомовну програму "English Law and Legal Skills" та після складання всіх модулів отримала у грудні 2019 року диплом British Law Centre та Українського католицького університету.

Стажування: науково-педагогічне стажування  у період з 11 по 15 червня 2018 року в Гуманітарно-природничому університеті в Сандомирі (Польща) на тему "Заклади вищої освіти як середовище формування нового покоління правознавців" за фахом "Юридичні науки" в обсязі 3 кредитів (108 годин).

Сфера наукових інтересів: актуальні проблеми цивільного права, господарського права та страхового права. 

Наукові праці та публікації. Загальна кількість праць більше 25, у тому числі: одноосібна монографія "Захист прав споживачів страхових послуг", 1 навч. посібник з грифом “Рекомендовано Міністерством освіти і науки як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів”., більше 12 статей у фахових виданнях, навчально-методичні розробки тощо.

Викладає дисципліни:  «Порівняльне цивільне право і процес», «Цивільне і комерційне право»,«Цивільне право»,«Договірне право» (англійською мовою),.  

Детальнішу інформацію про публікації викладача можна переглянути на сторінці:

 Google Scholar, ORCIDResearcherID


БУКАТОВА ДІАНА МИКОЛАЇВНА

кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри міжнародного приватного, комерційного та цивільного права

d.bukatova@knute.edu.ua

Закінчила Київський національний торговельно-економічний університет за спеціальністю «Правознавство», магістр з правознавства, юрист.

У 2007 році розпочала свою викладацьку діяльність.

Захистила кандидатську дисертацію на тему:«Адміністративно-правове регулювання ринків фінансових послуг в Україні» (2013 р.).

В 2004 році розпочала активну практичну юридичну  та громадську діяльність.

Сфера наукових інтересів: правове регулювання господарських та цивільних відносин, державне управління, нотаріат, правові засади провадження торгівельної діяльності.

Викладає дисципліни: консюмерське право, комерційне право.

Детальнішу інформацію про публікації викладача можна переглянути на сторінці:

Google Scholar,  ORCIDResearcherID


ГОНЧАРОВА ЮЛІЯ АНАТОЛІЇВНА

Кандидат юридичних наук,

доцент кафедри кафедри міжнародного приватного, комерційного та цивільного права

y.goncharova@knute.edu.ua

В 2008 р. закінчила Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, напрям підготовки «Міжнародні відносини», кваліфікація - бакалавр, фахівець з міжнародного права.

В 2010 році закінчила Дипломатичну академію України при Міністерстві закордонних справ України, спеціальність «Зовнішня політика", кваліфікація - магістр зовнішньої політики.

Протягом 2012 -2015 рр. навчалася в аспірантурі Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі, за спеціальністю "Міжнародне право".

16 червня 2017 року захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 12.00.11 - Міжнародне право" на тему: "Роль та місце принципу гендерної рівності в сучасному міжнародному праві"

В 2010-2012 рр. працювала в Пенсійному фонді України на посаді головного спеціаліста відділу пенсійного реформування департаменту пенсійного забезпечення. Має 10 ранг державного службовця.

Лютий 2016 р. - серпень 2019 р. старший викладач кафедри міжнародного публічного права Киъвського національного торговельно-економічного університету.

З вересня 2019 р. доцент кафедри міжнародного приватного, комерційного та цивільного права.

Підвищення кваліфікації: Протягом 10-15 травня 2009 р,  Центр політики безпеки (м. Сегед, Угорщина).   Тема: Самоврядування, Регіоналізм Європейського Союзу та Інституційні реформи.

Стажування: 10.05.2017-09.06.2017 проходила стажування в Конституційному суді України;

Наукові праці та публікації: Автор понад 22 наукових праць.

Сфера наукових інтересів: Міжнародно-правове забезпечення гендерної рівності, Міжнародний механізм захисту прав людини, Міжнародне публічне право, Право зовнішніх зносин, Дипломатичний протокол та етикет.

Викладає дисципліни: "Право міжнародних торговельно-економічних організацій" (англійською мовою), "Міжнародне приватне право" 

Володіння іноземними мовами: володіє англійською, польською та італійською мовами

Google_Scholar   ResearcherID   ORCID  


КОРЕНЮК ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА

кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри міжнародного приватного, комерційного та цивільного права

o.koreniuk@knute.edu.ua

У 2009 році закінчила Київський національний торговельно-економічний університет за спеціальністю "Правознавство", освітньо-кваліфікаційний рівень "магістр". З 2011 року працює в КНТЕУ. 

Автор понад 20-ти публікацій наукового та навчально-методичного характеру.

Підвищення кваліфікації:

з 17.06.2013 по 21.06.2013 – ВСП Інститут інтелектуальної власності Національного університету «Одеська юридична академія в м. Києві»

з 02.02.2016 по 29.06.2016 – Вища школа педагогічної майстерності КНТЕУ

з 29.08.2016 по 12.10.2016 – Київський університет ринкових відносин.

Стажування: з 02.10.2012. по 02.11.2012р. – Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.

Сфера наукових інтересів: міжнародно-правове регулювання інтелектуальної власності, захист від недобросовісної конкуренції, актуальні проблеми господарського та підприємницького права

Детальнішу інформацію про публікації викладача можна переглянути на сторінці:

 Google Scholar, ORCIDResearcherID

 

РАССОМАХІНА ОЛЬГА АНДРІЇВНА

 кандидат юридичних  наук, доцент кафедри міжнародного приватного комерційного та цивільного права

o.rassomakhina@knute.edu.ua

У 2004 р. закінчила  юридичний факультет Київського національного економічного університету  імені Вадима Гетьмана за спеціальністю «Правознавство».

   Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за спеціальністю 12.00.04 – господарське право та процес; господарсько-процесуальне право, тема «Правове регулювання використання торговельних у марок господарському обороті».

   У 2009 році закінчила Інститут інтелектуальної власності  (м. Київ) за спеціальністю «Інтелектуальна власність».

Підвищення кваліфікації

Підвищення кваліфікації в Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана за програмою тренінгу спеціальної педагогічної підготовки «Сучасні методи навчання» (2006р.).

Підвищення кваліфікації в Національній академії наук України у дводенному семінарі «Особливості та практика патентування українських винаходів у державах-членах ЄС, інших зарубіжних країнах, а також у рамках міжнародних угод» (2011р.).

Підвищення кваліфікації в рамках Всесвітньої організації інтелектуальної власності у міжнародному семінарі «Політика у галузі інтелектуальної власності в університетах та науково-дослідних установах)» (2017р.).

Стажування

Липень, 2005 р. – Віденський університет економіки і управління. Австрія;

28-29 жовтня, 2016 р.  - Вища школа в Сладковічево, Словенія;

22 жовтня – 22 листопада, 2018 р. - відділ проблем цивільного, трудового та підприємницького права Інституту держави і права імені В.М. Корецького;

24 травня,   2019 р.  - Гданський  університет, Польща (0.5 ЕCTS).

Сфера наукових інтересів: цивільне право, сімейне право, право інтелектуальної власності, цивільний процес, адвокатура.

Автор більше 126 опублікованих робіт, в тому числі співавтор 7 колективних монографій, 3  підручників, підготувала одного кандидата юридичних наук, здійснюю наукове керівництво аспірантом. Ознайомитися з найвагомішими працями  можна за посиланням.

Детальнішу інформацію про публікації викладача можна переглянути на сторінці:

Google Scholar, ORCID

 ЗЕЛЕНИЦЯ ІРИНА МИХАЙЛІВНА

старший викладач кафедри міжнародного приватного, комерційного та цивільного права

​i.zelenytsya@knute.edu.ua

2003 року закінчила Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана

2003 року закінчила Київський національний лінгвістичний університет

З 2003 р. працює у КНТЕУ, поєднувала викладацьку роботу з навчанням в аспірантурі, а з часом - і в Центрі профорієнтаційної роботи та приймальній комісії.

Міжнародний досвід

1. Жешувський університет  (м. Жешув, Польща). Науково- дидактичне стажування на кафедрі економіки та менеджменту з 6 червня 2016 р. по 18 червня 2016 р. Тема: «Економіко-правові засади функціонування суб’єктів  господарювання в Польщі і Україні». Сертифікат від 18.06.2016 р.

2. Університет Жешувська Політехніка (м. Жешув, Польща). Наукове стажування на факультеті управління з 8 червня 2016 р. по 11 червня 2016 р. Тема: «Фінансово-правові аспекти функціонування учасників ринку страхування життя». Сертифікат від 13.01.2018 р.

3. Жешувський університет (м. Жешув, Польща). Науково-дидактичне стажування на кафедрі економіки та менеджменту з 1 грудня 2017 р. по 12 січня 2018 р. Тема: «Правові аспекти управління підприємствами». Сертифікат від 13.01.2018 р.

4. Член журі на Міжнародній олімпіаді зі страхування та управління ризиками в МІТСО  (м. Мінськ) 12-14 листопада 2014 р.

5. Відповідальний виконавець у міжнародному науково-дослідному проекті Краківського економічного університету, Вищої технічно-економічної школи в м. Ярослав та українських вузів: «Ставлення студентів Польщі та України до перспективи забезпеченої старості» 2019-2020 рр.

 Підвищення кваліфікації Страхова компанія Prudential Polska відділ в Кракові 2018р., страховий семінар для фахівців «від консультанта до директора», сертифікат;

Використання хмарних сервісів Microsoft в освітньому процесі (150 годин, 5 кредитів), 2018 р., сертифікат.

 Google Scholar, ORCID, ResearcherID

13.03.2016
438237
42801
остання редакція 26.03.2020
42241