logo
Кафедра цифрової економіки та системного аналізу
Кафедра цифрової економіки та системного аналізу
logo
Кафедра цифрової економіки та системного аналізу
img

Спеціальність "Системний аналіз"

цифрової економіки та системного аналізу

Формула спеціальності «Системний аналіз»

Системний аналіз – це вміння бачити картину світу в цілому та в деталях одночасно, відслідковувати зв’язки між об’єктами, розуміти причини та наслідки подій, які з першого погляду аж ніяк не пов’язані між собою, перетворювати пасивний багаж абстрактних знань на конкретні дії, а потім діяти. Швидко, точно та ефективно!

Звучить як нарис з життя супермену? Ні, це звичайний день людини, яка оволоділа системним аналізом.

Системний аналітик – одна з новітніх професій, що базується на ІТ-технологіях та математичному моделюванні. Системний аналітик завдяки своїй універсальній підготовці здатен вирішувати проблеми і завдання високого рівня в будь-яких сферах діяльності людини.

Системний аналітик – це фахівець, здатний у відповідь на складну проблему розробити проект її вирішення, спеціаліст з розроблення стратегій реалізації багатоетапних процесів. На кожному етапі цих процесів необхідно приймати рішення з урахуванням ризиків, допустимих компромісів та прогнозування сценаріїв майбутніх наслідків прийнятих рішень.

Робочий інструментарій системного аналітика – методи моделювання, системного аналізу, методи оптимізації та дослідження операцій, техніка прогнозів та ризиків, теорія керування та прийняття рішень, теорія ігор та конфліктів, експертне оцінювання, досвід та інтуїція.

Фахові компетентності випускників спеціальності «Системний аналіз»

 • Здатність аналізувати та формулювати висновки для різних типів складних управлінських задач у різних галузях народного господарства.
 • Здатність ефективно проводити системний аналіз, здійснювати дослідження, видобування та аналіз даних з різноманітних інформаційних ресурсів на основі математичних моделей і методів науки про дані для процесів підтримки прийняття рішень.
 • Здатність будувати математично коректні моделі статичних та динамічних процесів і систем із зосередженими та розподіленими параметрами із врахуванням невизначеності зовнішніх та внутрішніх факторів.
 • Здатність виділяти основні чинники, які впливають на розвиток фізичних, економічних, соціальних процесів, відокремлювати в них стохастичні та невизначені фактори, формулювати ці фактори у вигляді випадкових або нечітких величин, векторів, процесів та досліджувати залежності між ними.
 • Здатність використовувати відповідне програмне забезпечення (мови програмування, пакети) для проведення математичних та методологічних досліджень.
 • Здатність використовувати системний аналіз в якості сучасної міждисциплінарної методології, яка заснована на прикладних математичних методах та сучасних інформаційних технологіях і орієнтована на вирішення задач аналізу і синтезу технічних, економічних, соціальних, екологічних та інших складних систем.
 • Здатність до комп’ютерної реалізації математичних моделей реальних систем і процесів; проектувати, застосовувати і супроводжувати програмні засоби моделювання, прийняття рішень, оптимізації обробки інформації, інтелектуального аналізу даних.
 • Здатність до оформлення експериментальних та емпіричних досліджень, а також аналізу даних, отриманих від них.
 • Здатність математично формалізувати проблеми, що описані природною мовою, розпізнавати загальні підходи до математичного моделювання конкретних процесів.
 • Здатність організовувати роботу з аналізу та проектування складних систем, створення відповідних інформаційних технологій та програмного забезпечення.
 • Здатність розв’язувати широке коло задач шляхом розуміння їхніх фундаментальних основ та використання як теоретичних, так і експериментальних методів системного аналізу.
 • Здатність розробляти і впроваджувати моделі інформаційних систем і систем підтримки прийняття рішень засобами комп’ютерного моделювання.
 • Здатність розуміти та уміло використовувати математичні та числові методи в системному аналізі.
 • Здатність формулювати постановку задачі оптимізації при проектуванні систем управління та прийняття рішень: математичні моделі, критерії  оптимальності, обмеження, цілі управління; обирати раціональні методи та алгоритми розв’язання задач оптимізації та оптимального керування.
 • Здатність шляхом самостійного навчання освоїти нові області, використовуючи здобуті базові знання зі системних наук та кібернетики, а також в галузі інформатики й сучасних інформаційних технологій.

 Основні дисципліни фахової підготовки

Бакалавр із системного аналізу готується як фахівець широкого профілю для участі в різноманітних сферах діяльності, що вимагають фундаментальних знань з математики, інформатики, природничих, гуманітарних та соціально-економічних дисциплін. Навчальний план бакалавра із системного аналізу включає такі основні цикли фахової підготовки:

Цикл математичних  дисциплін:

 • математичний аналіз;
 • дискретна математика;
 • лінійна алгебра та аналітична геометрія.
 • математична логіка і теорія алгоритмів;
 • дослідження операцій;
 • теорія ймовірностей та математична статистика.

Цикл інформаційно-комп’ютерних  дисциплін:

 • алгоритмізація та програмування;
 • технологія проектування та адміністрування баз даних та сховищ даних;
 • операційні системи;
 • організація комп’ютерних мереж;
 • електронний документообіг;
 • інженерна та комп’ютерна графіка;
 • web-дизайн і web-програмування;
 • інтернет-технології в бізнесі;
 • інформаційні системи і технології в економіці;
 • технологія розробки мобільних додатків.

      

Цикл дисциплін моделювання та аналітики:

 • теорія систем і системний аналіз;
 • технології аналізу даних;
 • економічний аналіз;
 • маркетинговий аналіз;
 • проектний аналіз;
 • стратегічний аналіз;
 • експертні системи;
 • імітаційне моделювання;
 • моделювання економічних процесів;
 • моделі економічної динаміки;
 • прогнозування соціально-економічних процесів;
 • моделювання фінансово-господарської діяльності підприємства;
 • інструментальні засоби бізнес-аналітики;
 • системи прийняття рішень.

Перспективи працевлаштування

Однією з основних переваг майбутніх фахівців-аналітиків є універсальність підготовки за спеціальністю «Системний аналіз», яка викликана зростаючою складністю сучасних технічних, економічних та соціальних систем, а також надзвичайним поширенням інформаційних та комп’ютерних технологій в усіх без винятку сферах людської діяльності. За інформацією IBM, попит на фахівців, що володіють сучасними технологіями аналізу даних, зросте до 2,7 млн ​​до 2020 року, а Гарвардський бізнес-огляд визначив професіонала в галузі аналізу даних як «найпривабливішу роботу 21-го століття». Найбільш авторитетний веб-сайт з інформацією про роботу Glassdoor, який щорічно публікує 50 найбільш актуальних професій у США, два роки поспіль віддає перевагу фахівцям в області аналізу даних.

Фахівець із системного аналізу здійснює управління роботами, що пов’язані із побудовою математичних моделей, застосуванням математичних методів, створенням програмного та інформаційного забезпечення, контролем якісних показників діяльності підприємства, менеджментом знань і експертних даних, аналізом та узагальненням діяльності підприємств та організацій, виявленням закономірностей і тенденцій, виявленням проблем, визначенням правил і шляхів їх вирішення, створенням та розробленням проектів, застосуванням прогресивних засобів та технологій у діяльності підприємств та організацій, розроблення нових засобів і технологій аналізу управління та прийняття рішень.

Освіта в галузі системного аналізу дозволяє фахівцю опанувати такі професії:

 • аналітик з комп’ютерних комунікацій;
 • аналітик з питань фінансово-економічної безпеки;
 • бізнес-аналітик;
 • державний експерт;
 • інженер з організації управління виробництвом;
 • інженер з управління та обслуговування систем;
 • консультант з раціоналізації виробництва;
 • консультант із системних питань в апараті органів державної влади;
 • математик-аналітик з дослідження операцій;
 • розробник проектів;
 • системний аналітик;
 • фахівець з інформаційних технологій;
 • фахівець із розробки та тестування програмного забезпечення;
 • фахівець із системного аналізу;
 • фахівець-аналітик з дослідження ринку інформаційних послуг.

  

За детальною інформацією звертайтеся:

02156, м. Київ, вул. Кіото, 19, ауд. Б-511, кафедра цифрової економіки та системного аналізу. Тел. (044) 531-48-37

Завідувач кафедри: доктор економічних наук, професор Роскладка Андрій Анатолійович

Із запитаннями та за інформацією щодо спеціальності  «Системний аналіз» у Київському національному торговельно-економічному університеті звертайтеся, будь-ласка, на e-mail: roskladka@gmail.com

05.06.2017
41804
35566
остання редакція 12.07.2020
42718