logo
Кафедра цифрової економіки та системного аналізу
Кафедра цифрової економіки та системного аналізу
logo
Кафедра цифрової економіки та системного аналізу
img

Гамалій Володимир Федорович

цифрової економіки та системного аналізу

ГАМАЛІЙ ВОЛОДИМИР ФЕДОРОВИЧ

доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри цифрової економіки та системного аналізу

гарант освітньої програми 2 рівня вищої освіти «Цифрова економіка»
 

v.gamaliy@knute.edu.ua

ІДЕНТИФІКАТОРИ АВТОРА

Scopus
Google Scholar
ORCID

Web of Science

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

математичне та комп’ютерне моделювання економічних процесів і систем, бізнес-аналітика, автоматизація технологічних процесів, лазерна спектроскопія, історія науки та техніки

ДИСЦИПЛІНИ

«Математичні методи і моделі складних економічних систем», «Ризикологія», «Моделювання даних в умовах невизначеності», «Стохастичні моделі в економіці», «Цифрові системи та технології», «Стохастичне моделювання», «Системний аналіз складних економічних систем в умовах невизначеності»

АКАДЕМІЧНА КВАЛІФІКАЦІЯ

професор кафедри маркетингу та економічної кібернетики, 2014 р.
 

професор кафедри вищої математики, 2001 р.
 

доктор фізико-математичних наук, спеціальність 01.04.03. «Радіофізика», тема дисертації «Амплітудно-модуляційна внутрішньорезонаторна лазерна спектроскопія», 1997 р.
 

доцент кафедри фізики та технічних засобів навчання (курс теоретичної фізики), 1990 р.
 

кандидат фізико-математичних наук, спеціальність 01.04.03. «Квантова радіофізика». Тема дисертації «Нелінійні процеси у внутрішньорезонаторної лазерної спектроскопії», 1987 р.
 

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ
Scopus
Інші публікації у виданнях, що входять до міжнародних 
Навчальні посібники
Монографії
Авторські свідоцтва
НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ

Сертифікати про успішне завершення курсу "Цифрові інструменти Google для освіти"  базовогоі  середнього рівня (разом 45 ECTS кредитів) від ТОВ “АКАДЕМІЯ ЦИФРОВОГО РОЗВИТКУ” (жовтень 2022)

Грамота за вміння знаходити спільну мову зі студентами, Київський національний торговельно-економічний університет, 2019;

Почесна грамота за багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у розвиток вітчизняної науки та вищої школи України, підготовку висококваліфікованих кадрів, активну громадську позицію, Кіровоградська обласна рада, 2012;
 

Грамота за вагомий внесок у розвиток вищої освіти в області, підготовку висококваліфікованих фахівців, Кіровоградська обласна державна адміністрація, 2004;
 

Почесна грамота за багаторічну плідну працю, вагомий внесок у розвиток освіти, Управління освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації, 2002;
 

Відмінник вищої освіти України, 2002;
 

Лауреат Міжнародного конкурсу «Internаtional Soros Science Education Program» в номінації «Soros Associate Professor», 1995.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

м. Київ, АТ «Ощадбанк». Центр Управління стратегічними змінами. Підвищення кваліфікації. Дисципліна «Системний аналіз складних економічних систем в умовах невизначеності», 2021 р.
Тема: "Системний аналіз процесу управління стратегічними змінами"
 

м. Рига. ISMA University of Applied Science. Наукове та педагогічне стажування. Тема: «Theory аnd practice of scientific and pedagogical in education”. 01.11.2021 – 01.12.2021. 6 кредитів, 180 годин. Сертифікат.
 

ПАТ «Креатив Групп» свідоцтво про стажування СТ№000014.
Тема: «Моделювання та прогнозування функціонування виробничого підприємства в умовах нестабільного середовища» Місто Кіровоград, 2014 р.
 

Відокремлений структурний підрозділ «Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету» Свідоцтво про підвищення кваліфікації № 17СЛА 00142 тема: Вивчення технологій дистанційного навчання, технології розробки дистанційних курсів» Місто Кропивницький, 2017 р.

ДОДАТКОВІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ

УЧАСТЬ У РЕАЛІЗАЦІЇ НАУКОВИХ ПРОЕКТІВ (НАУКОВИЙ КЕРІВНИК)

 1. Моделювання інтелектуальних систем управління діяльністю підприємств (2022-2024). Номер державної реєстрації -0122U001549.
 2. «Моделювання процесу управління аграрними компаніями» (2020 -2021). Номер державної реєстрації №0120U100403.
 3. «Моделювання процесів управління трансформаційними проектами фінансової установи» (2018-2020рр.) Номер державної реєстрації № 0118U000050.
 4. «Моделювання та прогнозування тенденцій на сучасному світовому валютному ринку» (2016-2017 рр.) Номер державної реєстрації № 0116U008121.
 5. «Діагностика перешкод розвитку інновацій в Україні» (2015-2016 рр.) Номер державної реєстрації № 0111U000307.
 6. «Дослідження, моделювання та прогнозування соціально-економічного розвитку регіону та регіональних ринків» (2015-2016 рр.) Номер державної реєстрації № 0110U002145.
 7. «Моделювання впливу кризових явищ на розвиток підприємств» (2012-2013 рр.) Номер державної реєстрації № 0110U002139.
 8. «Моделювання соціально-економічного розвитку регіону на основі балансових таблиць та показників системи регіонального рахівництва» (2010 -2011 рр.) Номер державної реєстрації № 0109U007943.
 9. Дослідження ринку будівельних матеріалів» (2010-2011 рр.) Номер державної реєстрації № 0109U000673.
 10. «Розробка інтелектуальної системи контролю малих концентрацій домішок у прозорих середовищах» (2008-2009 рр.) Номер державної реєстрації № 0107U011966.
 11. «Дослідження економічних показників підприємства та моделювання його виробничого плану в умовах нестійкості» (2007-2009 рр.) Номер державної реєстрації № 0107U003143.
 12. «Дослідження інноваційного середовища регіону в умовах глобалізації світової економіки» (2009 р.) Номер державної реєстрації № 0107U011222..
 13.  «Розробка, дослідження та застосування моделей організаційно-економічної стійкості виробничо-збутових систем» (2004-2006 рр.) Номер державної реєстрації № 0105U006296.
 14. «Розробка автоматизованої технології реєстрації та дослідження домішок у газових технологічних атмосферах і навколишньому середовищі» (2002-2004 рр.) Номер державної реєстрації № 0103U003116.

ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ РОБОТИ:

 • Гарант освітньої програми «Цифрова економіка» (для магістрів), спеціальності 05 «Економіка» спеціалізація «Цифрова економіка», з 2019 року.
 • Член редакційних колегій журналів:
 1.  Наукове фахове видання «Центральноукраїнський науковий вісник. Технічні науки», м. Кропивницький. Свідоцтво про державну реєстрацію у Міністерстві юстиції України: серія КВ, №23513 - 13353 ПР від 13.07.2018р. (наказ ЦНТУ № 27а – 04 від 20.05.2019р.) (з 2019 р.)
 2. Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник. «Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин» http://zbirniksgm.kntu.kr.ua.Свідоцтво про державну реєстрацію у Міністерстві юстиції України: серія КВ, №15254-3826 ПР. (2016-2018 pp.)
 3. «Збірник наукових праць ЦНТУ. Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація». http://mapiea.kntu.kr.ua. Свідоцтво про державну реєстрацію у Міністерстві юстиції України: серія КВ, №15253-3825 ПР. (2014-2018 pp.)
 • Член експертної ради з освіти при державній акредитаційній комісії з ліцензування та акредитації вищих навчальних закладів 1-4 рівнів акредитації (2011-2013рр.).
 • Член п’ятьох експертних комісій МОН зі спеціальності «Економічна кібернетика».
 • Науковий керівник здобувачів рівня PhD, які захистили дисертації з економічних наук, спеціальність «Математичні моделі, методи та інформаційні технології в економіці» (2009, 2012, 2014) та технічних наук, спеціальність «Автоматизація технологічних процесів» (2004).
 • Член Спеціалізованих Вчених рад:
 1.  К 23.073.03 у Кіровоградському національному технічному університеті за спеціальністю 08.00.03 – національна економіка, 2016-2017 рр.
 2. Д 27.053.01 у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» за спеціальністю 07.00.07 – історія науки і техніки, 2011-2013 рр. 
 3. К 23.073.01 у Кіровоградському національному технічному університеті за спеціальністю 05.13.07 – автоматизація технологічних процесів 2007-2009 рр.
 4. Д 26.001.31 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за спеціальністю 01.04.03 – радіофізика, 2001-2004 рр.
 • Офіційний опонент по захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (07.00.07 – історія науки і техніки) Сухацького Романа Петровича на спеціалізованій вченій раді  Д 27.053.01 у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», тема дисертації «Розвиток радіоелектроніки в Україні (1950-1980-ті роки), 2012 р.
 • Член «Науково-технічної ради з розгляду питань формування та виконання програми інформатизації Кіровоградської області на 2013-2016 роки», 2013-2016 рр.
 • Академік Академії економічних наук України (з 2007 р.)
ХОБІ

філософія, історія науки та техніки

12.02.2021
433884
1632
остання редакція 10.03.2023
42718