logo
Кафедра товарознавства та митної справи
Кафедра товарознавства та митної справи
logo
Кафедра товарознавства та митної справи
img

Оголошеннявсі

Мережко Ніна Василівна

товарознавства та митної справи

МЕРЕЖКО НІНА ВАСИЛІВНА

доктор технічних наук, професор
завідувач кафедри товарознавства та митної справи,
академік Української технологічної академії,
заслужений працівник освіти України
гарант освітньо-професійної програми 2-го (магістерського) рівня вищої освіти «Митна справа»

e-mail: n.merezhko@knute.edu.ua

ІДЕНТИФІКАТОРИ АВТОРА

Scopus
Web of Science
ORCID
Google Академія

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

формування властивостей та якості непродовольчих товарів, митна справа, оцінка відповідності товарів та послуг

​ДИСЦИПЛІНИ

«Митна справа», «Оцінка відповідності», «Міжнародне технічне регулювання», «Товарознавство. Цивільна зброя»

АКАДЕМІЧНА КВАЛІФІКАЦІЯ
 • професор кафедри товарознавства та експертизи непродовольчих товарів, 2004 р.
 • доктор технічних наук, спеціальність 05.19.08 «Товарознавство  промислових  товарів», тема дисертації: «Формування  якості  нових лакофарбових покриттів на основі кремнійорганічних зв’язувальних речовин», 2003 р.
 • доцент кафедри товарознавства непродовольчих товарів, 1996 р.
 • кандидат технічних наук за спеціальностями: 05.17.11 «Технологія  силікатних  і  тугоплавких  неметалевих матеріалів» та 02.00.16 «Хімія і технологія композиційних матеріалів», 1988 р.
 • товарознавець вищої кваліфікації, Київський національний торговельно-економічний університет, 1981 р.
ДОСВІД РОБОТИ
 • завідувач кафедри товарознавства та митної справи Київського національного торговельно-економічного університету МОН України, з 2010 р. до цього часу.
 • голова науково-методичної підкомісії сектору вищої освіти Науково-методичної ради МОНУ зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 3 2017 р. до цього часу
 • заступник декана товарознавчого факультету, 2004-2006 рр.
 • професор кафедри товарознавства та експертизи непродовольчих товарів КНТЕУ з 2003 р.
 • доцент кафедри товарознавства непродовольчих товарів КДТЕУ, 1995-2003 рр.
 • старший викладач кафедри товарознавства непродовольчих товарів КТЕІ, 1992-1995 рр.
 • аспірант, асистент кафедри товарознавства непродовольчих товарів КТЕІ, 1983-1992 рр.
 • асистент  кафедри  товарознавства  Кишинівського державного університету, 1981-1983 рр.
ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ
Публікації

Підручники та монографії:

 • Класифікація непродовольчих товарів : монографія / А.А. Мазаракі, Н.В. Мережко, Л.А. Коптюх, В.В. Індутний [та ін.]; за заг. ред. А.А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. –  548 с. Розділ: Цивільна зброя
 • Експертиза та митне оформлення товарів : навч. посіб. для студ. закл. вищ. освіти / А.А. Мазаракі, Н.В. Мережко, Н.В. Калуга, Т.М. Коломієць, Т.А. Караваєв, В.В. Осієвська, С.В. Галько; за заг. ред. А.А. Мазаракі. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2019. —  368 с.
 • Управління якістю : підручник / Н.В Мережко, В.В. Осієвська, Ю.М.Мотузка – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2019. –  328 с.
 • Товарна номенклатура ЗЕД: підручник / Н.В Мережко, Н.В. Калуга, Т.А. Караваєв. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2019. –   с. 312
 • Товарознавство. Непродовольчі товари : підручник. – за заг. ред. А.А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2017. –  893 с. – (Серія «Товарознавство»)
 • Митна справа України : підручник / П.В. Пашко, В.В. Ченцов, Н.В Мережко; за заг ред. П.В. Пашка. – К. : Університет ДФС України, 2017. – 442 с. – (Серія «Податкова та митна справа в Україні», том 100)
 • Мережко Н.В., Пашко П.В., Рождественський О.В. Митна справа : підручник. – К.: КНТЕУ: 2017. – 572 с. – (Серія «Митна справа в Україні»)
 • Митна справа : підручник / П.В. Пашко,  І.Г. Бережнюк, Л.В. Деркач, В.В. Ченцов, Н.В Мережко та ін..; за заг ред. П.В. Пашка. – Ірпінь : Націон-й ун-т ДПС України, 2016. – 576 с. – (Серія «Митна справа в Україні», том 61)
 • Товарознавство і торговельне підприємництво: навч. посібник / А.А. Мазаракі, Н.В. Притульська, В.А. Осика, Н.В.Мережко. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. –  652 с.

Публікації у виданнях, що входять до наукометричної бази Scopus:

 • Merezhko N.,  Tkachuk V., Rechun О.,  Zolotariova O., Romanchuk V. Influenceof high-octane bioadditives on physical and chemical properties of low-octane gasoline //  Lecture Notes in Mechanical Engineering. – 2020. P. 367-376. doi.org/10.1007/978-3-030-50491-5_35.
 • Merezhko N.,  Tkachuk V., Rechun О.,  Zagoruiko V., Priadko O. Infrared spectroscopy of gasolines with addition of ethanol // Advanced Manufacturing Processes (Scopus). 2020.  P. 442-450. DOI: 10.1007/978-3-030-40724-7_45
 • Tkachuk V. Assessment of the quality of alternative fuelsfor gasoline engines / V. Tkachuk, O. Rechun,  N. Merezhko,  T. Bozhydarnik, T. Karavaiev // Lecture Notesi n Mechanical Engineering – 2020. - P. 871-881, DOI.ORG/10.1007/978-3-030-22365-6_46 / 
 • Bereznenko, S., Bereznenko, N., Vasylenko, V., Saukh, O., Gakhovych, S. Study of effectivenes sof UV electromagnetic waves shielding by textile materials // Vlakna a Textil, 2020, 27(2), Р. 18-23
 • V. Indutnyi. Studying the authenticity of the golden element from a mongolian warrior's armor by physical¬chemical methods / V. Indutnyi, N. Merezhko, K.Pirkovich // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2019. – № 1/12 (97). – р. 34-40.
 • N. Merezhko. Thermal analysis and IR-spectroscopicres earch in tointeraction between organosilicon compound sandnon metallic materials / N. Merezhko, O. Zolotareva, О.Shulga// Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2017. – № 2/6 ( 86 ). – р. 33-38 (Scopus)
 • Komakha V. Analysis of the effect of chalk modification on the peculiarities of its interaction with acrylic film former/ V.Komakha, N. Merezhko, V. Sviderskiy, S. Sirenko, //Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2017. – Т. 1. – №. 6 (85). – С. 23-27.
 • N. Merezhko,  S. Sirenko, O. Shulga. Аnalysis of properties of modified kaolin sand water-dispersion paints developed on their base // Eastern-European JournalofEnterprise Technologies. – 2016. – vol. 5/6 (83). – рр. 11-16.

Публікації у виданнях, що включені до переліку фахових видань України:

 • Мережко Н. Оптимізація високооктанових бензинів із біодобавками / Н. Мережко, В. Ткачук, В. Комаха,   // Товари і ринки, 2020. – № 2(34). – С. 84-96.
 • Мережко Н. Покращення експлуатаційних властивостей дизельних палив добавками різних виробників / Н. Мережко, В. Ткачук, В. Романчук // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Технічні науки. – Львів: Львівський торговельно-економічний університет. – № 23 – 2020. – С. 11-18.
 • Мережко Н. Експлуатаційні властивості бензинів з багатофункціональними добавками / Н. Мережко, В. Ткачук, О. Зінченко // Товари і ринки. – № 4.  –2019. – С. 50-61.
 • Мережко Н.В. Оцінка коштовностей з урахуванням фінансових  можливостей потенційних покупців / Н.В. Мережко В.В. Індутний, О.Г. Золотарьова,   // Вісник Львівського торговельно-економічного університету, 2019. – № 22. – С. 96-104. (IndexCopernicus).
 • Мережко Н. Постільні вироби: систематизація показників властивостей за моделлю Кано / Н. Мережко, Г. Михайлова, В. Осієвська // Товари і ринки. – № 3 (31). – 2019. – С. 75-86.
 • Мережко Н. Ринок полімерних теплоізоляційних матеріалів / Н. Мережко, В. Шкода // Товари і ринки. – № 2 (30). – 2019. – С. 18-26.
 • Мережко Н.В. Кремнійорганічні покриття для захисту паперу, отримані з елементами золь-гель технології / Н.В. Мережко, К.В. Осауленко // Товарознавчий вісник. – 2019. – № 12. – С.202-212.
 • Мережко Н.В. Ринок зольних мікросфер України / Н.В. Мережко, В.М. Шкода // Товарознавчий вісник. – 2019. – № 12. – С.212-221.
 • Жалдак М. Оптимізація показників якості натуральних шкір і параметрів їх дублення з використанням монтморилоніту / М. Жалдак, Н. Мережко, О. Мокроусова // Товари і ринки. – № 4 (28). – 2018. – С. 75-84.
 • Мережко Н. Модифікування паперу на основі небіленої целюлози силоксанами / Н. Мережко, К. Осауленко // Товари і ринки. 2018. – № 2. – С. 78–87.
 • Індутний В.В. Індекс спорідненості Рассела-Рао в стилістичній експертизі пам’яток культури / В.В. Індутний, О.Б. Походяща, Н.В. Мережко // Науковий вісник. – 2018. – № 11. – С. 564-575.
 • Мережко Н.В. Подолання бар’єрів у міжнародній торгівлі через спрощення митних процедур / Н.В. Мережко, Т.А. Караваєв, Н.В. Калуга // Зовнішня торгівля. – 2018. – №. 3 (98). – С. 5-20. (IndexCopernicus)
 • Золотарьова О.Г. Ринок природного будівельного каменю в Україні / О.Г. Золотарьова, Н.В. Мережко, О.С. Шульга – Товари і ринки. – 2018. – №. 1 (25). – С. 60-74. (IndexCopernicus)
 • Мережко Н., Осауленко К. Стійкість паперу з тонкошаровими кремнійорганічними покриттями до дії механічних навантажень / Н. Мережко, К. Осауленко // Технічні науки та технології. – 2018. – № 1. – С. 273 – 279.
 • Осауленко К.В. Дослідження ефективності та потенційних можливостей захисту паперу силоксанами у вологих середовищах // К.В. Осауленко, В.О. Демченко, Н.В. Мережко / Технологічний аудит та резерви виробництва – 2018.– № 1 (39).– С. 13-19. (Ulrich'sPeriodicalsDirector, DRIVER, BASE, IndexCopernicus, РИНЦ, ResearchBib, DOAJ, WorldCat, EBSCO, DirectoryIndexingofInternationalResearchJournals, DRJI, OAJI, Sherpa/Romeo, Open Access Articles)
 • Індутний В., Мережко Н., Пірковіч К. Безпека пам’яток культури з металів // Товари і ринки. – 2017. №1(23). – С. 36-49.
 • Мережко Н.В., Індутний В. В., Пірковіч К. А. Аналіз ринку рубінів за якісними показниками // Технічні науки та технології. – 2017. – №. 2 (8). – С. 66-75.
 • Мережко Н. В., Золотарьова О. Г. Вплив кремнійорганічних просочуючих складів на міцність природного каменю //Товарознавчий вісник. – 2017. – №. 10. – С. 112-120.
 • Індутний В. В., Мережко Н. В., Пірковіч К. А. Аналіз якості та вартості антикварних декоративно-ужиткових і мистецьких творів з бронзи на ринку України //Товарознавчий вісник. – 2017. – №. 10. – С. 71-82.
 • Золотарьова О. Атмосферостійкість просочених силоксанами будівельних пористих нерудних матеріалів / О. Золотарьова, Н. Мережко // Технічні науки та технології. – 2017. – № 1 (7). – С. 234-240.
 • Н. Мережко, В. Індутний, Д. Тоїчкін. Товарознавча характеристика антикварної холодної зброї на ринку України // Історія давньої зброї. Дослідження 2016: зб.наук.пр.– Ін-т історії України НАНУ, 2017. – С.323-337
 • Отрошко В. А., Мережко Н. В., Мокроусова О. Р. Theinteractionofdermacollagenwithmineralandpolymercompounds //Technologyauditandproductionreserves. – 2016. – Т. 2. – №. 4 (28). – С. 48-54.
 • Мережко Н. Інститут уповноваженого економічного оператора в Україні / Н.Мережко,Н. Калуга, А. Очерет // Зовнішня торгівля : економіка, фінанси, право. – 2016. – № 2(85). – С. 5-15.

Патенти:

 • Пат. на КМ № 101601 Україна, МПК D21С1/00. Водно-дисперсійна лакофарбова композиція / Н.В. Мережко, О.С. Шульга; заявник та патентовласник КНТЕУ. – № u201502129; заявл. 10.03.2015; опубл. 25.09.2015, Бюл. № 18. – 6 с.
 • Пат. на КМ №105486 Папір для написання та друку підвищеної непрозорості / Мережко Н.В., Коптюх Л.А.,Стретович С.С., Осика В.А., Ярошовець Т.І.; заявник та патентовласник КНТЕУ. – опубл. 25.03.2016; бюл. № 6.
 •  Пат. на КМ №105493 Процес підготовки паперової маси для виробництва паперу підвищеної непрозорості, міцності та білості / Мережко Н.В., Коптюх Л.А.,Стретович С.С.,Осика В.А., Ярошовець Т.І. – опубл. 25.03.2016 бюл. №6
 • Пат. № 132626 Україна, МПК D 21H 27/00, D21H 27/28  Папір вбирний санітарно-гігієнічного призначення з розмелених волокон сульфатної біленої целюлози з хвойної деревини і сульфатної біленої целюлози з деревини евкаліпта / Л.А. Коптюх, Л.В. Андрієвська, Т.Г. Глушкова, Осика В.В., Мережко Н.В., Мостика К.В.; заявн. і патентовласник Київський національний торговельно-економічний університет.  №  u201807165; заявл. 26.06.2018;  опубл.  11.03.2019, бюл. № 5/2019. – 11 с.
 • Пат. № 132628 Україна, МПК D 21H 27/00, D21H 27/28  Папір вбирний санітарно-гігієнічного призначення з розмелених волокон сульфатної біленої целюлози з хвойної деревини і сульфатної біленої целюлози з деревини евкаліпта / Л.А. Коптюх, Л.В. Андрієвська, Т.Г. Глушкова, Осика В.В., Мережко Н.В., Мостика К.В.; заявн. і патентовласник Київський національний торговельно-економічний університет.  №  u201807173; заявл. 26.06.2018;  опубл.  11.03.2019, бюл. № 5/2019. – 12 с.
 • Пат. на КМ № 131021 Україна. Комбіноване тонкошарове кремнійорганічне покриття для підвищення міцності целюлозовмісних матеріалів / К.В. Осауленко, Н.В. Мережко, О.С. Шульга, В.О. Комаха; заявник та патентовласник КНТЕУ. –          u201805325; заявл. 15.05.2018; опубл. 10.01.2019, бюл. № 1/2019. – 6 с.
 • Пат. на КМ № 130689 Україна. Спосіб отримання комбінованого тонкошарового кремнійорганічного покриття для підвищення міцності целюлозовмісних матеріалів та для захисту їх від біопошкоджень / К.В. Осауленко, Н.В. Мережко, О.С. Шульга, В.О. Комаха; заявник та патентовласник КНТЕУ. – u201805323; заявл. 15.05.2018; опубл. 26.12.2018, бюл. № 24/2018. – 5 с.
 • Пат. на КМ № 130065 Комбіноване тонкошарове кремнійорганічне покриття для захисту целюлозовмісних матеріалів від біопошкоджень / К.В. Осауленко, Н.В. Мережко, О.С. Шульга, В.О. Комаха; заявник та патентовласник КНТЕУ. – u201805327; заявл. 15.05.2018; опубл. 26.11.2018, бюл. № 22/2018. – 6 с.
 • Пат. № 132630 Україна, МПК D 21H 27/00, D21H 27/28  Тонкий вбирний папір фільтрованого та санітарно-гігієнічного призначення з розмелених волокон бавовняної целюлози та сульфатної біленої целюлози з хвойної деревини і сульфатної біленої целюлози з деревини евкаліпта / Л.А. Коптюх, Л.В. Андрієвська, Т.Г. Глушкова, Осика В.В., Мережко Н.В., Мостика К.В.; заявн. і патентовласник Київський національний торговельно-економічний університет.  №  u201807173; заявл. 26.06.2018;  опубл.  11.03.2019, бюл. № 5/2019. – 10 с.
 • Пат. № 132631 Україна, МПК D 21H 27/00, D21H 27/28  Спосіб виробництва вбирного паперу фільтровального та санітарно-гігієнічного призначення з розмелених волокон сульфатної біленої целюлози з хвойної деревини, деревини евкаліпта / Л.А. Коптюх, Л.В. Андрієвська, Т.Г. Глушкова, Осика В.В., Мережко Н.В.; заявн. і патентовласник Київський національний торговельно-економічний університет.  №  u201807176; заявл. 26.06.2018;  опубл.  11.03.2019, бюл. № 5/2019. – 6 с.
 • Коптюх Л.А. д.т.н., проф., Андрієвська Л.В. к.т.н., доц., Глушкова Т.Г. к.т.н., доц., д.т.н. проф. Осика В.А., доц., д.т.н. проф. Мережко Н.В. Спосіб виробництва тонкого вбирного вологотривкого паперу санітарно-гігієнічного або фільтрувального призначення з розмелених волокон бавовняної целюлози, сульфітної біленої целюлози з хвойної деревини та сульфатної біленої целюлози з деревини евкаліпта та осики. Патент України на винахід 120996. Патент опубліковано 10.03.2020, бюл. № 5/2020.
 • Коптюх Л.А. д.т.н., проф., Андрієвська Л.В. к.т.н., доц., Глушкова Т.Г. к.т.н., доц., д.т.н. проф. Осика В.А., доц., д.т.н. проф. Мережко Н.В. Папір вбирний санітарно-гігієнічного призначення з розмелених волокон сульфітної біленої целюлози з хвойної деревини і сульфатної біленої целюлози з деревини евкаліпта. Патент України на винахід 121517. Патент опубліковано 10.06.2020, бюл. № 11/2020.
 • Коптюх Л.А. д.т.н., проф., Андрієвська Л.В. к.т.н., доц., Глушкова Т.Г. к.т.н., доц., д.т.н. проф. Осика В.А., доц., д.т.н. проф. Мережко Н.В. Тонкий вбирний папір фільтрувального та санітарно-гігієнічного призначення з розмелених волокон бавовняної целюлози і сульфатної біленої целюлози з деревини евкаліпта. Патент України на винахід 121518 Патент опубліковано 10.06.2020, бюл. № 11/2020.
 • Коптюх Л.А. д.т.н., проф., Андрієвська Л.В. к.т.н., доц., Глушкова Т.Г. к.т.н., доц., д.т.н. проф. Осика В.А., доц., д.т.н. проф. Мережко Н.В., к.т.н., доц. Мостика К.В. Папір вбирний санітарно-гігієнічного призначення з розмелених волокон сульфатної біленої целюлози з хвойної деревини і сульфатної біленої целюлози з деревини евкаліпта. Патент України на винахід 121700. Патент опубліковано 10.07.2020, бюл. № 13/2020 р.

НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ
 • Нагрудний знак МОН України "За наукові та освітні досягнення", 2019 р.
 • Заслужений працівник освіти України, 2017 р.
 • Грамота Комітету з питань підприємництва, регуляторної та антимонопольної політики Верховної Ради України, 2014 р.
 • Почесна грамота Деснянської районної в м. Києві державної адміністрації, 2015 р.
 • Почесна грамота Міністерства освіти і науки України, 2010 р.
 • Відмінник освіти України, 2009 р.
 • Почесна грамота профспілки працівників митних органів України, 2003 р.
 • Почесна грамота КНТЕУ, 2009 р., 2013 р., 2019 р.
ДОДАТКОВІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ
 • член Вченої ради КНТЕУ
 • заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 26.055.02 КНТЕУ
 • член спеціалізованої вченої ради Д 26.102.03 КНУТД
 • голова науково-методичної підкомісії сектору вищої освіти Науково-методичної ради МОНУ зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», з 2017 р. до цього часу
 • віце-президент громадської організації «Українське товариство товарознавців і технологів»
 • академік Української технологічної академії
 • член редколегії журналів «Товари і ринки» (КНТЕУ)
 • заступник головного редактора журналу "Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Технічні науки"
 • член редколегії журналу "Товарознавчий вісник" (ЛНТУ)
 • член групи забезпечення освітніх програм спеціальності  076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
 • гарант освітньої програми «Митна справа» другого (магістерського) рівня
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
 • науково-педагогічне стажування (180 год.) за напрямом «Innovative technologies in education» в Katowice School of Technology (Вища технічна школа, м. Катовіце, Польща), 2018 р.
 • виробниче стажування з підготовки фахівців у сфері біржового ринку «Біржова діяльність і торгівля» на Аграрній біржі та в Національному університеті біоресурсів і природокористування України, 2018 р.
 • стажування в Спеціалізованій лабораторії з питань експертизи та досліджень ДФС України, 2015 р.
ХОБІ

Автотуризм, читання, йога, легка атлетика, плавання

03.03.2021
43220
3823
остання редакція 04.03.2024
437281