logo
Кафедра маркетингу
Кафедра маркетингу
logo
Кафедра маркетингу
img

Оголошеннявсі

Кармазінова Вікторія Дмитрівна

маркетингу

КАРМАЗІНОВА ВІКТОРІЯ ДМИТРІВНА

Кандидат економічних наук,
доцент кафедри маркетингу

e-mail: v.karmazinova@knute.edu.ua

ІДЕНТИФІКАТОРИ АВТОРА

Web of Science
ORCID

Google Scholar

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

бренд-менеджмент, брендинг, лояльність, маркетингові комунікації

ДИСЦИПЛІНИ

«Бренд-менеджмент», «Управління лояльністю споживачів», «Прямий маркетинг», «Моделювання фінансово-господарської діяльності»

АКАДЕМІЧНА КВАЛІФІКАЦІЯ

 • кандидата економічних наук, 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), тема дисертації «Управління брендом маркетингового дослідного агентства», 2018 р.

ДОСВІД РОБОТИ

 • старший викладач кафедри маркетингу, Київський національний торговельно-економічного університету, 2018 р. – по теперішній час.
 • аспірант, Київський національний торговельно-економічний університет, 2014 р. – 2017 р.
 • маркетолог, Товариства з обмеженою відповідальністю «МЕМ Груп», 2013 р. –2014 р.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Публікації

Монографія:
Соціально-етичний маркетинг : монографія / Є.В. Ромат, В.Д. Кармазінова та ін.; заг. ред. А.А. Мазаракі, Є.В. Ромата. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2017. – 372 с. (Особистий внесок здобувача полягає у дослідженні етичних проблем маркетингу суб’єктів ринку дослідних послуг).

Статті у фахових та міжнародних рецензованих виданнях (найвагоміші):

 • Кармазінова В.Д. Корпоративна соціальна відповідальність маркетингових дослідних агентств / В.Д. Кармазінова // Вісн. Херсонського держ. ун-ту, – 2016. - № 16 (3). – С. 39–43.

 • Кармазінова В.Д. Формування бренду В2В послуг / В.Д. Кармазінова // Вісн. Запорізької держ. академії, – 2016. – №5 (05). – С. 103–107.

 • Кармазінова В.Д. Маркетингова комунікаційна політика маркетингових дослідних агентств / В.Д. Кармазінова // Інтелект ХХІ. – 2017. – №5. – С. 113–118.

 • Кармазінова В.Д. Аналіз брендів маркетингових дослідних агентств [Електронний ресурс] / В.Д. Кармазінова // Економіка та суспільство. – 2017. – №8. – Режим доступу до журналу: http: // economyandsociety.in.ua.

 • Кармазінова В.Д. Формування бренд-комунікацій маркетингових дослідних агентств / В.Д. Кармазінова // Вісн. Ужгород. нац. ун-т. – 2017. –№ 15. – С. 48-52. (Index Copernicus (ICV 2015: 32/42)).

 • Кармазінова В.Д. Брендинг в електронній торгівлі / В.Д. Кармазінова, М.В. Котова // Наук. вісник Херсонського державного університету, – 2019. – №34. – С. 45-51.

Матеріали конференцій (найвагоміші):

 • Кармазінова В.Д. Система управління брендом маркетингових дослідних агентств / В.Д. Кармазінова //  Реклама: інтеграція теорії та практики : тези. доп. ІХ Міжнар. наук.-прак. конф. (м. Київ, 3 грудня 2015р. ). – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. – С. 70– 72.
 • Кармазінова В.Д. Бренд-менеджмент як сучасна концепція управління підприємством / В.Д. Кармазінова // Актуальні проблеми економіки в умовах фінансової кризи : зб. тез. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 18–19 вересня 2015 р. ). – –: Нова економіка, 2015. – С. 89– 91.
 • Кармазінова В.Д. Підвищення конкурентоспроможності бренду маркетингового дослідного агентства  [Електронний ресурс] / В.Д. Кармазінова // Проблеми та перспективи розвитку підприємництва в Україні : матер. VIII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 14–15 травня 2015 р. ) / відп. ред. А.А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг-економ. ун-т., 2015. – С. 99–  101. 
 • Кармазінова В.Д. Формування бренду маркетингового дослідного агентства / В.Д. Кармазінова // Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні : матер. VIII Міжнар. бізнес-форуму (м. Київ, 19 березня 2016 р.) : відп. ред. А.А. Мазаракі . – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. – С. 202–204.
 • Кармазінова В.Д. Корпоративний брендинг: сутність та особливості / В.Д. Кармазінова  // Економічні та інноваційні процеси: стан та розвиток: Всеукр. наук-прак. конф. (м. Одеса, 25-26 березня 2016 р. ). / Одеса : ЦЕДР, 2016. – С. 45–47.
 • Кармазінова В.Д. Комунікаційні бренд-стратегії дослідних організацій / В.Д. Кармазінова // Напрямки та сучасні чинники розвитку міжнародних відносин: економічні та політичні аспекти : мат. доп. Міжнар. наук.-прак. конф. (м. Запоріжжя, 8 вересня 2017 р.). – Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2017. – С. 62–64.
 • Кармазінова В.Д. Проблеми та перспективи розвитку бренд-менеджменту на ринку В2В послуг / В.Д. Кармазінова, Н.В. Ясюченко// Бренд-менеджмент: маркетингові технології: тези доп.  Всеукр. наук.- практ. конф. (м. Київ, 23 листоп. 2018 р.) / відп. ред. Є.В. Ромат. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2018. – 57 с.
 • Кармазінова В.Д. Вплив реклами на процес створення обізнаності про бренд / В.Д. Кармазінова // Журналістика та реклама: вектори взаємодії : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 19 березня 2019 р.) / за заг. ред. А. А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2019. – 236 с.

НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ

 • Лист подяка Київського національного торговельно-економічного університету за сумлінну працю, високий професіоналізм, досягнуті успіхи в науково-педагогічній діяльності, 2019 р.
 • Почесна грамота Київського національного торговельно-економічного університету за сумлінну і плідну працю, 2020 р.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

 • Вища школа педагогічної майстерності КНТЕУ. Підготовлено комплект науково-методичного матеріалу для дисципліни «Бренд-менеджмент у некомерційній діяльності», 2019 рік.
 • Спілка рекламістів України. Результатом стажування є ситуаційна вправа (кейс) «Бренд-менеджмент у некомерційній діяльності» для студентів ОС «магістр», спеціальність «Маркетинг», 2020 рік.

ХОБІ

подорожі, кулінарія, садівництво

06.03.2021
43220
2266
остання редакція 23.05.2024
43283