logo
Кафедра маркетингу
Кафедра маркетингу
logo
Кафедра маркетингу
img

Методична робота

маркетингу

 У відповідності до навчальних планів щодо підготовки фахівців за спеціальностями кафедри маркетингу та реклами, з усіх дисциплін сформовано нове покоління навчально-методичного забезпечення (НМКД). Зусиллями викладачів кафедри упродовж останніх років здійснено великий обсяг роботи щодо розроблення програм, робочих програм, завдань для самостійної роботи, методичних рекомендацій для самостійної роботи студентів, практикумів, завдань для поточного, модульного та підсумкового контролю знань студентів, опорних конспектів, збірників тестів, підручників та навчальних посібників з дисциплін кафедри. Впроваджено новітні технології навчання із застосуванням автоматизованих навчальних комплексів, що інтегрують комп’ютерні підручники та автоматизовані системи контролю знань.

    Підручники, які розроблені викладачами кафедри:

1) Ромат Е.В. Реклама : учеб. для ВУЗов . - 7-е изд. / Е.В. Ромат. - СПб. : Питер, 2008.
2) Маркетинг: Підручник// [В. Руделіус, О.М. Азарян, В.В. Ортинська, Е.Н. Мельникович та ін. ; Ред. -упор. О.І. Сидоренко.]. 2- видання: - К.: Навчально-методичний центр "Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні", 2007.- 620с.
3) Маркетинг: підручник для студ. вищ. навч.закл. / В.Руделіус, О.М.Азарян, І.О. Бучацька, В.В. Ортинська та ін.;[ ред.-упоряд. : О.І.Сидоренко, Л.С.Макарова].- 3-тє укр.вид.- К. : Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні, 2008.- 648с.
4) Ортинська В.В., Е.Н.Мельникович. Маркетингові дослідження: Підручник для студентів вищих навч. закладів за спеціальністю "Маркетинг" - К.:КНТЕУ, 2007.- 376с.
5) Ромат Е.В. Реклама. : учеб. для вузов / Е.В. Ромат. - 6-е изд., перераб. и доп. - СПб.: Питер, 2003. - 560 с. 
6) Ромат Е.В. Реклама в системе маркетинга / Е.В. Ромат. - К. : Студцентр, 2008. - 608 с.
7) Кучеренко В.Д. Маркетингова товарна політика : підручник / В.Д. Кучеренко, Н.Б. Ткаченко. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005.

    Навчальні посібники, які розроблені на кафедрі останніми роками і мають гриф Міністерства освіти і науки України:

1) Бучацька І.О. Ділові переговори Навч. посібник для вищих навч. закладів. /І.О. Бучацька, Т.В. Дубовик.- К.: ЦПНМВ КНТЕУ, 2012. - 140 с. 
2) Данілова Л.Л. Ціноутворення та маркетингова цінова політика : навч. посіб. / Л.Л. Данілова, С.В. Петорвська. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2006. - 130 с. 
3) Ромат Є.В. Основи реклами : навч. посіб. / Є.В. Ромат. - К. : Студцентр, 2006. - 288 с.
4) Ромат Є.В. Споживча політика в системі державного управління: навч-метод. посіб./ Ромат Є.В., Дубенко С.Д., Максименко К.О., Овчарук О.В. та ін.-К. : Тютюкін, 2009.-248 с.

    Наукові монографії викладачів кафедри, які використовуються в навчальному процесі: 

1) Мельникович Е.Н. Рекламний бізнес : менеджмент маркетингу / Е.Н. Мельникович. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009. - 358 с.
2) Ромат Є.В. Державне управління рекламою та саморегулювання у рекламній сфері : монографія / Є.В. Ромат. - К.: Студцентр, 2003. - 112 с.
3) Ромат Є.В. Трансформація моделі державного управління рекламною діяльністю у перехідних умовах : монографія / Є.В. Ромат. - К. : УАДУ, 2003. - 348 с.
4) Соціально-економічний розвиток регіонів: теорія, методика, проблеми, перспективи : колективна монографія / [К.Ф. Ковальчук, І.О. Бучацька, Т.В. Дубовик та ін. ; під заг. ред. К.Ф. Ковальчука]. - Дніпропетровськ : ІМА-прес, 2011. - 280 с. 
5) Торгова реклама: теорія і практика управління : монографія / А.А. Мазаракі, В.В. Ортинська, Т.В. Дубовик. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009. - 188 с.

16.06.2013
chronon
5135
остання редакція 14.06.2018
42265