logo
Кафедра економіки та фінансів підприємства
Кафедра економіки та фінансів підприємства
logo
Кафедра економіки та фінансів підприємства
img

Наукова робота

економіки та фінансів підприємства

Науково-дослідна діяльність кафедри економіки та фінансів підприємства

 Профіль кафедри в Google Академії

Наукова діяльність кафедри економіки та фінансів підприємства ДТЕУ планується, організовується і здійснюється відповідно до вимог законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність» та є невід’ємною складовою навчального процесу, її науковим підґрунтям. Планування та організація наукової роботи здійснюється з урахуванням персональних наукових інтересів викладачів кафедри, потреб університету та вимог бізнесу.

 Основні напрями наукових досліджень та співпраці з бізнес-структурами

Виконання науково-дослідних тем

Кафедрою економіки та фінансів підприємства постійно здійснюється різнопланова за тематикою та формами наукова робота. Співробітники кафедри беруть участь у виконанні держбюджетних та госпрозрахункових тем, працюють над написанням кандидатських і докторських дисертацій, займаються видавничою діяльністю.

Основними напрямами наукових досліджень за останні роки були:

 1. Фінансове забезпечення розвитку підприємств (І кв. 2008 р. – ІV кв. 2010 р.).
 2. Організаційно-економічні аспекти банкрутства та санації підприємств України (І кв. 2008 р. – ІV кв. 2010 р.).
 3. Удосконалення науково-методичних засад викладання циклу нормативних професійно-орієнтовних дисциплін зі спеціальностей напряму «Економіка і підприємництво» (І кв. 2008 р. – ІV кв. 2010 р.).
 4. Теоретико-методологічні засади підвищення ефективності торгового бізнесу (І кв. 2008 р. – ІV кв. 2010 р.).
 5. Управління товарооборотом підприємств роздрібної торгівлі (І кв. 2011 р. – IV кв. 2013 р.).
 6. Економічне управління підприємством (січень 2012 р. – грудень 2013 р.).
 7. Фінансове планування на підприємствах торгівлі (І кв. 2013 р. – ІV кв. 2014 р.).
 8. Конкуренція та конкурентні відносини на ринку лікарських засобів (квітень 2014 р.) (міжкафедральна НДР).
 9. Економічне обґрунтування інноваційних проектів розвитку торговельних підприємств (ІV кв. 2012 р. – ІV кв. 2015 р).
 10. Управління економічним потенціалом підприємства торгівлі (термін виконання: І кв. 2016р.- ІV кв. 2018 р).
 11. Управління формуванням цінності підприємства торгівлі (термін виконання: І кв.2015-р. ІV кв. 2017 р).
 12. Відновлення економічного зростання підприємства торгівлі (І кв. 2017 – IV кв. 2020 р.).
 13. Формування системи економічної безпеки підприємництва України (термін виконання: І кв.2017 - ІV кв. 2019 р) – на замовлення МОН України.
 14. Удосконалення системи управління платоспроможністю підприємства торгівлі (2019 р.) – на замовлення підприємства.
 15. Бізнес-інкубатор в інноваційній екосистемі (термін виконання: І кв.2018 - ІV кв. 2020 р).
 16. Адаптація управління корпоративними фінансами до глобальних викликів (термін виконання: І кв. 2019 р.- ІV кв. 2021 р.).
 17. Управління інноваційним розвитком підприємства торгівлі (термін виконання: І кв. 2020 р. - ІV кв. 2022 р.).
 18. Стратегія забезпечення економічної безпеки підприємств в умовах нестабільності та глобальних флуктуацій (І кв. 2021 р. - ІV кв. 2023 р.).
 19. Розвиток ритейлу в умовах глобальних викликів (І кв. 2021 р. - ІV кв. 2023 р.).
 20. Оцінка соціально-економічного потенціалу підприємства (2021 рік) – на замовлення підприємства.
 21. Системи оцінювання економічної ефективності захисту корпоративної інформації (ІІІ кв. 2022 – IV кв.2024).

Очолюють виконання наукових досліджень за різними напрямами провідні фахівці кафедри: проф., д.е.н. Блакита Г.В.,  проф., к.е.н Гуляєва Н.М., проф., д.е.н. Ситник Г.В., проф., д.е.н. Богма О.С., проф., д.е.н. Височин І.В., к.е.н., доц., докторант Багацька К.В. До виконання держбюджетних та госпрозрахункових тем крім викладачів залучаються докторанти, аспіранти, здобувачі кафедри, а також студенти. Усі дослідження мають актуальний характер, відповідають сучасним вимогам науки та практики. Результати досліджень (у формі публікацій, виступів на семінарах, конференціях та бізнес-форумах, впроваджень у практичну діяльність підприємств) мають наукову та практичну значущість.

Наукові школи професора I.O. Бланка «Фінансовий менеджмент» та «Інвестиційний менеджмент» надають можливість подальшого навчання в аспірантурі та докторантурі за спеціальністю 051 - економіка. Також на кафедрі дає наукова школа «Управління економічним розвитком підприємства торгівлі», засновником якої є проф. Блакита Г.В. 

Провідні науковці кафедри також беруть активну участь у наукових та громадських радах, комісіях, програмах тощо.

Викладачі кафедри систематично виступають опонентами та рецензентами дисертаційних робіт, авторефератів, наукових статей, навчальних посібників, підручників тощо.

Видавнича наукова діяльність

Видавнича діяльність залишається одним із пріоритетних напрямів науково-дослідної роботи. Викладачі та аспіранти кафедри за результатами проведених наукових досліджень постійно публікують значну кількість монографій, навчальних посібників, науково-методичної літератури. Так, за останні п'ять років викладацьким складом кафедри було опубліковано понад 1000 наукових та науково-методичних робіт.

Викладачі кафедри достатньо активно публікують результати своїх наукових досліджень також в іноземних виданнях та виданнях, що належать до наукометричних баз даних ( Scopus, Web Of Sience, Index Copernicus  тощо).

Апробація результатів наукових досліджень

Результати наукових досліджень кафедри впроваджуються в практику діяльності підприємств шляхом проведення регулярних конференцій, зокрема, Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми та перспективи розвитку підприємництва в Україні" та круглих столів, семінарів, обміну інформацією, практичної допомоги спеціалістам, а також завдяки впровадженню у навчальний процес нових дисциплін, оновленню навчально-методичного забезпечення дисциплін, що викладаються.

Кафедрою систематично проводиться Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку підприємництва в Україні», яка має велике значення для поглиблення взаємодії науки, бізнесу і держави; стимулювання державної підтримки малого бізнесу в Україні.

Протягом останніх 5 років викладачі кафедри зробили близько 500 доповідей на конференціях різного статусу, круглих столах, бізнес-форумах, що також є підтвердженням результативності наукової роботи професорсько-викладацького складу.

Студентська наукова робота

До науково-дослідної роботи кафедри активно залучаються студенти 3-4 курсів ОС «Бакалавр» та 1-2 курсів ОС «Магістр»  денної та  заочної форм навчання.

Залучення студентів до НДР кафедри здійснюється у таких формах:

 • вибір тем дослідження та підготовка наукових рефератів студентами 3-4 курсів ОС «Бакалавр»;
 • наукові розробки студентів 4 курсу ОС «Бакалавр» та 1-2 курсів ОС «Магістр» у період підготовки курсових та випускних кваліфікаційних робіт;
 • наукові розробки студентів магістеріуму, включаючи видання "Збірника магістерських статей";
 • наукові доповіді за матеріалами досліджень на студентських кон­фе­ренціях;
 • участь студентів у конкурсах випускних кваліфікаційних робіт;
 • участь студентів у конкурсах бізнес-планів у рамках функціонування Бізнес-інкубатора;
 • участь студентів у конкурсі на кращого знавця дисциплін «Економіка підприємства торгівлі» й «Управління фінансами підприємств та об’єднань»;
 • участь студентів у всеукраїнських предметних олімпіадах, конкурсах наукових робіт;
 • наукові публікації.

У контексті співпраці з державними інституціями та бізнес-структурами для студентів ДТЕУ кафедрою систематично організовуються та проводяться ряд проблемних лекцій із залученням представників різних установ та підприємств, на яких обговорюються актуальні питання розвитку бізнесу.

24.09.2014
Vita
9968
остання редакція 28.06.2022
849