logo
Кафедра торговельного підприємництва та логістики
Кафедра торговельного підприємництва та логістики
logo
Кафедра торговельного підприємництва та логістики
img

Головна сторінка

торговельного підприємництва та логістики

КАФЕДРА ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ЛОГІСТИКИМи у  Facebook: офіційна сторінка кафедри

Кафедра торговельного підприємництва та логістики почала свою діяльність у 2009 р.,  є випусковою з підготовки за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спеціалізацій «Оптова та роздрібна торгівля» та «Логістична діяльність» здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр»; здобувачів ступеня вищої освіти «магістр» спеціалізацій  "Організація оптової та роздрібної торгівлі" та «Логістика та управління ланцюгами постачання».

вивчають Ким працюють Яку роботу виконують

Спеціалізація «Оптова та роздрібна торгівля»
(денна форма навчання)

Інформаційний пакет

бакалавр   Помічник керівника підприємства (установи, організації); представник торговельний; агент торговельний; завідувач секції; інспектор торговельний; організатор з постачання (із збуту); торговельний брокер (маклер); торговець комерційний, комівояжер, мерчандайзер; фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку; трейд-маркетинг менеджер, продакт-менеджер, товарознавець, продавець-консультант, організатор з постачання, організатор із збуту, інспектор-товарознавець, інспектор торговельний, брокер торговий, дилер, агент комерційний, агент торговельний, агент з постачання, інспектор з контролю якості продукції, комерсант   Організовування основних та допоміжних процесів в торговельній діяльності; забезпечення раціонального використання всіх видів ресурсів в організаціях торгівлі; використання інформаційних технологій та системи для вирішення професійних завдань в менеджменті організацій торгівлі; обґрунтування стратегії розвитку організацій торгівлі, оцінювання ефективності торговельної діяльності

Спеціалізація «Організація оптової та роздрібної торгівлі»
(денна  та заочна форма навчання)

Інформаційний пакет

магістр   Здобувачі вищої освіти можуть бути працевлаштованими у таких професійних сферах, як державні та приватні бізнес-структури, що є суб’єктами підприємницької діяльності (на різних посадах організаційно-управлінського та фінансово-економічного профілю); виконувати функціональні обов’язки на державній службі, може займати наступні первинні посади: директор (керівник) підприємства (відділу), керівник регіонального структурного підрозділу, директор філіалу, директор представництва, директор департаменту, завідувач підприємства роздрібної торгівлі, менеджер із збуту, менеджер з постачання, менеджер з питань регіонального розвитку, менеджер з логістики, менеджер з маркетингу, менеджер в оптовій торгівлі, менеджер в роздрібній торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами, менеджер з адміністративної діяльності, начальник відділу збуту (маркетингу), консультант з ефективності підприємництва, завідувач відділу (у складі управління), завідувач відділу (центральні органи державної влади), завідувач відділу (самостійного), завідувач відділу (місцеві органи державної влади).   Забезпечення раціонального використання всіх видів ресурсів на підприємствах оптової та роздрібної торгівлі; використання інформаційних технологій та системи для вирішення професійних завдань в організацій торгівлі та логістичної діяльності; обґрунтування стратегії розвитку підприємств торгівлі, оцінювання ефективності торговельної діяльності; управління бізнес-процесами на підприємстві торгівлі.

Спеціалізація «Логістична діяльність»
(денна форма навчання)

Інформаційний пакет

бакалавр   Фахівець ступеня вищої освіти «бакалавр» може займати такі посади: спеціаліст з логістики, спеціаліст з постачання, фахівець із закупівель, аналітик запасів, аналітик логістичних процесів, фахівець з організації складського господарства, спеціаліст з транспортно-експедиційних процесів, спеціаліст з міжнародних перевезень, керівник служби перевезень, менеджер з організації поставок та збуту, спеціаліст з продажу логістичних послуг, керівник департаменту логістики.
  • Організація системи інтегрованого управління логістичною діяльністю підприємства
  • Забезпечення ефективного функціонування закупівельної, транспортної, складської системи, управління запасами, системи розподілу та поставок підприємства.
  • Здійснення транспортно-експедиційних операцій та обслуговування вантажоперевезень на вітчизняному та глобальному рівні.
  • Управління логістичними системами підприємства з використанням сучасних інформаційних технологій.

Спеціалізація "Логістика та управління ланцюгами постачання"
(денна та заочна форма навчання)

Інформаційний пакет

магістр   Фахівець ступеня вищої освіти «магістр» може займати такі посади: менеджер з логістики, менеджер ланцюгів поставок, спеціаліст з логістики, спеціаліст з постачання, керівник відділу закупівель, аналітик запасів, аналітик логістичних процесів, керівник скласького господарства, фахівець з організації та управління транспортно-експедиційною діяльністю, менеджер з міжнародних поставок та перевезень, керівник служби перевезень, менеджер з організації поставок та збуту, спеціаліст з продажу логістичних послуг, керівник департаменту логістики.
  • Організовувати та управляти логістичними бізнес-процесами підприємства.
  • Організовувати та управляти функціонуванням закупівельної, транспортної, складської системи, управлінням запасами, розподілом та постачанням підприємства.
  • Організовувати та управляти міжнарожними транспортно- експедиційними операціями та мультимодальними перевезеннями.
  • Управляти логістичними системами та ланцюгами поставок підприємства з використанням сучасних інформаційних технологій.

Ступінь вищої освіти "молодший бакалавр"

Спеціальність 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"

Додаткова інформація щодо організації навчального процесу

Здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти ступеня
"доктор філософії"


Спеціальність 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"
 

Додаткова інформація щодо організації навчального процесу

Презентації дисциплін за вибором

Електронна торгівля та fulfilment

Електронна торгівля

Логістика

Організація мультимодальних перевезень

Торговельні мережі

Інформаційні системи і технології в логістиці

Економіка підприємств транспорту

Управління продажем та мерчандайзинг

Проектування логістичних систем

Управління ланцюгами постачання

Транспортно-експедиторська діяльність


Партнери освітніх програм "Логістична діяльність" та "Логістика та управління ланцюгами постачання"

"Мурашина логістика   ZAMMLER GROUP

              


На кафедрі працює 13 викладачів: з них 1 – доктор економічних наук, професор; 1 - доктор економічних наук, доцент; 8 – кандидати економічних наук, доценти; 1 - кандидат технічних наук, доцент; 1 – ст. викладач, кандидат економічних наук, 1 - асистент.

Викладачі кафедри торговельного підприємництва та логістики мають значний практичний та науковий досвід роботи, що дає їм змогу ефективно забезпечувати проведення лекційних, практичних та інших видів занять із 21 навчальних дисциплін, серед яких провідне місце займають: торговельне підприємництво, організація торгівлі, логістика, логістичний менеджмент, управління продажем та мерчандайзинг, проектування торговельних об’єктів, торговельні мережі, транспорто-експедиторська діяльність, організація мультимодальних перевезень, управління бізнес-процесами в торгівлі, управління ланцюгами поставок, проектування логістичних систем, оптимізація логістичних рішень, інформаційні системи та технології в логістиці та ін. Крім того, зважаючи на те, що кафедра є випусковою, провідні викладачі здійснюють керівництво випусковими кваліфікаційними роботами (проектами).

У своїй роботі з підготовки фахівців викладачі кафедри орієнтуються на світові стандарти, активно працюють над удосконаленням освітнього процесу, збагаченням її змісту відповідно до сучасних вимог, впровадженням інноваційних технологій та методів навчання; створюють умови для комплексної підготовки фахівців, отримання сучасних знань. Кафедрою укладено договори про співдружність із такими провідними вітчизняними підприємствами, як: 

Кафедра забезпечує освітній процес в університеті методичними розробками із закріпленими за нею дисциплінами, а саме: програмами та робочими програмами, опорними конспектами лекцій, ситуаційні завдання, кейси, проведення інших видів практичних занять тощо. Значна частина дисциплін забезпечена авторськими підручниками та навчальними посібниками.

Кафедра має належну матеріально-технічну базу - комп’ютери нового покоління, оснащення для візуального супроводження лекційних і практичних занять, що забезпечує сучасний рівень освітнього процесу та організації науково-дослідної роботи студентів. Викладачами кафедри активно впроваджуються в освітній процес провідні інформаційні технології та комп’ютерні програми: "Мурашина логістика", ScetchUp, «1С Управління торговельним підприємством» та «1С Логістика», BPwin та ін.

Викладачі кафедри постійно проходять стажування у провідних закладах вищої освіти країн ЄС, а саме: Сучавський університет ім. Штефана чел Маре (м. Сучава, Румунія),  травень 2018р., Вища школа соціально-економічного розвитку в Пшеворську (Польща, м. Пшеворськ) лютий 2018р. та ін. Викладачі кафедри беруть участь у викладанні дисциплін за англомовними програмами.

Викладачі кафедри разом із здобувачами вищої освіти здійснюють наукову діяльність: розробляють НДР, беруть участь у проведенні наукових форумів, конференцій, круглих столів з актуальних проблем розвитку логістичної діяльності,  торгівлі та підприємництва в Україні, здійснюють керівництво аспірантами, здобувачами наукового ступеня доктора наук та доктора філософії. Результати наукових досліджень регулярно висвітлюються у монографіях, підручниках, наукових статтях та тезах міжнародних науково-практичних конференцій.

Завідувач кафедри – доктор економічних наук, доцент, Ільченко Наталія Борисівна.

23.04.2013
guliya2005
11265
остання редакція 12.04.2021
263422