logo
Кафедра торговельного підприємництва та логістики
Кафедра торговельного підприємництва та логістики
logo
Кафедра торговельного підприємництва та логістики
img

Мазаракі Анатолій Антонович

торговельного підприємництва та логістики

МАЗАРАКІ АНАТОЛІЙ АНТОНОВИЧ

ректор ДТЕУ, доктор економічних наук, професор, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, доктор економiчних наук, професор, академiк Нацiональної академії педагогiчних наук України, заслужений дiяч науки i технiки України, лауреат Державної премії України в галузi науки i технiки, лауреат Премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій, кавалер ордена князя Ярослава Мудрого IV  і V ступенів, ордена «За заслуги» І, ІІ та ІІІ  ступенів, ордена Французької Республіки «Академічних пальм».


ІДЕНТИФІКАТОРИ АВТОРА

Google Академія                          
ORCID                           
SCOPUS 
Web of Science


АКАДЕМІЧНА КВАЛІФІКАЦІЯ

 • доктор економічних наук (1995 р.)
 • професор (1994 р.)
 • академік Національної академії педагогічних наук України (2006 р.)
 • заслужений діяч науки і техніки України (1995 р.)
 • лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2013 р.)

ДОСВІД РОБОТИ

У 1972 роцi здобув вищу освiту в Київському торговельно-економiчному iнститутi за спецiальнiстю «Технологiя та органiзацiя громадського харчування».
У 1991 році успішно опанував програму Адміністративного менеджменту в бізнес-школі ім. Хагена (США, Нью-Йорк).
lз 1972 по 1975 рiк працював науковим спiвробiтником Українського науково-дослiдного iнституту торгiвлi та громадського харчування Мiнiстерства торгiвлi СРСР, iз 1975 по 1984 рiк – старшим iнженером, молодшим науковим спiвробiтником, старшим науковим співробітником Ради з вивчення продуктивних сил АН України.
У 1984 роцi призначається на посаду заступника директора з наукової роботи Республiканського проектно-технологiчного iнституту Мiнiстерства торгiвлi УРСР i в 1987 р. – заступником генерального директора з наукової роботи НВО «Торгпрогрес» Мiнiстерства торгiвлi УРСР.
lз 1988 року його трудова дiяльнiсть пов'язана з вищою школою: вчений секретар, доцент кафедри економiки торгiвлi, декан торгово-економiчного факультету, перший проректор Київського державного торговельно-економiчного iнституту, а з 1991 року – ректор цього iнституту.
1994 року - ректор Київського державного торговельно-економiчного унiверситету, якому в 2000 роцi Указом Президента України надано статус Нацiонального.
2022 року - ректор Державного торговельно-економічного університету.


ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Список основних публікацій Мазаракі А.А.


НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ

Вiдомий вчений в галузi економіки, зокрема, з питань розвитку сфери товарного обігу, стратегічного планування та управління. Автор наукових робiт з проблем формування ефективного механiзму державного регулювання сфери обiгу, обґрунтування методичних аспектiв визначення стратегії зовнiшньоекономiчної дiяльностi пiдприємств України, розвитку внутрiшньої i зовнiшньої торгiвлi, туризму та готельно-ресторанного бізнесу тощо.

Пiдготовлено й опублiковано понад 550 наукових праць, у т.ч. 63 монографії. Автор i спiвавтор 66 пiдручників i навчальних посiбників. Керівник понад 100 науково-дослідних ініціативних тем, а також тих, які виконувались за кошти загального та спеціального фондів держбюджету України. Пiдготував 36 докторів i 12 кандидатiв наук, здiйснює наукове консультування здобувачів ступеня вищої освіти доктора наук та наукове керівництво – доктора філософії.

Заслужений дiяч науки i технiки України, лауреат Державної премії України в галузi науки i технiки, лауреат Премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій, кавалер ордена князя Ярослава Мудрого IV  і V ступенів, ордена «За заслуги» І, ІІ та ІІІ  ступенів, ордена Французької Республіки «Академічних пальм».


ДОДАТКОВІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Голова Конференції трудового колективу;
 • Голова Вченої ради;
 • Голова приймальної комісії;
 • Начальник цивільної оборони;
 • Голова стипендіальної комісії;
 • Голова Ради з якості;
 • Голова Наукової експертної ради;
 • Голова Методичної ради;
 • Голова редакційно-видавничої ради;
 • Куратор Системи управління якістю (системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти) ДТЕУ;
 • Член Атестаційної колегії МОН України;
 • Член комісії з атестації Міністерства фінансів України;
 • Член секції за фаховим напрямом «Економіка» Наукової ради МОН України;
 • Член Президії Спілки ректорів ЗВО України;
 • Заступник голови Ради ректорів Київського регіону;
 • Голова спеціалізованої вченої ради Д 26.055.01;
 • Голова технічного комітету стандартизації №118;
 • Голова редакційних колегій наукових журналів «Scientia Fructuosa», «Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право»;
 • Член редакційних колегій журналів «Економіка України» та «Економічний журнал Одеського політехнічного університету»;
 • Віце-президент ICC Ukraine з питань освіти та науки;
 • Віце-президент Спортивної спілки студентів України;
 • Президент Українського кулінарного союзу.

Ректор постійно виводить університет (серед закладів економічного профілю) на перші позиції у міжнародних і вітчизняних рейтингах щодо поданих заяв вступників, працевлаштування випускників, публікаційної активності наукових, науково-педагогічних працівників, відкритості публікацій результатів наукової діяльності в мережі Інтернет.

Пiд особистою увагою ректора перебуває процес реалiзації заходiв щодо створення сприятливих умов для навчання, комфортного перебування та проживання здобувачів вищої освіти, у тому числi iз особливими потребами.


09.03.2021
43220
4348
остання редакція 09.05.2023
263422