logo
Кафедра обліку та оподаткування
Кафедра обліку та оподаткування
logo
Кафедра обліку та оподаткування
img

Головна сторінка

обліку та оподаткування

   

                                                   


E-mail кафедри http://kbo@knute.edu.ua    

Міжнародна акредитація СІМА навчальних програм "Облік і оподаткування"


Місія кафедри - формування гармонійно розвинутої особистості – представника нової генерації висококваліфікованих фахівців, який здатен задовольняти інформаційні запити суспільства та роботодавців задля забезпечення розвитку економіки України


Кафедра обліку та оподаткування  (зав. кафедри – доктор економічних наук, професор О.В. Фоміна) здійснює підготовку фахівців за такими  спеціалізаціями спеціальності «Облік і оподаткування»:

Спеціалізація «Облік і оподаткування»
(денна та заочна форми навчання)

Сферою професійної діяльності згідно отриманої освіти за спеціальністю «Облік і оподаткування» є бухгалтерсь­кий облік, оподаткування.

Посади, які здатен обіймати випускник:

консультант з податків і зборів; асистент бухгалтера-експерта; касир-експерт; бухгалтер; помічник керівника підприємства (установи, організації); помічник керівника іншого основного підрозділу; інспектор з інвентаризації; інспектор-ревізор; обліковець з реєстрації бухгалтерських даних; обліковець; касир (на підприємстві, в установі, організації), рахівник.

Фахові компетентності спеціальності
Спеціалізація «Облік і оподаткування»
(денна та заочна форми навчання)

Сферою професійної діяльності згідно отриманої освіти за спеціальністю «Облік і оподаткування» є бухгалтерсь­кий облік, оподаткування,  аналіз, контроль і аудит, кон­сультування з питань комерційної діяльності та управ­ління, фінансові послуги, професійно-технічна освіта.

Посади, які здатен обіймати випускник:
Фахові коспетентності спеціальності
Спеціалізація «Облік і оподаткування в міжнародному бізнесі»
(денна та заочна форми навчання)

Мета освітньої програми: підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних на основі міжнародного законодавства у сфері обліку, фінансів та оподаткування формувати та інтерпретувати інформацію в системі інтегрованої звітності, необхідної для прийняття рішень на всіх рівнях управління підприємством 

Посади, які здатен обіймати випускник:
Фахові компетентності спеціальності
Спеціалізація «Облік і податковий консалтинг»
(денна та заочна форми навчання)

Мета освітньої програми: підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних на основі сучасних обліковоаналітичних підходів та знання законодавства у сфері обліку і оподаткування формувати та інтерпретувати інформацію, необхідну для прийняття рішень на всіх рівнях управління, надавати консалтингові послуги щодо організації та оптимізації податкової політики підприємства

Посади, які здатен обіймати випускник:
Фахові компетеності спеціальності
Спеціалізація «Облік і оподаткування»

Акредитовано з відзнакою 

Посади, які здатен обіймати випускник:
 Фахові компентності спеціальності


Також, кафедра забезпечує підготовку слухачів за програмами підвищення кваліфікації Інституту вищої кваліфікації.

Викладацький склад кафедри обліку та оподаткування  сформований з високоосвічених фахівців, які мають наукові ступені кандидата і доктора наук, значний практичний та науковий досвід роботи, що дає їм змогу ефективно керувати науковою роботою студентів, виконувати значний обсяг навчально-методичної роботи тощо. У своїй роботі з підготовки фахівців викладачі кафедри орієнтуються на світові стандарти, активно працюють над збагаченням змісту навчальних дисциплін, впровадженням інноваційних технологій, забезпечують органічне поєднання фундаментальної, загальноекономічної та фахової підготовки студентів, гармонізацію навчального процесу, що дозволяє майбутнім фахівцям сформувати широкий світогляд, отримати ґрунтовні знання з професійно-орієнтованих дисциплін і оволодіти обраною професією.

У процесі підготовки здобувачів вищої освіти із спеціальності «Облік та оподаткування» використовуються сучасні технології навчання, зокрема: проблемні лекції з відеосупроводженням; перегляд навчальних фільмів з коментарем викладача; розв’язання аналітично-розрахункових задач та ситуаційних вправ, кейс-стаді, (у тому числі й з використанням комп’ютерних програм); комп’ютерні імітаційні вправи; ділові ігри; відеотренінги з різних управлінських дисциплін; навчально-ознайомлювальні екскурсії та виїзні практичні заняття на сучасних підприємствах; виконання вправ за технологією «баскет-метод»; тестування для оцінювання рівня професійних умінь і навичок.

Кафедра обліку та оподаткування  надає можливість проходження стажування  та  співпрацює з:  Державною податковою службою України,  консалтинговими компаніями (E&Y, KPMG, Baker Tilly, BDO та ін.), міжнародними та вітчизняними підприємствами,  провідними  фахівціми і керівниками відділів  яких є наші випускники.


                 

Основні принципи кафедри обліку та оподаткування при підготовці здобувачів вищої освіти із спеціальності «Облік та оподаткування» :

- постійне підвищення якості освіти; 

- використання сучасних технологій навчання;

- розширення мобільності студентів (можливість здобувати освіту послідовно в кількох різних університетах, збагачуючись досвідом життя в різних соціокультурних середовищах);

- працевлаштування випускників.


18.06.2013
chronon
17089
остання редакція 30.03.2021
42708