logo
Кафедра обліку та оподаткування
Кафедра обліку та оподаткування
logo
Кафедра обліку та оподаткування
img

Тематика курсових робіт з дисципліни «Фінансовий облік»

обліку та оподаткування

                                                                                                                                                                                     

Тематика курсових робіт з дисципліни  «Фінансовий облік»

для студентів 3 курсу  спеціальність «Облік і оподаткування», 2022-2023 н. р.

№ пор.

Тема курсової роботи

Теоретичні засади та практика фінансового обліку готівки у касі підприємства

Теоретичні засади та практика фінансового обліку грошових коштів на рахунках у банку в національній валюті

Теоретичні засади та практика фінансового обліку грошових коштів на рахунках у банку в іноземній валюті

Теоретичні засади та практика фінансового обліку грошових коштів у національній валюті

Теоретичні засади та практика фінансового обліку грошових коштів у іноземній  валюті

Теоретичні засади та практика фінансового обліку поточної дебіторської заборгованості

Теоретичні засади та практика фінансового обліку довгострокової дебіторської заборгованості

Теоретичні засади та практика фінансового обліку грошових коштів на інших  рахунках у банку

Теоретичні засади та практика фінансового обліку поточної дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги

Теоретичні засади та практика фінансового обліку розрахунків з іншими дебіторами

Бухгалтерський облік створення та використання резерву сумнівних боргів

Теоретичні засади та практика фінансового обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками

Теоретичні засади та практика фінансового обліку розрахунків з підзвітними особами

Методика фінансового обліку операцій з векселями

Теоретичні засади та практика  фінансового обліку розрахунків за претензіями

Методика фінансового обліку довгострокових зобов'язань

Теоретичні засади та практика фінансового обліку короткострокових кредитів банку

Теоретичні засади та практика фінансового обліку довгострокових кредитів банку

Теоретичні засади та практика фінансового обліку розрахунків за виплатами працівникам

Теоретичні засади та практика фінансового обліку витрат на оплату праці

Теоретичні засади та практика фінансового обліку розрахунків за заробітною платою

Теоретичні засади та практика фінансового обліку розрахунків за страхуванням

Теоретичні засади та практика фінансового обліку розрахунків за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням

Теоретичні засади та практика фінансового обліку розрахунків з учасниками

Теоретичні засади та практика фінансового обліку розрахунків за податком на додану вартість

Теоретичні засади та практика фінансового обліку розрахунків за податком на доходи фізичних осіб

Теоретичні засади та практика фінансового обліку розрахунків за податком на прибуток

Теоретичні засади та практика фінансового обліку забезпечень у складі зобов’язань підприємства

Теоретичні засади та практика фінансового обліку операцій з цінними паперами

Методика фінансового обліку поточних фінансових інвестицій

Методика обліку довгострокових фінансових інвестицій, що утримуються підприємством до їх погашення

Методика обліку фінансових інвестицій за методом участі у капіталі

Теоретичні засади та практика фінансового обліку надходження виробничих запасів

Теоретичні засади та практика фінансового обліку виробничих запасів

Теоретичні засади та практика фінансового обліку використання виробничих запасів

Теоретичні засади та практика фінансового обліку витрат на виробництво готової продукції

Теоретичні засади та практика фінансового обліку готової продукції

Теоретичні засади та практика фінансового обліку реалізації готової продукції

Теоретичні засади та практика фінансового обліку надходження товарів на підприємствах оптової торгівлі

Теоретичні засади та практика фінансового обліку розрахунків з постачальниками на підприємствах оптової торгівлі

Теоретичні засади та практика фінансового обліку товарних запасів на підприємствах оптової торгівлі

Теоретичні засади та практика фінансового обліку реалізації товарів на підприємствах оптової торгівлі

Теоретичні засади та практика фінансового обліку надходження товарів на підприємствах роздрібної торгівлі

Методика фінансового обліку операцій з імпорту товарів

Методика фінансового обліку операцій з імпорту виробничих запасів

Методика фінансового обліку операцій з експорту готової продукції

Теоретичні засади та практика фінансового обліку реалізації товарів на підприємствах роздрібної торгівлі

Методика інвентаризації запасів та облік її результатів (на виробничому підприємстві)

Методика інвентаризації запасів та облік її результатів (на підприємстві торгівлі)

Теоретичні засади та практика фінансового обліку капітальних інвестицій

Теоретичні засади та практика фінансового обліку  вибуття основних засобів

Теоретичні засади та практика фінансового обліку надходження основних засобів

Методика фінансового обліку операцій з імпорту основних засобів

Теоретичні засади та практика фінансового обліку ремонтів і поліпшення основних засобів  

Теоретичні засади та практика фінансового обліку амортизації (зносу) основних засобів

Теоретичні засади та практика фінансового обліку переоцінки та зменшення корисності основних засобів

Методика фінансового обліку інвестиційної нерухомості

Методика фінансового обліку необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття

Теоретичні засади та практика фінансового обліку операційної оренди

Теоретичні засади та практика фінансового обліку фінансової оренди у орендаря

Теоретичні засади та практика фінансового обліку фінансової оренди у орендодавця

Теоретичні засади та практика фінансового обліку інших необоротних матеріальних активів

Теоретичні засади та практика фінансового обліку надходження і вибуття нематеріальних активів

Теоретичні засади та практика фінансового обліку  нематеріальних активів

Теоретичні засади та практика фінансового обліку доходів операційної діяльності

Теоретичні засади та практика фінансового обліку доходів діяльності

Теоретичні засади та практика фінансового обліку витрат діяльності

Теоретичні засади та практика фінансового обліку витрат операційної діяльності

Теоретичні засади та практика фінансового обліку адміністративних витрат

Теоретичні засади та практика фінансового обліку витрат на збут

Теоретичні засади та практика фінансового обліку  витрат за елементами

Методика фінансового обліку доходів і втрат від участі в капіталі

Теоретичні засади та практика обліку фінансових доходів та витрат

Методика фінансового обліку інших доходів та інших витрат діяльності підприємства

Теоретичні засади та практика фінансового обліку витрат з податку на прибуток

Теоретичні засади та практика фінансового обліку результатів операційної діяльності підприємства

Теоретичні засади та практика обліку фінансових результатів діяльності підприємства

Теоретичні засади та практика фінансового обліку формування та використання  прибутку підприємства

Теоретичні засади та практика фінансового обліку поточних фінансових інвестицій

Теоретичні засади та практика фінансового обліку власного капіталу  товариства з обмеженою відповідальністю

Теоретичні засади та практика фінансового обліку зареєстрованого  капіталу акціонерного товариства

Теоретичні засади та практика фінансового обліку резервного та додаткового капіталу

Теоретичні засади та практика фінансового обліку капіталу в дооцінках

Теоретичні засади та практика фінансового обліку зареєстрованого, неоплаченого та вилученого капіталу

Теоретичні засади та практика фінансового обліку довгострокових біологічних активів

Теоретичні засади та практика фінансового обліку поточних біологічних активів

Теоретичні засади та практика фінансового обліку браку у виробництві

Теоретичні засади та практика фінансового обліку продукції сільськогосподарського виробництва

Теоретичні засади та практика фінансового обліку витрат і доходів малого підприємства

Методика інвентаризації основних засобів і нематеріальних активів та облік її результатів

Методика інвентаризації розрахунків з дебіторами і кредиторами  та облік її результатів

09.05.2022
42708
1125
остання редакція 20.12.2022
42708