logo
Кафедра обліку та оподаткування
Кафедра обліку та оподаткування
logo
Кафедра обліку та оподаткування
img

СЕМЕНОВА СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА

обліку та оподаткування

s.semenova@knute.edu.ua

Кандидат економічних наук, доцент
доцент кафедри обліку та оподаткування

Наукові профілі у міжнародних наукометричних базах даних:

Scopus,  Publons,  Google ScholarORCID  

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ: Фундаментальні та прикладні наукові дослідження з розвитку бухгалтерського обліку і звітності

ДИСЦИПЛІНИ: Бухгалтерський облік, Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами, Консолідація фінансової звітності, Бухгалтерський облік для англомовних програм

АКАДЕМІЧНА КВАЛІФІКАЦІЯ:

 • доцент кафедри обліку і оподаткування, 2018 р.
 • кандидат економічних наук, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)», тема дисертації: "Управління грошовими потоками на підприємствах водного транспорту", 2014 р.
 • облік і аудит (ОС «магістр»), Київський національний торговельно-економічний університет МОН України, 2006 р.

ДОСВІД РОБОТИ:

 • доцент кафедри обліку та оподаткування Державного торговельно-економічного університету МОН України, з лютого 2022 р. до цього часу.
 • доцент кафедри обліку та оподаткування Київського національного торговельно-економічного університету МОН України, з 2020 р. до цього часу.
 • доцент кафедри обліку і оподаткування Державного університету інфраструктури та технологій МОН України, 2016 – 2020 рр.
 • старший викладач кафедри обліку і аудиту Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного МОН України, 2014 – 2016 рр.
 • асистент кафедри обліку і аудиту Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного МОН України, 2011 – 2014 рр. (аспірант 2011 – 2014 рр.)
 • викладач, старший викладач кафедри обліку та оподаткування ПВНЗ «Економіко-технологічний університет», 2010 – 2011 рр. (2011 – 2014 рр. за сумісництвом)

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ:

Монографії, підручники, посібники:

 1. Semenova S. European Experience in Preparation of Integrated Reporting and Disclosure of Environmental, Social and Governance (ESG) Factors. The role and significance of accounting, taxation, analysis and control in supporting the innovative and investment activity of enterprises to create products with a high degree of added value and promote the post-war recovery of the economy of Ukraine: a collective monograph / For general. ed. T. S. Hayduchok. Zhytomyr: Polish National University, 2024. 316 p. P. 213-233.
 2. Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами : навч.посібн./О.В. Фоміна, С.М. Семенова, О.М. Ромашко, О.М. Прокопова  та ін./ за заг.ред. О.В. Фоміної. - Київ : Держ.торг.-екон.ун-т, 2023.-244с.
 3. Semenova S., Belianska Yu. Characteristics of successful innovative companies in the world.Territory of innovations: best practices for sustainable development at the local level. Part 1: digest of analytical stage of international scientific and educational project. Collective Monograph. Tallin: Teadmus, 2022, 227 p., P. 213-226. ISBN 978-9916-9704-7-8
 4. Семенова С.М., Шпирко О.М. Проблеми обліку інноваційних стартапів. Перспективи розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в умовах інноваційних інформаційних технологій: монографія / Є.А. Карпенко [кол. авторів]. Полтава: ПУЕТ, 2021. 410 с. С. 125-135. ISBN 978-966-184-408-6.
 5. Семенова С.М., Шпирко О.М. Проблеми обліку інноваційних стартапів. Перспективи розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в умовах інноваційних інформаційних технологій: монографія / Є.А. Карпенко [кол. авторів]. Полтава: ПУЕТ, 2021. 410 с. С. 125-135. ISBN 978-966-184-408-6
 6.  Семенова С.М., Шпирко О.М. Облікове забезпечення управління валютними операціями транспортних підприємств у зовнішньоекономічній діяльності. Інструментарій менеджменту зовнішньоекономічної діяльності: монографія / Під заг. кер. д.е.н., проф. Карпенко О.О. Київ: ДУІТ, 2021. 236 с. ISBN 978-617-7449-17-0.
 7.  Семенова С.М., Карпенко О.О., Белянська Ю.В. Впровадження інновацій на підприємствах водного транспорту в Україні та світі. Інноваційний розвиток транспортного комплексу: монографія / За заг. ред. О.М. Ложачевської; Національний транспортний університет. Київ: Міленіум, 2021. 208 с.
 8.  Шпирко О. М., Семенова С. М. Облік виробничих запасів і аналіз ефективності їх використання [монографія]. Київ : ВД «Артек», 2018, 239 с. ISBN 978-617-7674-15-2.
 9.  Гармонізація бухгалтерського обліку та оподаткування на підприємствах України в контексті нормативів ЄС : монографія / [О.І. Малишкін, К.В. Безверхий, І.С. Ковова, С.М. Семенова, С.М. Шуляренко, В.П. Карєв]; за наук. ред. О.І. Малишкіна; Державний університет інфраструктури та технологій. Київ: ВД «АртЕк», ДУІТ, 2018, 418 с. ІSBN 978-617-7674-42-8.
 10.  Семенова С. М., Шпирко О. М. Управління грошовими потоками на підприємствах водного транспорту: обліково-аналітичний аспект [монографія]. Київ : Центр учбової літератури, 2015, 252 с. ISBN 978-611-01-0752-5.

Cписок наукових праць у Scopus і Web of Science

1. Fomina, O., Semenova, S., Moshkovska, O., Yevdoshchak, V., & Manachynska, Y. (2023). Risk-oriented strategic management accounting in Ukraine. Business: Theory and Practice, 24(2), 533–543. https://doi.org/10.3846/btp.2023.18951 (Scopus)

2. Fomina О., Semenova S., Moshkovska О., Lositska T. (2021). Balance sheet budgeting at agricultural enterprises. Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice, 4(39), 121-129. https://doi.org/10.18371/.v4i39.241300 (Web of Science) http://fkd1.ubs.edu.ua/article/view/241300 

3.Semenova S., Fomina О., Moshkovska О. (2021). Accounting for innovations in value management of companies in the context of globalization. «Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky», SHS Web of Conferences, EDP Sciences, Zilina, Slovak Republic, 92; 02057. DOI: https://doi.org/10.1051/shsconf/20219202057 (Web of Science)

4. Semenova, S., Kovova, I., Shuliarenko, S., Shpyrko, O. & Bukoros, T. (2020). Estimation of transport industry’s economic sustainability as an element of strategic management: case of Poland and Ukraine. Problems and Perspectives in Management, 18(2), 501-514.doi:10.21511/ppm.18(2).2020.41 (Scopus)

5. Kovova, I., Malyshkin, O. (Ukraine), Vicen, V. (Slovakia), Shulyarenko, S., Semenova, S., & Shpyrko, O. (Ukraine). Value added tax: effectiveness and legal regulation in Ukraine and the European Union. Economic Annals-ХХI, Volume 171, Issue 5-6, Pages 4-14, October 03, 2018 doi: 10.21003/ea.V171-01 (Scopus, Web of Science) http://soskin.info/userfiles/file/Economic-Annals-pdf/DOI/ea-V171-01.pdf

6. Семенова С. М., Ковова І. С. Обліково-аналітичне забезпечення контролю витрат малих підприємств в умовах євроінтеграції. Актуальні проблеми економіки. 2015. № 11. С. 353-358. (Scopus). EID: 2-s2.0-84951043211

Статті у наукових періодичних виданнях інших держав та виданнях України, які включено до міжнародних наукометричних баз

 1. Semenova S. (2024). Goodwill measurement in consolidated financial statements. Scientia Fructuosa, 154(2), 158–184. https://doi.org/10.31617/1.2024(154)09
 2. Семенова С.М. Досвід європейських країн у підготовці інтегрованої звітності. Review of transport economics and management. УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАУКИ І ТЕХНОЛОГІЙ (Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. ак. В. Лазаряна), 2023, Iss. 9 (25). С. 85-94. DOI: https://doi.org/10.15802/rtem2023/278124
 3. Semenova S. (2023). European principles of integrated reporting of socially responsible business. Scientia Fructuosa. (ВІСНИК Київського національного торговельно-економічного університету), 149(3), 83–99. https://doi.org/10.31617/1.2023(149)07
 4. Cеменова С.М., Шпирко О.М., Зябченкова Г.В. (2023). Професійні організації на ринку аудиторських послуг ФРН. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2023. № 1 (126). С. 70-88. https://doi.org/10.31617/3.2023(126)06
 5. Cеменова С.М., Шпирко О.М. Особливості підготовки інтегрованої звітності європейських компаній. Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій. Серія «Економіка і управління», 2022. Вип. 52. С. 65-71. DOI: 10.32703/2664-2964-2022-52-65-71.
 6. Фоміна О., Ромашко О., Семенова С. Професійна етика бухгалтерів: її особливості та проблемні аспекти дотримання етичних принципів. Економіка та суспільство. 2022. Випуск 46. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-46-42
 7. Фоміна О.В., Семенова С.М. Криптовалюта як об’єкт обліку в Україні та ЄС. Ефективна економіка. 2022. № 9. DOI: http://doi.org/10.32702/2307-2105.2022.9.12
 8. Semenova S. The relevance of the transition to international financial statement standards for maritime transport enterprises. Proceedings of Azerbaijan  State Maritime Academy, Baki, 2022, № 1, рр. 58-67. http://adda.edu.az/uploads/elmi%20eserler%20№%202%20(1).pdf
 9. Semenova S., Fomina О.,  Moshkovska О. (2021). Accounting for innovations in value management of companies in the context of globalization. «Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky», SHS Web of Conferences, EDP Sciences, Zilina, Slovak Republic, 92; 02057. DOI: https://doi.org/10.1051/shsconf/20219202057
 10. Король С.Я., Семенова С.М., Курбет М.А. Впровадження звітності про сталий розвиток в Україні: стан та перспективи в умовах євроінтеграції. Бізнес-Інформ, 2022. № 1. C. 294–301. https://doi.org/10.32983/2222-4459-2022-1-294-301.
 11. Semenova S. (2021). Management report: National requirements of Ukraine and world experience. Proceedings of Azerbaijan State Maritime Academy, Baki, 2021, № 1, рр. 83-94. http://adda.edu.az/uploads/elmi_jurnal_2021_1.pdf
 12.  Семенова С.М. Класифікація ризиків: систематизований підхід з метою управління. Вісник Хмельницького національного університету, 2020. № 4. Том 2. С.42-51. doi: 10.31891/2307-5740-2020-284-4(2)-8. (фахове видання, категорія «Б», Index Copernicus, Google Scholar).
 13. Cеменова С.М. Санація балансу для покращення фінансового стану підприємства. Review of transport economics and management : Збірник наукових праць Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. Дніпро, 2020. Випуск 3(19). С. 164-176. DOI: https://doi.org/10.15802/rtem.v0i3(19).210758. (фахове видання, Ulrichsweb™Global Serials Directory, Google Scholar, «Україніка наукова», Український індекс наукового цитування, Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського).
 14. Семенова С.М. Ключові тенденції в управлінні ризиками провідних компаній ЄС за оцінками внутрішніх аудиторів. Ефективна економіка : електрон. наук. фахове вид., 2020. № 9. URL: doi: 10.32702/2307-2105-2020.9.68. (фахове видання, Index Copernicus, Google Scholar).
 15. Semenova, S., Vicen, V. Evaluation of financial statements in strategic marketing of legal services. (Оцінка фінансової звітності у стратегічному маркетингу юридичних послуг). Europska Veda. Scientific journal «European Science», Podhajska, Slovakia, 2020. No. 1. P. 71-76. (ISSN 2585-7738) (Index Copernicus, Сosmos Impact Factor, Academic Keys, International Scientific Indexing, Directory of Research Journals Indexing, General Impact Factor, Scientific World Index) https://european-science.sk/storage/journals/essays/1-2020/363.pdf.
 16. Cеменова С.М., Шпирко О.М. Особливості оподаткування та економічний розвиток Монако. Review of transport economics and management : Збірник наукових праць Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. Дніпро, 2019. Випуск 1(17). С. 170-179. DOI: https://doi.org/10.15802/rtemt.v0i1(17).169609. (фахове видання, Ulrichsweb™ Global Serials Directory, Google Scholar, «Україніка наукова», Український індекс наукового цитування, Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського)
 17. Semenova S. Classification of innovations as an accounting objective. Scientific journal «EUROPEAN SCIENCE», Podhajska, Slovakia, 2019. No. 2. P. 28-38. (ISSN 2585-7738) (Index Copernicus, Сosmos Impact Factor, Academic Keys, International Scientific Indexing, Directory of Research Journals Indexing, General Impact Factor, Scientific World Index) http://www.european-science.sk/storage/journals/essays/2-2019/316.pdf 8. Semenova S., Shpyrko O. Financial reporting of public sector entities of Ukraine. International Journal of Afro-Eurasian Research. Volume 4. Issue 8, Jun 2019, P. 108-116. (Index Copernicus, Google Scholar, DergiPark, EconBiz, Academic Resource Index ResearchBib, Academic Keys, Journal Factor, DRJI, ESJI, Electronic Journals Library) URL: https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/787621
 18. Cеменова С.М. Оцінка розвитку торгівлі та оподаткування в Монако. ROČENKA UKRAJINSKO-SLOVENSKÁ. European institue of further education, Slovakia Lviv University of Business and Law, Ukraine. 2018. Р. 65-82. ISBN 978-80-89926-02-2.
 19. Semenova S. Cash flow optimization and accounting in the enterprise. Social and Legal Sciences (Warsaw, Poland), Vol. 1 No. 2, November 2018. P.57-69. ISNN 2544-6770 (Academic Keys, Google Scholar, Index Copernicus, Journal Factor, DRJI, Сosmos Impact Factor, Academic Resource Index ResearchBib, General Impact Factor, CiteFactor, Saif Scholars Impact, Central and Eastern European Online Library). URL: http://www.slsjournal.com/wp-content/uploads/2018/12/Svitlana-Semenova.pdf
 20. Semenova S. Intellectual capital accounting as a component of economic systems development (Облік інтелектуального капіталу як складової розвитку економічних систем). Scientific journal «European Science», Podhajska Slovakia, 2017. No. 2, P. 20-28. (ISSN 2585-7738) (Index Copernicus, Сosmos Impact Factor, Academic Keys, International Scientific Indexing, Directory of Research Journals Indexing, General Impact Factor, Scientific World Index).
 21.  Cеменова С.М. Особенности учета денежных потоков на предприятиях морского транспорта в Украине. Proceedings of Azerbaijan State Marine Academy (Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasının Elmi Əsərləri), Baki, 2016. No. 2. Р. 325-333.

Статті у наукових фахових виданнях

1. Fomina O., Semenova S. Balance budgeting of agribusiness enterprises. Visnyk Kyi’vs’kogo nacional’nogo torgovel’no-ekonomichnogo universytetu. Herald of Kyiv National University of Trade and Economics. 2021. № 6. P.112-121. DOI:  http://doi.org/10.31617/visnik.knute.2021(140)09

2 Семенова С.М., Шпирко О.М., Зябченкова Г.В., Кузьменко О.П. Ризики в системі обліку і звітності. Бізнес-Інформ, 2021. № 10. C. 290–297. https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-10-290-297 
3. Cеменова С.М., Шаповалова А.П. Професійні організації з обліку і аудиту в Європі. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2021. № 5. С. 77-89. DOI: https://doi.org/10.31617/zt.knute.2021(118)06

4. Семенова С.М., Шпирко О.М. Облікова політика малих підприємств в Україні та Німеччині. Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій. Серія «Економіка і управління», 2019. Вип. 46. С. 95-108. DOI: 10.32703/2664-2964-2019-46-95-108. (CEE Index, наукове фахове видання).

5. Cеменова С.М., Шуляренко С.М. Особливості обліку оренди на підприємствах транспорту за МСФЗ 16. Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій. Серія «Економіка і управління». Київ: ДУІТ, 2019. Випуск 43-44. С. 32-41. (CEE Index, наукове фахове видання).

6. Cеменова С.М., Денисюк Н.М. Удосконалення обліку оплати праці на підприємстві. Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій. Серія «Економіка і управління». Випуск 41 (1). Київ: ДУІТ, 2018. С.205-2013. (фахове видання)

7. Cеменова С.М. Облік валютних операцій банку. Управління проектами, системний аналіз і логістика : науковий журнал, Випуск 20, 2017, Частина 2: Серія «Економічні науки». Київ: НТУ, 2017. С.53-66. (фахове видання, Science Index, e-Library)

8. Cеменова С.М. Облік іноземної валюти за зовнішньоекономічними операціями підприємства. Управління проектами, системний аналіз і логістика : науковий журнал, Випуск 19, 2017, Частина 2: Серія «Економічні науки». Київ: НТУ, 2017. С.72-81. (фахове видання, Science Index, e-Library)

9. Cеменова С.М. Облік формування зареєстрованого (пайового) капіталу підприємствами різних організаційно-правових форм. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Економічні науки : зб. наук. праць. № 2 (9), грудень 2017. Миколаїв : МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2017. С. 188-195.

10. Cеменова С.М., Шпирко О.М. Особливості обліку витрат на оплату праці комунальних підприємств та шляхи його удосконалення. Водний транспорт : зб. наук. пр. Київської держ. академії водного транспорту ім. гетьмана П. Конашевича-Сагайдачного. К. : КДАВТ, 2016. № 2 (25). С.124-132.

11. Семенова С. М. Аналітичний облік в управлінні капітальними інвестиціями на підприємствах водного транспорту. Водний транспорт : зб. наук. пр. Київської держ. академії водного транспорту ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного. К.: КДАВТ, 2016. № 1 (24). С.108-113.

Публікації в інших наукових виданнях

 1. Семенова С.М., Воробець Є.О. Модернізація бухгалтерського обліку в Україні. Інновації для відродження: національний, регіональний, міжнародний контекст: тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, 12-13 жовтня 2023 р., м. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2023. С. 270-273. URL: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/10757
 2. Семенова С.М., Васильєва А.А. МСФЗ: Порядок розробки та впровадження. Current issues of science, prospects and challenges: Сollection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the V International Scientific and Theoretical Conference, November 17, 2023. Sydney, Australia: International Center of Scientific Research. С. 33-35. DOI 10.36074/scientia-17.11.2023.
 3. Semenova S.M. (2023). Risks of violation of professional ethics of accountants and auditors in the conditions of war against Ukraine. ІV International scientific and practical conference «Management and administration in the conditions of countering hybrid threats to national security», Erasmus+ Project «Academic Response to Hybrid Threats» WARN, 610133-EPP-1-2019-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP, November 22, 2023, Kyiv, DUIT. P. 257-259.
 4. Семенова С., Савчук К. Особливості професійної етики бухгалтерів. Перспективи розвитку обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграції: матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції, 18 травня 2023 р. Одеса : ОНЕУ, 2023. С. 129-131.
 5. Семенова С. Відкрита та інклюзивна система вищої освіти в Європі. Синергетичні драйвери розвитку обліку, податкового аудиту та бізнес-аналітики: збірник тез за матеріалами II Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, м. Ірпінь, 28 квітня 2023 р. Ірпінь : Державний податковий університет, 2023. С. 587-590.
 6. Семенова С.М. Трансфер інформаційних технологій для повоєнного відновлення України. Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі : матеріали VІІІ Міжнародної науково-практ. конференції 20-21 квітня 2023 р., м. Київ, КНУКіМ. С. 140-142.
 7. Гнасько, О., Семенова, С. (2023). Особливості підготовки і подання консолідованої фінансової звітності під час воєнного стану. Відкрита наука України: візійний дискурс в умовах воєнного стану : Міжнародна міждисциплінарна науково-практична конференція, 26-28 квітня 2023 р. м. Ужгород, УЖНУ. С. 104-108.
 8. Семенова С., Малейко Л. (2023). Відображення власного капіталу під час консолідації. Стратегічні напрямки розвитку науки: фактори впливу та взаємодії : матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції, м. Рівне, 07 квітня 2023 р., Міжнародний центр наукових досліджень. С. 29–31. https://doi.org/10.36074/mcnd-07.04.2023.
 9. Семенова С.М., Новіков В.В. Передумови виникнення консолідованої фінансової звітності та її законодавче регулювання. Комплексний підхід до модернізації науки: методи, моделі та мультидисциплінарність: матеріали II Міжнародної наукової конференції, м.Луцьк, 3 березня, 2023 р. Міжнародний центр наукових досліджень. Вінниця: Європейська наукова платформа, 2023. С. 32-34. URL: https://www.researchgate.net/profile/Iryna-Myskovets/publication/369010584_Ekologicnij_stan_ozera_Pribic_na_Volini_v_sucasnih_umovah/links/64037ce157495059456407fc/Ekologicnij-stan-ozera-Pribic-na-Volini-v-sucasnih-umovah.pdf#page=33
 10. Семенова С.М., Онищук О.А. Сучасні форми ведення бухгалтерського обліку. VIII Міжнародна науково-практична конференція «Trends, theories and ways of improving science», 28 лютого-03 березня 2023 р., Мадрид, Іспанія, International Science Group. 2023. С. 128-130.
 11. Семенова С.М., Голуб Н.С. Організація бухгалтерського обліку в готельному бізнесі. VII Міжнародна науково-практична конференція «Application of knowledge for the development of science», 21-24 лютого 2023 р., Стокгольм, Швеція. С. 68-71.
 12. Semenova S.M. (2022). The role of integrated reporting in ensuring the sustainable development of society. ІІІ International scientific and practical conference «Management and administration in the conditions of countering hybrid threats to national security», Erasmus+ Project «Academic Response to Hybrid Threats» WARN, 610133-EPP-1-2019-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP, November 22, 2022, Kyiv, DUIT. P. 257-259. URL: https://files.duit.edu.ua/uploads/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%82/3_%D0%9D%D0%90%D0%A3%D0%9A%D0%90/conferences/international-scientific-and-practical-conferences/warn-2022.pdf
 13. Semenova S., Toporovska V. (2022). Problems and advantages of IFRS implementation in Ukraine. Proceedings of II International scientific and practical conference «Progressive research in the modern world». November 2-4, 2022. Boston, USA. P. 505-509.
 14. Семенова С.М., Дем’янова І.В. Визначення та облік гудвілу при об’єднанні бізнесу. Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень: матеріали XVІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, 17 травня 2022 року., м. Луцьк, ВНУ імені Лесі Українки. С. 190-192.
 15. Семенова С.М., Коломієць Д.В. Консолідована фінансова звітність за національними та міжнародними стандартами. Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень: матеріали XVІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, 17 травня 2022 року., м. Луцьк, ВНУ імені Лесі Українки. С. 239-241.
 16. Семенова С. М., Грабова І. Д. Консолідована фінансова звітність: її роль в управлінні бізнесом. LXXХІХ Міжнародна інтернет-конференція «ВЕСНЯНІ НАУКОВІ ЧИТАННЯ – 2022», 4 травня 2022 р. м. Івано-Франківськ.
 17. Семенова С М., Дерев’янко Ю.В. Особливості складання консолідованого звіту про управління та його вплив на розвиток групи підприємств: матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі, 20-21 квітня 2022 р., м. Київ, 2022.
 18. Семенова С.М. Регулювання фінансової діяльності Князівства Монако. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Управління та адміністрування в умовах протидії гібридним загрозам національній безпеці», 07 грудня 2021 р., Київ, Erasmus+ Project «Academic Response to Hybrid Threats» WARN, ДУІТ.
 19. Семенова С.М., Шпирко О.М. Тенденції розвитку Монако під впливом євроінтеграційних процесів. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток економіки та бізнес-адміністрування: наукові течії та рішення», 21 жовтня 2021 р. м. Київ, НАУ.
 20. Семенова С.М. Діяльність Швейцарської експертної асоціації з питань аудиту, оподаткування та довіри. Глобалізаційні виклики розвитку національних економік: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 19-21 жовтня 2021 р., м. Київ. КНТЕУ.
 21. Семенова С.М. Гнучка система вищої освіти в умовах пандемії. Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі : матеріали VІ Міжнародної науково-практ. конференції 22-23 квітня 2021 р., м. Київ, КНУКіМ.
 22. Семенова С.М. Розкриття інформації про провідний управлінський персонал у консолідованій фінансовій звітності. Синергетичні драйвери розвитку обліку, податкового аудиту та бізнес-аналітики : збірник тез за матеріалами Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 14-15 квітня 2021 р. м. Ірпінь, Університет ДФС України, 2021. С. 235-238.
 23. Семенова С.М. Проблеми та перспективи впровадження концепції еко-порту. Проблеми та перспективи розвитку економіки України: погляд молоді. Матеріали ХІІІ Всеукраїнськї науково-практичної конференції. Частина ІІ. 6-7 квітня 2021 р. м. Черкаси, ЧДБК, 2021. С. 401-404.
 24.  Семенова С.М. Ключові вимоги до консолідації фінансової звітності. Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством», 31 березня 2021 р., м. Полтава, 2021. С. 224-226.
 25. Семенова С.М. Перспективи змін Міжнародного стандарту фінансової звітності для малих і середніх підприємств. Облік, аналіз, аудит та оподаткування: сучасна парадигма в умовах сталого розвитку : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції, 10 грудня 2020р. К.: КНЕУ. С. 243-246
 26.  Семенова С. М. Ризики у формуванні облікових даних та звітності підприємства. Всеукраїнська науково-практична конференція «Управління та адміністрування в умовах протидії гібридним загрозам національній безпеці», 07 грудня 2020 р., Київ, ДУІТ.
 27. Семенова С.М. Оцінювання вартості підприємства: інтегрований підхід. Матеріали ХVІ всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Обліково-аналітичні й статистичні методи та моделі в оподаткуванні, бізнесі, економіці», 30 листопада-4 грудня 2020 року. Ірпінь: Державний податковий університет, 2020.
 28.  Semenova S. Accounting for intangible factors of enterprise value (Облік нематеріальних факторів вартості підприємства). Abstracts І International scientific-practical conference «Economic and business administration development: scientific currencies and solutions», Kiev, NAU, October 22, 2020. P. 183-184.
 29.  Cеменова С.М., Савич А.В. Аспекти розкриття облікової політики за МСФЗ. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Розвиток бухгалтерського обліку, оподаткування і контролю в умовах інтеграційних процесів», 22-23 жовтня 2020 р. Херсон: ДВНЗ «ХДАУ». С. 168-170.
 30.  Semenova S. Ecological accounting in the management of marine transport enterprises in Ukraine. XV International Scientific and Technical Conference, Azerbaijan State Maritime Academy, 5 May 2020, Baki.
 31.  Семенова С. М. Переваги впровадження МСФЗ для МСП в Україні в контексті євроінтеграції. Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу в контексті євроінтеграції : матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 21 травня 2020 р. Одеса: ОНЕУ, 2020. С. 71-74.
 32.  Cеменова С.М. Переваги блокчейн в бухгалтерському обліку та аудиті. Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі : матеріали V Міжнародної науково-практ. конференції 21-22 квітня 2020 р. Київ, КНУКіМ.
 33. Cеменова С.М. Новітні цифрові технології у сфері транспорту. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Цифрова економіка та інформаційні технології», 15-16 квітня 2020 р. Київ, ДУІТ. С.265-266.
 34.  Cеменова С.М. Оновлення міжнародних стандартів фінансової звітності та їх вплив на облік українських компаній. Науково-практична конференція студентів, аспірантів і викладачів. Секція «Актуальні питання обліку, оподаткування та аудиту», 25-27 березня 2020 р. К.: ДУІТ, С. 318-320.
 35.  Cеменова С.М. Особливості МСФЗ та їх впровадження в Україні. Обліково-аналітичні й статистичні методи та моделі в оподаткуванні, бізнесі, економіці : Всеукраїнська науково-практ. інтернет-конференція, 25 листопада –1 грудня 2019 р., м. Ірпінь : Університет ДФСУ, 2019. С. 153-155.
 36.  Semenova S. Problems of accounting of rental operations in water transport enterprises under the new rules. XІV International scientific-technical conference on «Water Transport Problems», Azerbaijan State Marine Academy, 2-3 May 2019, Baki. P.14.
 37.  Cеменова С.М. Нові вимоги до інформаційних систем обліку з впровадженням МСФЗ 16 «Оренда». Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі: матеріали Міжнародної науково-практ. конференції 18-19 квітня 2019 р. Київ: КНУКіМ, Ч.1. С.80-82.
 38.  Cеменова С.М. Облік зовнішнього та внутрішнього гудвілу. Імплементація інновацій обліково-аналітичного забезпечення сталого розвитку сучасного бізнесу : ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція 18 квітня 2019 р. Харків: ХДУХТ. 44 (9).
 39.  Cеменова С.М. Актуальні питання обліку оренди за міжнародними стандартами. Науково-методична конференція ДУІТ. Секція «Актуальні питання бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту на підприємствах транспорту і суміжних галузей», 27-29 березня 2019 р. Київ: ДУІТ, С. 305-307.
 40.  Cеменова С.М. Перспективи розвитку бухгалтерського обліку в сучасних умовах. Розвиток національних фінансово-економічних систем в умовах глобалізації: Збірник матеріалів Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. пам’яті проф. М.Г. Михайлова (22 листопада 2018 р.). Суми: СНАУ, 2018. С.141-144.
 41.  Semenova S. Strategic сash flow management on the water transport enterprises. XIII International scientific-technical conference on «Water transport problems», Azerbaijan State Marine Academy, 3-4 May, 2018, Baki, P.24 (program).
 42.  Cеменова С.М. Сучасні інформаційні системи обліку курсових різниць. Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та праві : матеріали Міжнародної науково-практ. конференції 19-20 квітня 2018 р. Київ: КНУКіМ, 2018. Ч.2. С.76-78
 43.  Cеменова С.М. Облік внутрішньо генерованого гудвілу. Науково-методична конференція ДУІТ. Секція «Актуальні питання бухгалтерського обліку, оподаткування і аудиту в умовах євроінтеграційних процесів», 29 березня 2018 р. Київ: ДУІТ, 2018. С.258-261.
 44.  Semenova S. Innovative activities accounting: modern trends. Інноваційне підприємництво: стан та перспективи розвитку : зб. матеріалів ІІІ Всеукр. Наук.-практ. конференції 29-30 березня 2018 р. Київ: КНЕУ, 2018. С.89-92.
 45.  Cеменова С.М. Порівняння обліку запасів в Україні з країнами ЄС відповідно до вимог міжнародних стандартів та Директиви 2013/34/ЄС. Бухгалтерський облік і аудит. 2017. № 9. С.18-32.
 46.  Cеменова С.М. Аналітичний облік та статистична звітність банків за новими правилами. Бухгалтерський облік і аудит. 2017. № 5. С.33-48.
 47.  Cеменова С.М. Порівняння фінансової звітності суб’єктів малого та мікропідприємництва України та країн ЄС відповідно до МСФЗ для МСП та Директиви 34/2013/ЄС. Бухгалтерський облік і аудит. 2017. № 2. С.26-40.
 48.  Cеменова С.М. Гармонізація П(С)БО 9, МСБО 2 та МСФЗ для МСП з обліку запасів. Сучасні тенденції розвитку обліку, оподаткування, аналізу і аудиту : зб. матеріалів Міжнар. наук. інтернет-конф., 17 листопада 2017 р. Київ: КНЕУ, 2017. С.142-143.
 49. Cеменова С.М. Облік інтелектуального капіталу як складової розвитку економічних систем. [Доповідь з презентацією на конференції в ЄС] International research conference «The importance of human potential in regional development», European institute of further education, 09-10 November 2017, Podhajska, Slovakia.
 50.  Cеменова С.М. Інноваційна діяльність підприємств в Україні та світі: види, динаміка, перспективи. Економічні перспективи підприємництва в Україні : збірник матеріалів міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (26–27 жовтня 2017 р., м. Ірпінь) : у 2 ч. Ірпінь : Університет ДФС України, 2017. Ч. 1. С. 336-338.
 51.  Cеменова С.М. Особенности учета расчетных операций на предприятиях морского транспорта в Украине. XІI International scientific-technical conference on «Water Transport Problems», Azerbaijan State Marine Academy, 5 Мay 2017, Baki. P.23.
 52. Cеменова С.М. Role of transport in the global e-commerce. Проблеми економіки транспорту : тези доп. ХV Міжнародної науково-практичної конференції 20-21 квітня 2017 р. Донецьк: ДНУЗТ, 2017. С. 51-52.
 53. Cеменова С.М. Облік запасів в країнах ЄС на прикладі Франції. Напрями розвитку обліку, контролю та економічного аналізу в умовах глобалізації : матеріали ІII Міжнародної студентської науково-практичної інтернет-конференції 20 квітня 2017 р. Ч.І. Одеса: ОНЕУ, 2017. С.234-236.
 54.  Cеменова С.М. Сучасні інформаційні технології викладання облікових дисциплін у вищій школі. Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі : матеріали Міжнародної науково-практ. конференції 19-20 квітня 2017 р. Київ: КНУКіМ, 2017. Ч.2. С.126-128.
 55.  Cеменова С.М. Європейський досвід обліку startup. Інноваційне підприємництво: стан та перспективи розвитку : зб. матеріалів ІІ Всеукр. Наук.-практ. конференції 29-30 березня 2017 р. Київ: КНЕУ, 2017. С.209-212.
 56.  Cеменова С.М. Облік запасів в країнах ЄС на прикладі Іспанії. 21 науково-методична конференція викладачів, аспірантів та студентів (Ч.І) 27-29 березня 2017 р. Київ: КДАВТ. С.80-81.
 57.  Малишкін О.І., Семенова С.М. Малий бізнес: облікова політика за МСФЗ для МСП та Законом про бухгалтерський облік Польщі за умов Директиви 2013/34/ЄС. Бухгалтерський облік і аудит. 2016. № 11–12. С. 9–16.
 58. Семенова С. М. Визначення підприємств малого бізнесу, які можуть застосовувати спрощену систему оподаткування, обліку та звітності. Бухгалтерський облік і аудит. 2016. № 1. С. 39-46.
 59.  Cеменова С.М. Облік ліцензування торговельної діяльності в Україні. Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами : тези доп. ІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конференції з міжнародною участю 8 грудня 2016 р. Луцьк: ЛНТУ, 2016. С. 359-361.
 60.  Cеменова С.М. Забезпечення якості вищої освіти в Україні на основі досвіду Великобританії. Забезпечення якості освітньої діяльності: стан, проблеми та перспективи : тези доповідей міжвузівської науково-методичної конференції 24 листопада 2016 р. Київ: ДЕДУТ, 2016. С.55-57.
 61.  Cеменова С.М. Облікові регістри в перспективах стандартизації аналітичного та синтетичного обліку. Економічні перспективи підприємництва в Україні : тези доповідей Всеукраїнської інтернет-конференції 27-28 жовтня 2016 р. Ірпінь : УДФСУ, 2016. С.470-473.
 62.  Cеменова С.М., Альохіна Ю.В. Проблемні питання обліку допомоги з тимчасової втрати працездатності в Україні та світі. Актуальні проблеми сьогодення у сфері фінансів, обліку та аудиту : тези доповідей інтернет-конференції 24-25 травня 2016 р. Хмельницький : ХКТЕІ, 2016. С.305-309.
 63.  Cеменова С.М. Актуальні проблеми нормативно-правового регулювання спрощеної системи оподаткування, обліку і звітності в Україні та світі. Актуальні проблеми сьогодення у сфері фінансів, обліку та аудиту : тези доповідей інтернет-конференції 24-25 травня 2016 р. Хмельницький : ХКТЕІ, 2016. С.300-304.
 64.  Cеменова С.Н. Особенности учета денежных потоков на предприятиях морского транспорта в Украине. XI International scientific-technical conference on «Innovative Technology in marine Transportation» Azerbaijan State Marine Academy, 5- may 2016, Baki, P.30 (25)

НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ:

 • Подяка за сумлінну роботу та професійні здобутки, Державний торговельно-економічний університет, 2024 р.
 • Подяка за підтримку розвитку наукової, освітньої та інтелектуальної співпраці між Україною та Словаччиною, Східноєвропейська агенція розвитку, Європейський інститут безперервної освіти (Словаччина), 2018 р.
 • Подяка Державного університету інфраструктури та технологій МОН України за сумлінну працю, 2018 р.
 • Лист подяки Київського національного торговельно-економічного університету МОН України за відмінне навчання і активну участь у науковій та громадській діяльності, 2006 р.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ:

 • Онлайн-тренінг «Створення інклюзивного університетського клімату»,  у рамках проєкту Європейського Союзу Еразмус+ «Створення інклюзивного університетського клімату» 101084925 (Грантова угода № 101084925-CreatIUC), 90 годин (3 кредити ECTS). Травень 2023 р. ДТЕУ.
 • Курс «Цифрові інструменти Google для освіти» в рамках освітньої програми для педагогічних та науково-педагогічних працівників за дистанційною формою 03.01-15.01.2023 р., 30 акад. годин (1 кредит ECTS). Сертифікат № GDTfE-06-Б-07283 від 15.01.2023 р., ТОВ «Академія цифрового розвитку».
 • Тренінг «How to Derive a New Theory» (1,5 години). Сертифікат від 16.03.2023 р. Ukraine Global Faculty, K.FUND.
 • Тренінг «Chat GPT» (1,5 години). Сертифікат від 25.04.2023 р. Ukraine Global Faculty, K.FUND.
 • Тренінг «WORKSHOP. How to use AI» (1,5 години). Сертифікат від 05.05.2023 р. Ukraine Global Faculty, K.FUND.
 • Онлайн-тренінг «Написання грантових заявок», 30 годин (1 кредит ECTS). Сертифікат № 1/2022 від 28.12.2022 р. ДТЕУ.
 • Онлайн-тренінг «Можливості Youtube для освіти», 2 години (0,07 кредитів ECTS). Сертифікат ОТМЮО-09247 від 29.06.2022 р.
 • Навчально-методичний семінар «Корпоративна платформа організації освітнього процесу MS Teams», 4 години (0,13 кредиту ECTS). Сертифікат НМСВШПМ2022-003-71 від 20.07.2022 р.
 • Навчально-методичний семінар «Кібергігієна – базові правила безпеки в цифровому середовищі», 4 години (0,13 кредиту ECTS). Сертифікат НМСВШПМ2022-004-58 від 21.07.2022 р.
 • Участь у Форумі (IFRSForum-2022) «На шляху до Перемоги та сталого розвитку», 12.07-15.07.2022 р. 15 акад. годин. Свідоцтво № 238-ДБ від 18.07.2022 р.
 • Participant in analytical stage of International Education and Research Project "Territory of Innovations: best practices for Sustainable Development at the local level" and conducting research study "Characteristics of successful innovative companies in the world" (Institute of Strategies for Innovative Development and Knowledge Transfer, Ukraine, Italy, Estonia, 2022), Certificate № 2-21 from 17.05.2022
 • ТОВ «АДОНІС ЮГ» підвищення кваліфікації за темою «Консолідація фінансової звітності», 17.01.2022-17.02.2022 рр., 90 год., 30 кредитів ЄКТС.
 • Семінар на тему «Особливості конструювання освітніх програм на основі міжнародного досвіду і межах національного законодавства», Національний Erasmus+ офіс в Україні та Національна команда експертів з реформування вищої освіти, 2020 р.
 • Довгострокове підвищення кваліфікації на тему «Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та фінансової звітності», Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського (12СС 02070967/070028-18), 2018 р.
 • Madison International Institute & Business School, Сертифікат В2, 2018 р.
 • Міжнародний науковий семінар на тему «Account and economic aspects of the euro integration process», Східноєвропейська агенція розвитку (Словаччина), 2018 р.
 • Стажування: «Особливості ведення обліку ПДВ в конфігурації «Бухгалтерія для України, редакція 2.0» (2019 р.), «M.E.Doc» (2018 р. і 2017 р.), «1С:Підприємство 8.3» (2017 р.), «1С: Бухгалтерія для України» (2017 р.), «Парус-Підприємство 7.40» з правом викладання (2016 р.)
 • Науково-практичний тренінг «Інформаційні технології в навчальному процесі: якісна освіта», «Створення інтерактивних презентацій з використанням хмарних сервісів Prezi», «Програмно-інструментальна платформа дистанційного навчання Moodlе», «Новітні рішення автоматизації на базі хмарної платформи «jПарус», Київський національний торговельно-економічний університет МОН України, 2017 р.
 • Курси підвищення кваліфікації з програмного забезпечення «Парус-Підприємство 7.40» модуль «Бухгалтерія» з правом викладання, Компанія «ПАРУС», 2016 р.

ХОБІ: подорожі, інтелектуальні ігри, малювання.

07.02.2021
42708
3135
остання редакція 20.05.2024
41421