logo
Кафедра обліку та оподаткування
Кафедра обліку та оподаткування
logo
Кафедра обліку та оподаткування
img

ФОМІНА ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА

обліку та оподаткування

o.fomina@knute.edu.ua

доктор економічних наук, професор
завідувач кафедри обліку та оподаткування

гарант освітньо-наукової програми 3 рівня вищої освіти «Облік  і оподаткування»

Наукові профілі у міжнародних наукометричних базах даних:

 Scopus    Publons  Google Scholar       ORCID     

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ: Фундаментальні та прикладні наукові дослідження з розвитку бухгалтерського обліку

ДИСЦИПЛІНИ: «Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами», Стратегічний управлінський облік», Науковий семінар «Теорії і системи обліку та оподаткування», «Управлінський облік».

АКАДЕМІЧНА КВАЛІФІКАЦІЯ:

 • Професор кафедри обліку та оподаткування, 2019 р.
 • Доктор економічних наук за спеціальністю «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит». Тема роботи: «Управлінський облік на підприємствах торгівлі», 2016 р.
 • Доцент кафедри обліку та оподаткування, 2014 р.
 • Кандидат економічних наук за спеціальністю «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит». Тема роботи: «Облік і аудит в управлінні продажами товарів» , 2008 р.
 • ОС «магістр» за спеціальністю «Облік та аудит», Київський національний економічний університет, 2003 р.

ДОСВІД РОБОТИ:

 • Завідувач кафедри обліку та оподаткування  Київський національний торговельно-економічного університет , з 2018 р. по теперішній час
 • Професор кафедри обліку та оподаткування  Київський національний торговельно-економічного університет , з 2016-2017 р.
 • Доцент кафедри обліку та оподаткування  Київський національний торговельно-економічного університет , з 2012-2014р.
 • Старший викладач кафедри бухгалтерського обліку Київський національний торговельно-економічного університет, 2009 р.
 •  Асистент кафедри бухгалтерського обліку Київський національний торговельно-економічного університет , 2007 р.- 2008р.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ:

Монографії, підручники:

1.Управлінський облік: підруч. для студ.вищ.навч.закл./ за заг. ред. О.В. Фоміної . К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2021

2.Консолідація фінансової звітності: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / авт.:Костюченко В.М., Уманців Г.В., Фоміна О.В.– Київ : КНТЕУ, 2021

3.Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності: підруч. для студ.вищ.навч.закл./ за заг. ред. О.В. Фоміної . К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2021

5.       Fomina O., Slomchynska S., Pursky O. Investment real estate in business value management, Germany, 2019, 168 р.

6.       Scientific monograph «ASSESSMENT IN ACCOUNTING: CONCEPT AND TOOLS» The authors: Fomina O., Sopko V., Zadniprovskyi O., Kyiashko O.,  Muzychuk ,Hryhorenko O., Martyniv I., Musteca I., Moshkovska O., Manachynska Y., Lositska T., Luchyk S., Yevdoshchak V., Bai S., Hats A., Yatsyshyna K., Рiatnytska G., 2018, "Scientific Route" (Tallin, Estonia), 200.

7.       Фоміна О.В. Управлінський облік у торгівлі : монографія / О.В. Фоміна. – Київ. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. – 468 с. (Рецензія опублікована у журн.«Зовнішня торгівля». – 2016. – № 4) (24,18 д. а.).

8. Дисциплінарна матриця управлінської звітності : монографія / М.М. Бенько, О.М. Гончаренко, О.В. Фоміна та ін. ; за заг. ред. В.В. Сопко – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. – 468 с. (23,56 д. а.) (Особистий внесок: п. 1.3. «Базова концептуальна модель управлінської звітності для підприємств торгівлі» та п.1.4. «Управлінська звітність на основі стейкхолдерського підходу»)

Статті у наукових періодичних виданнях інших держав та виданнях України, які включено до міжнародних наукометричних баз      

 1. Fomina O., Zadniprovsky O., Korol S., Romashko O. (2022).Professional judgement in accounting: contents and conditions of application. Business: Theory and Practice, Vol. 23 №1, рр. 26–38. DOI https://doi.org/10.3846/btp.2022.13330
 2. Фоміна О.В., Задніпровський О.Г. Корпоративна звітність: транспонування положень директиви 2013/34/ЄС. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія: Економічні науки, 2021, № 5. С. 64-76. DOI: https://doi.org/10.31617/zt.knute.2021(118)05.
 3. Фоміна О.В., Шушакова І.К. Судова економічна експертиза з питань трансферного ціноутворення. Економіка України. 2021. №10. С.52-66
 4. Semenova S., Fomina О.,  Moshkovska О. (2021). Accounting for innovations in value management of companies in the context of globalization. «Globalization and its Socio-Economic Consequences», SHS Web of Conferences, EDP Sciences, Zilina, Slovak Republic, vol. 92; 02057. Published online: 13 January 2021. DOI: https://doi.org/10.1051/shsconf/20219202057. (Web of Science)
 5. Фоміна О.В., Августова О.О., Шушакова І.К. Оцінка вартості нематеріальних активів. Бізнес Інформ. 2021. № 4 c.154-160
 6.  Фоміна О.В., Сопко В.В., Августова О.О. Управління платоспроможністю підприємства, Ефективна економіка,  2020.- №6
 7.  Fomina O. Managing the agricultural enterprises' valuation: Actuarial approach / Fomina, O., Moshkovska, O., Luchyk, S., Manachynska, Y., Kuzub, M.. // Problems and Perspectives in Management,. – 2020. - № 18. -, Issue № 1- P. 289– 301 (Scopus).
 8. Pursky Oleg, Kharchenko Oleksander, Fomina Olena, Holovina  Daria. (2019). Model for Consumers Priorities Detection in E-trade Based on Classifying a Client’s Personal and Consumer Profile / Proceedings of the 6th International Conference on Strategies, Models and Technologies of Economic Systems Management (SMTESM 2019) // Atlantis Press, Series: Advances in Economics, Business and Management Research, volume 95. – Р. 48-52 (https://doi.org/10.2991/smtesm-19.2019.11) (Web of Science)
 9. Fomina O. Current aspects of the cryptocurrency recognition in Ukraine/ Fomina O., Moshkovska O., Avhustova O., Romashko O., Holovina D. //Banks and Bank Systems,. – 2019. - № 14 . -, Issue № 2- P. 203– 213(Scopus).
 10. Fomina O. Methodological approaches to investment property valuation / Fomina O.,Moshkovska O., Prokopova O., Nikolenko N., Slomchynska S. // Investment Management and Financial Innovations. – 2018. - № 4 (15). - P. 367 – 381  (Scopus).
 11. Фоміна О.В. Сучасні тенденції розвитку обліку витрат. Бізнес Інформ. – 2019. – № 2. – С. 294–300. (Index Copernicus)
 12. Фоміна О.В., Августова О.О. Облік логістичних витрат для цілей управління / О.О. Августова // Бізнес Інформ. – 2019. – № 4. – С. 294–300.
 13.   Фоміна О.В. Технологічні інновації на страховому ринку / С.В. Волосович, О.В. Фоміна // Вісник КНТЕУ. – 2018. - № 5. [Електронний ресурс]. – Режим   доступу:http://visnik.knteu.kiev.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=2327&cati d=241&lang=uk
 14. Фоміна О.В. Облік інвестиційної нерухомості в контексті конвергенції міжнародних стандартів. / О.В. Фоміна, С.О. Сломчинська // Зовнішня торгівля. – 2018.            -           №        6.         –С.72-85.            [Електронний ресурс].          –          Режим доступу:http://zt.knteu.kiev.ua/index.php? option=com_content&view=article&id=2389&catid=252&lang=uk
 15.    Фоміна О.В. Концептуальні основи обліку венчурної діяльності / О. В. Фоміна // Інвестиції: практика та досвід. -2017. - № 24 . - С.12-16. (Index Copernicus)
 16. Фоміна О.В. Організація обліково-аналітичного забезпечення управління діяльністю підприємства / В.В. Сопко, О.М. Прокопова, О.В. Фоміна // Вчені записки Університету «КРОК». – Вип.1 (1997). – Вип.47. – К., 2017. – 147 с. – С. 134-139.
 17. Фоміна О.В. Моделювання функціональних систем управлінського обліку / О. В. Фоміна / Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: Міжнародний збірник наукових праць. - Вип. 3 (38). Ж.: 2017. – с.126-132
 18.    Мазаракі А.А. Інструментарій управлінського обліку / А.А. Мазаракі, О.В. Фоміна // Економічний часопис – ХХІ. – 2016. – № 6. – С.48-51 (0,62 д. а.). SCOPUS, Index Copernicus, Ulrich’s Periodicals Directory,(Особистий внесок: розроблено системну класифікацію та змістовну характеристику процедур інструментів та методів управлінського обліку – 0,58 д.а.).
 19.    Fomina O.V. Organization of Monitoring of Management Reporting in Knowledge – economy – society. Challenges of contemporary economies in the face of global market conditions, Book III. Edited by: Ryszard Borowiecki, Andrzej Jaki, Paweł Lula. Publishing House: Foundation of the Cracow University of Economics, Cracow, 2015. – p.459-464 (0,41 д. а.).
 20.     Фоміна О.В. Принципи управлінського обліку / О.В. Фоміна // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 9 (171). – С. 3292–397 (0,49 д.а.).SCOPUS.
 21.    Фоміна О.В. Організація управлінського обліку на підприємстві торгівлі / О.В. Фоміна // Бізнес Інформ. – 2015. – № 7. – С. 295–299 (0,55 д. а.).
 22.   Фоміна О.В. Оцінка ризиків підприємства в системі обліку / О.М. Гончаренко, О.В. Фоміна // Економічний часопис – ХХІ. – 2015. – № 3–4. – С.67–70 (0,53 д.а.). SCOPUS, Index Copernicus, Ulrich’s Periodicals  Directory,  РІНЦ.(Особистий внесок: розроблено методику оцінки впливу фінансових ризиків управлінському обліку на діяльність підприємства торгівлі – 0,49 д.а.).

Статті у наукових фахових виданнях

1.         Фоміна О.В. Управлінський облік у казначействі банку. Інфраструктура ринку. 2020. № 45. С. 33-38

2.         Фоміна О.В., Семеніхін М.В. Поняття розрахункових операцій та практика їх застосування на підприємствах електронної комерції/ О.В. Фоміна, М.В Семеніхін // Електронний фаховий науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку» – Серія – № 40. – 2020 р. –С. 462-466

3.         Фоміна О.В. Сучасні аспекти міжнародного регулювання трансфертного ціноутворення / О.В. Фоміна, М.І. Музичук // Науковй вісник Ужгородського університету. – Серія «Економіка». – № 1(53). – 2019 р. –С. 246-251

4.         Сопко В.В., Фоміна О.В. Ромашко О.М. The valuation of business in the terms of European integration (Оцінка бізнесу в умовах євроінтеграції) // Зовнішня торгівля. – 2019. – № 3

5.         Фоміна О.В. Облікове забезпечення управління розрахунками з бюджетом за ПДВ/ О. В. Фоміна // Ефективна економіка . – 2018. - № 9.  [Електронний   ресурс].          –          Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/9_2018/5.pdf

6.         Фоміна О.В. Ризики туристичної діяльності в обліку / О.М. Прокопова, В.В. Сопко, О. В. Фоміна // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. - № 9

7.         Фоміна О.В. Організація обліково-аналітичного забезпечення управління діяльністю підприємства / В.В. Сопко, О.М. Прокопова, О.В. Фоміна // Вчені записки Університету «КРОК». – Вип.1 (1997). – Вип.47. – К., 2017. – 147 с. – С. 134-139.

8.         Фоміна О.В. Розвиток функцій управлінського обліку / О.В. Фоміна // Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. – 2016. – № 6. – С. 117–123 (0,42 д.а.).

9.         Фоміна О.В. Управлінський облік доходів підприємств торгівлі: процесний підхід / О.В. Фоміна // Вісн. ЖДТУ. – 2016. – С. 32–38 (0,71 д.а.).

10.       Фоміна О.В. Системи показників управлінського обліку [Електронний ресурс] / О.В. Фоміна // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2016. – Вип. 2 (02). – С. 284–288. – Режим доступу : http://www.easterneurope- ebm.in.ua/journal/2_2016/54.pdf (0,49 д.а.).

11.       Фоміна О.В. Управлінська звітність в системі обліково-аналі-тичного забезпечення менеджменту підприємства / О.В. Фоміна // Вісн. ОНУ. імені І.І. Мечникова. – 2016. –Т. 21. – Вип. 6(48). – С. 201–205 (0,50 д.а.).

12.       Мазаракі А.А. Інституціоналізація управлінського обліку /А.А.Мазаракі, О.В. Фоміна // Вісн. Київ. нац. торг.-екон. ун-ту. – 2015. – № 5. – С. 5– 15 (0,60 д.а.). РІНЦ, Index Copernicus. (Особистий внесок: розроблено теоретико- методологічні основи дослідження інституційної сутності управлінського обліку – 0,58 д.а.).

13.       Фоміна О.В. Управлінський облік за теорією обмежень [Електронний ресурс] / О.В. Фоміна // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – № 3. С. 920–925. – Режим доступу : http://global-national.in.ua/archive/3-2015/187.pdf (0,56 д. а.).Фоміна О.В. Моніторинг управлінської звітності як складова контрольного процесу підприємства / О.В. Фоміна // Наук. вісн. Міжнар. гуманітарного ун-ту. – 2015. – Вип.11. – С. 293–296 (0,46 д.а.).

14.       Фоміна О.В. Концепція методу управлінського обліку [Електронний ресурс] / О.В. Фоміна // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – № 8.С.1187–1190. – Режим доступу : http://www.global-national.in.ua/archive/8- 2015/249.pdf (0,48 д.а.).

НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ:

 • Лист подяки Деснянської районної Державної Адміністрації, 2017 р.
 • Почесна грамота КНТЕУ, 2010 р.
 • Лист подяки КНТЕУ, 2009 р.
 • Лист подяки Міністерства освіти і науки України, 2021 р.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ:

 • Міжнародна аудиторська компанія «БДО» (2019 р.)
 • Вища школа бізнесу – Національний університет Луїса, м. Новий Сонч, Польща (WK/4858, 2018р)
 • Сертифікат занання англійської мови ( рівень В2)
 • Сертифікати: спеціаліст «Master Бухгалтерія» та «1С «Бухгалтерія для України» (2018р.), «Парус» (2017 р.), «Medoc» (2014 р.), «Інтальов» (2007 р).

ДОДАТКОВІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ:

Член Федерації професійних бухгалтерів та аудиторів України (з 2016 р.)

ХОБІ: подорожі, мистецтво

07.02.2021
42708
1527
остання редакція 22.02.2022
42708