logo
Кафедра фінансового аналізу та аудиту
Кафедра фінансового аналізу та аудиту
logo
Кафедра фінансового аналізу та аудиту
img

Наукова робота

фінансового аналізу та аудиту

СТОРІНКА КАФЕДРИ В GOOGLE SCHOLAR

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ КАДРИ

ХАРАКТЕРИСТИКА КАФЕДРАЛЬНИХ (ІНІЦІАТИВНИХ) НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА, ЯКА ВИКОНУВАЛИСЬ ЗА РАХУНОК КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ АБО/ТА ЗА КОШТИ З ІНШИХ ДЖЕРЕЛ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

НАУКОВІ ЗАХОДИ ОРГАНІЗОВАНІ ТА ПРОВЕДЕНІ КАФЕДРОЮ В 2020 р.

ПІДГОТОВКА ДИСЕРТАЦІЙ ВИКЛАДАЧАМИ ТА АСПІРАНТАМИ

ВІДОМОСТІ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ ТА ІННОВАЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ, МОЛОДИХ УЧЕНИХ

2020

 1. НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ КАДРИ

Станом на 18.09.2020 року науково-педагогічний склад кафедри нараховує 13 викладачів.

100% науково-педагогічних працівників кафедри мають науковий ступінь: 3 доктора економічних наук (23,1%) і 10 кандидатів економічних наук 76,9%). 10 викладчів мають вчене звання, в тому числі 2 професори (20 %) і 8 доцентів (80 %).

Стаж науково-педагогічної роботи 9 викладачів перевищує 10 років.

Протягом 2020 р. викладачі та аспіранти кафедри фінансового аналізу та аудиту активно здійснювали науково-дослідну роботу. Зокрема, підготовку кафедральних науково-дослідних робіт, опублікування наукових статей у вітчизняних та зарубіжних наукових виданнях, у виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз даних, підготовку дисертацій, брали участь у міжнародних та вітчизняних науково-методичних та науково-практичних конференціях.

Завідувач кафедри д.е.н. професор Назарова К.О. є Відмінником освіти України, членом науково-методичної ради Рахункової палати України, членом спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій Д 26.055.01, членом редколегії наукового журналу «International relations review» (Польща), учасником Спілки аудиторів України. Експертом Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Колектив кафедри має у своєму складі відомого вченого доктора економічних наук, професора, члена-кореспондента Національної академії наук України, Героя України Симоненко В.К. Валентин Костянтинович має великий досвід практичної роботи у вищих органах державного управління (Голова Рахункової палати України 1996-2011 рр.). Напрями його досліджень обумовили створення на кафедрі наукової школи, важливою функцією якої є підготовка наукових кадрів шляхом залучення молоді до наукових досліджень.

У реалізації кадрової політики кафедра спрямовує свою роботу на укомплектування викладачами високого кваліфікаційного рівня, підвищення частки викладачів із науковими ступенями і званнями. Головним резервом є підготовка через аспірантуру та докторантуру.

Доцент Барабаш Н.С. є Вченим секретарем спеціалізованої вченої ради Д 26.055.01 (з економічних наук). На кафедрі працює аспірантура (5 аспірантів).

Науково-дослідна робота кафедри спрямована на розвиток методології аналізу, контролю та аудиту діяльності суб’єктів підприємницької діяльності та бюджетних установ і організацій. Основним критерієм наукового зростання членів кафедри є участь у наукових дослідженнях, яка оцінюється за обсягами і якістю одержаних результатів та термінами виконання окремих завдань відповідно до індивідуальних планів викладачів.

Результати досліджень оприлюднені на науково-практичних конференціях та знайшли відображення у публікаціях, здійснених професорсько-викладацьким складом кафедри протягом звітного періоду. У звітному році всі викладачі кафедри мали публікації за результатами досліджень, у тому числі у наукових періодичних виданнях інших держав та у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз. Наукові та науково-методичні праці, опубліковані кафедрою у 2020 р., сприяли суттєвому поліпшенню науково-методичного забезпечення навчального процесу.

Викладачі кафедри приймають активну участь в діяльності громадських організацій і об’єднань. Завідувач кафедри Назарова К.О., професор Гордополов В.Ю., доценти: Комірна О.В., Міняйло В.П., Копотієнко Т.Ю., Нежива М.О., Гоцуляк В.Д. є учасниками Спілки аудиторів України.

Доцент кафедри Романенко О.А. входить до Ради молодих вчених при МОН України. Доцент кафедри Заремба О.О. є фінансовим директором і співвласником «Midland Development Ukraine». Доцент Роздобудько В.В. є сертифікованим аудитором та учасником Спілки аудиторів України.

Колектив кафедри здійснює постійну науково-методичну допомогу працівникам контролюючих органів та аудиторських фірм. Формами цієї роботи є лекції, надання консультацій, виконання окремих досліджень та аналітичних розрахунків.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА КАФЕДРАЛЬНИХ (ІНІЦІАТИВНИХ) НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

1. НДР «Аналітичне забезпечення управління бізнес-процесами суб’єктів господарювання» (Керівник: к.е.н. доцент Барабаш Н.С. )

2. НДР «Превентивний аудит в сучасному бізнес-середовищі» (Керівник: к.е.н. доцент Комірна О.В.)

3. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА, ЯКА ВИКОНУВАЛИСЬ ЗА РАХУНОК КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ АБО/ТА ЗА КОШТИ З ІНШИХ ДЖЕРЕЛ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

НДР «Праксеологія аналізу та аудиту в системі економічної безпеки України» № 671/20 (номер державної реєстрації 0119U100623) Керівник: д.е.н., професор, Симоненко В.К.

 • Захищено дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук;
 • опубліковано 17 наукових статтей: 9 у наукових фахових виданнях, 14 у виданнях, що індексуються у міжнародних наукометричних базах даних, в т.ч. 6 в журналах, що індексуються БД Scopus, Web of Science;
 • результати дослідження апробовано на 28 науково-практичних конференціях міжнародного та всеукраїнського рівня

4. НАУКОВІ ЗАХОДИ ОРГАНІЗОВАНІ ТА ПРОВЕДЕНІ КАФЕДРОЮ В 2020 Р.

 • Презентація кваліфікаційної програми «Association of Chartered Certified Accountants (АССА)» (19 лютого 2020 року).
 • Презентація кваліфікаційної програми Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) (21 лютого 2020 року).
 • У щорічній факультетській конференції «Наукові дослідження студентської молоді» (7-8 квітня), кафедра представила 5 секцій з напряму аналізу, контролю, моніторингу та аудиту. В засіданні секцій взяли участь 54 студенти ( 20 студентів отримати дипломи за 1, 2, 3 місця).
 • 11 червня у форматі Zoom конференції  відбувся студентський круглий стіл «Облік, аналіз та аудит в інформаційному суспільстві» на якому було обговорення новітніх тенденції, проблематики та перспектив розвитку вітчизняної системи обліку, аналізу та аудиту у інформаційному суспільстві. В дискусії взяли участь студенти спеціальностей «Фінансовий контроль та аудит», «Облік та оподаткування», студенти Київського державного коледжу туризму та готельного господарства, викладачі кафедри.

5. ПІДГОТОВКА ДИСЕРТАЦІЙ ВИКЛАДАЧАМИ ТА АСПІРАНТАМИ

Денна форма навчання

 1. Пащук Ярослав Миколайович (вступ до аспірантури – 2018 р.) тема дисертації: «Аудит ефективності діяльності державного підприємства», Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Симоненко В.К. Завершено перший розділ дисертації
 1. Федоренко Олександра Петрівна (вступ до аспірантури – 2019 р.). Тема дисертації: «Аудит ефективності діяльності мережевих ритейлерів». Науковий керівник: завідувач кафедри фінансового аналізу та аудиту, доктор економічних наук, професор Назарова К.О. Завершено перший розділ дисертації, опубліковано наукову статтю та тези доповіді.

Заочна (вечірня) форма навчання

 1. Тичук Тетяна Олександрівна, тема дисертації: «Оцінка об’єктів бухгалтерського обліку». Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Симоненко В.К. (дисертацію захищено в липні 2020 року)
 2. Ус Алла Олексіївна (вступ до аспірантури – 2018 р.). Тема дисертації: «Аналіз та аудит розвитку торговельної мережі». Науковий керівник: завідувач кафедри фінансового аналізу та аудиту, доктор економічних наук, професор Назарова К.О. Завершено перший розділ дисертації (обговорено на засіданні кафедри), опубліковано наукову статтю.
 3. Мойсеєнко Олеся Миколаївна (вступ до аспірантури – 2019 р.). Тема дисертації: «Облік та аудит на підприємствах в умовах диджиталізації». Науковий керівник: завідувач кафедри фінансового аналізу та аудиту, доктор економічних наук, професор Назарова К.О. Завершено перший розділ дисертації, опубліковано наукову статтю та тези доповіді.

6. ВІДОМОСТІ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ ТА ІННОВАЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ, МОЛОДИХ УЧЕНИХ

Викладачі кафедри приймали участь в організації та проведенні щорічній факультетській конференції «Наукові дослідження студентської молоді» (7-8 квітня 2020 р.), кафедра представила 5 секцій з напряму аналізу, контролю, моніторингу та аудиту. В засіданні секцій взяли участь 54 студенти.

Кафедрою організовано та проведено внутрішньовузівські студентські олімпіади з дисциплін: «Економічний аналіз», «Аудит», «Аналіз господарської діяльності».

Переможці першого туру олімпіад: Куляша О.,Олексюк О., Гриценко Ю. подали заявки на участь у Всеукраїнських студентських олімпіадах: «Облік і оподаткування» (НУБІП) та «Організація та методика аудиту» (Миколаївський національний аграрний університет). Проведення другого туру з причин карантину перенесено на жовтень 2020 року.

Студенти Звягінцев Д. (4 курс бакалаврату спеціальність «Державний фінансовий контроль») та Петрина І. (2курс магістратури спеціальність «Фінансовий аналіз та аудит») взяли участь в Всеукраїнському конкурсі наукових студентських робіт зі спеціальності «Облік і оподаткування».

Протягом року функціонує науковий студентський гурток «Аудиторський клуб», керівник проф. Назарова К.О. Студенти кафедри беруть участь в конференціях поза межами університету. Загалом взято участь у 23 конференціях (6 закордонних - Швеція, Канада Іспанія, Норвегія, Великобританія, Японія) за результатами яких було опубліковано 46 статей та тез доповідей.

Список наукових заходів, в яких брали участь студенти у 2019-2020 н.р.:

 1. Х Міжнародна науково-практична молодіжна інтернет-конференція (у заочній формі) "Стратегія розвитку сільського господарства та сільських територій" 10 жовтня 2019 р., Національна академія аграрних наук України Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки"Київська міська профспілка працівників АПК.
 2. Міжнародна науково-практична конференція «Економіка, облік, фінанси та право: аналіз тенденцій та перспектив розвитку» (м. Полтава, 24 жовтня 2019 р.).
 3. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція студентів, аспірантів і молодих вчених «Інноваційний розвиток та безпека підприємств в умовах неоіндустріального суспільства». – Луцьк, 31 жовтня 2019.
 4. V Міжнародна науково-практична конференція «Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку». – Чернігів, 27 листопада 2019.
 5. III International Scientific and Practical Conference «Perspectives of world science and education». – Osaka, 27-29 November 2019.
 6. XІ Міжнародна науково-практична конференція молодих учених, аспірантів, здобувачів і студентів «Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу і контролю в умовах глобалізації економіки». – Луцьк, 7 грудня 2019.
 7. Міжнародна науково-практична конференція для студентів, аспірантів та молодих учених Становлення нової економіки в сучасних умовах: особливості, напрями та пріоритети (м. Київ, 29 лютого 2020 р.).
 8. Всеукраїнська науково-практична конференція Менеджмент, фінанси та аудит: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку (м. Одеса, 14 березня 2020 р.).
 9. Всеукраїнська науково-практична конференція  «Сучасна наука та інтелектуальний капітал у системі факторів трансформації економіки» (м. Київ, 14 березня 2020 р.).
 10. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція Сорок п'яті економіко-правові дискусії (м. Львів, 24 березня 2020 р.).
 11. VІ Міжнародна науково-практична конференція «Наука, освіта, суспільство: інструменти і механізми сучасного інноваційного розвитку» (м. Київ, 27–28 березня 2020 р.).
 12. Міжнародна наукова конференція «Традиційні та інноваційні підходи до наукових досліджень», (м.Луцьк, 10.04.2020).
 13. Міжнародна науково-практична конференція «Облік, аналіз і контроль в стратегії розвитку економіки України» (25 квітня 2020 р, КНТЕУ).
 14. VIII Міжнародна науково-практична конференція «SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS OF MODERN SOCIETY» 1-3 квітня 2020 року, Ліверпуль, Великобританія .
 15. X Міжнароднанауково-практична інтернет-конференція «СУЧАСНИЙ РУХ НАУКИ» (2-3 квітня 2020 року,  м. Дніпро).
 16. . ХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. «Розвиток бухгалтерського обліку, аудиту, фінансів та оподаткування в аграрному секторі економіки: тенденції та перспективи сучасного етапу»  (16 квітня 2020 р., м. Київ).
 17. Міжнародна наукова інтернет-конференція "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (м. Тернопіль, 12 травня 2020 р.).
 18. Collection of materials International Scientific and Practical Conference «Actual problems of accounting and audit in nowadays». – Kiev, April 16, 2020
 19. Міжнародної науково-практичної конференції  «The 2nd International scientific and practical conference ― Modern science: problems and innovations‖ (May 3-5, 2020) SSPG Publish, Stockholm, Sweden.
 20. VIII Международная научно-практическая конференция “SCIENCE, SOCIETY, EDUCATION: TOPICAL ISSUES AND DEVELOPMENT PROSPECTS”, 5-7 июля 2020 года Харьков.
 21. XII international scientific and practical conference. Edmonton, Canada
 22. Eurasian scientific congress. Abstracts of the 5th International scientific and practical conference. Barca Academy Publishing. Barcelona, Spain. 2020.
 23. Problems of implementation of science into practice. Abstracts of XIII international scientific and practical conference. Oslo, Norway 2020.

Протягом навчального року було опубліковано 72 статті у збірнику наукових статей студентів «Наукові дослідження студентської молоді: фінансовий аналіз, контроль та аудит» КНТЕУ.

2019

1,НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ КАДРИ

        

Станом на 18 листопада 2019 року науково-педагогічний склад кафедри нараховує 15 викладачів, всі викладачі мають науковий ступінь, 10 вчене звання, в тому числі 2 професори (13,3%) і 8 доцентів (53,3%). Частка викладачів, що мають науковий ступінь, складає 100% науково-педагогічних працівників кафедри (26,7% докторів наук і 73,3% – кандидатів наук). 

Стаж науково-педагогічної роботи 10 викладачів перевищує 10 років.

Колектив кафедри має у своєму складі відомого вченого доктора економічних наук, професора, Героя України Симоненко В.К. Напрями його досліджень обумовили створення на кафедрі наукової школи, важливою функцією якої є підготовка наукових кадрів шляхом залучення молоді до наукових досліджень.

Завідувач кафедри Назарова К.О. є Відмінником освіти України, членом науково-методичної ради Рахункової палати України, членом спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій Д 26.055.01, членом редколегії наукового журналу «International relations review» (Польща), членом Спілки аудиторів України.

Доцент Гордополов В.Ю. в 2019 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктор економічних наук.

Доцент Барабаш Н.С. є Вченим секретарем спеціалізованої вченої ради Д 26.055.01 (з економічних наук)

На кафедрі працює аспірантура (8 аспірантів).

Науково-дослідна робота кафедри спрямована на розвиток методології аналізу та контролю діяльності суб’єктів підприємницької діяльності та бюджетних установ і організацій. Основним критерієм наукового зростання членів кафедри є участь у наукових дослідженнях, яка оцінюється за обсягами і якістю одержаних результатів та термінами виконання окремих завдань відповідно до індивідуальних планів викладачів. У звітному році всі викладачі брали участь у держбюджетній тематиці кафедри. Завдання індивідуальних планів з НДР професорсько-викладацьким складом кафедри у 2019 році виконано, результати досліджень представлено і обговорено на засіданні кафедри 18 листопада  2019 року (протокол № 5).

Результати досліджень оприлюднені на науково-практичних конференціях та знайшли відображення у публікаціях, здійснених професорсько-викладацьким складом кафедри протягом звітного періоду. У звітному році всі викладачі кафедри мали публікації за результатами досліджень, у тому числі у наукових періодичних виданнях інших держав та у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз. Наукові та науково-методичні праці, опубліковані кафедрою у 2019 році, сприяли суттєвому поліпшенню науково-методичного забезпечення навчального процесу.

Викладачі кафедри приймають активну участь в діяльності громадських організацій і об’єднань. Доцент кафедри Романенко О.А. входить до Ради молодих вчених при МОН України. Доцент кафедри Заремба О.О. є фінансовим директором і співвласником «Midland Development Ukraine». Доцент Роздобудько В.В. є сертифікованим аудитором та членом Спілки аудиторів України.

Колектив кафедри здійснює постійну науково-методичну допомогу працівникам контролюючих органів та аудиторських фірм. Формами цієї роботи є лекції, надання консультацій, виконання окремих досліджень та аналітичних розрахунків.

2,ХАРАКТЕРИСТИКА КАФЕДРАЛЬНИХ (ІНІЦІАТИВНИХ) НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

        

 • Управління аудиторським ризиком, к.е.н., доцент, Копотієнко Тетяна Юріївна, I кв. 2015 р. – IV кв. 2019 р.
 • Аналітичне забезпечення управління бізнес-процесами суб”єктів господарювання, к.е.н., доцент Барабаш Н.С., 1кв. 2018р - 4кв.2022р

3. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА, ЯКА ВИКОНУВАЛИСЬ ЗА РАХУНОК КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ АБО/ТА ЗА КОШТИ З ІНШИХ ДЖЕРЕЛ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

         

Кількісні показники створених та впроваджених розробок

 • Програма і робоча програма – 6
 • Програма – 11
 • Робоча програма – 8
 • Опорний конспект лекцій – 1
 • Практикум – 2
 • Освітньо-професійна програма «Фінансовий контроль та аудит» першого рівня вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування»
 • Освітньо-професійна програма «Фінансовий аналіз та аудит» другого рівня вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування», ОС «магістр»
 • Інформаційний пакет Європейська кредитно-трансферна система (ЄКТС) спеціальності «Облік і оподаткування» (спеціалізації «Облік і оподаткування», «Фінансовий контроль та аудит»), освітній ступінь «бакалавр»
 • Стандарти вищої освіти КНТЕУ

3.2. Найважливіші наукові результати, отримані в результаті виконання перехідних науково-дослідних робіт

НДР: «Праксеологія аналізу та аудиту в системі економічної безпеки України» № 671/20 (номер державної реєстрації 0119U100623). Керівник роботи: д.е.н., професор, професор кафедри фінансового аналізу та аудиту Симоненко Валентин  Костянтинович

4. НАУКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

За 2019: Товариство з обмеженою відповідальністю «Ернст енд Янг», Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Капітал Груп», Товариство з обмеженою відповідальністю «КВ АЙТІ СОЛЮШН».

За попередні періоди: Рахункова палата України, Державна аудиторська служба України, Тбіліський державний університет імені Іване Джавахішвілі, Бременський університет, Інститут внутрішніх аудиторів України, Вінницький інститут економіки Тернопільського національного економічного університету, YouControl, ТОВ «Мідленд Девелопмент Україна», ТОВ «Грант Торнтон Легіс», ТОВ «АФ «Ентузіаст-Аудит», Громадська Спілка «Українська Будівельна Спільнота», ТОВ «Азов Трайд Компани Лимитед», ТОВ «ОЛАМ Україна», ТОВ «Консалтингова компанія «Голден Траст», ТОВ «Бейкер Тіллі Україна», Russell Bedford RCG, ТОВ «Консалтингова компанія «Голден Траст», ТОВ «АФ «Київська Аудиторська Служба», ПП «Аудиторська фірма «Альта».

5. НАУКОВІ ЗАХОДИ

 1. Загальна інформація:

12 науковців кафедри брали участь в 54 конференціях (з них очно 26, заочно 28).

12 викладачами зроблено 43 доповіді.

Опубліковано 30 тез.

 1. Перелік наукових заходів організованих та проведених кафедрою:
 • Науковий семінар для службовців Державної служби України з надзвичайних ситуацій «Внутрішній аудит: організація, методика та стандартизація», ІВК КНТЕУ (8.04.2019).
 • Відкрита лекція PwC на тему «Аудит фінансової звітності» (10.04.2019).
 • Круглий стіл на тему «Форензік: ділова розвідка та консультування з управління ризиками» (14.06.2019, за підтримки системи YouControl).
 • Круглий стіл «Аналіз та аудит в інформаційному суспільстві» (14.05.2019).
 • Відкрита лекція EY «Аудит – професія майбутнього» (19.09.2019).
 • Відкрита лекція PwC на тему «Майбутнє – за аудитом!» (20.09.2019).
 • Відкрита лекція Олендія Остапа Тарасовича (канд. екон. наук, сертифікований аудитор, Diploma of international financial reporting ACCA, партнер аудиторської фірми «Grant Thornton Ukraine») на тему «Оцінка системи внутрішнього контролю» (31.10.2019).
 • Відкрита лекція Любаренко Ігоря Миколайовича (керівник консалтингової компанії «Голден Траст», управляючий партнер з консалтингу та аудиту Paper Cloud Бухгалтерія) на тему «Синергія аудиту та консалтингу» (01.11.2019).
 • Відкрита лекція KPMG «Due Diligence. Практичні аспекти» (14.11.2019).

6. НАУКОВІ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ВИДАННЯ, ВИНАХІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Монографії: в Україні – 1

Розділів монографій: в Україні – 2

Статей у виданнях України – 14

Статей у зарубіжних виданнях – 3

Тез доповідей – 30

Інших навчально-методичні розробки – 32

Опубліковано робіт, всього: 82

7. ПІДГОТОВКА ДИСЕРТАЦІЙ ВИКЛАДАЧАМИ ТА АСПІРАНТАМИ

         

Денна форма навчання

 1. Пустова Тетяна Сергіївна Аудит ефективності фінансових інвестицій суб’єктів господарювання, д.е.н., проф. Симоненко В.К, Академічна відпустка до 24.05.2020 р.
 2. Пащук Ярослав Миколайович Аудит ефективності діяльності державного підприємства, д.е.н., проф. Симоненко В.К, Завершено перший розділ дисертації, листопад 2021 р.
 3. Федоренко Олександра Петрівна Аудит ефективності діяльності мережевих ритейлерів, д.е.н., проф. Назарова К.О. Затверджено тему дисертації, листопад 2022 р.

Заочна (вечірня) форма навчання

 1. Тичук Тетяна Олександрівна Оцінка об’єктів бухгалтерського обліку, Д.е.н., проф. Симоненко В.К., Рекомендовано до розгляду на міжкафедральному семінарі, грудень 2019 р.
 2. Шевчук Євгенія Олександрівна Аудит ділового партнерства суб’єктів туристичної мережі к.е.н., доц. Барабаш Н.С., відрахована за власним бажанням
 3. Ємець Валентина Вікторівна Аудиторська оцінка безперервності діяльності підприємств торгівлі к.е.н., доц. Барановська В.Г., відрахована за власним бажанням
 4. Ус Алла Олексіївна Аналіз та аудит розвитку торговельної мережі д.е.н., проф. Назарова К.О., Завершено перший розділ дисертації, листопад 2021 р.
 5. Мойсеєнко Олеся Миколаївна Облік та аудит на підприємствах в умовах диджиталізації, д.е.н., проф. Назарова К.О., Затверджено тему дисертації, листопад 2022 р.

Підготовка дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук

 1. Гордополов Володимир Юрійович Обліково-аналітична система управління зовнішньоекономічною діяльністю д.е.н., проф. Свірко С.В. Захищено дисертацію червень 2019

8. ВІДОМОСТІ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ ТА ІННОВАЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ, МОЛОДИХ УЧЕНИХ

Діяльність кафедри щодо залучення студентів до науково-дослідної роботи:

8.1. Студентські наукові гуртки, дискусійні клуби, інші. Кількість залучених студентів, наукові керівники (по кожному гуртку або дискусійному клубу):

 • На кафедрі функціонує науковий студентський гурток «Аудиторський клуб», керівник проф. Назарова К.О., в межах яких студенти беруть участь в науково-дослідній роботі кафедри (написання статей, тез доповідей, наукових робіт), виступають на конференціях, беруть участь в проведенні круглих столів.

8.2. Список наукових заходів, в яких брали участь студенти:

 • Відкрита лекція PwC на тему «Аудит фінансової звітності» (Київ, 10.04.2019).
 • Круглий стіл на тему «Форензік: ділова розвідка та консультування з управління ризиками» (Київ, 14.06.2019, за підтримки системи YouControl).
 • Круглий стіл «Аналіз та аудит в інформаційному суспільстві» (Київ, 14.05.2019).
 • Відкрита лекція EY «Аудит – професія майбутнього» (Київ, 19.09.2019).
 • Відкрита лекція PwC на тему «Майбутнє – за аудитом!» (Київ, 20.09.2019).
 • Відкрита лекція Олендія Остапа Тарасовича (канд. екон. наук, сертифікований аудитор, Diploma of international financial reporting ACCA, партнер аудиторської фірми «Grant Thornton Ukraine») на тему «Оцінка системи внутрішнього контролю» (Київ, 31.10.2019).
 • Відкрита лекція Любаренко Ігоря Миколайовича (керівник консалтингової компанії «Голден Траст», управляючий партнер з консалтингу та аудиту Paper Cloud Бухгалтерія) на тему «Синергія аудиту та консалтингу» (Київ, 01.11.2019).
 • Відкрита лекція KPMG «Due Diligence. Практичні аспекти» (Київ, 14.11.2019).
 • ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Імплементація інновацій обліково-аналітичного забезпечення сталого розвитку сучасного бізнесу» (Харків, 18.04.2019).
 • XV Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні світові тенденції розвитку інформаційних технологій, економіки і права» (Чернігів, 18.04. 2019).
 • Міжнародна науково-практична інтернет-конференція студентів, аспірантів і молодих вчених «Інноваційний розвиток та безпека підприємств в умовах неоіндустріального суспільства» (Луцьк, 3.10. 2019).
 • V Міжнародна науково-практична конференція «Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку» (Чернігів, 27.11.2019).
 • Студентська наукова конференція «Наукові дослідження студентської молоді» (Київ, 15-16.05.2019).
 • Університетська олімпіада з дисципліни «Економічний аналіз» (Київ, 20.12.2018).
 • Петрина І., Міжнародна науково-практична конференція «Економіка, фінанси, облік, менеджмент і право: актуальні питання і перспективи розвитку», Україна, м. Полтава, Центр фінансово-економічних наукових досліджень, (м. Полтава, 22.06.19).
 • Х Міжнародна науково-практична молодіжна інтернет-конференція (у заочній формі) "Стратегія розвитку сільського господарства та сільських територій, 10 жовтня 2019 р., Національна академія аграрних наук України, Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки", Київська міська профспілка працівників АПК, (Київ, травень 2019).
 • conférence scientifique et pratique internationale «la science et la technologie à l'ère de la société de l'information» volume (1,3 mars 2019)
 • блакитний океан»: необхідність чи привілеї?»   edinburgh , scotland, uk with proceedings of the international scientific and practical conference «scientific discoveries: projects, strategies and development»  (25 october 2019)
 • Щорічна факультетська студентська конференція «Наукові дослідження студентської молоді», КНТЕУ, (Київ, 8-9.04.2019).
 • Відкрита лекція аудиторської компанії EY на тему «практика проведення аудитів в міжнародних компаніях», КНТЕУ, (Київ,31.10.2019).
 • Відкрита лекція на тему «Аудит оподаткування ПДФО» (Київ, 22.10.2019).
 • Круглий стіл на тему «Формування принципів, методів і механізмів державного управління» (Київ, 13.02.2019)
 • Круглий стіл Економіка в  інформаційному суспільстві» (Київ, 15.04.2019).
 • Міжнародна науково-практична конференція «Економіка, фінанси, облік та право: стратегічні пріорітети  розвитку в умовах глобалізації» (20 квітня 2019р.)
 • Міжнародна науково-практична конференція «Економіка, фінанси, облік та право: стратегічні пріорітети  розвитку в умовах глобалізації» (20 квітня 2019р.)
 • Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Світ економічної науки. Випуск 12»,  м.Тернопіль, (19 березня 2019р.)
 • Міжнародна науково-практична конференція «Економіка, фінанси, облік та право: стратегічні пріорітети  розвитку в умовах глобалізації», (20 квітня 2019р.)
 • Міжнародна інтернет-конференція «Новини сучасної науки». (Червень 2019р.)

8.3. Кількість опублікованих студентами одноосібних статей; тез доповідей.

 • статті – 84
 • тези доповідей – 28

2018 рік

1. НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ КАДРИ

Станом на 20 листопада 2018 року науково-педагогічний склад кафедри нараховує 13 викладачів, всі викладачі мають науковий ступінь, 9 вчене звання, в тому числі 1 професор (7,7%) і 8 доцентів (53,8%). Частка викладачів, що мають науковий ступінь, складає 100% науково-педагогічних працівників кафедри (15,4% докторів наук і 84,6% – кандидатів наук). 

Стаж науково-педагогічної роботи 8  викладачів перевищує 10 років.

Колектив кафедри має у своєму складі відомого вченого доктора економічних наук, професора, Героя України Симоненко В.К. Напрями його досліджень обумовили створення на кафедрі наукової школи, важливою функцією якої є підготовка наукових кадрів шляхом залучення молоді до наукових досліджень.

Завідувач кафедри Назарова К.О. є Відмінником освіти України, членом науково-методичної ради Рахункової палати України, членом спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій Д 26.055.01, членом редколегії наукового журналу «International relations review» (Польща).

На кафедрі успішно працює аспірантура (11 аспірантів). В 2018 році було захищено 5 дисертацій.

Науково-дослідна робота кафедри спрямована на розвиток методології аналізу та контролю діяльності суб’єктів підприємницької діяльності та бюджетних установ і організацій. Основним критерієм наукового зростання членів кафедри є участь у наукових дослідженнях, яка оцінюється за обсягами і якістю одержаних результатів та термінами виконання окремих завдань відповідно до індивідуальних планів викладачів. У звітному році всі викладачі брали участь у держбюджетній тематиці кафедри. Завдання індивідуальних планів з НДР професорсько-викладацьким складом кафедри у 2018 році виконано, результати досліджень представлено і обговорено на засіданні кафедри 20 листопада  2018 року (протокол №7 ).

Результати досліджень оприлюднені на науково-практичних конференціях та знайшли відображення у публікаціях, здійснених професорсько-викладацьким складом кафедри протягом звітного періоду. У звітному році всі викладачі кафедри мали публікації за результатами досліджень, у тому числі у наукових періодичних виданнях інших держав та у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз. Наукові та науково-методичні праці, опубліковані кафедрою у 2018 році, сприяли суттєвому поліпшенню науково-методичного забезпечення навчального процесу.

Викладачі кафедри приймають активну участь в діяльності громадських організацій і об’єднань. Доцент кафедри Романенко О.А. входить до Ради молодих вчених при МОН України. Доцент Несходовський І.С. є постійним учасником робочих груп при Міністерстві фінансів та Міністерстві економічного розвитку та торгівлі з реформування податкової системи та дерегулювання підприємницької діяльності, є автором відповідних законопроектів. Доцент кафедри Заремба О.О. є фінансовим директором і співвласником «Midland Development Ukraine».

Колектив кафедри здійснює постійну науково-методичну допомогу працівникам контролюючих органів та аудиторських фірм. Формами цієї роботи є лекції, надання консультацій, виконання окремих досліджень та аналітичних розрахунків.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА КАФЕДРАЛЬНИХ (ІНІЦІАТИВНИХ) НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

 • Превентивний економічний аналіз діяльності підприємства: організація і методологія 0114U000313, к.е.н., доцент Гордополов В.Ю., 1кв. 2014 р. -4кв. 2018 р.
 • Управління аудиторським ризиком, Керівник: Копотієнко Т.Ю., к.е.н., доцент кафедри, Термін виконання: 1 кв. 2015 р. - 4 кв. 2019 р.
 • Аналітичне забезпечення управління бізнес-процесами суб`єктів господарювання, к.е.н., доцент Барабаш Н.С., 1кв. 2018р -4кв.2022р.

3. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА, ЯКА ВИКОНУВАЛИСЬ ЗА РАХУНОК КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ АБО/ТА ЗА КОШТИ З ІНШИХ ДЖЕРЕЛ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

         

Кількісні показники створених та впроваджених розробок

 • Програма і робоча програма - 16
 • Програма - 4
 • Опорний конспект лекцій -3
 • Практикум - 5
 • Методичні рекомендації для самостійної роботи - 1
 • Методичні рекомендації по написання курсових робіт - 1
 • Збірник тестових завдань - 1
 • Робоча програма кваліфікаційного екзамену - 1
 • Освітньо-професійна програма «Фінансовий контроль та аудит» першого рівня вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування», ОС «бакалавр» - 1
 • Стандарти вищої освіти КНТЕУ, ОС «бакалавр» - 1

4. НАУКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

За 2018: ТОВ «Бейкер Тіллі Україна», Russell Bedford RCG, ТОВ «Консалтингова компанія «Голден Траст», ТОВ «АФ « Київська Аудиторська Служба», ПП «Аудиторська фірма «Альта», ТОВ «КВ АЙТІ СОЛЮШН», Рахункова палата України, YouControl.

За попередні періоди: Державна аудиторська служба України, Тбіліський державний університет імені Іване Джавахішвілі, Бременський університет, Інститут внутрішніх аудиторів України, Вінницький інститут економіки Тернопільського національного економічного університету, ТОВ «Мідленд Девелопмент Україна», ТОВ «Грант Торнтон Легіс», ТОВ «АФ «Ентузіаст-Аудит», Громадська Спілка «Українська Будівельна Спільнота», ТОВ «Азов Трайд Компани Лимитед», ТОВ «ОЛАМ Україна», ТОВ «Консалтингова компанія «Голден Траст».

        

5. НАУКОВІ ЗАХОДИ

 1. Загальна інформація:

13 науковців кафедри брали участь в 96 конференцій (з них очно 84, заочно 12).

7 викладачами зроблено 68 доповідей.

Опубліковано 28 тез.

5.3. Перелік наукових заходів організованих та проведених кафедрою:

 • Всеукраїнський круглий стіл «Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу, аудиту та оподаткування в Україні» (КНТЕУ, 19.04.18);
 • Майстер-клас «Бізнес майбутнього» (лектор: О.А. Сугоняко) (КНТЕУ, 25.10.2017);
 • Круглий стіл «Бухгалтерський облік, аналізу та аудиту: стан, проблеми та перспективи розвитку» (КНТЕУ, 06.12.17);
 • Загальноуніверситетська олімпіада з дисципліни «Економічний аналіз», (КНТЕУ, 20 грудень 2017 р.);
 • Конкурс економічного есе «Молодь і економіка» (КНТЕУ, 28.03.2018);
 • Відкрита лекція представниками ТОВ «КВ АЙТІ СОЛЮШН» на тему «ІТ інновації в аудиті», програмний модуль CaseWare (КНТЕУ, 14.03.2018);
 • Студентська наукова конференція «Наукові дослідження студентської молоді» (КНТЕУ, 15-16 травня 2018);
 • Науково-практична екскурсія на підприємство Russell Bedford RCG для студентів та викладачів (м. Київ, Russell Bedford RCG, 06.06.2018);
 • Відкрита лекція PwC «Сучасні ІТ технології в аналізі бізнесу компаній» (КНТЕУ, 14.09.2018);
 • Відкрита лекція Ernst&Young Global Limited «Аудит – професія майбутнього» (КНТЕУ, 10.10.2018);
 • Відкрита лекція PwC «Податкове консультування від А до Я» (КНТЕУ, 22.10.2018);
 • Відкрита лекція Ганни Гопко «Ефективність реформ та державних програм» (КНТЕУ, 26.10.2018).

6. НАУКОВІ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ВИДАННЯ, ВИНАХІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

6.1. Загальна кількість наукових та навчально-методичних робіт, опублікованих викладачами кафедри у звітному році:

Розділів монографій: в Україні – 1, за кордоном – 4, з них офіційними мовами Євросоюзу - 4

Статей у виданнях України - 24

Статей у зарубіжних виданнях - 4

Тез доповідей - 28

Інших навчально-методичні розробки - 34

Опубліковано робіт, всього: 95

7. ПІДГОТОВКА ДИСЕРТАЦІЙ ВИКЛАДАЧАМИ ТА АСПІРАНТАМИ

         Підготовка  дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук

Денна форма навчання

 • Пустова Тетяна СергіївнаАудит ефективності фінансових інвестицій суб’єктів господарювання, д.е.н., проф. Симоненко В.К, Академічна відпустка до 24.05.2020 р.
 • Мисюк Вікторія Олександрівна Облік і аналіз витрат на маркетингові комунікації підприємств, д.е.н., доц. Назарова К.О., Дисертаційна робота рекомендована до розгляду на спец. вченій раді, листопад 2018 р.
 • Ріпа Тетяна Вікторівна Аналіз та аудит конкурентоспроможності підприємств торгівлі, К.е.н., доц. Барабаш Н.С. , Дисертацію захищено, листопад 2018р.
 • Пащук Ярослав Миколайович Аудит ефективності діяльності державного підприємства, д.е.н., проф. Симоненко В.К, Затверджено тему дисертації, листопад 2021 р.

Заочна (вечірня) форма навчання

 • Тичук Тетяна Олександрівна Оцінка об’єктів бухгалтерського обліку, Д.е.н., проф. Симоненко В.К., Відпустка по догляду за дитиною до 16.08.2019 р.
 • Чернявська Марина Казимирівна Аналіз і контроль фінансування інноваційної діяльності підприємств, Д.е.н., проф. Симоненко В.К.,  Дисертацію захищено березень 2018 р.
 • Копчикова Інна Вікторівна Облік і контроль товарних втрат торговельних мереж Д.е.н., доц. Назарова К.О.  Дисертацію захищено травень 2018 р.
 • Шевчук Євгенія Олександрівна Аудит ділового партнерства суб’єктів туристичної мережі К.е.н., доц. Барабаш Н.С. листопад 2019 р.
 • Ємець Валентина Вікторівна Аудиторська оцінка безперервності діяльності підприємств торгівлі К.е.н., доц. Барановська В.Г. листопад 2019 р.
 • Костюк Богдан Володимирович Податковий аудит діяльності суб’єктів господарювання Д.е.н., проф. Симоненко В.К. Дисертацію захищено листопад2018 р.
 • Ус Алла Олексіївна Аналіз та аудит розвитку торговельної мережі д.е.н., доц. Назарова К.О. листопад 2021 р.

8. ВІДОМОСТІ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ ТА ІННОВАЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ, МОЛОДИХ УЧЕНИХ

8.2. Список наукових заходів, в яких брали участь студенти

 • ІІ Міжвузівська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Конкурентоспроможність підприємств в умовах трансформаційних процесів в економіці України»,  Харків, 16 листопада 2017;
 • Студентський Міжнародний форум «Торгівля та сфера послуг: світові освітні та наукові тренди», Київ: КНТЕУ, 16-17 травня 2018;
 • Всеукраїнська наукова інтернет-конференція «Конкуренція та конкурентна політика України очима професіоналів та молоді», Київ: Антимонопольний комітет України, 08 червня 2018;
 • Студентська наукова конференція «Наукові дослідження студентської молоді», Київ: КНТЕУ, 15-16 травня 2018;
 • Університетська олімпіада з дисципліни «Економічний аналіз», Київ: КНТЕУ, 20 грудня 2017;
 • Студентський Круглий стіл «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: стан, проблеми та перспективи розвитку», КНТЕУ, 6 грудня 2017 р.;
 • Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузі знань «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит», Національної академії статистики, обліку та аудиту 23 лютого 2018 року.;
 • Конкурс економічного есе «Як економіка впливає на поведінку людей», КНТЕУ, 22-27 березня 2018 р.;
 • Всеукраїнська студентська олімпіада зі спеціальності «Облік і оподаткування», Університет ім. А. Нобеля, м. Дніпро, 18-21 квітня 2018 року.;
 • Всеукраїнська студентська олімпіада «Організація та методика аудиту», Миколаївський національний аграрний університет, 25-27 квітня 2018 р.;
 • Внутрішньоуніверситетська олімпіада з дисципліни «Фінансовий аналіз» серед студентів ОС «магістр» спец.  «Облік і оподаткування» 5 груп - 50 осіб, грудень 2017р.;
 • Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. Актуальні проблеми та перспективи розвитку України в галузі управління та адміністрування: ініціативи молоді: матеріали, 17 травня 2018 р.;
 • Університетська олімпіада з дисципліни «Аудит», Київ: КНТЕУ, 20 грудня 2017.

8.3. Кількість опублікованих студентами одноосібних статей/обсяг; тез доповідей/обсяг.

 • статті – 78 (31,34 д.а.);
 • тези доповідей – 14 (3,19 д.а.).

2017 рік

1. Науково-педагогічні кадри

Станом на 1 листопада 2017 року науково-педагогічний склад кафедри нараховує 15 викладачів, всі викладачі мають науковий ступінь, 9 вчене звання, в тому числі 1 професор (6,7%) і 8 доцентів (53,3%). Частка викладачів, що мають науковий ступінь, складає 100% науково-педагогічних працівників кафедри (13,3% докторів наук і 86,7% – кандидатів наук). 

Стаж науково-педагогічної роботи 7  викладачів перевищує 10 років.

Колектив кафедри має у своєму складі відомого вченого доктора економічних наук, професора, Героя України Симоненко В.К. Напрями його досліджень обумовили створення на кафедрі наукової школи, важливою функцією якої є підготовка наукових кадрів шляхом залучення молоді до наукових досліджень.

На кафедрі успішно працює аспірантура (10 аспірантів).

Науково-дослідна робота кафедри спрямована на розвиток методології аналізу та контролю діяльності суб’єктів підприємницької діяльності та бюджетних установ і організацій. Основним критерієм наукового зростання членів кафедри є участь у наукових дослідженнях, яка оцінюється за обсягами і якістю одержаних результатів та термінами виконання окремих завдань відповідно до індивідуальних планів викладачів. У звітному році всі викладачі брали участь у держбюджетній тематиці кафедри. Завдання індивідуальних планів з НДР професорсько-викладацьким складом кафедри у 2017 році виконано, результати досліджень представлено і обговорено на засіданні кафедри 13 листопада  2016 року (протокол №7 ).

Результати досліджень оприлюднені на науково-практичних конференціях та знайшли відображення у публікаціях, здійснених професорсько-викладацьким складом кафедри протягом звітного періоду. У звітному році всі викладачі кафедри мали публікації за результатами досліджень, у тому числі у наукових періодичних виданнях інших держав та у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз. Наукові та науково-методичні праці, опубліковані кафедрою у 2017 році, сприяли суттєвому поліпшенню науково-методичного забезпечення навчального процесу.

Викладачі кафедри приймають активну участь в діяльності громадських організацій і об’єднань. Доцент кафедри Романенко О.А. входить до Ради молодих вчених при МОН України. Доцент Несходовський І.С. є постійним учасником робочих груп при Міністерстві фінансів та Міністерстві економічного розвитку та торгівлі з реформування податкової системи та дерегулювання підприємницької діяльності, є автором відповідних законопроектів. Доцент кафедри Заремба О.О. є фінансовим директором і співвласником «Midland Development Ukraine».

Одним з важливих напрямів підвищення наукового рівня викладачів є стажування відповідно до спрямування науково-методичних досліджень.

З 12.05.2017 р. по 12.06.2017 р. в аудиторській фірмі «Ентузіаст-аудит» проходила стажування к.е.н., доц., Комірна О.В. З 12.05.2017 р. по 12.06.2017 р. в Національній академії статистики, обліку та аудиту стажування проходив к.е.н. доц. Гордополов В.Ю. За результатами стажування розроблено методичні матеріали, які запропоновані до використання у навчальному процесі.

У звітному періоді на кафедрі виконувались 12 кандидатських дисертації. Протягом звітного року на міжкафедральних семінарах було рекомендовано до захисту дві кандидатські дисертації.

Колектив кафедри здійснює постійну науково-методичну допомогу працівникам контролюючих органів та аудиторських фірм. Формами цієї роботи є лекції, надання консультацій, виконання окремих досліджень та аналітичних розрахунків.

2. Характеристика держбюджетних (кафедральних) наукових робіт, виконаних у звітному році

        

У 2017 році наукові дослідження кафедри фінансового аналізу та аудиту здійснювались за наступними тематичними спрямуваннями (табл.1):

1. Тема НДР «Контроль ризиків господарської діяльності» №0115U000249 (доц. Барабаш Н.С., доц., Барановська В.Г., асп. Копчикова І.В., асп. Патраманська Л.Ю., асп. Ємець В.В.) Відповідно до плану НДР, обґрунтовано основні підходи до визначення ризиків в контролі і аудиті; здійснено оцінювання нормативно-правової регламентації ризиків в контролі і аудиті; розкрито основні ознаки визнання ризиків; узагальнено та доповнено класифікацію ризиків підприємницької діяльності як об'єкта внутрішнього та зовнішнього аудиту; визначено вплив ефективного управління ризиками на дохідність господарської діяльності., зроблено доповіді на науково-практичних конференціях та опубліковано наукові статті і тези доповідей.

2. Тема НДР «Превентивний економічний аналіз діяльності підприємства: організація і методологія» №0114U000313 (Доц. Гордополов В.Ю. – керівник, доц. Гоцуляк В.Д., доц. Заремба О.О., доц. Катрич О.В., доц. Комірна О.В., Несходовський І.С., Романенко О.А., асист. Нежива М.О., асист. Пилипчук Н.М., асп. Чернявська М.К.). Згідно з планом НДР розроблено методологічні засади превентивного економічного аналізу діяльності підприємства, зроблено доповіді на науково-практичних конференціях, опубліковано наукові статті.

3. Тема НДР «Аудит як механізм захисту інтересів суб’єктів суспільно-економічних відносин» №0115U000250 (Доц. Катрич О.В. – керівник, доц.: Романенко О.А., Несходовський І.С., ст. викл. Копотієнко Т.Ю., асист. Нежива М.О., асист. Пилипчук Н.М.). Згідно з планом НДР Формалізовано методичні підходи щодо визначення та застосування критеріїв оцінювання забезпечення захисту інтересів суспільно-економічних відносин, ідентифікація та оцінювання методичного забезпечення аудиту в контексті реалізації інтересів користувачів інформації, зроблено доповіді на науково-практичних конференціях, опубліковано наукові статті.

4. Тема НДР «Управління аудиторським ризиком» (Доц. Катрич О.В. – керівник, ст. викл. Копотієнко Т.Ю.,  асист. Нежива М.О.). Згідно з планом НДР визначено процедури управління аудиторським ризиком, розроблено критерії оцінювання ресурсного забезпечення заходів впливу на рівень аудиторського ризику та його складових, зроблено доповіді на науково-практичних конференціях, опубліковано наукові статті.

Всі держбюджетні теми виконуються відповідно до плану НДР КНТЕУ на 2017 рік та згідно із затвердженими програмами досліджень. За індивідуальним планом досліджень здійснює НДР член-кореспондент НАН України, д.е.н., проф. Симоненко В.К

3. Науково-дослідна робота, яка виконується за договорами

1. Тема НДР «Державні пріоритети аудиту економічних відносин суб’єктів господарювання в Україні», номер державної реєстрації роботи  0115U000563 (д.е.н., доц. Назарова К.О. – керівник, виконавці: доц. Несходовський І.С., доц. Гордополов В.Ю., доц.: Гоцуляк В.Д., доц. Катрич О.В., доц. Міняйло В.П., ст. викл. Копотієнко Т.Ю., асист. Нежива М.О., асист. Пилипчук Н.М., аспір. Мисюк В.О., студент: Самойленко О.О., ФОАІС, 1м курс, 5 гр.) виконується на замовлення Міністерства освіти і науки України, на підставі Наказу МОН України від 31.10.2014 №1243 та Наказу ректора від 30.01.2015 №158 (табл. 2).

Згідно з планом НДР обґрунтовано концептуальні засади розвитку державного аудиту в Україні з метою визначення шляхів підвищення його ефективності. Сформовано перелік показників господарської діяльності на основі інформаційного інтересу за групами суб’єктів економічного інтересу. Групи залежать від інтересів споживачів бухгалтерської і фінансової звітності. Розроблено нормативно-правові аспекти концепції розвитку соціальноорієнтованого незалежного аудиту в Україні. Визначено зміст аудиторської інформації для забезпечення захисту інтересів суб'єктів економічних відносин в Україні. Розроблено пропозиції щодо удосконалення нормативно-правової регламентації захисту державних інтересів за умов синергії внутрішнього та зовнішнього аудиту. Узагальнено результати дослідження стану використання інформаційних технологій в аудиторському процесі в контексті реалізації державних пріоритетів. Систематизовано імперативи аудиту економічних відносин ССІ. Систематизовано існуючі методики оцінки аудиту інвестиційних проектів. Узагальнено основні проблеми аналітичного забезпечення аудиту економічних відносин суб’єктів господарювання. Узагальнено результати зовнішнього аудиту різних секторів національної економіки. Розроблено та систематизовано критерії оцінки аналітичного забезпечення аудиту економічних відносин суб’єктів господарювання.  Сформовано концепцію гармонізації європейського та вітчизняного досвіду аудиту ефективності. Розроблено концептуальні підходи до визначення ефективності аудиту економічних відносин суб’єктів господарювання. Розкрито особливості аудиту інвестиційних проектів в державному секторі національної економіки. Розробка пропозицій щодо удосконалення аудиту з використанням інформаційних технологій. Визначено напрями реалізації державних пріоритетів аудиту економічних відносин суб’єктів господарювання. Зроблено доповіді на науково-практичних конференціях, опубліковано наукові статті, розділи монографії.

4. Впровадження результатів наукових досліджень

Виконання плану впровадження результатів НДР в практику або навчальний процес. Наукові розробки, впроваджені у звітному році з переліком конкретної наукової продукції (рекомендації органам державної влади та місцевого самоврядування, суб’єктам господарювання; видання монографій, підручників, навчальних посібників, отримання патентів, позитивних рішень, інше) (табл. 3). Комерціалізація результатів завершених науково-дослідних робіт (табл. 3а). Створення та впровадження науково-технічної продукції (табл. 3б). Перелік об’єктів інтелектуальної власності (табл. 3в): кількість одержаних патентів, авторських свідоцтв, поданих заявок на винаходи, одержаних позитивних рішень та інших об’єктів інтелектуальної власності (автори, назви).

Результати НДР «Контроль ризиків господарської діяльності», номер державної реєстрації роботи 0115U000249 впроваджено у практичну діяльність торговельної мережі НВП ТОВ «АРГОН»  (Довідка №16/06 від 16.06.2017 р.), впроваджено у навчальний процес Вінницького торговельо-економічного інституту (Довідка №1.01.01.0147/2845 від 27.10.2017 р.), ТОВ «Торгово-виробнича фірма «Рось-К» (Довідка №04-07-17/2 від 04.07.2017 р.), ТОВ «Сільпо-Фуд» (Довідка №73 від 20.06.2017 р.), Аудиторська фірма «ТАВІ» (Довідка №19 від 18.05.2017 р.).

Результати НДР «Державні пріоритети аудиту економічних відносин суб’єктів господарювання в Україні», номер державної реєстрації роботи 0115U000563 впроваджено в методику аудиту Аудиторська фірма "Альта" (Довідка №6 від 16.06.2017 р.), Аудиторська фірма "Ентузіаст-аудит" (Довідка №18/11 від 18.06.2017 р.), Департамент інформаційного менеджменту «НОВУ УКРАЇНА» (Довідка №19 від 19.06.2017 р.).

Результати НДР «Превентивний економічний аналіз діяльності підприємства: організація і методологія», номер державної реєстрації роботи 0114U000313 впроваджені в діяльність ТОВ «Інтерфон К» (Довідка №15 від 18.05.2017 р.), Чернівецька обласна рада (Довідка №01-15/18 від. 18.04.2017 р.), ПП Ватаманюк-Ірініч М.Я. (Довідка №6 від 13.06.2017 р.), ДП «М'ясо Буковини» (Довідка №8 від 03.08.2017 р.).

За результатами виконання у НДР «Державні пріоритети аудиту економічних відносин суб’єктів господарювання в Україні, номер державної реєстрації роботи  0115U000563. (керівник – Назарова К.О.), опубліковано 2 розділи в колективній монографії:

Назарова К.О., Гордополов В.Ю., Несходовський І.С. Audit in Ukraine: state, problems and directions of development / Czech Republic Prague: Coretex CZ SE, 2017. – 320 p

Назарова К.О., Катрич О.В., Пилипчук Н.М.Investment analysis of ensuring business partnership audit/ Czech Republic Prague: Coretex CZ SE, 2017. – 320 p

5. Наукове співробітництво

  План наукового співробітництва на 2017 рік розроблено відповідно до наукового та методичного потенціалу кафедри фінансового аналізу та аудиту.

Згідно з планом і на основі договорів про науково-педагогічне співробітництво кафедра фінансового аналізу та аудиту здійснювала співробітництво з Рахунковою палатою України, Державною аудиторською службою України, Міністерством фінансів України, підприємствами м. Києва. Щорічно організуються спільні конференції, круглі столи, семінари.

Згідно з двосторонньою угодою про наукове співробітництво на базі Державної аудиторської служби в м. Києві працює філіал кафедри фінансового аналізу та аудиту. Філіал кафедри бере участь у проведенні занять, лекцій з державного фінансового контролю, надає нормативні матеріали та фактографічну інформацію студентам для виконання випускних кваліфікаційних і курсових робіт. Викладачі на базі філіалу кафедри підвищують свою кваліфікацію, у тому числі шляхом проходження стажування.

Кафедра є базовою у здійсненні співробітництва з Рахунковою палатою України. Це виражається, насамперед, у проведенні науково-методичних семінарів, підвищенні кваліфікації працівників Рахункової палати.

Тісний зв'язок кафедра підтримує з навчальними закладами України (Київським національним економічним університетом імені Вадима Гетьмана, Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, Харківським державним університетом харчування та торгівлі, Полтавським університетом економіки і торгівлі, Тернопільським національним економічним університетом, Одеським національним економічним університетом, Національною академією статистики, обліку і аудиту, Львівською комерційною академією та ін.) та іноземними навчальними закладами (Білоруським державним економічним університетом, Тбіліським державним університетом імені Іване Джавахішвілі, Бременським університетом та ін.).

Основною формою співробітництва з навчальними закладами є рецензування наукової продукції, дисертацій, авторефератів, обмін науковою інформацією, участь у конференціях, надання допомоги у впровадженні результатів НДР у практику.

Вчені кафедри є членами спеціалізованих вчених рад (проф. Симоненко В.К., доц. Назарова К.О., доц. Барабаш Н.С.). Проф. Симоненко В.К. є членом редколегії Вісника КНТЕУ. Доцент Романенко О.А. є членом Ради молодих вчених при МОН України.

Інформацію щодо наукового співробітництва наведено у табл. 4.

6. Наукові конференції, круглі столи, семінари, симпозіуми, виставки, конкурси для молодих вчених, а також лекції, майстер-класи, тренінги за участю провідних науковців та видатних фахівців-практиків

У 2017 р. науковці кафедри взяли участь у 67 науково-практичних конференціях, форумах, семінарах, круглих столах (з них у 55 взяли участь викладачі кафедри (у тому числі у 26 міжнародних і 29 всеукраїнських) на яких було зроблено 81 доповідей (в т.ч. 68 доповідь викладачами кафедри) (табл. 5).

Серед найвагоміших доповідей - доповіді д.е.н., доцента Назарової К.О., доц. Барабаш Н.С., Гордополова В.Ю., Несходовського І.С., Романенко О.А., (доповіді з питань організації та методології економічного аналізу, контролю, аудиту тощо). Активну участь в популяризації наукової діяльності кафедри брали д.е.н., доцент Назарова К.О., доценти Барабаш Н.С., Барановська В.Г., Гордополов В.Ю., Несходовський І.С., Романенко О.А., Гоцуляк В.Д., Катрич О.В., Міняйло В.П., ст. викладачі Копотієко Т.Ю.., ас. Нежива М.О.

Викладачами кафедри було ініційоване проведення 4 лекцій та 2 майстер-класів за участю вітчизняних провідних науковців, фахівців-практиків. В тому числі відкрита лекція Нобелівського лауреата з економіки Вернона Л. Сміта (табл.5б).

Викладачі кафедри пройшли міжнародне наукове стажування за програмою Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union. Проект «Поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі з Європейським Союзом: переваги та недоліки для українського суспільства»

7. Підготовка наукових та навчально-методичних робіт до видання, винахідницька діяльність

         Протягом 2017 року колективом кафедри опубліковано та передано до друку 114 наукових та науково-методичних робіт 79 наукових і 35 науково-методичних загальним обсягом 135,04 др. арк.

В тому числі у викладачів кафедри 48 наукових (загальним обсягом 35,87 др. арк.) і 35 науково-методичних (загальним обсягом 88,33 др. арк.)

Серед наукових публікацій викладачів: 2 монографії, 8 статей у фахових виданнях, 13 статей у виданнях, що входять до наукометричних баз даних, 9 наукових статей, 29 тези доповідей.  Серед науково-методичних публікацій викладачів 11 програм і робочих програм, 1 програма наукових семінарів для аспірантів, 7 практикумів та 7 опорних конспекти лекцій, 4 методичні рекомендації для самостійної роботи, 3 програми виробничої та переддипломної практики для студентів ОС «Магістр», 1 програма вступних фахових випробувань для здобуття ОС «Магістр», 1 методичні рекомендації з виконання випускних кваліфікаційних робіт. (див. табл. 7, 7а, 7б, 7в).

Серед навчально-методичної літератури переважають розробки, спрямовані на методичне забезпечення практичних занять та самостійної роботи студентів, що свідчить про усвідомлення колективом кафедри актуальних проблем входження вищих навчальних закладів України до єдиного європейського простору.

У звітному році публікації наукового, науково-методичного та навчально-методичного характеру мали всі викладачі кафедри.

Протягом звітного періоду викладачами кафедри фінансового аудиту були підготовлені матеріали для дистанційного вивчення дисциплін «Контроль публічних закупівель» (доц. Міняйло В.П.) та дисципліни «Інформаційні системи і технології фінансового контролю»  (табл.8).

Наукові та науково-методичні праці, опубліковані кафедрою у 2017 році, сприяли суттєвому поліпшенню науково-методичного забезпечення навчального процесу.

8. Підготовка дисертацій викладачами та аспірантами

Одним з основних шляхів підвищення кваліфікації кадрів кафедри є підготовка кандидатських дисертацій (табл. 10).

У звітному періоді на кафедрі виконувалось 11 кандидатських (3 аспірантки знаходились в академічній відпустці).

В звітному періоді було захищено 2 кандидатських дисертації викладачів  Копотієнко Т.Ю. та Неживої М.О.

В 2017 році 2 дисертаційні роботи аспірантів Чернявської М.К. та  Копчикової І.В. були розглянуті наміжкафедральних семінарах та рекомендовані до розгляду на засіданнях спеціалізованих вчених рад. Аспіранти денної та заочної форм навчання працюють відповідно до плану підготовки дисертацій (табл. 10).

        

9. Науково-дослідна робота студентів

Кафедрою проводиться активна робота щодо розвитку наукової творчості студентів, залучення їх до виконання науково-дослідних робіт, інших заходів, спрямованих на поглиблення теоретичних знань, набуття навичок проведення аналізу і узагальнення матеріалів, обґрунтування розробок тощо. Студенти беруть участь в конкурсах науково-дослідних і випускних кваліфікаційних робіт, в роботі науково-практичних конференціях. Складовою частиною НДРС є виконання курсових і випускної кваліфікаційної роботи, що виконуються за матеріалами досліджень, які здійснюються студентами самостійно під керівництвом викладачів кафедри. Результати досліджень використовуються для підготовки студентами доповідей на  наукових конференціях  та наукових статей.

НДРС на кафедрі фінансового аналізу та аудиту здійснюється згідно з індивідуальними планами викладачів.

Студент 1 (магістр) курсу Самойленко О.О. брав участь у дослідженні за темою «Державні пріоритети аудиту економічних відносин суб’єктів господарювання в Україні», що фінансується за кошти замовника.

Колектив кафедри постійно бере участь в організації і проведенні студентських наукових конференцій. 4-5 квітня 2017 року кафедрою фінансового аналізу та аудиту було проведено студентську наукову конференцію «Соціально-економічні перспективи України в ХХІ столітті» (відповідальна за студентську наукову роботу ст. викл. Міняйло В.П.). Для обговорення результатів НДРС з питань обліку, аудиту та аналізу кафедрою було організовано 6  секцій.  Студентами підготовлено 75 доповідей, які були оприлюднені під час роботи пленарного та секційних засідань. За активну участь у студентській науковій конференції під керівництвом викладачів кафедри 24 студенти отримали нагороди першого, другого і третього ступенів.

На кафедрі постійно працює СНДК “Контролер-аналітик” (керівник – доц. Романенко О.А.).  На засіданнях гуртка протягом звітного періоду заслуховувалися доповіді з актуальних питань аналізу, аудиту, державного та незалежного контролю. 7 березня 2017 року на засіданні клубу виступила Аліна Бакуліна, керівник групи трансфертного ціноутворення EBS з доповіддю ««Трансфертне ціноутворення (на прикладі кейсів з власної практики)». До роботи клубу залучаються представники суб’єктів господарювання, зокрема, протягом звітного періоду на засіданні клубу виступив, Олендій Остап Тарасович, кандидат економічних наук,  сертифікований аудитор (сертифікат Серії А), Diploma of international financial reporting ACCA, директор аудиторської фірми "Ентузіаст- аудит" та ін.

Студент 3 курсу ОС «бакалавр» спеціалізації «Фінансовий контроль» Сіренко Ілля прийняв участь в ІІ етапі Всеукраїнськомуго конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у галузі науки «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит», березень 2017 р., отримав диплом ІІ ступеня.

Результати НДРС випускників ФОАІС за спеціалізаціями «Державний фінансовий контроль», «Аудит державних фінансів» та «Фінансовий аналітик» прийнято до впровадження на підприємствах і в установах, які були об’єктами досліджень при підготовці випускних кваліфікаційних робіт.

За результатами магістерських досліджень 56 студентів спеціалізацій «Фінансовий контроль», “Аудиторська діяльність”, “Фінансовий аналітик” опубліковані наукові статті. 1 наукова стаття підготовлена студентом у співавторстві з викладачами кафедри.

Перспективи удосконалення НДРС колектив кафедри бачить у подальшому розвитку індивідуальної роботи зі студентами відповідно до їх наукових інтересів, що мають формуватись провідними фахівцями кафедри.


2016 рік

1. Науково-педагогічні кадри

Станом на 1 листопада 2016 року науково-педагогічний склад кафедри нараховує 15 викладачів, 13 з яких мають науковий ступінь і 10 вчене звання, в тому числі 1 професор (6,7%) і 9 доцентів (60%). Частка викладачів, що мають науковий ступінь, складає 86,7% науково-педагогічних працівників кафедри (13,4% докторів наук і 73,3% – кандидатів наук). 

Стаж науково-педагогічної роботи 7  викладачів перевищує 10 років.

Колектив кафедри має у своєму складі відомого вченого доктора економічних наук, професора, Героя України Симоненко В.К. Напрями його досліджень обумовили створення на кафедрі наукової школи, важливою функцією якої є підготовка наукових кадрів шляхом залучення молоді до наукових досліджень.

На кафедрі успішно працює аспірантура і докторантура (12 аспірантів і 1 докторант).

Науково-дослідна робота кафедри спрямована на розвиток методології аналізу та контролю діяльності суб’єктів підприємницької діяльності та бюджетних установ і організацій. Основним критерієм наукового зростання членів кафедри є участь у наукових дослідженнях, яка оцінюється за обсягами і якістю одержаних результатів та термінами виконання окремих завдань відповідно до індивідуальних планів викладачів. У звітному році всі викладачі брали участь у держбюджетній тематиці кафедри. Завдання індивідуальних планів з НДР професорсько-викладацьким складом кафедри у 2016 році виконано, результати досліджень представлено і обговорено на засіданні кафедри 16 листопада  2016 року (протокол №7 ).

Результати досліджень оприлюднені на науково-практичних конференціях та знайшли відображення у публікаціях, здійснених професорсько-викладацьким складом кафедри протягом звітного періоду. У звітному році всі викладачі кафедри мали публікації за результатами досліджень, у тому числі у наукових періодичних виданнях інших держав та у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз. Наукові та науково-методичні праці, опубліковані кафедрою у 2016 році, сприяли суттєвому поліпшенню науково-методичного забезпечення навчального процесу.

Викладачі кафедри приймають активну участь в діяльності громадських організацій і об’єднань. Доцент кафедри Романенко О.А. входить до Ради молодих вчених при МОН України. Доцент Несходовський І.С. член цільової команди з проведення податкової реформи в Україні при Національній раді реформ, а також член громадської ради при ДФС України.

Одним з важливих напрямів підвищення наукового рівня викладачів є стажування відповідно до спрямування науково-методичних досліджень.

З 27.05.2016 р. по 27.06.2016 р. в аудиторській фірмі «АЛЬТА» проходив стажування к.е.н. Несходовський І.С. З 1.11.2016 р. по 31.11.2016 р. стажування проходить к.е.н. доц. Заремба О.О. За результатами стажування заплановано підготовку методичних матеріалів, які будуть запропоновані до використання у навчальному процесі.

У період з 23.05 – 31.05. 2016 р. викладачі кафедри фінансового аудиту: проф. Бардаш С.В., доц. Барабаш Н.С., доц. Гоцуляк В.Д., доц. Назарова К.О., ст. викл. Міщенко А.О., ст. викл. Міняйло В.П., пройшли міжнародне стажування, організоване Консалтинговою компанією  Consilium Sp. z o.o. (Варшава, Польща) для вчених та професійних менеджерів з питань застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності «Нормативно-правове забезпечення та практика застосування МСФЗ в країнах Європейського Союзу», за результатами якого отримали сертифікати міжнародного зразка.

У звітному періоді на кафедрі виконувались 2 докторські і 12 кандидатських дисертації. Захищено 1 докторську і 3 кандидатські дисертації.

Протягом звітного року на міжкафедральних семінарах було рекомендовано до захисту дві кандидатські дисертації.

Колектив кафедри здійснює постійну науково-методичну допомогу працівникам контролюючих органів та аудиторських фірм. Формами цієї роботи є лекції, надання консультацій, виконання окремих досліджень та аналітичних розрахунків.

2. Характеристика держбюджетних (кафедральних) наукових робіт, виконаних у звітному році

У 2016 році наукові дослідження кафедри фінансового аудиту здійснювались за наступними тематичними спрямуваннями (табл.1):

1. Тема НДР «Контроль ризиків господарської діяльності» №0115U000249 Відповідно до плану НДР, обґрунтовано основні підходи до визначення ризиків в контролі і аудиті; здійснено оцінювання нормативно-правової регламентації ризиків в контролі і аудиті; розкрито основні ознаки визнання ризиків; узагальнено та доповнено класифікацію ризиків підприємницької діяльності як об'єкта внутрішнього та зовнішнього аудиту; визначено вплив ефективного управління ризиками на дохідність господарської діяльності., зроблено доповіді на науково-практичних конференціях та опубліковано наукові статті і тези доповідей.

2. Тема НДР «Превентивний економічний аналіз діяльності підприємства: організація і методологія» №0114U000313 Згідно з планом НДР розроблено методологічні засади превентивного економічного аналізу діяльності підприємства, зроблено доповіді на науково-практичних конференціях, опубліковано наукові статті.

3. Тема НДР «Аудит як механізм захисту інтересів суб’єктів суспільно-економічних відносин» №0115U000250 Згідно з планом НДР Формалізовано методичні підходи щодо визначення та застосування критеріїв оцінювання забезпечення захисту інтересів суспільно-економічних відносин, ідентифікація та оцінювання методичного забезпечення аудиту в контексті реалізації інтересів користувачів інформації, зроблено доповіді на науково-практичних конференціях, опубліковано наукові статті.

4. Тема НДР «Управління аудиторським ризиком». Згідно з планом НДР визначено процедури управління аудиторським ризиком, розроблено критерії оцінювання ресурсного забезпечення заходів впливу на рівень аудиторського ризику та його складових, зроблено доповіді на науково-практичних конференціях, опубліковано наукові статті.

Всі держбюджетні теми виконуються відповідно до плану НДР КНТЕУ на 2017 рік та згідно  із затвердженими програмами досліджень. За індивідуальним планом досліджень здійснює НДР член-кореспондент НАН України, д.е.н., проф. Симоненко В.К.

3. Науково-дослідна робота, яка виконується за договорами

1. Тема НДР «Державні пріоритети аудиту економічних відносин суб’єктів господарювання в Україні», номер державної реєстрації роботи  0115U000563 виконується на замовлення Міністерства освіти і науки України, на підставі Наказу МОН України від 31.10.2014 №1243 та Наказу ректора від 30.01.2015 №158.

Згідно з планом НДР проведено збір інформації про досягнутий та потенційний рівень задоволення інститутами державного та приватного аудиту інформаційних запитів органів законодавчої та виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, територіальних громад, інститутів громадянського суспільства. Визначені причини та розроблені пропозиції щодо усунення недоліків з урахуванням чинних правових норм регламентування інститутів державного та приватного аудиту. Обґрунтовано концептуальні засади розвитку державного аудиту в Україні з метою визначення шляхів підвищення його ефективності. Сформовано перелік показників господарської діяльності на основі інформаційного інтересу за групами суб’єктів економічного інтересу. Групи залежать від інтересів споживачів бухгалтерської і фінансової звітності. Розроблено нормативно-правові аспекти концепції розвитку соціальноорієнтованого незалежного аудиту в Україні. Визначено зміст аудиторської інформації для забезпечення захисту інтересів суб'єктів економічних відносин в Україні. Розроблено пропозиції щодо удосконалення нормативно-правової регламентації захисту державних інтересів за умов синергії внутрішнього та зовнішнього аудиту. Розроблено мету, завдання, процедур діяльності суб'єктів внутрішнього та зовнішнього, незалежного аудиту. Проведено збір інформації про існуючі методики оцінки якості та ефективності незалежного аудиту, за результатами якого визначено можливі цілі проведення оцінки якості та ефективності аудиту в залежності від інтересів зовнішніх та внутрішніх учасників незалежного аудиту. Зроблено доповіді на науково-практичних конференціях, опубліковано наукові статті, монографія.

4. Впровадження результатів наукових досліджень

Результати НДР «Державні пріоритети аудиту економічних відносин суб’єктів господарювання в Україні, номер державної реєстрації роботи  0115U000563 впроваджено в методику аудиту ТОВ "Аудиторська фірма "Стандарт" (Довідка №18/11 від 18.11.2016 р.), в господарську діяльність ТОВ "КРІЕЙТОР" (Довідка №18/11 від 18.11.2016 р.), ТОВ «Файна справа №1» (Довідки № 11-05-16/2 та 11-05-16/3 від 11 травня 2016 р.), ТОВ «Бардак» (мережі підприємств ресторанного господарства «Абсурд Pubs») (довідка № 22/12/15-1 від 22.12.2015 р.).

За результатами виконання у НДР «Державні пріоритети аудиту економічних відносин суб’єктів господарювання в Україні, номер державної реєстрації роботи  0115U000563. (керівник – Назарова К.О.), опубліковано:

монографію: Фінансовий аудит: інформаційно-аналітичне забезпечення : монографія / Є.В. Мних, С.В. Бардаш, К.О. Назарова та ін. ; за ред. Є.В. Мниха. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. – 416 с.*

розділ в колективній монографії: Бардаш С.В., Шерстюк О.Л. Оцінка реагування системи внутрішнього контролю на відхилення, виявлені зовнішнім аудитором / Соціально-економічний розвиток України: проблеми та перспективи : кол. монографія / За ред. О.В. Манойленко. – Харків : НТУ «ХПІ», 2015. – 537 с.*

5. Наукове співробітництво

План наукового співробітництва на 2016 рік розроблено відповідно до наукового та методичного потенціалу кафедри фінансового аудиту.

Згідно з планом і на основі договорів про науково-педагогічне співробітництво кафедра фінансового аудиту здійснювала співробітництво з Рахунковою палатою України, Державною аудиторською службою України, Міністерством фінансів України, підприємствами м. Києва. Щорічно організуються спільні конференції, круглі столи, семінари.

Згідно з двосторонньою угодою про наукове співробітництво на базі Державної аудиторської служби в м. Києві працює філіал кафедри фінансового аудиту. Філіал кафедри бере участь у проведенні занять, лекцій з державного фінансового контролю, надає нормативні матеріали та фактографічну інформацію студентам для виконання випускних кваліфікаційних і курсових робіт. Викладачі на базі філіалу кафедри підвищують свою кваліфікацію, у тому числі шляхом проходження стажування.

Кафедра є базовою у здійсненні співробітництва з Рахунковою палатою України. Це виражається, насамперед, у проведенні науково-методичних семінарів, підвищенні кваліфікації працівників Рахункової палати.

Тісний зв'язок кафедра підтримує з навчальними закладами України (Київським національним економічним університетом імені Вадима Гетьмана, Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, Харківським державним університетом харчування та торгівлі, Полтавським університетом економіки і торгівлі, Тернопільським національним економічним університетом, Одеським національним економічним університетом, Національною академією статистики, обліку і аудиту, Львівською комерційною академією та ін.) та іноземними навчальними закладами (Білоруським державним економічним університетом, Тбіліським державним університетом імені Іване Джавахішвілі, Бременським університетом та ін.).

Основною формою співробітництва з навчальними закладами є рецензування наукової продукції, дисертацій, авторефератів, обмін науковою інформацією, участь у конференціях, надання допомоги у впровадженні результатів НДР у практику.

Вчені кафедри є членами спеціалізованих вчених рад (проф. Симоненко В.К., доц. Назарова К.О., доц. Барабаш Н.С.). Проф. Симоненко В.К. є членом редколегії Вісника КНТЕУ. Доцент Романенко О.А. є членом Ради молодих вчених при МОН України.

6. Наукові конференції, круглі столи, семінари, симпозіуми, виставки, конкурси для молодих вчених, а також лекції, майстер-класи, тренінги за участю провідних науковців та видатних фахівців-практиків

У 2016 р. науковці кафедри взяли участь у 59 науково-практичних конференціях, форумах, семінарах, круглих столах (з них у 46 взяли участь викладачі кафедри (у тому числі у 30 міжнародних і 16 всеукраїнських) на яких було зроблено 113 доповідей (в т.ч. 91 доповідь викладачами кафедри) (табл. 5).

Серед найвагоміших доповідей - доповіді д.е.н., доцента Назарової К.О., доц. Барабаш Н.С., Гордополова В.Ю., Никонович М.О, Несходовського І.С., Романенко О.А., (доповіді з питань організації та методології економічного аналізу, контролю, аудиту тощо). Активну участь в популяризації наукової діяльності кафедри брали д.е.н., доцент Назарова К.О., доценти Никонович М.О, Барабаш Н.С., Барановська В.Г., Гордополов В.Ю., Несходовський І.С., Романенко О.А., Гоцуляк В.Д., Катридж О.В., ст. викладачі Міщенко А.О., Міняйло В.П., ас. Пилипчук Н.М.

31 березня – 1 квітня 2016 р. кафедрою фінансового аудиту КНТЕУ за підтримки Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі проведено Міжнародна науково-практична конференція «Стратегія розвитку аудиту в умовах глобалізації економічних відносин».

Викладачами кафедри було ініційоване проведення 6 лекцій за участю вітчизняних провідних науковців, фахівців-практиків (табл.5б).

Викладачі кафедри пройшли міжнародне наукове стажування за програмою ЄС Еразміс+ (Напрям Жана Моне), на Міжнародному науково-практичному семінарі «Економіко-математичні методи та продукти в сучасних економічних дослідженнях» КНТЕУ та Бременський університет (Німеччина), міжнародне стажування для вчених та професійних менеджерів з питань застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності «Нормативно-правове забезпечення та практика застосування МСФЗ в країнах Європейського Союзу» в Консалтинговій компанії Consilium Sp. z o.o. (Варшава, Польща)

7. Підготовка наукових та навчально-методичних робіт до видання, винахідницька діяльність

Протягом 2016 року колективом кафедри опубліковано та передано до друку 142 наукових та науково-методичних робіт 111 наукових і 31 науково-методичних загальним обсягом 182,7 др. арк.

В тому числі у викладачів кафедри 65 наукових (загальним обсягом 74,32 др. арк.) і 31 науково-методичних (загальним обсягом 89,14 др. арк.)

Серед наукових публікацій викладачів: 2 монографії, 12 статей у фахових виданнях, 15 статей у виданнях, що входять до наукометричних баз даних, 7 наукових статей, 41 тези доповідей.  Серед науково-методичних публікацій викладачів 6 програм і робочих програм, 2 програми наукових семінарів для аспірантів, 6 практикумів та 6 опорних конспекти лекцій, 1 методичні рекомендації для самостійної роботи, 2 програми атестації здобувачів вищої освіти, 2 програми вступних фахових випробувань для здобуття ОС «Магістр», 6 робочих програм. (див. табл. 7, 7а, 7б, 7в).

Серед навчально-методичної літератури переважають розробки, спрямовані на методичне забезпечення практичних занять та самостійної роботи студентів, що свідчить про усвідомлення колективом кафедри актуальних проблем входження вищих навчальних закладів України до єдиного європейського простору.

У звітному році публікації наукового, науково-методичного та навчально-методичного характеру мали всі викладачі кафедри.

Протягом звітного періоду викладачами кафедри фінансового аудиту були підготовлені матеріали для дистанційного вивчення дисциплін «Економічний аналіз» (доц. Гордополов В.Ю., асист. Пилипчук Н.М.) та «Теорія контролю фінансово-господарської діяльності» (доц. Барановська В.Г. та ст. викл. Міняйло В.П.). «Інформаційні системи і технології фінансового контролю» (доц. Несходовський І.С.). Наукові та науково-методичні праці, опубліковані кафедрою у 2016 році, сприяли суттєвому поліпшенню науково-методичного забезпечення навчального процесу.

8. Підготовка дисертацій викладачами та аспірантами

Одним з основних шляхів підвищення кваліфікації кадрів кафедри є підготовка кандидатських та докторських дисертацій.

У звітному періоді на кафедрі виконувалось 9 кандидатських та 2 докторські дисертацій (3 аспірантки знаходились в академічній відпустці).

В звітному періоді було захищено 1 докторська дисертація (Назарова К.О. «Синергія внутрішнього та зовнішнього аудиту») і 4 кандидатських дисертації (викладачів кафедри і випускників аспірантури минулих років)

В 2016 році 2 дисертаційні роботи: аспірантки Копотієнко Т.Ю. і випускниці попередніх років Неживої М.О. були розглянуті на міжкафедральних семінарах та рекомендовані до розгляду на засіданнях спеціалізованих вчених рад. Аспіранти денної та заочної форм навчання працюють відповідно до плану підготовки дисертацій. На кафедрі здійснює підготовку дисертаційної роботи докторант Шерстюк О.Л.

9. Науково-дослідна робота студентів

Кафедрою проводиться активна робота щодо розвитку наукової творчості студентів, залучення їх до виконання науково-дослідних робіт, інших заходів, спрямованих на поглиблення теоретичних знань, набуття навичок проведення аналізу і узагальнення матеріалів, обґрунтування розробок тощо. Студенти беруть участь в конкурсах науково-дослідних і випускних кваліфікаційних робіт, в роботі науково-практичних конференціях. Складовою частиною НДРС є виконання курсових і випускної кваліфікаційної роботи, що виконуються за матеріалами досліджень, які здійснюються студентами самостійно під керівництвом викладачів кафедри. Результати досліджень використовуються для підготовки студентами доповідей на  наукових конференціях  та наукових статей.

НДРС на кафедрі фінансового аудиту здійснюється згідно з індивідуальними планами викладачів.

Студенти 1 (магістр) курсу Баранюк Ю.Р. та Боговик Д.С. брали участь у дослідженні за темою «Державні пріоритети аудиту економічних відносин суб’єктів господарювання в Україні», що фінансується за кошти замовника.

Колектив кафедри постійно бере участь в організації і проведенні студентських наукових конференцій. 7-8 квітня 2016 року кафедрою фінансового аудиту було проведено студентську наукову конференцію «Тенденції та перспективи розвитку науки і практики в умовах глобалізації» (відповідальна за студентську наукову роботу ст. викл. Міняйло В.П.). Для обговорення результатів НДРС з питань обліку, аудиту та аналізу кафедрою було організовано 6  секцій.  Студентами підготовлено 86 доповідей, які були оприлюднені під час роботи пленарного та секційних засідань. За активну участь у студентській науковій конференції під керівництвом викладачів кафедри 24 студенти отримали нагороди першого, другого і третього ступенів.

На кафедрі постійно працює СНДК “Контролер-аналітик” (керівник – доц. Романенко О.А.).  На засіданнях гуртка протягом звітного періоду заслуховувалися доповіді з актуальних питань аналізу, аудиту, державного та незалежного контролю. 8 квітня 2016 року на засіданні клубу виступила Парасій-Вергуненко Ірина Михайлівна, професор, докт. екон. наук, професор кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана з доповіддю «Способи візуалізації даних за допомогою методів стратегічного аналізу». До роботи клубу залучаються представники суб’єктів господарювання, зокрема, протягом звітного періоду на засіданні клубу виступили Полатайко Іван Олексійович, менеджер з аудиту міжнародної аудиторської компанії Grant Thorton, Олендій Остап Тарасович, кандидат економічних наук,  сертифікований аудитор (сертифікат Серії А), Diploma of international financial reporting ACCA, директор аудиторської фірми "Ентузіаст- аудит" та ін.

Студенти ОС «магістр» спеціалізацій «Аудиторська діяльність в приватному секторі» Боговик Дарина та «Аудит державних фінансів» Баранюк Юрій прийняли участь в ІІ етапі Всеукраїнськомуго конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у галузі науки «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит», 23 березня 2016 р., і зайняли І і ІІ місце відповідно.

Результати НДРС випускників ФОАІС за спеціалізаціями «Державний фінансовий контроль», «Аудит державних фінансів» та «Фінансовий аналітик» прийнято до впровадження на підприємствах і в установах, які були об’єктами досліджень при підготовці випускних кваліфікаційних робіт.

За результатами магістерських досліджень 32 студента  заочної форми навчання і 34 студенти денної форми  спеціалізацій ”Державний фінансовий контроль”, “Аудит державних фінансів”, “Фінансовий аналітик” опубліковані наукові статті. Ще 4 статті були підготовлені студентами у співавторстві з викладачами кафедри.

Перспективи удосконалення НДРС колектив кафедри бачить у подальшому розвитку індивідуальної роботи зі студентами відповідно до їх наукових інтересів, що мають формуватись провідними фахівцями кафедри.

22.04.2013
JuliaGajdaj
8840
остання редакція 15.02.2021
454201