logo
Кафедра обліку та оподаткування
Кафедра обліку та оподаткування
logo
Кафедра обліку та оподаткування
img

Головна сторінка

обліку та оподаткування

E-mail кафедри http://kbo@knute.edu.ua     Ми у Facebook  КНТЕУ-Кафедра обліку та оподаткування 

Міжнародна акредитація СІМА навчальних програм «Облік і оподаткування в міжнародному бізнесі» та  «Облік і податковий консалтинг»


Місія кафедри - формування гармонійно розвинутої особистості – представника нової генерації висококваліфікованих фахівців, який здатен задовольняти інформаційні запити суспільства та роботодавців задля забезпечення розвитку економіки України


Кафедра обліку та оподаткування  (зав. кафедри – доктор економічних наук, професор О.В. Фоміна) здійснює підготовку фахівців за такими  спеціалізаціями спеціальності «Облік і оподаткування»:

Освітній ступінь

Фахові компетентності спеціальності

Працевлаштування випускників

Спеціалізація «Облік та оподаткування» 
(денна та заочна форми навчання)

Бакалавр

1. Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, робити узагальнення стосовно оцінки прояву окремих явищ, які властиві сучасним процесам в економіці.

2. Здатність формувати обліково-аналітичну інформацію для  ефективного управління діяльністю підприємства.

3. Здатність використовувати математичний інструментарій для дослідження економічних процесів,  розв’язання прикладних економічних та оптимізаційних завдань в сфері обліку, аудиту та оподаткування.

4.  Здатність до відображення відомостей про господарські операції суб’єктів господарювання в фінансовому обліку, їх систематизації, узагальнення у звітності та інтерпретації для задоволення інформаційних потреб осіб, що приймають рішення.

5. Здатність застосування знань права та податкового законодавства в практичній діяльності суб’єктів господарювання.

6. Здатність проводити аналіз господарської діяльності підприємства та фінансовий аналіз з метою прийняття управлінських рішень.

7. Здатність здійснення облікових процедур із застосуванням спеціалізованих інформаційних систем і комп’ютерних технологій.

8. Здатність здійснювати контроль господарської діяльності як функції управління підприємством з метою забезпечення його ефективного функціонування, оцінки результатів роботи, виконання планів, визначення порушень прийнятих норм і стандартів, підвищення відповідальності.

Сферою професійної діяльності згідно отриманої освіти за спеціальністю «Облік і оподаткування» є бухгалтерсь­кий облік, оподаткування,  аналіз, контроль і аудит, кон­сультування з питань комерційної діяльності та управ­ління, фінансові послуги, професійно-технічна освіта.

Посади, які здатен виконувати випускник:

бухгалтер, касир-експерт, агент податковий, ревізор, ко­мерційний інспектор, інспектор з інвентаризації, інспек­тор-ревізор, ревізор, податковий інспектор, викладач про­фесійного навчально-виховного закладу, учитель серед­нього навчально-виховного закладу.

За умов набуття відповідного досвіду може адаптуватися до таких напрямів суміжної професійної діяльності: в сфері оцінки, маркетингової, зовнішньоекономічної, науково-дослідницької.

Спеціалізація «Облік і оподаткування в міжнародному бізнесі»
(денна та заочна форми навчання)

Магістр

1. Здатність підготовки та використання облікової інформації як основи для прийняття обґрунтованих управлінських рішень на всіх рівнях управління міжнародними корпораціями, впроваджувати політику підвищення ефективності результативності та соціальної відповідальності бізнесу.

2. Здатність організовувати обліковий процес та регламентувати діяльність його виконавців у відповідності з вимогами менеджменту підприємства.

3. Вміння застосовувати теоретичні засади, методичні підходи і практичні навички щодо організації податкових розрахунків відповідно до міжнародного податкового законодавства.

4. Здатність застосовувати методи і методики аналітичного забезпечення сучасних систем менеджменту з урахуванням стратегії розвитку міжнародних корпорацій, в умовах невизначеності, ризику та/або асиметричності інформації.

5. Здатність формувати фінансову та інтегровану звітність за міжнародними стандартами, інтерпретувати, оприлюднювати й використовувати відповідну інформацію для прийняття управлінських рішень.

6. Здатність до пізнання теоретичних, методичних та практичних положень контрольного процесу та застосування міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг з дотриманням вимог професійної етики.

7. Здатність формулювати завдання, розробляти методики та впроваджувати сучасні методи фінансового та управлінського обліку, аналізу, аудиту і оподаткування, фінансового консалтингу у відповідності зі стратегічними цілями підприємства

8. Здатність виконувати адміністративно-управлінські функції у сфері діяльності суб’єктів господарювання.

9. Здатність здійснювати діяльність з консультування власників, менеджменту міжнародних корпорацій та інших користувачів інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування.

10. Здатність проводити наукові дослідження з метою вирішення актуальних проблеми теорії, методики, організації та практики обліку, аудиту, аналізу, контролю та оподаткування.

11. Здатність узагальнювати інформацію управлінського обліку та розробляти на її основі прогнози розвитку діяльності підприємства .

12. Здатність брати участь у розробках проектів удосконалення нормативно-правової бази з бухгалтерського обліку, оподаткування, аналізу та контролю

13. Здатність моделювати облікові процеси та аналізувати їх з метою розробки, впровадження та удосконалення комп’ютерних інформаційних систем.

Мета освітньої програми: підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних на основі міжнародного законодавства у сфері обліку, фінансів та оподаткування формувати та інтерпретувати інформацію в системі інтегрованої звітності, необхідної для прийняття рішень на всіх рівнях управління підприємством 

Працевлаштування у провідних вітчизняних і міжнародних підприємствах, консалтингових і аудиторських компаніях, підприємствах державного сектору, малого та середнього бізнесу у якості фахівців з обліку, аудиту, економічного аналізу, бізнес-аналітиків, консультантів з обліку та оподаткування та у закладах вищої освіти.

Посади, які здатен виконувати випускник:

фінансовий директор підприємств, керівник фінансових і фінансово-економічних підрозділів; консультант з економічних питань, податковий консультант, головний бухгалтер та їх заступники; аналітик ринку, бухгалтер; аудитор; економіст; контролер; внутрішній та зовнійшній аудитор; ревізор; податковий інспектор; фінансовий аналітик, оцінювач,приватний підприємець; науковий співробітник; викладач. 

За умов набуття відповідного досвіду можуть адаптуватися до таких напрямів суміжної професійної діяльності як фінансова, організацій­но-управлінська, адміністративно-господарська

Спеціалізація «Облік і податковий консалтинг»
(денна та заочна форми навчання)

Магістр

1. Здатність підготовки та використання облікової інформації як основи для прийняття обґрунтованих управлінських рішень, на всіх рівнях управління підприємством, впроваджувати політику підвищення ефективності, результативності та соціальної відповідальності бізнесу.

2. Здатність організовувати обліковий процес та здійснювати податковий консалтинг з метою оптимізації оподаткування підприємства.

3. Вміння застосовувати теоретичні засади, методичні підходи і практичні навички щодо організації податкових розрахунків за різними системами оподаткування.

4. Здатність формувати фінансову звітність за міжнародними стандартами, інтерпретувати, оприлюднювати й використовувати відповідну інформацію для прийняття управлінських рішень.

5. Здатність застосовувати методи і методики аналітичного забезпечення сучасних систем менеджменту з урахуванням стратегії розвитку підприємства в умовах, невизначеності, ризику та/або асиметричності інформації.

6. Здатність до пізнання теоретичних, методичних та практичних положень контрольного процесу та застосування міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг з дотриманням вимог професійної етики.

7. Здатність формулювати завдання, розробляти методики та впроваджувати сучасні методи фінансового та управлінського обліку, аналізу, аудиту і оподаткування у відповідності зі стратегічними цілями підприємства.

8. Здатність виконувати адміністративно-управлінські функції у сфері діяльності суб’єктів господарювання, органів державного сектору.

9.  Здатність здійснювати діяльність з консультування власників, менеджменту підприємства та інших користувачів інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування.

10. Здатність проводити наукові дослідження з метою вирішення актуальних проблеми теорії, методики, організації та практики обліку, аудиту, аналізу, контролю та оподаткування.

11. Здатність узагальнювати інформацію управлінського обліку та здійснювати на її основі прогнози розвитку діяльності суб’єктів господарювання.

12. Здатність брати участь у розробках проектів удосконалення нормативно-правової бази з бухгалтерського обліку, оподаткування, аналізу, контролю та оподаткування

13. Здатність моделювати облікові процеси та аналізувати їх з метою розробки, впровадження та удосконалення комп’ютерних інформаційних систем.

Мета освітньої програми: підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних на основі сучасних обліковоаналітичних підходів та знання законодавства у сфері обліку і оподаткування формувати та інтерпретувати інформацію, необхідну для прийняття рішень на всіх рівнях управління, надавати консалтингові послуги щодо організації та оптимізації податкової політики підприємства

Працевлаштування у провідних вітчизняних і міжнародних підприємствах, консалтингових і аудиторських компаніях, підприємствах державного сектору, малого та середнього бізнесу у якості фахівців з обліку, аудиту, економічного аналізу, бізнесаналітиків, консультантів з обліку та оподаткування та у закладах вищої освіти.

Посади, які здатен виконувати випускник:

бізнес-аналітик, головний бухгалтер; керівник бухгалтерської служби; фінансовий директор підприємств, керівник фінансових і фінансово-економічних підрозділів; консультант з економічних питань, податкових консультант,  бухгалтер; економіст; аудитор; контролер; внутрішній та зовнійшній аудитор; ревізор; податковий інспектор; фінансовий аналітик, оцінювач, приватний підприємець науковий співробітник; викладач. 

За умов набуття відповідного досвіду можуть адаптуватися до таких напрямів суміжної професійної діяльності як фінансова, організацій­но-управлінська, адміністративно-господарська

Спеціалізація «Облік, оподаткування та оцінювання в бізнесі»
(денна та заочна форми навчання)

Магістр

1. Здатність підготовки та використання облікової інформації як основи для прийняття обґрунтованих управлінських рішень на всіх рівнях управління підприємством, впроваджувати політику підвищення ефективності  результативності та соціальної відповідальності бізнесу.

2. Здатність організовувати обліковий процес та регламентувати діяльність його виконавців у відповідності з вимогами менеджменту підприємства.

3. Вміння застосовувати теоретичні засади, методичні підходи і практичні навички щодо організації податкових розрахунків за різними системами оподаткування.

4. Здатність формувати фінансову звітність за міжнародними стандартами, інтерпретувати, оприлюднювати й використовувати відповідну інформацію для прийняття рішень.

5. Здатність застосовувати методи і методики аналітичного забезпечення сучасних систем менеджменту з урахуванням стратегії розвитку підприємства в умовах невизначеності, ризику та/або асиметричності інформації.

6. Здатність формулювати завдання, розробляти методики та впроваджувати сучасні методи фінансового та управлінського обліку,  аналізу, аудиту і оподаткування у відповідності зі стратегічними цілями підприємства.

7. Здатність виконувати адміністративно-управлінські функції у сфері  діяльності суб’єктів господарювання, органів державного сектору.

8. Здатність здійснювати діяльність з консультування власників, менеджменту підприємства та інших користувачів інформації   у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування.

9. Здатність проводити наукові дослідження з метою вирішення  актуальних проблеми теорії, методики, організації та практики обліку, аудиту, аналізу, контролю та оподаткування.

10. Здатність  здійснювати оцінку майна підприєм­ства з метою точного обґрунтування кінцевої величину його вартості.

11.Здатність моделювати облікові процеси та аналі­зувати їх з метою розробки, впровадження та удосконалення комп’ютерних інформаційних систем.

Сферою професійної діяльності згідно отриманої освіти за спеціальністю «Облік, оподаткування та оцінювання в бізнесі» є облік, оподаткування, оцінювання, кон­сультування з питань комерційної діяльності та управ­ління, фінансові послуги

Посади, які здатен виконувати випускник:

головний бухгалтер; керівник бухгалтерської служби; керівник підрозділу; заступник керівника; керівник суб’єкта підприємництва; керівник служби внутрішнього аудиту; фінансовий директор; бухгалтер; бухгал­тер-ревізор; бухгалтер-експерт; керівник групи обліку; контролер-ревізор; бухгалтер-менеджер; економіст; аналітик; ревізор; головний держав­ний податковий інспектор; старший державний податковий інспектор; ревізор-інспектор подат­кової служби; аудитор; оцінювач, експерт з облі­кового забезпечення системи формування та оці­нювання вартості підприємства; консультант з економічних питань; науковий співробітник; викладач. 


Випускники КНТЕУ можуть продовжити навчання в аспірантурі і докторантурі (освітній ступінь «Доктор філософії» за програмою «Облік і оподаткування»). Комплексний підхід до якості освіти забезпечує високу конкурентоспроможність наших випускників на ринку праці й належні стартові умови для професійного кар’єрного зростання.

 Також, кафедра забезпечує підготовку слухачів за програмами підвищення кваліфікації Інституту вищої кваліфікації.

Викладацький склад кафедри обліку та оподаткування  сформований з високоосвічених фахівців, які мають наукові ступені кандидата і доктора наук, значний практичний та науковий досвід роботи, що дає їм змогу ефективно керувати науковою роботою студентів, виконувати значний обсяг навчально-методичної роботи тощо. У своїй роботі з підготовки фахівців викладачі кафедри орієнтуються на світові стандарти, активно працюють над збагаченням змісту навчальних дисциплін, впровадженням інноваційних технологій, забезпечують органічне поєднання фундаментальної, загальноекономічної та фахової підготовки студентів, гармонізацію навчального процесу, що дозволяє майбутнім фахівцям сформувати широкий світогляд, отримати ґрунтовні знання з професійно-орієнтованих дисциплін і оволодіти обраною професією.

У процесі підготовки здобувачів вищої освіти із спеціальності «Облік та оподаткування» використовуються сучасні технології навчання, зокрема: проблемні лекції з відеосупроводженням; перегляд навчальних фільмів з коментарем викладача; розв’язання аналітично-розрахункових задач та ситуаційних вправ (кейс-стаді), (у тому числі й з використанням комп’ютерних програм); комп’ютерні імітаційні вправи; ділові ігри; відеотренінги з різних управлінських дисциплін; навчально-ознайомлювальні екскурсії та виїзні практичні заняття на сучасних підприємствах; виконання вправ за технологією «баскет-метод»; тестування для оцінювання рівня професійних умінь і навичок.

Велика увага до якості підготовки здобувачів вищої освіти із спеціальності «Облік та оподаткування»  забезпечує поступове входження до загальноєвропейського освітнього простору, умови якого сформульовані у Болонській декларації:

- контроль якості освіти; 

- розширення мобільності студентів (можливість здобувати освіту послідовно в кількох різних університетах, збагачуючись досвідом життя в різних соціокультурних середовищах);

- працевлаштування випускників.

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Кафедру було створено у 1966 році для підготовки фахівців з бухгалтерського обліку, статистики, аналізу, аудиту й оподаткування господарської діяльності. У різні часи кафедра мала різні назви але завжди її очолювали висококваліфіковані фахівці: 

    Кафедра бухгалтерського обліку та статистики,  1966-1972 рр.
                                      1966-1972 рр. – Горєлкін Василь Георгійович, к.е.н., доц. 

    Кафедра бухгалтерського обліку та економічного аналізу, 1972-1986 рр.    
                                      1972-1978 рр. – Митрофанов Геннадій Васильович, к.е.н., доц. 
                                      1978-1986 рр. – Горєлкін Василь Георгійович, д.е.н., проф. 

    Кафедра бухгалтерського обліку,  1986--06.2016рр.    
                                      1989-1991 рр.  – Морозова Ніна Іванівна, к.е.н., доц.
                                      1991-2004 рр.  – Гайдай Микола Григорович, к.е.н., доц. 
                                      2004-2014 рр.  – Нападовська Любов Василівна, д.е.н., проф.
                                      2014-2016 рр.  – Сопко Валерія Василівна, д.е.н., проф.

   Кафедра обліку та оподаткування

                                     07.2016р. -03.2018р.-  Сопко Валерія Василівна, д.е.н., проф.

                                     04.2018р.- по теперішній час-  Фоміна Олена Володимирівна, д.е.н.,   проф.

18.06.2013
chronon
15339
остання редакція 08.12.2019
42708