logo
Кафедра обліку та оподаткування
Кафедра обліку та оподаткування
logo
Кафедра обліку та оподаткування
img

Календар подій

Оголошеннявсі

Головна сторінка

обліку та оподаткування

   

E-mail кафедри http://kbo@knute.edu.ua    

Ми у Facebook  КНТЕУ-Кафедра обліку та оподаткування 

Ми у Instagram - @accounting_knute  

Міжнародна акредитація СІМА навчальних програм "Облік і оподаткування"


Місія кафедри - формування гармонійно розвинутої особистості – представника нової генерації висококваліфікованих фахівців, який здатен задовольняти інформаційні запити суспільства та роботодавців задля забезпечення розвитку економіки України


Кафедра обліку та оподаткування  (зав. кафедри – доктор економічних наук, професор О.В. Фоміна) здійснює підготовку фахівців за такими  спеціалізаціями спеціальності «Облік і оподаткування»:

Спеціалізація «Облік і оподаткування»
(денна та заочна форми навчання)

Молодший бакалавр

Сферою професійної діяльності згідно отриманої освіти за спеціальністю «Облік і оподаткування» є бухгалтерсь­кий облік, оподаткування.

Посади, які здатен виконувати випускник:
Фахові компетентності спеціальності

Спеціалізація «Облік і оподаткування»
(денна та заочна форми навчання)

Бакалавр

Сферою професійної діяльності згідно отриманої освіти за спеціальністю «Облік і оподаткування» є бухгалтерсь­кий облік, оподаткування,  аналіз, контроль і аудит, кон­сультування з питань комерційної діяльності та управ­ління, фінансові послуги, професійно-технічна освіта.

Посади, які здатен виконувати випускник:
Фахові коспетентності спеціальності

Спеціалізація «Облік і оподаткування в міжнародному бізнесі»
(денна та заочна форми навчання)

Магістр

Мета освітньої програми: підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних на основі міжнародного законодавства у сфері обліку, фінансів та оподаткування формувати та інтерпретувати інформацію в системі інтегрованої звітності, необхідної для прийняття рішень на всіх рівнях управління підприємством 

Посади, які здатен виконувати випускник:
Фахові компетентності спеціальності

Спеціалізація «Облік і податковий консалтинг»
(денна та заочна форми навчання)

Магістр

Мета освітньої програми: підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних на основі сучасних обліковоаналітичних підходів та знання законодавства у сфері обліку і оподаткування формувати та інтерпретувати інформацію, необхідну для прийняття рішень на всіх рівнях управління, надавати консалтингові послуги щодо організації та оптимізації податкової політики підприємства

Посади, які здатен виконувати випускник:
Фахові компетеності спеціальності

Спеціалізація «Облік і оподаткування»

Доктор філософії

Посади, які здатен виконувати випускник:
 Фахові компентності спеціальності


Також, кафедра забезпечує підготовку слухачів за програмами підвищення кваліфікації Інституту вищої кваліфікації.

Викладацький склад кафедри обліку та оподаткування  сформований з високоосвічених фахівців, які мають наукові ступені кандидата і доктора наук, значний практичний та науковий досвід роботи, що дає їм змогу ефективно керувати науковою роботою студентів, виконувати значний обсяг навчально-методичної роботи тощо. У своїй роботі з підготовки фахівців викладачі кафедри орієнтуються на світові стандарти, активно працюють над збагаченням змісту навчальних дисциплін, впровадженням інноваційних технологій, забезпечують органічне поєднання фундаментальної, загальноекономічної та фахової підготовки студентів, гармонізацію навчального процесу, що дозволяє майбутнім фахівцям сформувати широкий світогляд, отримати ґрунтовні знання з професійно-орієнтованих дисциплін і оволодіти обраною професією.

У процесі підготовки здобувачів вищої освіти із спеціальності «Облік та оподаткування» використовуються сучасні технології навчання, зокрема: проблемні лекції з відеосупроводженням; перегляд навчальних фільмів з коментарем викладача; розв’язання аналітично-розрахункових задач та ситуаційних вправ (кейс-стаді), (у тому числі й з використанням комп’ютерних програм); комп’ютерні імітаційні вправи; ділові ігри; відеотренінги з різних управлінських дисциплін; навчально-ознайомлювальні екскурсії та виїзні практичні заняття на сучасних підприємствах; виконання вправ за технологією «баскет-метод»; тестування для оцінювання рівня професійних умінь і навичок.

Кафедра обліку та оподаткування  співпрацює  та  надає можливість проходження стажування  у  міжнародних  консалтингових компаніях: Deloitte, PriceWaterhouse, E&Y, KPMG, Baker Tilly, BDO та ін.,  провідними  фахівціми і керівниками відділів  яких є наші випускники 

Основні принципи кафедри обліку та оподаткування при підготовці здобувачів вищої освіти із спеціальності «Облік та оподаткування» :

- контроль якості освіти; 

- використання сучасні технології навчання;

- розширення мобільності студентів (можливість здобувати освіту послідовно в кількох різних університетах, збагачуючись досвідом життя в різних соціокультурних середовищах);

- працевлаштування випускників.

18.06.2013
chronon
16634
остання редакція 17.11.2020
42708