logo
Кафедра обліку та оподаткування
Кафедра обліку та оподаткування
logo
Кафедра обліку та оподаткування
img

Календар подій

Оголошеннявсі

Головна сторінка

обліку та оподаткування

                           

 

E-mail кафедри http://kbo@knute.edu.ua    


Міжнародна акредитація СІМА навчальних програм "Облік і оподаткування"

Місія кафедри - формування гармонійно розвинутої особистості – представника нової генерації висококваліфікованих фахівців, який здатен задовольняти інформаційні запити суспільства та роботодавців задля забезпечення розвитку економіки України


Кафедра обліку та оподаткування  (зав. кафедри – доктор економічних наук, професор О.В. Фоміна) здійснює підготовку фахівців за такими  спеціалізаціями спеціальності 071 «Облік і оподаткування»:

Спеціалізація «Облік і оподаткування»
(денна та заочна форми навчання)

Молодший бакалавр

Акредитація

Бакалавр

Спеціалізація «Облік і оподаткування в міжнародному бізнесі»
(денна та заочна форми навчання)

Спеціалізація «Облік і податковий консалтинг»
(денна та заочна форми навчання)

Магістр

Магістр

Доктор філософії (Акредитовано з відзнакою)

Також, кафедра забезпечує підготовку слухачів за програмами підвищення кваліфікації Інституту вищої кваліфікації.


Викладацький склад кафедри обліку та оподаткування  сформований з високоосвічених фахівців, які мають наукові ступені кандидата і доктора наук, значний практичний та науковий досвід роботи, що дає їм змогу ефективно керувати науковою роботою студентів, виконувати значний обсяг навчально-методичної роботи тощо. У своїй роботі з підготовки фахівців викладачі кафедри орієнтуються на світові стандарти, активно працюють над збагаченням змісту навчальних дисциплін, впровадженням інноваційних технологій, забезпечують органічне поєднання фундаментальної, загальноекономічної та фахової підготовки студентів, гармонізацію навчального процесу, що дозволяє майбутнім фахівцям сформувати широкий світогляд, отримати ґрунтовні знання з професійно-орієнтованих дисциплін і оволодіти обраною професією.

У процесі підготовки здобувачів вищої освіти із спеціальності «Облік та оподаткування» використовуються сучасні технології навчання, зокрема: проблемні лекції з відеосупроводженням; перегляд навчальних фільмів з коментарем викладача; розв’язання аналітично-розрахункових задач та ситуаційних вправ, кейс-стаді, (у тому числі й з використанням комп’ютерних програм); комп’ютерні імітаційні вправи; ділові ігри; відеотренінги з різних управлінських дисциплін; навчально-ознайомлювальні екскурсії та виїзні практичні заняття на сучасних підприємствах; виконання вправ за технологією «баскет-метод»; тестування для оцінювання рівня професійних умінь і навичок.


                 

Основні принципи кафедри обліку та оподаткування при підготовці здобувачів вищої освіти із спеціальності «Облік та оподаткування» :

- постійне підвищення якості освіти; 

- використання сучасних технологій навчання;

- розширення мобільності студентів (можливість здобувати освіту послідовно в кількох різних університетах, збагачуючись досвідом життя в різних соціокультурних середовищах);

- працевлаштування випускників.


18.06.2013
chronon
17923
остання редакція 08.09.2021
42708