logo
Кафедра обліку та оподаткування
Кафедра обліку та оподаткування
logo
Кафедра обліку та оподаткування
img

Головна сторінка

обліку та оподаткування

E-mail кафедри http://kbo@knute.edu.ua     Ми у Facebook  КНТЕУ-Кафедра обліку та оподаткування 

Міжнародна акредитація СІМА навчальних програм "Облік і оподаткування"


Місія кафедри - формування гармонійно розвинутої особистості – представника нової генерації висококваліфікованих фахівців, який здатен задовольняти інформаційні запити суспільства та роботодавців задля забезпечення розвитку економіки України


Кафедра обліку та оподаткування  (зав. кафедри – доктор економічних наук, професор О.В. Фоміна) здійснює підготовку фахівців за такими  спеціалізаціями спеціальності «Облік і оподаткування»:

Освітній ступінь

Працевлаштування випускників

Спеціалізація «Облік та оподаткування»
(денна та заочна форми навчання)

Молодший бакалавр

Сферою професійної діяльності згідно отриманої освіти за спеціальністю «Облік і оподаткування» є бухгалтерсь­кий облік, оподаткування.

Посади, які здатні займати випускники:

бухгалтер, асистент бухгалтера-експерта, касир-експерт, інспектор з інвентаризації, реєстратор бухгалтерських даних, офісний службовець (бухгалтерія), обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, рахівник,  касир (на підприємстві, в установі, організації).

Фахові компетентності спеціальності

Спеціалізація «Облік та оподаткування»
(денна та заочна форми навчання)

Бакалавр

Сферою професійної діяльності згідно отриманої освіти за спеціальністю «Облік і оподаткування» є бухгалтерсь­кий облік, оподаткування,  аналіз, контроль і аудит, кон­сультування з питань комерційної діяльності та управ­ління, фінансові послуги, професійно-технічна освіта.

Посади, які здатен виконувати випускник:

бухгалтер, касир-експерт, агент податковий, ревізор, ко­мерційний інспектор, інспектор з інвентаризації, інспек­тор-ревізор, ревізор, податковий інспектор, викладач про­фесійного навчально-виховного закладу, учитель серед­нього навчально-виховного закладу.

За умов набуття відповідного досвіду може адаптуватися до таких напрямів суміжної професійної діяльності: в сфері оцінки, маркетингової, зовнішньоекономічної, науково-дослідницької.

Фахові коспетентності спеціальності

Спеціалізація «Облік і оподаткування в міжнародному бізнесі»
(денна та заочна форми навчання)

Магістр

Мета освітньої програми: підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних на основі міжнародного законодавства у сфері обліку, фінансів та оподаткування формувати та інтерпретувати інформацію в системі інтегрованої звітності, необхідної для прийняття рішень на всіх рівнях управління підприємством 

Працевлаштування у провідних вітчизняних і міжнародних підприємствах, консалтингових і аудиторських компаніях, підприємствах державного сектору, малого та середнього бізнесу у якості фахівців з обліку, аудиту, економічного аналізу, бізнес-аналітиків, консультантів з обліку та оподаткування та у закладах вищої освіти.

Посади, які здатен виконувати випускник:

фінансовий директор підприємств, керівник фінансових і фінансово-економічних підрозділів; консультант з економічних питань, податковий консультант, головний бухгалтер та їх заступники; аналітик ринку, бухгалтер; аудитор; економіст; контролер; внутрішній та зовнійшній аудитор; ревізор; податковий інспектор; фінансовий аналітик, оцінювач,приватний підприємець; науковий співробітник; викладач. 

За умов набуття відповідного досвіду можуть адаптуватися до таких напрямів суміжної професійної діяльності як фінансова, організацій­но-управлінська, адміністративно-господарська

Фахові компетентності спеціальності

Спеціалізація «Облік і податковий консалтинг»
(денна та заочна форми навчання)

Магістр

Мета освітньої програми: підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних на основі сучасних обліковоаналітичних підходів та знання законодавства у сфері обліку і оподаткування формувати та інтерпретувати інформацію, необхідну для прийняття рішень на всіх рівнях управління, надавати консалтингові послуги щодо організації та оптимізації податкової політики підприємства

Працевлаштування у провідних вітчизняних і міжнародних підприємствах, консалтингових і аудиторських компаніях, підприємствах державного сектору, малого та середнього бізнесу у якості фахівців з обліку, аудиту, економічного аналізу, бізнесаналітиків, консультантів з обліку та оподаткування та у закладах вищої освіти.

Посади, які здатен виконувати випускник:

бізнес-аналітик, головний бухгалтер; керівник бухгалтерської служби; фінансовий директор підприємств, керівник фінансових і фінансово-економічних підрозділів; консультант з економічних питань, податкових консультант,  бухгалтер; економіст; аудитор; контролер; внутрішній та зовнійшній аудитор; ревізор; податковий інспектор; фінансовий аналітик, оцінювач, приватний підприємець науковий співробітник; викладач. 

За умов набуття відповідного досвіду можуть адаптуватися до таких напрямів суміжної професійної діяльності як фінансова, організацій­но-управлінська, адміністративно-господарська

Фахові компетеності спеціальності

Спеціалізація «Облік та оподаткування»

Доктор філософії

Посади, які здатен виконувати випускник:

викладачі університетів та вищих навчальних закладів, професіонали в галузі аудиту та бухгалтерського обліку, наукові співробітники (аудит, бухгалтерський облік), аудитори та кваліфіковані бухгалтери, професіонали в галузі економіки, наукові співробітники (економіка), економісти, керівники економічних підрозділів

Випускник може обіймати інші посади відповідно до професійних назв робіт, що характеризуються спеціальними професійними компетентностями.

 Фахові компентності спеціальності

Додаткова інформація щодо организації навчального процесу за освітньо-науковою програмою  


Також, кафедра забезпечує підготовку слухачів за програмами підвищення кваліфікації Інституту вищої кваліфікації.

Викладацький склад кафедри обліку та оподаткування  сформований з високоосвічених фахівців, які мають наукові ступені кандидата і доктора наук, значний практичний та науковий досвід роботи, що дає їм змогу ефективно керувати науковою роботою студентів, виконувати значний обсяг навчально-методичної роботи тощо. У своїй роботі з підготовки фахівців викладачі кафедри орієнтуються на світові стандарти, активно працюють над збагаченням змісту навчальних дисциплін, впровадженням інноваційних технологій, забезпечують органічне поєднання фундаментальної, загальноекономічної та фахової підготовки студентів, гармонізацію навчального процесу, що дозволяє майбутнім фахівцям сформувати широкий світогляд, отримати ґрунтовні знання з професійно-орієнтованих дисциплін і оволодіти обраною професією.

У процесі підготовки здобувачів вищої освіти із спеціальності «Облік та оподаткування» використовуються сучасні технології навчання, зокрема: проблемні лекції з відеосупроводженням; перегляд навчальних фільмів з коментарем викладача; розв’язання аналітично-розрахункових задач та ситуаційних вправ (кейс-стаді), (у тому числі й з використанням комп’ютерних програм); комп’ютерні імітаційні вправи; ділові ігри; відеотренінги з різних управлінських дисциплін; навчально-ознайомлювальні екскурсії та виїзні практичні заняття на сучасних підприємствах; виконання вправ за технологією «баскет-метод»; тестування для оцінювання рівня професійних умінь і навичок.

Велика увага до якості підготовки здобувачів вищої освіти із спеціальності «Облік та оподаткування»  забезпечує поступове входження до загальноєвропейського освітнього простору, умови якого сформульовані у Болонській декларації:

- контроль якості освіти; 

- розширення мобільності студентів (можливість здобувати освіту послідовно в кількох різних університетах, збагачуючись досвідом життя в різних соціокультурних середовищах);

- працевлаштування випускників.

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Кафедру було створено у 1966 році для підготовки фахівців з бухгалтерського обліку, статистики, аналізу, аудиту й оподаткування господарської діяльності. У різні часи кафедра мала різні назви але завжди її очолювали висококваліфіковані фахівці: 

    Кафедра бухгалтерського обліку та статистики,  1966-1972 рр.
                                      1966-1972 рр. – Горєлкін Василь Георгійович, к.е.н., доц. 

    Кафедра бухгалтерського обліку та економічного аналізу, 1972-1986 рр.    
                                      1972-1978 рр. – Митрофанов Геннадій Васильович, к.е.н., доц. 
                                      1978-1986 рр. – Горєлкін Василь Георгійович, д.е.н., проф. 

    Кафедра бухгалтерського обліку,  1986--06.2016рр.    
                                      1989-1991 рр.  – Морозова Ніна Іванівна, к.е.н., доц.
                                      1991-2004 рр.  – Гайдай Микола Григорович, к.е.н., доц. 
                                      2004-2014 рр.  – Нападовська Любов Василівна, д.е.н., проф.
                                      2014-2016 рр.  – Сопко Валерія Василівна, д.е.н., проф.

   Кафедра обліку та оподаткування

                                     07.2016р. -03.2018р.-  Сопко Валерія Василівна, д.е.н., проф.

                                     04.2018р.- по теперішній час-  Фоміна Олена Володимирівна, д.е.н.,   проф.

18.06.2013
chronon
16369
остання редакція 28.04.2020
42708