logo
Кафедра економіки та фінансів підприємства
Кафедра економіки та фінансів підприємства
logo
Кафедра економіки та фінансів підприємства
img

Головна сторінка

економіки та фінансів підприємства

Res severa est verum gaudium
Cерйозні справи є істинною радістю
Сенека


УВАГА! Запрошуємо до участі у Х Міжнародній науково-практичній конференції "Проблеми та перспективи розвитку підприємництва в Україні"

Історична довідка
Кафедра створена в 1966 р. і до 1993 р. мала назву кафедра економіки торгівлі. З перших років існування стала однією з провідних кафедр Київського торговельно-економічного інституту. Згодом з її складу виокремилася кафедра управління торгівлею (нині - кафедра менеджменту) та кафедра організації торгівлі (нині - кафедра маркетингу), а пізніше - кафедра зовнішньоекономічної діяльності (нині - кафедра міжнародної економіки). З 2012 року кафедра має назву економіки та фінансів підприємства.

Науковий та викладацький потенціал: професорсько-викладацький склад кафедри  становить  30 викладачів, з яких 26 мають науковий ступінь, у тому числі  шість докторів наук, професорів. 
Завідувач кафедри: докт. екон. наук, професор Блакита Ганна Владиславівна.

Пріоритетні завдання кафедри: підготовка високопрофесійних фахівців в області економіки та фінансів підприємства, формування спеціальних поглиблених теоретичних знань, практичних навичок та вмінь у сфері економічної і фінансової діяльності та економічної безпеки підприємства; підготовка до успішного засвоєння програм вищих ступенів освіти (PhD), до викладацької діяльності, наукового консультування у бізнес-структурах.

З 2018-2019 н.р. на кафедрі здійснюється підготовка фахівців:
– освітнього ступеня "бакалавр" за спеціальністю 051 "Економіка" спеціалізаціями:
     "
ЕКОНОМІКА БІЗНЕСУ" та "КОРПОРАТИВНІ ФІНАНСИ";
– освітнього ступеня "магістр":
     
за спеціальністю 051 "Економіка" спеціалізаціями:
     "
ЕКОНОМІКА ТА БЕЗПЕКА БІЗНЕСУ", "ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ" (англомовна програма);
     за спеціальністю 073 "Менеджмент" спеціалізацією "
ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ".

Спеціалізації, за якими здійснюється підготовка студентів, що розпочали навчання до 2017-2018 н.р. (включно) і здобувають ступінь вищої освіти "бакалавр":

– «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА»;

– «ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВА».

У переліку навчальних дисциплін, викладання яких закріплено за кафедрою, понад тридцять позицій, зокрема такі:

 • "Економіка підприємства"
 • "Фінанси підприємства"
 • "Економіка і фінанси підприємства"
 • "Основи підприємництва"
 • "Економіка праці та соціально-трудові відносини"
 • "Економіка торгівлі"
 • "Економіка підприємства торгівлі";
 • "Економіка та організація біржової торгівлі"
 • "Конкурентоспроможність підприємства";
 • "Ринок цінних паперів"
 • "Управління фінансами підприємств та об’єднань"
 • "Потенціал та розвиток підприємства"
 • "Ціноутворення"
 • "Оцінка майна підприємства"
 • "Планування та контроль на підприємстві"
 • "Бізнес-планування"
 • "Лізинговий бізнес"
 • "Економіка та організація інноваційної діяльності"
 • "Автоматизація економічних розрахунків"
 • "Управління вартістю підприємства"
 • "Антикризове управління підприємством"
 • "Управління конкурентоспроможністю підприємства"
 • "Управління ризиками підприємства"
 • "Управління ризиками в інноваційній діяльності"
 • "Інвестиційний менеджмент"
 • "Фінансовий менеджмент"
 • "Фінансова стратегія підприємства"
 • "Фінансові потоки в логістичних системах"
 • "Контролінг"
 • "Проектний аналіз"
 • "Проектне фінансування"
 • "Дослідження та регулювання споживчого ринку"
 • "Економічна безпека підприємства"
 • "Економічна діагностика підприємства"
 • "Банкрутство та санація підприємства"
 • "Фінансова безпека підприємства"
 • "Бізнес-інжиніринг"

На базі кафедри працюють наукові школи проф. Бланка І.О., проф. Блакити Г.В. та проф. Гуляєвої Н.М.
Науковці кафедри мають значний обсяг навчально-методичних та наукових публікацій, у тому числі у  виданнях, що входять до наукометричних баз даних. Викладачі кафедри залучаються до участі в роботі журі ІІ етапу Всеукраїнських предметних олімпіад та олімпіад зі спеціальності «Економіка», Галузевих конкурсних комісіях ІІ етапу Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт та дипломних робіт у різних ВНЗ України.
Провідні науковці кафедри беруть активну участь у законотворчій діяльності, у наукових та громадських радах, комісіях, програмах, є виконавцями науково-дослідних робіт.

Сфера наукових інтересів кафедри:
 • економічне обґрунтування інноваційних проектів розвитку торговельних підприємств;
 • управління розвитком внутрішнього споживчого ринку України та окремих регіонів;
 • фінансово-економічні проблеми розвитку торгівлі, її окремих підгалузей та підприємств;
 • проблеми та перспективи розвитку підприємництва в Україні;
 • фінансовий, інвестиційний, інноваційний та антикризовий менеджмент підприємства;
 • розвиток фінансово-економічної підготовки фахівців для сфери підприємництва.

Кафедра здійснює наукове співробітництво в різних формах з 45 установами. Активною є робота щодо налагодження міжнародного співробітництва. Здійснюється співпраця в напрямку розвитку спеціальностей і спеціалізацій кафедри з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Департаментом фінансової політики Секретаріату Кабінету Міністрів України, Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, Українським фондом підтримки підприємництва, Українським Союзом Промисловців та підприємців, Спілкою малих, середніх і приватизованих підприємств України, Спілкою кризис-менеджерів України, Науково-дослідним економічним інститутом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Антимонопольним комітетом, Інститутом економіки та прогнозування НАН України, Українською асоціацією бізнес-інкубаторів та інноваційних центрів, Всеукраїнською спілкою вчених-економістів.
За останні роки налагоджено партнерські зв’язки з французькою Компанією L'Oréal, компанією з продажу  вітчизняної косметики ТОВ «ЛАССІ»,  з холдингом «Баядера Груп».

Основні напрями наукових досліджень та співпраці з бізнес-структурами

1. Економічне управління підприємством. Розроблення методичних рекомендацій для ТОВ «РІТЕЙЛСІСТЕМЗ»,  ДП «САВСЕРВІС СТОЛИЦЯ», ПрАТ «Українська пожежно - страхова компанія», ТОВ «Украгроком»
2. Фінансове планування на підприємствах торгівлі. Розроблення рекомендацій для ТОВ «Торговий центр «Континент», Броварській філії ТОВ «Вітязь Алко Груп», ТОВ «ВКФ «Борей Груп»
3. Конкуренція та конкурентні відносини на ринку лікарських засобів. Дослідження за замовленням Представництва «Берлін-Хемі Акцієнгезельшафт» в Україні
4. Економічне обґрунтування інноваційних проектів розвитку торговельних підприємств. Розробка Методичних рекомендації для ТОВ «Євросервіс енд Трейд», ПАТ «УГМК», ТОВ «Оіл Трейд Сервіс», ПАТ «Універмаг «Дитячий світ»
5. Розроблення науково-методичного забезпечення навчального тренінгу для демобілізованих та  переселенців зони АТО в рамках проекту «Допомагаючи іншим, допоможіть собі» за замовленням ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».

Кафедра має належну матеріально-технічну базу - сучасний комп’ютерний клас з можливістю доступу до мережі Інтернет, обладнання для візуального супроводження аудиторних занять, що забезпечує якісний рівень навчального процесу та організацію науково-дослідної роботи студентів.

Практика та стажування студентів. За цим напрямом кафедра активно співпрацює з провідними підприємствами торгівлі України, зокрема: ПАТ,  ТОВ «Фуршет», ПрАТ «Квіза Трейд», “Універмаг “Дитячий світ”, ТОВ "Суматра" (ТМ «Космо»), ТОВ «Інтенд Україна», ТОВ “Теско Сервіс” (мережа ресторанів “Два Гуся”), Представництво  L'Oréal, West House of Commerce LTD (Канада), «Franchising Full Cycle», ТОВ «ЛАССІ» , ТОВ «Фінансова компанія «КУБ», «Gerchik&Co»  та іншими.

Досягнення студентів. Студенти, що навчаються за спеціальностями кафедри показують високі результати на олімпіадах та конкурсах, активно беруть участь у студентських науково-практичних конференціях, науково-дослідних роботах кафедри. Зокрема,  впродовж останніх років були отримані призові місця у Всеукраїнських олімпіадах та Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт та  дипломних робіт зі спеціальності. Кращі студенти брали участь у престижних програмах, конкурсах та бізнес-іграх, зокрема: 
- у програмі "4 кроки до Інновації", в рамках Угоди про партнерство з питань комерціалізації результатів науково-технічної діяльності між Міністерством освіти і науки та групою компаній GrowthUp; 
- у Міжнародному студентському конкурсі бізнес-кейсів СІМА Business Challenge;
- у Всеукраїнському конкурсі бізнес-проектів "Бізнес-трамплін";
- у бізнес-грі від  компанії  L'Oréal  з метою проходження стажування та працевлаштування.

За роки існування на кафедрі підготовлено більше семи тисяч фахівців з економічних спеціальностей за денною, заочною, заочно-вечірньою формами навчання та за програмами перепідготовки.

Ми у  Facebook

Контактні телефони кафедри: 

531-48-19 (внутрішній 12-93) - А-437;
531-48-18 (внутрішній 12-94) - А-452а;
E-mail:  econom@knteu.kiev.ua

20.01.2015
guliya2005
13689
остання редакція 20.03.2019
849