logo
Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права
Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права
logo
Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права
img

Оголошеннявсі

Наукова робота

адміністративного, фінансового та інформаційного права

Науково-дослідна діяльність кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права

Науково-дослідна діяльність кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права провадиться на підставі Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», нормативно-правових актів МОН України, наказів і розпорядження  ректора КНТЕУ.

Наукова діяльність на кафедрі є інтелектуальною цілеспрямованою творчою роботою, що здійснюється у формі фундаментальних і прикладних наукових досліджень та спрямовується на одержання і використання нових знань у сфері права.

Наука на кафедрі адміністративного, фінансового та інформаційного права інтегрується в існуючу систему наукової діяльності факультету міжнародної торгівлі та права КНТЕУ на засадах єдиної нормативно-правової бази, яка забезпечує ефективність її функціонування.

Основною метою науково-дослідної діяльності кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права є: створення, накопичення та використання наукових розробок з метою забезпечення якісної підготовки фахівців для галузі права, науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, розв’язання комплексних задач у нормотворчій й правозастосовній сферах та забезпечення оптимізації та модернізації юридичної освіти у вузі економічного профілю.

У рамках цієї мети кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права здійснює:

фундаментальні правові дослідження, спрямовані на вирішення актуальних проблем теорії та практики;

обмін досвідом та творчу співпрацю з представниками вищих навчальних закладів і науково-дослідних установ юридичного профілю;

заходи щодо підтримки наукових досліджень молодих учених та обдарованих студентів,  залучення їх до наукових шкіл;

підготовку наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації;

розробку проектів нормативно-правових актів;

експертне супроводження нормотворчої та правозастосовної діяльності;

поширення юридичних знань та популяризацію досягнень правової науки у студентському й громадському середовищі;

розроблення стандартів вищої освіти з урахуванням нормативних вимог щодо їхнього змісту та об’єктивних потреб практики.

Науковий пошук кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права розглядається як інструмент удосконалення освітньо-професійних програм підготовки фахівців з правознавства.

Напрями науково-дослідної діяльності кафедри

Науково-дослідна діяльність кафедри здійснюється за такими основними напрямами:

- діяльність в межах держбюджетних (кафедральних) наукових робіт;

- наукове співробітництво з провідними науковими закладами, юридичними центрами та органами державної влади;

- участь у проведенні наукових конференцій, круглих столів, семінарів, симпозіумів, олімпіад, конкурсів, в інших наукових заходах;

- підготовка та публікація наукових та науково-методичних праць;

- підготовка дисертацій викладачами та аспірантами;

- залучення студентської молоді до науково-дослідної роботи.

Тематика науково-дослідних робіт, які виконуються на кафедрі адміністративного, фінансового та інформаційного права, охоплена планом науково-дослідної роботи КНТЕУ й тісно корелюється з державними концепціями, програмами та планами розвитку.

Орієнтиром наукових досліджень кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права у 2018-2019 н.р. обрала сформульовані у попередніх дослідженнях концептуальні основи оптимізації та модернізації.  

Викладачі кафедри виконували такі держбюджетні (кафедральні) наукові роботи:

- Актуальні проблеми розвитку публічного права (д.ю.н. проф. Гуржій Т.О. (керівник); к.ю.н., проф. Ніколаєва Л.В.; к.ю.н. Гуржій А.В.; к.ю.н., доц. Дараганова Н.В.; к.ю.н., доц. Сударенко О.В. к.ю.н. Андріїв В.В., аспіранти кафедри);

- Інформаційні, фінансові, адміністративно-правові засоби удосконалення державного управління із захисту прав людини (д.ю.н. проф. Заросило В.О. (керівник); д.ю.н. Тімашов В.О.; к.ю.н. Пустовіт Ю.Ю.; к.ю.н. Запотоцька О.В.; аспіранти кафедри).

У процесі виконання цих тем:

- вироблено нові теоретичні, методологічні та юридичні підходи щодо удосконалення правового регулювання та запровадження в економіку України нових механізмів адміністративно-правового регулювання;

- запропоновано нові підходи щодо вирішення завдання підвищення ефективності адміністративно-правового регулювання господарської діяльності в Україні;

- конкретизовано теоретичні положення щодо адміністративно-правового регулювання у вищезазначених сферах та підготовлено конкретні пропозиції щодо удосконалення порядку правового регулювання у вказаних сферах.

Результатом виконання зазначених тем є: науково-методичне забезпечення належним чином навчального процесу з таких дисциплін, як: «Адміністративне право та процес», «Страхове право», «Інтелектуальна власність», «Трудове право», «Податкове право», «Фінансове право», «Бюджетне право», «Адміністративні послуги і договори» та ін.

У межах виконання цих тем викладачі здійснили  наукові публікації; брали участь у наукових конференціях, семінарах, інших наукових заходах; здійснювали науково-методичне забезпечення навчального процесу кафедри, керували студентськими роботами, здійснювали підготовку дисертаційних робіт, надавали консультації щодо застосування вимог чинного законодавства тощо.

- за сприянням ст. викладача кафедри О.В. Севастьяненко відбулася зустріч студентів  КНТЕУ з Начальником відділу стратегічного планування в секторі оборони та безпеки Управління координації діяльності та безпеки Міністерства економічного розвитку та торгівлі України, к.ю.н. Кушнір Ольгою Василівною, яка розповіла студентам ФМТП про механізм правотворчості в сучасній Україні;

- за підтримки кафедри Координатором проектів ОБСЄ в Україні та уряду Канади спільно з представником ГО «Фундація «Гармонізоване суспільство» Юлією Марсумівною Галустян проведено круглий стіл зі студентами факультету міжнародної торгівлі та права Київського національного торговельно-економічного університету на тему: «Протидія торгівлі людьми: профілактика соціального явища в студентському середовищі»;

- на запрошення Офісу Програми імені Фулбрайта в Україні д.ю.н., завідувач кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права професор Гуржій Т.О., к.ю.н., доцент кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права Гуржій А.В., спільно з іншими представниками ФМТП та магістрами ФМТП взяли участь у лекції «Українська демократія по дефолту: від Кравчука до Порошенка. Що далі?» професора політології Торонтського університету (Канада) Лукана Вея;

- презентовано англомовну монографію «Development of national law in the context of integration into the European legal space», яка вийшла друком в Республіці Польща. До редакційної ради монографії увійшов д.ю.н., професор, завідувач кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права КНТЕУ Гуржій Т.О.;

- викладачі кафедри,  к.ю.н. Гуржій А.В. та к.ю.н. Запотоцька О.В. відвідали Десяту міжнародну виставку «Інноватика в сучасній освіті», на якій  широко представлені інноваційні досягнення галузі освіти;

- відбулась зустріч студентів КНТЕУ з заступником голови Шостого апеляційного адміністративного суду, суддею-спікером, колишнім членом Ради суддів України Євгеном Ігоровичем Мєзєнцевим;

- проф. Дараганова Н.В., доц. Гуржій А.В. та к.ю.н. Сенченко Л.В. розробили комплекс нових тестових завдань для проведення олімпіади з дисципліни «Інтелектуальна власність», оновили навчально-методичне забезпечення з дисципліни «Інтелектуальна власність»;

- ст. викладач кафедри Корольков О.В. систематично організовував студентські круглі столи, організовував та проводив роботу Правничого клубу КНТЕУ (допомагав студентам в наданні консультацій, роз’яснень).

У 2018-2019 н.р. викладачами кафедри опубліковано:

Монографії, опубліковані в Україні

- Тімашов В. О. Права громадян в Україні в процесі євроінтеграції: адміністративно-правовий аспект: монографія. Київ, 2017. 560 с.

- Дараганова Н. В. Управління охороною праці: правове забезпечення: монографія. К.: КНТЕУ, 2018. 484 с.

- Запотоцька О.В. Управління сферою безпечності та якості харчової продукції в Україні : адміністративно-правове дослідження : монографія / О.В. Запотоцька – К.: Видавничий центр «кафедра», 2018. – 400 с.

Розділи монографій, опубліковані за кордоном

- Gurzhii Т. Forms and methods of public administration in the field of personal data protection.  In: Development of National Law in the context of integration into the European Legal Space: Monography. – Warszawa: BMT Eridia Sp. z o.o. Wydawnictwo Erida, 2018. – P. 203-222.

- Gurzhii А. The system of public administration in the field of personal data protection.  In: Development of National Law in the context of integration into the European Legal Space: Monography. – Warszawa: BMT Eridia Sp. z o.o. Wydawnictwo Erida, 2018. – P. 203-222.

- Гуржій А.В., Гуржій Т.О. Організаційно-правові питання захисту персональних даних в Україні / Розвиток національного права в контексті Європейської інтеграції : монографія. – Варшава : Вид-во “Erida”, 2018. – 245 с.

Підручники

- Банківське право: підручник [ для студентів закладів вищої освіти, слухачів аспірантури та курсів підвищення квалафікації ] / [ О. В. Баклан, Є. П. Гайворонський, В. О. Тімашов, Т. О. Гуржій, О.В. Корольков, Ю. Ю. Пустовіт ]; за ред. Є. П. Гайворонського. – К. : Друкарський двір Олега Федорова, 2018. – 346 с.

(Т.О. Гуржій. Особистий обсяг 0,5 друк. арк.)

(В.О. Тімашов. Особистий обсяг 0,6 друк. арк.)

(Ю.Ю. Пустовіт. Особистий обсяг 0,5 друк. арк.)

(О.В. Корольков. Особистий обсяг 0,6 друк. арк.)

Перелік статей опублікованих викладачами кафедри у 2018 р. в зарубіжних виданнях

Запотоцька О.В.

Актуальні проблеми та перспективи розвитку сфери безпечності та якості харчових продуктів в Україні

Visegrad journal on human rights. Bratislava, 2018. № 3. С. 87–92.

Запотоцька О.В.

Структура реєстраційного провадження в сфері безпечності та якості харчових продуктів

Web of Scholar. № 6(24), 2018. P. 3-12.

Польща

Запотоцька О.В.

Теоретико-практичні засади організації та здійснення нагляду за дотриманням вимог безпечності та якості харчових продуктів

Science and Education a New Dimension. 2018. №6. С.23-30.

Будапешт, Угорщина

Запотоцька О.В.

Направления совершенствования публичного администрирования в сфере безопасности и качества пищевой продукции

«Legea si Viata». 2018. № 7. С. 38–42.

Молдова

Запотоцька О.В.

Сравнительно-правовой аспект публичного администрирования сферы и качества продуктов питания в Украине и Канаде

«Legea si Viata». 2018. № 8. С. 38–42.

Молдова

Гуржій Т.О.

Human rights protection in conditions of European integration

Zbornik je vyberom prispevkov z Medzinarodnej vedeckej konferencie “LEXe – Pravo v 21 storoci” (30 aprila 2018, Banska Bystrica). – S. 97-107.

Гуржій Т.О.

The “cost of human life” as the basis of strategic planning of transport safety

Eastern European Studies: Economics, Education And Law: Proceedings of the International Scientific Conference. Volume I, June 7-8, 2018. Burgas: Publishing House FLAT Ltd-Burgas, 2018. –Vol. 1. – P. 234-237 

Гуржій Т.О.

Administrative-delict legislation: topical issues and perspectives

Україна ХХI століття: тенденції та перспективи розвитку: матеріали ХХVIII Всеукраїнської науково-практичної конференції. – К. : Вид-во Європейського університету, 2018. – C. 46-50. 

Гуржій Т.О.

Публічні консультації в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку

Права людини: історія та сучасність : матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та науковці (м. Київ, 14 грудня 2017 року). – К. : Університет «Україна», 2017. – С. 65-71.

Гуржій А.В.,

Бюровик Ю. (студентка ФМТП, 2й курс)

Legislative basis of qualification administrative offences in the field of alternative medicine

European Integration of Economics, Education and Law: proceedings of the international scientific conference, March 22-23, 2018. Warsaw: BMT Eridia Sp. z o.o. Wydawnictwo Erida, 2018, p. 289-292.

Гуржій А.В., Ondrova J.

Delictological characteristics of road offenses

Eastern European studies: economics, education and law: Proceedings of the International Scientific Conference. Volume I, June 7-8, 2018. Burgas: Publishing House FLAT Ltd-Burgas, 2018. – P. 227-231. 

Гуржій А.В.

Administrative Law regulation of personal data protection

Україна ХХI століття: тенденції та перспективи розвитку: матеріали ХХVIII Всеукраїнської науково-практичної конференції. – К. : Вид-во Європейського університету, 2018. – C. 135-136. 

Підготовка дисертацій викладачами та аспірантами

Викладачі кафедри постійно працюють над підвищенням свого наукового та професійного рівня. З цією метою вони проходять стажування в органах державної влади, підвищення кваліфікації в провідних ВНЗ юридичного спрямування, здійснюють підготовку та захист дисертаційних досліджень.

Наукове співробітництво

Кафедрою укладено договори про міжкафедральну співпрацю з Одеським державним університетом внутрішніх справ про обмін інформацією в сфері стандартизації юридичної освіти та взаємне рецензування наукової літератури; з Вищим господарським судом України про практику студентів; з філією «Український центр інноватики та патентно-інформаційних послуг» Державного підприємства «Український інститут промислової власності» про практику студентів; з Вищим адміністративним судом України про практику студентів.

Поза договорами кафедра співпрацює з такими структурами як: Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого; Інститут законодавства Верховної Ради України; Національний банк України; Національний  університет біоресурсів і природокористування  України; Міжрегіональна академія управління персоналом; Національна академія правових наук України; Академія адвокатури України; Національна академія внутрішніх справ України; Одеський державний університет внутрішніх справ України; Міністерство юстиції України; Адміністрація Президента України, Державною виконавчою службою Деснянського району міста Києва; Мерілендським Університетом (США).

У 2019 році кафедрою було налагоджено нові зв’язки з: Ягелонським університетом.

Напрями наукового співробітництва здійснювалися в різноманітних формах на користь навчальному процесу, виконанню наукових досліджень та підвищенню наукової кваліфікації викладачів.

Це: обмін інформацією, консультації, лекції, вивчення практики господарських та адміністративних судів, проходження практики, взаємне рецензування наукових робіт, наукова робота студентів, керівництво дисертаційними дослідженнями, обмін інформацією в сфері стандартизації юридичної освіти, розробки навчальних планів, підготовки навчально-методичних матеріалів, підвищення кваліфікації викладачів, написання спільних наукових праць.

Науково-дослідна робота студентів

Протягом 2018-2019 року студенти брали участь:

- у Першому турі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Інтелектуальна власність» (63 студента). Кращими студентськими науковими роботами з напряму «Інтелектуальна власність» визнані роботи студентів:

Пількевич Дар’я, 3 курс, 5 група (ФМТП);

Краснюк Ілля, 3 курс, 4 група (ФМТП);

Савойло Поліна, 3 курс, 4 група (ФМТП);

- в олімпіаді з Правознавства брали участь 105 студентів. Було визнано переможцями таких студентів:

1. Горова Анна Олександрівна  4 курсу 4 групи ФМТП

2. Биков Владислав Ігорович 4 курсу 4 групи ФМТП

    Матвієнко Руслана Ігорівна 4 курсу 4 групи ФМТП

3. Семенов Олег Михайлович 4 курсу 3 групи ФМТП

    Пустова Галина Євгеніївна 4 курсу 3 групи ФМТП

  Хоменко Паула Вадимівна 4 курсу 5 групи ФМТП

- у проведенні 1-го та 2-го туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у галузі науки «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право».

- у роботі «Правничого клубу КНТЕУ».

- 24.04.2018 в Національному авіаційному університеті відбувся Правничий брейн-ринг серед студентів-іноземців. Продемонструвавши високий рівень теоретичної і практичної підготовки, наші студенти вибороли І місце та були нагороджені кубком і грамотою.

Викладачі кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права ведуть зі студентами наукову роботу в складі діючої проблемної групи: «Актуальні проблеми правознавства в Україні» (проф. Гуржій Т.О.).

     

22.04.2013
JuliaGajdaj
10379
остання редакція 02.12.2020
453766