logo
Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права
Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права
logo
Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права
img

Співробітництво

адміністративного, фінансового та інформаційного права

Cпільне засідання груп забезпечення освітніх програм  з підготовки магістрів та докторів філософії (PhD)  за спеціальністю 081 «Право»

13 червня 2020 року відбулось спільне засідання груп забезпечення освітніх програм  з підготовки магістрів та докторів філософії (PhD)  за спеціальністю 081 «Право» Київського національного торговельно-економічного університету (КНТЕУ) та Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. У засіданні брав участь представник Університету Казимира Великого в Бидгощі (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (UKW), професор кафедри економіки та права Адам Якушевич.
Модератором виступила доцент кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права КНТЕУ, кандидат юридичних наук Анна Гуржій.
Учасники онлайн-засідання обговорили двоступеневу систему вищої освіти в Україні та Польщі, умови підготовки магістерських робіт і дисертацій, критерії їх оцінювання та особливості освітнього процесу в період карантину. Особливу увагу було приділено академічним свободам студентів та аспірантів у сучасних ЗВО, зокрема особливості вибору керівника, рецензента, теми, методів дослідження та наукової літератури. Професор Адам Якушевич акцентував увагу на прикладному аспекті випускних кваліфікаційних робіт і дисертацій, зауваживши, що спрямованість таких досліджень повинна визначатися реальними потребами практики, а їх результати – мають бути придатними для практичного впровадження. Учасники онлайн-засідання констатували необхідність тісної взаємодії зі стейкхолдерами на всіх етапах організації навчального процесу, починаючи від розробки освітніх програм і закінчуючи атестацією здобувачів. Окремий наголос зроблено на доцільності збільшення кількості навчальних годин, відведених на практику студентів і аспірантів.
За результатами зустрічі прийнято рішення про поглиблення міжнародної співпраці та регулярне залучення іноземних фахівців до роботи груп забезпечення освітніх програм за спеціальністю 081 «Право».
Дякуємо професору Адаму Якушевичу за вагомий внесок у розвиток міжнародних партнерських відносин та сприяння імплементації зарубіжного досвіду підготовки магістрів і докторів філософії (PhD) в галузі права.

  

Кафедрою адміністративного, фінансового та інформаційного права налагоджено співпрацю з провідними університетами, в тому числі зарубіжними, що здійснюють підготовку фахівців за спеціальністю 081 «Право» для здійснення спільних наукових досліджень як викладачами та і студентами з актуальних проблем правознавства, а саме:

  • Uniwersytet pedagogiczny w Krakowie, Польща;
  • Uniwersytet Jagiellonsky w Krakowie, Польща;
  • Uniwersytet Rzeszowski, Польща;
  • Matej Bel University, Banská Bystrica, Словакія;
  • Univerzita Pavla Jozefa Safarika v Kosiciach, Словакія;
  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, Польща;
  • Burgas free University Burgas, Болгарія;
  • Humanities and natural sciences university in Sandomserz, Польща.

Співпраця ведеться за такими напрямами: здійснення спільних наукових досліджень як викладачами та і студентами з актуальних проблем правознавства; видання спільних монографій; організація спільних наукових заходів (конференцій, круглих столів); залучення представників іноземних науковців до складу редакційних колегій видань КНТЕУ, зокрема журналів «Зовнішня торгівля» і «Економіка, фінанси, право».

Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права має досить широкі та багатогранні стосунки з правничими установами та організаціями: Вищим адміністративним судом, Верховним Судом України, Інститутом держави та права НАН України, Міжнародним центром космічного права при Інституті держави та права НАН України, Державним комітетом України з питань технічного регулювання та споживчої політики, Міжрегіональною Академією управління персоналом, Київським університетом ринкових відносин та підприємництва, Інститутом законодавства Верхової Ради України. 
    

Напрями наукового співробітництва здійснювалися в різноманітних формах на користь навчальному процесу, виконанню наукових досліджень, підвищенню наукової кваліфікації викладачів. Це, зокрема, обмін інформацією, консультації, вивчення практики господарських судів, захисту прав споживачів, залучення до викладання юридичних спецкурсів практичних працівників та науковців зазначених органів та навчальних і наукових закладів, проведення виїзних практичних занять з навчального курсу "Правові основи захисту прав споживачів", проходження господарсько-правової, організаційно-правової та переддипломної практики, взаємне рецензування наукових робіт, наукова робота студентів, керівництво дисертаційними дослідженнями.
У сфері організації спільних наукових досліджень співробітники кафедри здійснюють наукові розробки з актуальних проблем фінансового права, адміністративного права і процесу та інших правовідносин; беруть участь у вивченні та узагальненні практики вирішення спорів судами, підготовці проектів рекомендації та роз’яснень з питань застосування законодавства при вирішенні спорів; надають наукові матеріали для публікації у фахових виданнях.

З ініціативи кафедри у квітні 2016 року було укладено договір про співробітництво між Вищим адміністративним судом України та Київським національним торговельно-економічним університетом.

Предметом договору є співпраця ВСУ та КНТЕУ в галузі наукових досліджень проблем адміністративного права, підвищення кваліфікації викладачів Університету, забезпечення практичної підготовки фахівців зі спеціальності «Правознавство», а саме:

1. У сфері практичної підготовки студентів КНТЕУ: організовувати стажування викладачів університету та проведення практики студентів.

2. У сфері організації спільних наукових досліджень ВАСУ сприятиме у проходженні стажування та доступі до матеріалів судової практики для науково-дослідної роботи викладачами університету; пропонуватиме викладачам університету брати участь у роботі з вивчення та узагальнення практики вирішення спорів адміністративними судами, підготовки проектів та роз’яснень з питань застосування законодавства у судовій практиці; прийматиме до публікації у журналах «Вісник Вищого адміністративного суду України» та «Адміністративне судочинство. Судова практика в адміністративних справах».

3. У сфері підвищення кваліфікації викладачів університету ВАСУ створюватиме умови для проходження викладачами університету стажування та надаватиме висновки щодо виконання викладачами програм стажування.

4. У сфері практичної підготовки студентів університету: ВАСУ прийматиме студентів освітнього ступеня «Бакалавр» та «Магістр» спеціальності «Право» для проходження виробничої та переддипломної практики згідно з навчальними планами підготовки фахівців спеціальності «Право» і графіками навчального процесу університету; призначитиме керівниками практики від суду кваліфікованих спеціалістів для безпосереднього керівництва практикою; створюватиме необхідні умови для організації, проходження і керівництва практикою студентів; для виконання студентами програм практики, ознайомлення з порядком розгляду спорів адміністративними судами, вимогами до процесуальних документів; надаватиме студентам-практикантам можливість користуватись правовою і статистичною документацією. 

   

03.09.2013
JuliaGajdaj
5222
остання редакція 20.06.2020
42772