logo
Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права
Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права
logo
Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права
img

Оголошеннявсі

Діяльність групи забезпечення

адміністративного, фінансового та інформаційного права

Обговорення освітніх програм зі спеціальності 081 "Право"

Моніторинг та періодичний перегляд освітніх програм є однією з основних процедур системи забезпечення якості освітньої діяльності в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. 25 липня 2022 в дистанційному режимі з використанням комунікаційної платформи ZOOM відбулося спільне засідання груп забезпечення освітніх програм спеціальності 081 "Право" Інституту післядипломної освіти, спеціальності 081 "Право" та спеціальності 293 "Міжнародне право" Державного торговельно-економічного університету. Метою зустрічі було обговорення актуальності та змісту вказаних освітніх програм підготовки фахівців в галузі права з огляду на затвердження нових стандартів підготовки фахівців зі спеціальності 081 "Право". Учасники зустрічі ґрунтовно проаналізували професійні компетентності майбутніх правників, обговорили питання покращення якості підготовки та можливостей працевлаштування випускників.

За результатами обговорення було висловлено ряд пропозицій щодо підвищення якості підготовки здобувачів вищої освіти на першому та другому рівнях вищої освіти за спеціальністю 081 "Право", які обов’язково будуть враховані в ході подальшої роботи груп забезпечення. 

Обговорення нового стандарту вищої освіти зі спеціальності 081 "Право" - наші очікування щодо розвитку правничої професії виправдалися 

Затвердження Міністерством освіти та науки України нового стандарту вищої освіти зі спеціальності 081 "Право" обумовило необхідність вивчити необхідність внесення змін до відповідних освітньо-професійних програм. 

З цією метою 22 липня 2022 року відбулась чергова робоча нарада груп гарантів та членів робочих груп бакалаврських програм.  

До яких висновків дійшли? 

1. Нова редакція стандарту відображає поточні тенденції розвитку правничої професії – діджиталізацію, значну увагу до формування моральних цінностей, необхідність розвинутого критичного мислення тощо. Саме ці чинники були імперативами формування наших освітніх програм, адже ми своєчасно реагуємо на зміни ринку праці.

2. Нова редакція навчальної дисципліни «Інформаційні технології у юридичній діяльності» повністю відповідає редакції СК9 "Здатність використовувати бази даних органів юстиції та інформаційні технології необхідні під час здійснення юридичної діяльності", РН 15. Вільно використовувати для правничої діяльності доступні інформаційні технології і бази даних. РН16. Використовувати комп’ютерні програмами, необхідні у правничій діяльності. Ми вчимо наших студентів всьому, що повинен вміти сучасний юрист.

3. Нова навчальна дисципліна "Критичне мислення" ще в першому семестрі буде закладати основи до формування СК13. Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ.

4. Наші підходи до викладання та вимоги до написання курсових робіт забезпечують досягнення результатів навчання, передбачених новим стандартом. Хоча, очевидно, застосування американського алгоритму IRAC щодо вирішення ситуаційних завдань має бути розширено.

5. Також ми вітаємо підвищену увагу до практичної підготовку майбутніх юристів. Ми вже запровадили низку практикумів із різних галузей права, відроджуємо юридичну клініку та створюємо секторальні юридичні клініки. 

Нові стандарти вимагають лише точкових формальних змін до наших освітніх програм та навчальних планів, учасники наради окреслили напрямки та характер необхідних уточнень.  

Чергова робоча нарада груп забезпечення спеціальностей 081 "Право" та 293 "Міжнародне право"

Підготовка юристів потребує невпинного реагування на потреби ринку праці та рекомендації державних органів. 06 липня 2022 р. відбулася чергова спільна робоча нарада гарантів, членів груп забезпечення та стейкголдерів освітніх програм за спеціальностями 081 "Право" та 293 "Міжнародне право".

Цього разу предметом обговорення став лист Міністерства освіти та науки України щодо доцільності вивчення податкового права як окремого освітнього компонента на рівні бакалаврату (лист від 29.06.2022 р. № 1/7131-22). 

Актуальність та необхідність отримання знань та навичок щодо правового регулювання податкових відносин була визнана у нашому Університеті вже давно, а обов’язкова дисципліна "Фінансове право" включає відповідний тематичний блок.  

Ця дисципліна традиційно викладається к.ю.н., доц. Оленою Сударенко, яка є визнаним фахівцем у сфері фінансового та податкового права. 

Учасники заходу констатували, що освітньо-професійні програми "Комерційне право", "Цивільне право і процес", "Фінансове право", "Правове забезпечення безпеки підприємницької діяльності" та "Міжнародне право" (о/с бакалавр) повністю відповідають Стандарту вищої освіти України першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 "Право", зокрема, в частині забезпечення програмних результатів навчання, пов’язаних з  правовим регулюванням обігу публічних грошових коштів. На сьогодні відповідні програмні результати навчання забезпечуються навчальною дисципліною "Фінансове право", котра є обов’язковою освітньою компонентою ОПП "Комерційне право", "Цивільне право і процес", "Фінансове право", "Правове забезпечення безпеки підприємницької діяльності" та "Міжнародне право" (о/с бакалавр).

Як свідчить аналіз методичного забезпечення навчальної дисципліни "Фінансове право" (програма, робоча програма, силабус), ця дисципліна охоплює широке коло питань податкового права, необхідних для формування у здобувача максимально повного і точного уявлення про систему податкових правовідносин, особливості їх регулювання, охорони та захисту. Викладене ставить під питання доцільність включення обов’язкової навчальної дисципліни "Податкове право" до структури ОПП "Комерційне право", "Цивільне право і процес", "Фінансове право", "Правове забезпечення безпеки підприємницької діяльності" та "Міжнародне право" (о/с бакалавр). 

За результатами обговорення було прийнято рішення визнати такими, що відповідають вимогам Стандарту вищої освіти України першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 "Право", ОПП "Комерційне право", "Цивільне право і процес", "Фінансове право", "Правове забезпечення безпеки підприємницької діяльності" та "Міжнародне право" (о/с бакалавр) в частині набуття студентами знань, вмінь і навичок з основ правового регулювання обігу публічних грошових коштів та податкового права.    

Відбулось спільне засідання груп забезпечення освітніх програм з підготовки магістрів та докторів філософії (PhD) за спеціальністю 081 "Право"

13 червня 2020 року відбулось спільне засідання груп забезпечення освітніх програм з підготовки магістрів та докторів філософії (PhD) за спеціальністю 081 "Право" Київського національного торговельно-економічного університету (КНТЕУ) та Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. У засіданні брав участь представник Університету Казимира Великого в Бидгощі (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (UKW), професор кафедри економіки та права Адам Якушевич.

Модератором виступила доцент кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права КНТЕУ Анна Гуржій.

Професор Адам Якушевич наголосив на необхідності продовження співпраці, яка сприяє обміну досвідом та запозиченню найкращих освітніх і наукових практик. Учасники онлайн-засідання обговорили двоступеневу систему вищої освіти в Польщі, умови підготовки магістерської роботи та дисертації, критерії їх оцінювання та особливості освітнього процесу в період карантину.

Особливу увагу було приділено академічним свободам студентів та аспірантів у польських ЗВО, зокрема особливості вибору керівника, рецензента, теми, методів дослідження та наукової літератури. Професор Адам Якушевич звернув увагу на практичну спрямованість магістерської та дисертаційної робіт, які повинні містити не тільки теоретичні висновки, але й практичні рекомендації. Відтак учасники онлайн-засідання зробили акцент на необхідності збільшення годин в освітніх програмах на практичну підготовку магістрів.

Загалом зустріч була змістовною, ґрунтовною та корисною для всіх учасників. У результаті було прийнято рішення про імплементацію зарубіжного досвіду розробки освітніх програм підготовки магістрів та докторів філософії (PhD) за спеціальністю 081 "Право", яка здійснюється на базі КНТЕУ та ВТЕІ КНТЕУ.

 

14.10.2022
477544
705
остання редакція 15.10.2022
477544