logo
Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права
Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права
logo
Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права
img

Викладацький склад

адміністративного, фінансового та інформаційного права


ГУРЖІЙ ТАРАС ОЛЕКСАНДРОВИЧ
t.gurzhii@knute.edu.ua
завідувач кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права,
доктор юридичних наук, професор

Освіта та практичний досвід. У 2001 році з відзнакою закінчив Національну академію внутрішніх справ України (м. Київ).   Працював на посадах: оперуповноваженого відділу по боротьбі з організованими злочинними угрупованнями Управління боротьби з організованою злочинністю в Кіровоградській області; наукового співробітника Центру моніторингу наукового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ НАВСУ; викладача кафедри адміністративного права і процесу Київського національного університету внутрішніх справ; начальника відділу моніторингу наукового забезпечення діяльності органів і підрозділів внутрішніх справ Державного науково-дослідного інституту МВС України; головного наукового співробітника відділу вивчення проблем боротьби з організованою злочинністю в сфері економіки Міжвідомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю при Раді національної безпеки та оборони України.
У січні 2005 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня “кандидат юридичних наук” за спеціальністю 12.00.07. У квітні 2008 року рішенням ВАК України  Гуржію Т.О. було присвоєне вчене звання “старший науковий співробітник”. У червні 2011 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня “доктор юридичних наук” за спеціальністю 12.00.07.
З липня 2013 року – завідувач кафедри комерційного права КНТЕУ.
Результати наукових досліджень Т.О.Гуржія знайшли практичне втілення у розробці проектів законів України, проектів Рішень РНБО України, проектів наказів Міністерства інфраструктури України, МВС України та інших центральних органів виконавчої влади. Крім того, вони широко використовуються у навчально-виховному процесі ряду ВНЗ України.
Відзнаки: Відзнака МВС України “За розвиток науки, техніки та освіти”.
Підвищення кваліфікації: вересень 2013 року Академія адвокатури України.
Сфера наукових інтересів:  теорія права, адміністративне право, адміністративний процес, інформаційне право

Наукові праці та публікації:

І. Публікації у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або WebofScience, та не є перекладами з інших мов:

 1. Gurzhii T., Gurzhii A., Seliukov  V. Public administration of personal data protection in modern Ukraine Politické vedy. 2018. № 2. p. 138-158 (Web of Science) http://www.politickevedy.fpvmv.umb.sk/en/archive/2018/2-2018/taras-gurzhii-anna-gurzhii-vadym-seliukov.html
 2. Gurzhii T., Deshko L., Ivasyn O., Novikova N., Radyshevska O. Patenting of Medicines in Ukraine Through the Prism of the Association Agreement with the EU and the TRIPS Agreement: Improvement in Medical and Administrative Regulations. Georgian Medical News. 2019. №3(288). p. 154-158 (Scopus). https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31101796
 3. Gurzhii T., Gurzhii A., Deshko L., Berlach A., Radyshevska O. State audit in modern Ukraine: issues, challenges, perspectives. Public Policy and Administration. 2019. №2 (Vol. 18). P. 281-298. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=790571
 4. Gurzhii T., Sarana S., Fedorenko T., Karmaza O., Nefedova V. The Protection of Civil Rights and Interests in the Court. Journal of Advanced Research in Law and Economics, 2019, Vol. 9, №. 8, p. 2622-2630,. (Scopus) Available at: https://journals.aserspublishing.eu/jarle/article/view/4115

ІІ. Інші:

 1. Development of National Law in the Context of Integration Into the European Legal Space Монографія / [O. Bakalinska, A.Gurzhii, T.Gurzhii, L. Deshko, O. Stukalenko and others]. – Warsaw : BMT Eridia Sp. z o.o. Wydawnictwo Erida, 2018. – 244 p.(видання мовою ЄС в країні ЄС);
 2. T.Gurzhii Legal framework for stopping offences in the field of personal data protection / European integration of economics, education and law: Proceedings of the International Scientific Conference, March 22-23, 2018. Warsaw: BMT Eridia Sp. z o.o. Wydawnictwo Erida, 2018, p. 295-299;
 3. T.Gurzhii "Ціна людського життя" як основа стратегічного планування транспортної безпеки / EASTERN EUROPEAN STUDIES: ECONOMICS, EDUCATION AND LAW: Proceedings of the International Scientific Conference. Volume I, June 7-8, 2018. Burgas: Publishing House FLAT Ltd-Burgas, 2018. –Vol. 1. – P. 234-237;
 4. Розвиток національного права в контексті Європейської інтеграції : монографія / [Гуржій А.В., Гуржій Т.О., Дешко Л.М.]. – Варшава : Вид-во “Erida”. – 245 с.;
 5. Гуржій Т., Музичка Є. Примусове звернення стягнень на майно боржника Вісник Одеського Національного Університету. – 2018. – № 1. – С. 72-78.  Фахове видання;
 6. T. Gurzhii, Myronets O. Human rights protection in conditions of European integration Zbornik je vyberom prispevkov z Medzinarodnej vedeckej konferencie “LEXe – Pravo v 21 storoci” (30 aprila 2018, Banska Bystrica). – S. 97-107.

Інформація про публікації у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз даних: OrcidResearcheridGoogle Scholar 

 МУШЕНОК ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ
v.mushenok@knute.edu.ua
доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права

Освіта та практичний досвід. Закінчив у 2004 р. юридичний факультет Київського національного економічного університету за спеціальністю «Правознавство» та отримав кваліфікацію магістра права. 20.01. 2012 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 на тему: «Фінансово-правове регулювання державної підтримки сільськогосподарського виробництва в Україні». 30.06.2015 р. рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєно вчене звання доцента. В КНТЕУ працює з 15.10.2013 р. по 30.06.2020 р. на посадах доцента та професора кафедри загально правових дисциплін. 31.10.2018 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 на тему: «Державна політика в аграрному секторі економіки України: фінансово-правові аспекти».

На кафедрі працює з 27.08. 2020 року.

Сфера наукових інтересів – державна фінансова політика України, зокрема проблемні питання фінансового регулювання аграрних, екологічних та земельних правовідносин.

Викладає дисципліни: муніципальне право, житлове право, правове забезпечення наукових досліджень.

Наукові інтереси – державна фінансова політика України, зокрема проблемні питання фінансового регулювання аграрних, екологічних та земельних правовідносин.

Підвищення кваліфікації / стажування: Проходив стажування у 2018 році на кафедрі адміністративного та фінансового права Національного університету біоресурсів та природокористування України.

Наукові праці та публікації:

І. Публікації у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або WebofScience, та не є перекладами з інших мов:
 

 1. Kurylo, V., Duliba, Y., Kurylo, I., Mushenok, V. Fiscal Policy Measures of Air Protection: Ukrainian Realities and the EU Experience./ European Journal of Sustainable Development, – 2020. Vol. 9 No 2.– P. 315 –327. https://doi.org/10.14207/ejsd.2020.v9n2p315 (Web of Science, Scopus);
 2. Kurylo, V., Mushenok, V., Kholostenko, F., Mashevska, O., Sira, A. Inaccuracy of Information About the Property of the Subject of the Declaration as a Qualifying Feature of a Corruption-Related Offence. / Academic Journal of Interdisciplinary Studies, – 2020. Vol. 9 No 5 Р. 281-292. DOI: 10.36941 / ajis (Scopus).

ІІ. Інші:

 Монографії:
1. Курило В.І., Мушенок В.В. Фінансово-правове регулювання державної підтримки сільськогосподарського виробництва в Україні: стан та перспективи удосконалення: монографія; за заг. ред. д.ю.н., проф. В.І. Курила. Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2012.160 с.
2. Курило В.І., Гоцуляк Є.М., Мушенок В.В. Провадження по справах про адміністративну відповідальність за невиконання податкового обов’язку: монографія; за заг. ред. д.ю.н., проф. В.І. Курила. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2015. 167 с.
3. Курило В.І., Мушенок В.В. Риженко О.С. Податкові ризики сільськогосподарського виробництва в Україні: фінансово-правова характеристика: монографія; за заг. ред. д.ю.н., проф. В.І. Курила.  Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2017. 169 с.
4. Мушенок В. В. Фінансово-правові засади державної аграрної політики України: монографія; за заг. ред. д.ю.н., проф. В.І. Курила. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2017. 371 с.
5. Mushenok V. Place and the role of local taxes in the functioning of united local communities. Organizational and economic mechanisms of development of the financial system: collective monograph. Riga, 2016. Р. 36–52. (Розділ колективної монографії у співавторстві).
6. Mushenok V. Legal regulation of budgetary support for agricultural production: theory and modern realities. Formation of modern social, economic organizational mechanisms development of entities agrarian business: collective monograph. Riga, 2017. Р. 136–145. (Розділ колективної монографії у співавторстві).

Навчальні посібники:
1. Мушенок В.В. Основні терміни та поняття Податкового кодексу України: навч. посіб. К. : Видавничий відділ «Нюанс-де-Юре», 2011. 48 с.
2. Мушенок В.В. Інтелектуальна власність: навч.-метод. посіб. Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2012. 60 с.
3. Мушенок В.В. Правознавство. навч.-метод. посіб. Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2013. 84 с.
4. Мушенок В.В. Конституційне право зарубіжних країн: навч. посіб. Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. 228 с.
5. Мушенок В.В. (у співавторстві). Адміністративне право для громадян України: навч.-метод. посіб.; за ред. В.В. Галунька. Київ: НДІПП, 2019. 114 с.
6. Мушенок В.В. (у співавторстві). Правознавство. Практикум: навч.-метод. посіб., вид. третє, доп. і перероб. Київ: Магістр ХХІ сторіччя, 2019. 169 с.(з грифом МОН України).

Статті у фахових виданнях, матеріали конференцій:
1. Мушенок В.В. (у співавторстві). Формування правової культури та правової свідомості державних службовців. // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв 2019. №3. С. 43-46. (Index Copernicus).
2. Мушенок В.В. (у співавторстві). Tax control as an element of tax relationships. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Глобальні імперативи розвитку бізнесу та права». КНТЕУ,  м. Київ. 10-11 жовтня 2019 р.
3. Мушенок В.В. Про необхідність відновлення функціонування профільного аграрного міністерства // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука» Серія «Юридичні науки» № 2 (24) 2020. С.15–21.
4. Мушенок В.В. Державна підтримка розвитку сільськогосподарської дорадчої діяльності // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2020. №1. С. 63–72.
5. Мушенок В.В. Податково-правові засади державного регулювання ринку електроенергії в Україні // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука» Серія «Юридичні науки» № 6 (28) 2020.  С.20–25.
6. Мушенок В.В. Адміністративно-правові засади реалізації принципів митного оформлення у системі митної політики України // Підприємництво, господарство і право №7, 2020. С. 158–162.

Інформація про публікації у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз данихOrcid ResearcheridGoogle Scholar

  ЗАПОТОЦЬКА ОЛЕНА ВАСИЛІВНА 
    o.zapototska@knute.edu.ua
    доктор юридичних наук
    доцент кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права

Освіта та практичний досвід. У 2005 році закінчила Національний Університет харчових технологій та отримала диплом спеціаліста зі спеціальності «Фінанси» та диплом магістра з спеціальності»Технологія хлібопекарських, кондитерських виробів та харчових концентратів». З 2006 року навчалася в аспірантурі. В 2013 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Коекструзійні проукти підвищеної харчової цінності» за спеціальністю 05.18.01 – «Технологія хлібопекарських продуктів та харчових концентратів» та почала працювати асистентом. В 2017 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Адміністративно-правовий статус Національного банку України» за спеціальністю 12.00.07 – "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

Стажування:

 • Онлайн тренінг «Експерт з акредитації освітніх програм», Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, 2019 р.
 • Тренінг для підготовки експертів із забезпечення якості вищої освіти, Інститут вищої освіти НАПН України, 2019 р.
 • Стажування в Національній академії внутрішніх справ, 2018р.
 • Стажування у рамках швейцарсько-українського проекту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні - DOCCU». Курс: «Формування громадянських компетентностей у державних службовців» (Свідоцтво майстер-тренера з освіти демократичного громадянства та освіти з прав людини і розвитку громадянських компетентностей), 2017 р.
 • Стажування в Празькому  Інститут підвищення кваліфікації, «Публікаційна та проекттна діяльність в країнах Європейського союзу», 2016р.

Сфера наукових інтересів: актуальні проблеми адміністративного права, адміністративне право, адміністративні послуги.

Додаткові види діяльності : 

 • Експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (галузь 08 «Право», галузь 18 «Харчові технології, галузь 07 «Фінанси»)
 • Співзасновник громадської організації «Українська платформа гендерної освіти»

Наукові праці та публікації:

І. Публікації у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або WebofScience, та не є перекладами з інших мов:

 1. LEGAL SUPPORT OF THE SYSTEM OF STATE CONTROL IN THE PROCESS OF EDUCATIONAL GOVERNMENTAL ORDER/ Amazonia Investiga Pyvovar, Y., Detiuk, A., Mykolenko, O., Zapototska, O., Lapka, O. /Vol. 8 Núm. 20: 166- 179/ Mayo - junio 2019 (Web of sceince) http://amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/download/76/53/.
 2. THE FEATURES OF E-DECLARATION AS AN EFFECTIVE TOOL TO PREVENT CORRUPTION Oleg M. Reznik, Vladyslav Shendryk, Olena Zapototska, Evgen Popovich, M.S. Bokarius, Maksym Pochtovyi Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues Volume 22, Special Issue 2, 2019 (Scopus) https://www.abacademies.org/abstract/the-features-of-edeclaration-as-an-effective-tool-to-prevent-corruption-8187.html

ІІ. Інші:

 1. Запотоцька О.В. Управління сферою безпечності та якості харчової продукції в Україні : адміністративно-правове дослідження : монографія / О.В. Запотоцька –К.: Видавничий центр “Кафедра”, 2018.-400с.
 2. Запотоцька О.В. Особливості здійснення реєстрації потужностей операторів ринку в сфері безпечності та якості харчових продуктів. Держава та регіони. 2018. №2. С.32-37.
 3. Запотоцька О.В. Поняття та особливості контролю як засобу публічного адміністрування в сфері безпечності та якості харчової продукції. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. №3. 2018. С.45-51.
 4. Запотоцька О.В. Форми та види контролю в сфері безпечності та якості харчових продуктів. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». №50, 2018. С.67-73.
 5. Запотоцька О.В. Нагляд як засіб публічного адміністрування в сфері безпечності та якості харчової продукції. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. №32, 2018. С.120-126.
 6. Запотоцька О.В. Недоліки законодавчого забезпечення нагляду в сфері безпечності та якості харчових продуктів. Право і суспільство. №3. 2018. С.45-54.
 7. Yulia, Zapototska Olena, Timashov Victor The subjects of state financial control of Ukraine in the context of  European integration.  ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Глобальні імперативи розвитку бізнесу та права» (Global Business and Law Development Imperatives). (Київ. 10-11жовтня 2019 р.). Київ. 2020 С. 716-721. URL: https://knute.edu.ua/file/MjExMzA=/c28e19f88fad97d5a9ae9c959645ed5d.pdf

Інформація про публікації у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз даних: OrcidResearcherid;  Google Scholar   

СУДАРЕНКО ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА
Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права
Освіта та практичний досвід. Закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка у 1997 р. за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація «Юрист». У 2006 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат юридичних наук на тему «Правове регулювання фінансування житлового будівництва в Україні» за спеціальністю 12.00.07 - теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. В 2011 році присвоєно вчене звання доцента кафедри комерційного права.

На кафедрі працює з 2008 року.

З 2010 р. є гарантом освітньої програми «Фінансове право» ОС «Бакалавр».

В 2016 нагороджена Подякою Київського міського голови.

Сфера наукових інтересів: актуальні проблеми фінансового права

Науково-дослідна робота: наукова робота зосереджена на розробці методологічних і науково-практичних засад діяльності держави та органів місцевого самоврядування у сфері публічної фінансової діяльності

Підвищення кваліфікації/стажування: Проходила стажування в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України (період проходження:03.10.2011-03.11.2011 р., Звіт від 03.11.2011). Університет м. Жешув, Польща, кафедра економіки та управління (період проходження: 06.06.2016-18.06.2016 р. Сертифікат від 18.06.2016). Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. Відділ проблем державного управління та адміністративного права (період проходження:01.11.2016-30.11.2016 р., Звіт від 30.11.2016).  Підвищення кваліфікації: Національна академія управління. Тема: Податкові різниці: економічний зміст, методика визначення». Сертифікат про участь № 12-24-147. Prudential Polska Oddzial Krakow, 07.07.2018 р. «Od Konsultanta do Dyrektora (Від консультатнта до директора)», Сертифікат. Інститут публічного управління та адміністрування Національної академії державного управління при Президентові України, м. Київ Тренінг «Європейська політика згуртування для України», в рамках Модулю Жана Моне «Соціальна згуртованість в освіті і врядуванні: європейські студії» за фінансової підтримки ЄС Jean Monnet SCEGES-587057-EPP-1-UA-EPPJMO-MODULE. 12 навчальних годин, що складає 0,4 кредитів ЄКТС21-22 жовтня 2019, Сертифікат.

Наукові праці та публікації:

 Монографії:

 1. Сударенко О.В. Право на житло: державне фінансування будівництва Монографія. К.: Київ. нац. торг-екон. ун-т, 2010. 316 с

Статті у фахових виданнях, матеріали конференцій:

 1. Sudarenko O.V.  Financial and legal aspects of power decentralization reform. Challenges and prospects for the development of legal systems in Ukraine and EU countries: comparative analysis: Collective monograph: Riga: Izdevnieciba "Baltija Publishing", 2019. Volume 2. 304 p. C. 145-160.
 2. Сударенко О.В. Податок – категорія фінансового права. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія Юридичні науки. 2016. № 1. С. 56-67
 3. Сударенко О.В. Об’єднані територіальні громади як суб’єкти фінансового права. Право і суспільство. 2017. № 4. С. 118-123.
 4. Сударенко О.В. Державні податкові інспекції як суб’єкти податкових правовідносин. Poland. International Scientific Conference «Science of the XXI century: problems and prospects of researches» august 17, 2017, Warszaw, Poland, Vol.5. С. 48-54.
 5. Сударенко О.В. Право платників податків на оскарження бездіяльності податкових органів. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія Юридичні науки. 2017. № 5. С. 134-148.
 6. Sudarenko O.V. The powers of local councils in the field of taxes. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2018. № 1. С. 169-173.
 7. Сударенко О.В., Петриченко М.О. Правове регулювання міжбюджетних трансфертів. Право і суспільство. 2018. № 5-2. С. 164-170.
 8. Sudarenko O., Senchenko L. Financing of culture as one of the ways for solving socio-cultural problems. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2019. № 2. C. 222-225.
 9. Sudarenko O., Senchenko L. Legal regulation of participation of the state in financing of culture. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2019. № 3. С. 102-105.
 10. Sudarenko O., Senchenko L. State is a required subject of financial legal affairs. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Глобальні імперативи розвитку бізнесу та права» (10-11 жовтня 2019 р.). Київ. КНТЕУ, Україна.
 11. Сударенко О.В. Питання бюджетного фінансування бібліотек в умовах децентралізації. Проблеми розвитку адміністративного і фінансового права в умовах сучасних реформаційних процесів: Зб. наук. праць. 01.11.2019. Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Матеріали Всеукраїнського «Круглого столу» (м. Київ, 01 листопада 2019 р.) / за заг. Ред. д.ю.н., проф. член кор. НАПрН України О.Ф. Андрійко. Київ, Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України, 2019. 304 с. С. 265-270.

Інформація про публікації у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз данихOrcid,  Researcherid, Google Scholar


 

АНДРІЇВ ВАЛЕНТИНА ВАСИЛІВНА
v.andriiv@knute.edu.ua
кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права

Освіта та практичний досвід. Закінчила Міжрегіональну Академію управління персоналом у 2004 р. за спеціальністю «Правознавство». У 2011 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук наук  на тему: «Правовідносини із загальнообов’язкового державного соціального страхування» за спеціальністю 12.00.05 (трудове право; право соціального забезпечення).
На кафедрі працює з 2012 року.

Сфера наукових інтересів: актуальні проблеми трудового права, права соціального забезпечення, соціального страхування.

Викладає дисципліни: трудове право, право соціального забезпечення, правові засади соціального страхування.

Науково-дослідна робота: наукова робота зосереджена на розробці методологічних і науково-практичних засад трудового права та соціального забезпечення.

Підвищення кваліфікації/ стажування: Навчально-науковий Юридичний інститут Національного  авіаційного  університету, грудень 2015 року.

Наукові праці та публікації:

 1. Андріїв В.В. Щодо законодавчих гарантій із працевлаштування окремих категорій осіб, які не здатні на рівних конкурувати на ринку праці / В.В. Андріїв // Науковий вісник Херсонського державного університету. Збірник наукових праць. Серія  «Юридичні науки». Випуск 3-2. Том 2. 2015. – С. 46-48.
 2. Андріїв В.В. Допомога на поховання як вид соціальної підтримки / В.В. Андріїв // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «ПРАВО». Випуск 35. Частина ІІ. Том 2., 2015. – С. 20 – 23.
 3. Андріїв В.В. Види забезпечення у системі соціального страхування / В.В. Андріїв //  Напрямки розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення / Матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Харків, 3 листопада 2017 року). - С. 388 – 390.
 4. Андріїв В.В. Поняття та види забезпечення в системі соціального страхування / В.В. Андріїв // Порівняльно-аналітичне право – електронне наукове фахове видання юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет». - № 5, 2017. - С. 158-161.
 5. Андріїв В.В. Державні соціальні стандарти та нормативи у соціальному забезпеченні / Глобальні імперативи розвитку бізнесу та права [Електронний ресурс] : тези доповідей Міжнар. наук.- практ. конф. (Київ, 15–16 листоп. 2018 р.) / відп. ред. А. А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2018. С. 178 – 182.
 6. Andriiv V., Korolkov O. Social and legal protection of families with children / Global Imperatives for Business and Law Development : II International Scientific and Practical Conference (Kyiv, October, 10–11, 2019,). – Kyiv : KNUTE. p. 502 – 508.
 7. Андріїв В. В. Соціально-правовий захист під час запровадження карантину / Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина : матеріали VІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих учених і студентів (м. Чернігів, 14-15 травня 2020 р.). – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2020. С. 8-10.

Інформація про публікації у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз даних: OrcidResearcherid; Google Scholar  Nikolaeva

НІКОЛАЄВА ЛЮДМИЛА ВІКТОРІВНА
l.nikolaieva@knute.edu.ua
професор кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права,
кандидат юридичних наук

Освіта та практичний досвід. У 1973 році з відзнакою закінчила Київський університет ім. Тараса Шевченка за спеціальністю "Правознавство". У 1979 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему "Вдосконалення допоміжного апарату виконкомів місцевих Рад" за спеціальністю 12.00.02. Державне право і управління; радянське будівництво; адміністративне право; фінансове право.

На кафедрі працює з 1987 року.

З 1995 р. по липень 2013р. – завідувач кафедри комерційного права, з липня 2013 р. – професор кафедри. У 2006 році присвоєно вчене звання професора.

З 2014 року є гарантом освітньої програми 081 Право ОС "Магістр"

Л.В. Ніколаєва автор понад 130 наукових та науково-методичних робіт. Серед них підручники та навчальні посібники: "Основи права", "Підприємницьке право", "Комерційне право", "Нариси теорії права", "Теорія держави і права"; монографії: "Захист прав споживачів соціально-правовий аспект", "Трудова міграція" в співавторстві.

Сфера наукових інтересів: теорія держави і права, адміністративне право і процес.

Науково-дослідна робота: наукова робота зосереджена на розробці методологічних і науково-практичних засад проблем адміністративного та трудового права, теорії держави і права.

Викладає дисципліни: трудове право, адміністративне право і процес.

Відзнаки: у 1988 році нагороджена медаллю "1500 річчя Києва"; Відмінник освіти, нагороджена нагрудними знаками Міносвіти і науки України "За наукові досягнення", відзнакою МВС України "За сприяння органам внутрішніх справ", Почесною відзнакою Вищого Господарського суду України  - "Знак пошани", Знаком Пошани Подільського району у місті Києві. Неодноразово нагороджувалась почесними Грамотами Міносвіти, Деснянської держадміністрації, Подяками Міського Голови м. Києва, Поченсною відзнакою КНТЕУ "Гідний шани"  та ін.

У 2019 році нагороджено Почесною Грамотою Верховної ради України. 

Підвищення кваліфікації/ стажування:  Детройська школа права Мічиганського уніврситету (США), Уханьський Південно-Західний університет (Китай), Вищий господарський Суд України, Київський Національний університет ім. Тараса Шевченка.

Наукові праці та публікації:

 1. Nikolayeva L., Harat M. Legal base development of building industry in independent Ukraine. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Глобальні імперативи розвитку бізнесу та права» (10-11. жовтня 2019) (Global Business and Law Development Imperatives). P. 736-742.
 2. Теорія держави і права: підручник / за заг. ред. Ніколаєва Л.В., Гуржій Т.О. Київ, КНТЕУ, 2019. 423 с.
 3. Гуржій Т.О., Кравченко В.Г., Ніколаєва Л.В. Трудова міграція в Україні: монографія. – Київ, КНТЕУ, 2019 – 255 с.
 4. Nikolayeva L., Sevastyanenko O., Korolkov O. Law problems in banking (protection of consumer rights in banking services). Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Глобальні імперативи розвитку бізнесу та права» (10-11. жовтня 2019) (Global Business and Law Development Imperatives). P. 563-570.
 5. Ніколаєва Л.В., Севастьяненко О.В. Вдосконалення правового забезпечення надання банківських послуг. Проблеми розвитку адміністративного і фінансового права в умовах сучасних реформаційних процесів: Зб. наукових праць. Матеріали Всеукраїнського «Круглого столу» (м. Київ, 01 листопада 2019 р.). / за заг ред. д.ю.н., проф., член. Кор. НАПрН України О.Ф. Андрійко. Київ, Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України, 2019. С. 245-253.
 6. Ніколаєва Л.В. Комерційне право: навч. посіб. / Л.В. Ніколаєва, Л.А.  Микитенко. Київ: КНТЕУ, 2012. 447 с.

Інформація про публікації у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз данихOrcid; Researcherid; Google Scholar  

СЕВАСТЬЯНЕНКО ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА
o.sevastianenko@knute.edu.ua
старший викладач
кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права

Освіта та практичний досвід.  Закінчила- Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова Рік закінчення 1999р. Спеціальність « Правознавство» Кваліфікація за дипломом викладач правознавства, юрист.Національна академія внутрішніх справ України (магістратура) рік закінчення 2005р. Спеціальність « Правознавство»Кваліфікація за дипломом -  юрист

На кафедрі працює з  2008 року.

Сфера наукових інтересів: актуальні проблеми страхового права, банківського права, бюджетного та фінансового права .

Викладає дисципліни: Страхове право, Бюджетне право, Фінансове право, Банківське право.

Науково-дослідна робота: наукова робота зосереджена на розробці методологічних і науково-практичних засад «Публічне право в умовах Євроінтеграції" з 1 кв. 2020 по  4 кв. 2024.

Підвищення кваліфікації/ стажування: Проходила стажування з 1.11.2016 по 30.11.2016 ріку. АТ «Українська Пожежна страхова компанія» Міжрегіональне відділення.Місце проходження м.Київ

Наукові праці та публікації:

 1. «Правове регулювання банківської таємниці». Міжнародна науково-практична конференція «Сервісна економіка в умовах глобальної конкуренції:  правовий та інституційний вимір» Київ,  КНТЕУ листопад 2017 року.
 2. «Захист майнових інтересів у страхуванні».  ХVІІІ Всеукраїнська науково-практична Конференція «Україна ХХI століття:тенденції та перспективи розвитку  Київ грудень 2017 Європейський університет
 3. Тімашов В.О., Севастьяненко О.В. Правове регулювання банківської таємниці. Підприємництво, господарство і право. Науково-практичний господарсько-правовий журнал. Київ. № 11. 2018 р. С. 130-134. URL: http://pgpjournal.kiev.ua/archive/2018/11/26.pdf
 4. Севастьяненко О.В . Правове регулювання іноземних інвестицій в українській економіці.  Глобальні імперативи розвитку бізнесу та права : тези доповідей Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 15-16 листоп. 2018 р.) . Київ, 2018. с. 215-218. 
 5. Nikolayeva L., Sevastyanenko O., Korolkov O. Law problems in banking (protection of consumer rights in banking services). Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Глобальні імперативи розвитку бізнесу та права» (10-11. жовтня 2019) (Global Business and Law Development Imperatives). P. 563-570. 
 6. Ніколаєва Л.В., Севастьяненко О.В. Вдосконалення правового забезпечення надання банківських послуг. Проблеми розвитку адміністративного і фінансового права в умовах сучасних реформаційних процесів: Зб. наукових праць. Матеріали Всеукраїнського «Круглого столу» (м. Київ, 01 листопада 2019 р.). / за заг ред. д.ю.н., проф., член. Кор. НАПрН України О.Ф. Андрійко. Київ, Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України, 2019. С. 245-253.

Інформація про публікації у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз даних: OrcidResearcherid; Google Scholar 

ДАРАГАНОВА НІНА ВОЛОДИМИРІВНА
n.darahanova@knute.edu.ua
Доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права

Освіта та практичний досвід. Закінчила Українську Академію державного управління при Президентові України у 1997 р. за спеціальністю «державне управління»; у 2005 р. – Київський університет туризму, економіки і права за спеціальністю «правознавство». Перебувала на державній службі. У 2009 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук  на тему: «Адміністративно-правовий статус екіпажу повітряного судна України» за спеціальністю 12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. У 2012 р. присуджено звання доцента кафедри цивільного та господарського права. У 2018 р. захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право на тему: «Охорона праці в Україні: адміністративно-правовий аспект». Подавала пропозиції про внесення змін до Закону України «Про охорону праці»; про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (довідка з ВРУ від 10 травня 2018 р.).

На кафедрі працює з 2014 р.

Сфера наукових інтересів: проблеми правового регулювання праці та охорони праці, вирішення трудових спорів; зміна вектору спрямованості адміністративного права; особливості національного регулювання інтелектуальної власності.

Викладає дисципліни: трудове право, адміністративне право і процес, інтелектуальна власність, вирішення трудових спорів.

Науково-дослідна робота: наукова робота зосереджена на розробці нових теоретичних, методологічних та юридичних підходів, спрямованих на удосконалення національної системи приватного та публічного права та обґрунтування концептуально-теоретичних засад розвитку цієї системи.

З 2014 р. є відповідальною особою за організацію та проведення науково-дослідної роботи на кафедрі та підготовку планів НДР та узагальнених звітів НДР.

Підвищення кваліфікації/ стажування: проходила підвищення кваліфікації у 2018 р. за програмою «Право» (свідоцтво про підвищення кваліфікації).

Міжнародний досвід: Проходила стажування: CEU Summer University, Budapest, «Law, public administration and social change», 15-25 August 1997 (certificate); Completed the Canadian Internship Program in Urban Management, 27 June - 27 July 1997 (certificate).

Наукові праці та публікації:

І. Публікації у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або WebofScience, та не є перекладами з інших мов:

1. N. Daraganova. Human Right to labor protection in Ukraine: current situation and the prospects of implementation of international rules. Revista de Direito Internacional. 2020. Volume 17, № 1. р. 363-371.

ІІ. Інші:

Монографії:
1. Дараганова Н. В. Управління охороною праці: правове забезпечення: монографія. Київ: КНТЕУ, 2018. 484 с.
2. Дараганова Н. В. Охорона праці як правова категорія: трудовий, адміністративний та кримінальний аспект: підрозділ 1.7. Актуальні проблеми кримінального права, кримінології та кримінально-виконавчого права в Україні: монографія / за заг. ред. докт. юрид. наук, проф. В. К. Матвійчука. Київ: ВНЗ «Національна академія управління», 2015. С. 156–191.

Навчальні посібники:
1. Дараганова Н. В. Адміністративне право України: навчальний посібник. Київ: ВНЗ «Національна академія управління», 2013. 272 с.
2. Дараганова Н. В. Трудові спори: навчальний посібник. Київ: Алерта, 2012. 272 с.
3. Дараганова Н. В. Держава як суб’єкт повітряних правовідносин [підрозділ 4.6; 7.3]. Повітряне право України: навчальний посібник / [За заг. ред. д.ю.н. В. В. Костицького]. Дрогобич: Коло, 2011. С. 94–99, 192–207.
4. Дараганова Н. В. Правове регулювання діяльності екіпажу повітряного судна України: навчальний посібник. К.: Вид-во НАУ «НАУ-друк», 2009. 96 с.

Окремі статті, опубліковані у фахових виданнях:
1. Дараганова Н. В. Система управління охороною праці в Україні. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». Випуск 1. Том 2. 2016. С. 139–142.
2. Дараганова Н. В. Профспілки – провідний орган громадського управління охороною праці в Україні. Електронне наукове фахове видання «Юридичний науковий електронний журнал» (Запорізький національний університет). 2016. № 4. С. 110–113. URL: www.Isej.org.ua.
3. Дараганова Н. В. Контрольно-наглядова діяльність у сфері управління охороною праці в Україні. Jurnalul juridic national: teorie şi practică. 2017. № 4 (26). С. 50–55.
4. Дараганова Н. В. Поняття дозвільної системи як засобу забезпечення управління охороною праці в Україні. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. 2017. Вип. 47. Т. 2. С. 46–49.
5. Дараганова Н. В. Організаційно-правова структура суб’єктів управління охороною праці: шляхи удосконалення. Підприємництво, господарство і право. 2018. № 5(267). С. 118–122.
6. Дараганова Н. В. Пріоритетні напрями досліджень проблем адміністративно-правового регулювання праці в Україні. Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія «Юридичний вісник. Повітряне і космічне право». 2019. № 3. С. 64-71.

Інформація про публікації у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз даних: OrcidResearcherid; Google Scholar 


ГУРЖІЙ АННА ВАЛЕРІЇВНА 
a.hurzhii@knute.edu.ua
кандидат юридичних наук, 
доцент, доцент кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права

Освіта та практичний досвід. У 2004 році закінчила Київський університет технологій та дизайну.
У 2011 році закінчила Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство».
У 2013 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата юридичних наук на тему: «Адміністративна відповідальність за порушення правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів та проїзду великогабаритних і великовагових транспортних засобів» за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

У 2018 році закінчила Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету за спеціальністю «Філологія» та здобуття кваліфікації «Германські мови та літератури (переклад включно)».

У 2019 році присуджено звання доцента  по кафедрі адміністративного, фінансового та інформаційного права.

На кафедрі працює з 2014 року

Сфера наукових інтересів: адміністративне право і процес; правова охорона інтелектуальної власності, комерціалізація об’єктів інтелектуальної власності, захист від недобросовісної конкуренції.

Викладає дисципліни: інтелектуальна власність, інтелектуальна власність в науково-дослідній сфері.

Науково-дослідна робота: наукова робота зосереджена на розробці методологічних і науково-практичних засад інтелектуальної власності.

Підвищення кваліфікації/ стажування: проходила стажування в Centre for Europian Reforms Studies, a.s.b.l. Grand Duchy of Luxembourg (м. Люксембург) в 2019 р.

Наукові праці та публікації:

І. Публікації у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або WebofScience, та не є перекладами з інших мов:

 1. Gurzhii T., Gurzhii A., Deshko L., Berlach A., Radyshevska O. State audit in modern Ukraine: issues, challenges, perspectives. Public Policy and Administration. 2019. №2 (Vol. 18). P. 281-298. (SCOPUS) https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=790571
 2. Gurzhii A. State Regulation for Development of Agricultural Sphere in Ukraine / Novikova N., Deshko L., Gurzhii A., Nazarova К., Nefiodova А. // Proceedings of the 34th IBIMA Conference (13-14 November 2019), Madrid, Spain (SCOPUS, WEB OF SCIENCE) https://ibima.org/accepted-paper/state-regulation-for-development-of-agricultural-sphere-in-ukraine/
 3. Gurzhii A., Gurzhii T., Seliukov V. Public administration of personal data protection in modern Ukraine Politické vedy. 2018. № 2. p. 138-158 (Web of Science) http://www.politickevedy.fpvmv.umb.sk/en/archive/2018/2-2018/taras-gurzhii-anna-gurzhii-vadym-seliukov.html
 4. Gurzhii A., Deshko L., Novikova N. Leading approaches to modernization of state financial control: a case of Ukraine. Proceedings of the 2nd International Conference on Social, Economic and Academic Leadership (ICSEAL 2018). Prague: Atlantis Press. p. 149-156. (Web of Science) https://www.atlantis-press.com/proceedings/icseal-18/25904306

ІІ. Інші:
 

 1. A Gurzhii. Human rights in uncontrolled territories: ukrainian realities. // Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. Polityka i Społeczeństwo, 2019. 17 (01), P. 83-93.
 2. Gurzhii A. The system of public administration in the fieldof personal data protection. Development of National Law in the Context of Integration Into the European Legal Space / [O. Bakalinska, A.Gurzhii, T.Gurzhii, L. Deshko, O. Stukalenko and others]. – Warsaw : BMT Eridia Sp. z o.o. Wydawnictwo Erida, 2018. – P. 203-214 (244 p.);
 3. Gurzhii A., Borovik Y. Legislative basis of qualification administrative offences in the field of alternative medicine // European Integration of Economics, Education and Law: proceedings of the international scientific conference, March 22-23, 2018. Warsaw: BMT Eridia Sp. z o.o. Wydawnictwo Erida, 2018, p. 289-292.

Інформація про публікації у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз даних: OrcidResearcheridGoogle Scholar 


СЕНЧЕНКО ЛЮДМИЛА ВАСИЛІВНА
l.senchenko@knute.edu.ua
кандидат юридичних наук,
доцент кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права

Освіта та практичний досвід. Закінчила Відкритий міжнародний університет розвитку людина «Україна» у 2006 році р. за спеціальністю «правознавство». У 2011 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук  на тему: «Адміністративно-правове регулювання демографічної політики в Україні» за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

На кафедрі працює з 2016 року.

Сфера наукових інтересів: адміністративне право і процес; інтелектуальна власність; правове регулювання фінансового контролю.

Викладає дисципліни: Адміністративне право і процес, Інтелектуальна власність, Правове регулювання фінансового контролю.

Науково-дослідна робота: наукова робота зосереджена на розробці методологічних і науково-практичних засад  публічного управління та адміністрування, модернізації системи публічної адміністрації, підвищення якості публічних послуг в Україні тощо.

Підвищення кваліфікації/ стажування: Проходила стажування в 2017 році у Київському університеті ринкових відносин.

Наукові праці та публікації:
 

 1. Сенченко Л.В. Проблемні питання тлумачення понять «публічне адміністрування» та «державне управління» // Україна ХХІ століття: тенденції та перспективи розвитку: матеріали ХVII Всеукраїнської нак.-практ. конф. (Київ, 8 грудня 2016 р.). К.: Європейський університет, 2016. С. 96-98.
 2. Сенченко Л.В. Краудсорсинг як інструмент підвищення якості публічних послуг // Сервісна економіка в умовах глобальної конкуренції: правовий та інституційний виміри: матеріали міжнарод. наук-практ. конф. (м. Київ 15-16 листопада 2017 р.). К.: Київський національний торговельно-економічний університет, 2017. С. 174-176.
 3. Сенченко Л.В. Виклики для публічної адміністрації у контексті європейської інтеграції // Україна ХХІ століття: тенденції та перспективи розвитку: матеріали ХVIIІ Всеукраїнської нак.-практ. конф. (Київ, 7 грудня 2017 р.). К.: Європейський університет, 2017. С. 72-74.
 4. Сенченко Л.В. Реформування системи надання адміністративних послуг в Україні  // Глобальні імперативи розвитку бізнесу та права: матеріали міжнарод. наук-практ. конф. (м. Київ 15-16 листопада 2018 р.). К.: Київський національний торговельно-економічний університет, 2018. С. 218-221.
 5. Sudarenko O., Senchenko L. Financing of culture as one of the ways for solving socio-cultural problems. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2019. № 2. C. 222-225.
 6. Sudarenko O., Senchenko L. Legal regulation of participation of the state in financing of culture. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2019. № 3. С. 102-105.

Інформація про публікації у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз даних: OrcidResearcheridGoogle Scholar Тімашов Віктор Олександрович
v.timashov@knute.edu.ua
доктор юридичних наук, доцент,
професор кафедри адміністративного,  фінансового та інформаційного права

Освіта та практичний досвід.  У 2004 році з відзнакою закінчив Національну академію внутрішніх справ України (м. Київ) за спеціальністю «Правознавство»,  у 2017 році закінчив Київський національний торговельно-економічний університет за спеціальністю «Фінанси і кредит», у 2019 році закінчив Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» (Полтавський інститут економіки і права). Здобув кваліфікацію: ступінь вищої освіти магістр спеціальність «Філологія» спеціалізація «Германські мови та літератури (перекладач включно)» освітня програма «Германська філологія і переклад (англійська мова та німецька мова)» професійна кваліфікація «Магістр перекладу (англійська, німецька мови), викладач англійської та німецької мов».
Працював на посадах: оперуповноваженого карного розшуку, оперуповноваженого відділу по боротьбі з незаконним обігом наркотичних речовин, дізнавачем відділу дізнання Солом’янського РУ ГУМВС України у м. Києві, юристом  в ТОВ «Бондар та Бондар.
У 2012 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата юридичних наук у Міжрегіональній академії управління персоналом за спеціальністю 12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право, тема дисертації «Конфліктні провадження в адміністративному процесі». У 2019 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню доктора юридичних наук у Міжрегіональній академії управління персоналом за спеціальністю 12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право, тема дисертації «Адміністративно-правове забезпечення прав громадян України в умовах євроінтеграції: доктринальні положення». У 2019 р. рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєно вчене звання доцента.

На кафедрі працює з 2015 року.

Сфера наукових інтересів: адміністративне право і процес; інформаційне право, муніципальне право, правове регулювання ринків фінансових послуг.

Викладає дисципліни: ІТ-право, інформаційне право, правове регулювання туристичних послуг, правове регулювання ринків фінансових послуг.

Науково-дослідна робота: наукова робота зосереджена на розробці методологічних і науково-практичних засад здійснення  правового регулювання ринку фінансових послуг, зокрема, туристичних.

Наукові праці та публікації:

І. Публікації у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або WebofScience, та не є перекладами з інших мов:

 1. Yuliya Pustovit, Viktor Timashov, Alina Berher Principles of state financial control of Ukraine in the conditions of europian integration / Baltic Journal of Economic Studies. – 2018. Vol. 4 No 1. – P. 293 – 303. (Web of Science).
 2. Тімашова В.М., Тімашов В.О. Психічне здоров’я як складник понятійної сфери здоров’я та перспективний напрям розвитку служби охорони психічного здоров’я в Україні. / В. М. Тімашова, В.О. Тімашов // Лікарська справа . – 2017. Вип. 7. – С. 250 – 255. (Scopus)

ІІ. Інші:

 1. Тімашов В.О., Михайлевська М.В. Адміністративно-правові засади захисту людей, які живуть з ВІЛ/СНІД. Науковий огляд. № 3 (66). 2020 р. Київ. С 23 – 37. Режим доступу. URL https://naukajournal.org/index.php/naukajournal/article/view/2042
 2. Тімашов В., Грицаєнко Я. Адміністративно-правова відповідальність за порушення правил дорожнього руху. Підприємництво, господарство і право. Науково-практичний господарсько-правовий журнал. № 4. Київ. 2020 р. С. 186-91. URL: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2020/4/32.pdf
 3. Тімашов В.О., Дмитревич К.С. Проблеми регулювання інформаційних відносин в Україні: адміністративно-правовий аспект. Науковий вісник Ужгородського національного інституту. Серія Право. № 61. Том 2. 2020 р. Ужгород. С. 44-47. Режим доступу. URL: http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/file/61/part_2/12.pdf
 4. Тімашов В.О., Вашко Я.І. Система адміністративного права України. Електронне фахове наукове видання Порівняльне аналітичне право. № 1. Ужгород. 2020 р. С. 388-391. URL: http://www.pap.in.ua/1_2020/99.pdf
 5. Тімашов В.О., Михед О.В. Адміністративно-правове забезпечення діяльності митних суб’єктів в Україні. Правові горизонти. № 21 (34). Суми. 2020 р. С. 77-83. URL: https://law-review.sumdu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/06/%E2%84%962134-2020_%D0%BE%D1%81%D1%82__compressed.pdf
 6. Тімашов В.О., Олещенко Ю.В. Адміністративно-правові засади захисту прав громадян в об’єднаних територіальних громадах. Електронне наукове фахове видання «Юридичний науковий електронний журнал». № 3. Запоріжжя. 2020 р. С. 275-278. URL: http://www.lsej.org.ua/3_2020/68.pdf
 7. Yulia, Zapototska Olena, Timashov Victor The subjects of state financial control of Ukraine in the context of  European integration.  ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Глобальні імперативи розвитку бізнесу та права» (Global Business and Law Development Imperatives). (Київ. 10-11жовтня 2019 р.). Київ. 2020 С. 716-721. URL: https://knute.edu.ua/file/MjExMzA=/c28e19f88fad97d5a9ae9c959645ed5d.pdf

Інформація про публікації у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз даних: OrcidResearcheridGoogle Scholar 


   ПУСТОВІТ ЮЛІЯ ЮРІЇВНА 
   j.pustovit@knute.edu.ua
   кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного, фінансового та 
   
інформаційного права, адвокат

 Освіта та практичний досвід. У 2000 році закінчила Київський міський педагогічний коледж за спеціальністю «Вчитель початкових класів; Вчитель іноземної мови»; у 2002 році закінчила Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова за спеціальністю «Початкове навчання»; у 2004 році закінчила Київський національний економічний університет за спеціальністю «Правознавство»; у 2020 році закінчила Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» (Полтавський інститут економіки і права). Здобула кваліфікацію: ступінь вищої освіти магістр спеціальність «Філологія» спеціалізація «Германські мови та літератури (перекладач включно)» освітня програма «Германська філологія і переклад (англійська мова та німецька мова)» професійна кваліфікація «Магістр перекладу (англійська, німецька мови), викладач англійської та німецької мов».

У 2015 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата юридичних наук у Національному університеті державної податкової служби України Державної фіскальної служби України за спеціальністю 12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право, тема дисертації «Принципи бюджетного права України в умовах євроінтеграції».

На кафедрі працює з 2017 року.

Сфера наукових інтересів: адміністративне судочинство, адміністративне право,  держаний фінансовий контроль.

Викладає дисципліни: адміністративне право і процес, адміністративне судочинство, фінансове право, податкове право, правове регулювання фінансового контролю.

Науково-дослідна робота: наукова робота зосереджена на розробці методологічних і науково-практичних засад здійснення державного фінансового контролю.

Підвищення кваліфікації/ стажування: Підвищення кваліфікації в Національній академії внутрішніх справ, м.Київ, Україна; підвищення кваліфікації в Гуманітарно-природничому університеті у Сандомирі, м. Сандомир, Республіка Польща.

За 2020 рік пройдено курси підвищення  кваліфікації для адвокатів:

 • Адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією: особливості захисту клієнтів;
 • Підготовка та подання конституційної скарги;
 • Морально-етичні аспекти адвокатської діяльності;
 • Вебінар НААУ (Комітет з підвищення професійної кваліфікації) спільно з YouControl: «Ідентифікація та верифікація контрагента»;
 • Практичні аспекти аналізу автоматизованого розподілу справи, як підстави для відводу судді;
 • Загальні питання призначення та проведення судових експертиз.

Сертифікат про проходження тренінгу для тренерів з підготовки бізнесу до державних перевірок у сфері безпечності аграрної та харчової продукції (жовтень 2019- травень 2021)

Наукові праці та публікації:

І. Публікації у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або WebofScience, та не є перекладами з інших мов:

 1. Yuliya Pustovit, Viktor Timashov, Alina Berher Principles of state financial control of Ukraine in the conditions of europian integration / Baltic Journal of Economic Studies. – 2018. Vol. 4 No 1. – P. 293 – 303. (Web of Science)
 2. Olena Dragan, Alina Berher, Yuliya Pustovit Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development eISSN 2345-0355. 2018. Vol. 40. No. 2: 175–186. Article DOI: https://doi.org/10.15544/mts.2018.17 (Web of Science)
 3. Maryna Parkhomenko, Juliya Pustovit, Dmitro Ivanenko, Andrii Denisov, Mykola Voinarivskyi Digital law and electronic ethics in the formation of society 4.0 Journal of Legal, Ethical and Regulatory lssues Volume 22, Special lssue 2, 2019 (SCOPUS)

ІІ. Інші:

 1. Пустовіт Ю.Ю. Державний фінансовий контроль в Україні: вимоги сьогодення // Науковий вісник ужгородського національного університету ‒ 2019. ‒ Серія Право Випуск 56 Том 2. ‒ С. 31‒36. Фахове видання Index Copernicus
 2. Пустовіт Ю.Ю. Суб’єкти державного фінансового контролю України в умовах євроінтеграції // Науково-виробничий журнал «Держава та регіони» ‒ 2019. ‒ Серія Право №3(65). ‒ С. 196‒204. Фахове видання Index Copernicus
 3. Пустовіт Ю.Ю. Адміністративно-правовий механізм захисту економічних інтересів Рахунковою палатою в Україні // Сучасний вимір держави і права: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м.Львів, 17-18 травня 2019 р. Львів: Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2019. 164с.
 4. Пустовіт Ю.Ю. Однозначність та багатозначність економічної термінології // Інноваційний потенціал та правове забезпечення соціально-економічного розвитку України: виклик глобального світу: матеріали Міжн. Наук.-практ.конф., м. Полтава, 22-23 травня 2019 р. : у 2 т. Т. 2. – К.: Університет «Україна», 2019. – 866 с.
 5. Yulia, Zapototska Olena, Timashov Victor The subjects of state financial control of Ukraine in the context of  European integration.  ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Глобальні імперативи розвитку бізнесу та права» (Global Business and Law Development Imperatives). (Київ. 10-11жовтня 2019 р.). Київ. 2020 С. 716-721. URL: https://knute.edu.ua/file/MjExMzA=/c28e19f88fad97d5a9ae9c959645ed5d.pdf

Інформація про публікації у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз даних: OrcidResearcherid; Google Scholar

ШЕВЧЕНКО ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА
o.shevchenko@knute.edu.ua
кандидат юридичних наук,
доцент кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права

Освіта та практичний досвід. У 2003 році закінчила Рівненський державний гуманітарний університет, спеціальність «педагогіка і методика середньої освіти, історія», спеціалізація «історія і правознавство». В 2010 році - Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», спеціальність «правознавство». У 2011 році захистила дисертацію на тему: «Правові та організаційні засади регулювання архівної справи в Україні» за спеціальністю – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

На кафедрі працює з 2016 року

Сфера наукових інтересів: адміністративне право і процес; інформаційне право.

Викладає дисципліни: Адміністративне право і процес, Адміністративне право, Інтелектуальна власність.

Науково-дослідна робота: наукова робота зосереджена на розробці методологічних і науково-практичних засад управління у сфері освіти, культури, архівної справи та інтелектуальної власності.

Підвищення кваліфікації: з 01.11.2016 по 30.11.2016 р. ПВНЗ «Європейський університет».

Наукові праці та публікації:

 1. Шевченко О. В. Правові питання фінансування діяльності установ у сфері культури // Україна ХХІ століття: тенденції і перспективи розвитку: матеріали ХVІ Всеукр. Наук.-практ. конф. К.: Вид-во Європейського Університету, 2015. – С. 107-109
 2. Шевченко О. В. Додаткові джерела фінансування розвитку культури: проблемні питання // Україна в сучасному світі: виклики і можливості / Зб. тез Міжнарод. наукової конференції викладачів, аспірантів і студентів − К. : Акад. праці, соц. відносин і туризму, – 2016. – С.169-171 (Київ, 13-14 квітня 2016р.)
 3. Шевченко О. В. Роль органів публічної влади в управлінні архівною справою України // Законодавче забезпечення вдосконалення правової системи України щодо захисту прав і свобод людини і громадянина: матеріали науково-практичної конференції (м.Київ 25 травня 2016 р.) / Під заг. ред. Чижмарь К.І. – К.: ІППО МЮУ. – С. 71-74.
 4. Шевченко О. В. Запит на публічну інформацію у якості механізму реалізації конституційного права громадян в Україні // Ауспіція: міжнародний чесько-український випуск. – 2016. – № 6 – С. 72-7
 5. Шевченко О.В., Коломієць Д.В. Суть та значення фінансового контролю: правовий аспект // Proceedings of the 4th International Scientific and Practical Conference «Scientific Research in XXI Century» (May 16-18, 2020). Ottawa, Canada: Methuen Publishing House, 2020. 399 p. – С.196-200
 6. Olena Shevchenko, Taras Gurzhiy. Administrative Liability for Violation of Quarantine Conditions in Ukraine // International interdisciplinary scientifical conference on New Models of Evasions Out of Personal Responsibility: Slovakia and Europe 15th of October 2020 Trnava Slovakia

Інформація про публікації у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз даних: Orcid; Researcherid; Google Scholar 

23.09.2014
JuliaGajdaj
47742
остання редакція 24.02.2021
42772