logo
Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права
Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права
logo
Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права
img

Пустовіт Юлія Юріївнва

адміністративного, фінансового та інформаційного права

ПУСТОВІТ ЮЛІЯ ЮРІЇВНВА

кандидат юридичних наук
доцент кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права
учасник групи забезпечення спеціальності «Право»
Адвокат

e-mail:  y.pustovit@knute.edu.ua

ІДЕНТИФІКАТОРИ АВТОРА

Scopus
Web of Science
Google Scholar
ORCID

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

адміністративне право; адміністративне судочинство, державний фінансовий контроль

ДИСЦИПЛІНИ

«Адміністративне право і процес», «Адміністративне судочинство», “Правове регулювання фінансового контролю”


АКАДЕМІЧНА КВАЛІФІКАЦІЯ

 • кандидат юридичних наук, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право», тема дисертації: «Принципи бюджетного права України в умовах євроінтеграції», 2015 р.
 • магістр, спеціальність «Філологія» спеціалізація «Германські мови та літератури (перекладач включно)» освітня програма «Германська філологія і переклад (англійська мова та німецька мова)» професійна кваліфікація «Магістр перекладу (англійська, німецька мови), викладач англійської та німецької мов», Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» (Полтавський інститут економіки і права), 2020 р.
 • магістр з права, спеціальність «Правознавство», Київський національний економічний університет, 2004 р.

ДОСВІД РОБОТИ

 • доцент кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права Київського національного торговельно-економічного університету з 2019 р. до цього часу.
 • старший викладач кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права Київського національного торговельно-економічного університету, 2017 – 2019 рр.
 • доцент кафедри права Київського університету ринкових відносин, 2016 – 2017 рр.
 • аспірант кафедри фінансового права, Національний університет державної податкової служби України Державної фіскальної служби України, 2011 -2015 рр.
 • молодший науковий співробітник, НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака Національної академії правових наук України, 2013 -2015 рр.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

 1. Пустовіт Ю.Ю., Запотоцька О.В., Тімашов В.О. Сьогодення адміністративної відповідальності юридичних осіб // Науково-виробничий журнал «Держава та регіони» ‒ 2020. ‒ Серія Право № 3 ‒ С. 82‒86.  . Фахове видання Index Copernicus
 2. Пустовіт Ю.Ю., Запотоцька О.В., Тімашов В.О. Ліцензування як один із засобів державного регулювання: теоретико-правові засади // «Право і суспільство» ‒ 2020. ‒ Серія Право № 4 ‒ С. 189‒194.   . Фахове видання Index Copernicus
 3. Пустовіт Ю.Ю., Запотоцька О.В., Тімашов В.О. Адміністративна юстиція  // «Південноукраїнський правовий часопис» ‒ 2020. ‒ № 2‒ С. 96‒102  . Фахове видання Index Copernicus
 4. Maryna Parkhomenko, Juliya Pustovit, Dmitro Ivanenko, Andrii Denisov, Mykola Voinarivskyi Digital law and electronic ethics in the formation of society 4.0 Journal of Legal, Ethical and Regulatory lssues Volume 22, Special lssue 2, 2019 (SCOPUS)
 5. Пустовіт Ю.Ю. Державний фінансовий контроль в Україні: вимоги сьогодення // Науковий вісник ужгородського національного університету ‒ 2019. ‒ Серія Право Випуск 56 Том 2. ‒ С. 31‒36. Фахове видання Index Copernicus
 6. Пустовіт Ю.Ю. Суб’єкти державного фінансового контролю України в умовах євроінтеграції // Науково-виробничий журнал «Держава та регіони» ‒ 2019. ‒ Серія Право №3(65). ‒ С. 196‒204. Фахове видання Index Copernicus
 7. Пустовіт Ю.Ю. Адміністративно-правовий механізм захисту економічних інтересів Рахунковою палатою в Україні // Сучасний вимір держави і права: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м.Львів, 17-18 травня 2019 р. Львів: Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2019. 164с.
 8. Пустовіт Ю.Ю. Однозначність та багатозначність економічної термінології // Інноваційний потенціал та правове забезпечення соціально-економічного розвитку України: виклик глобального світу: матеріали Міжн. Наук.-практ.конф., м. Полтава, 22-23 травня 2019 р. : у 2 т. Т. 2. – К.: Університет «Україна», 2019. – 866 с.
 9. Yulia, Zapototska Olena, Timashov Victor The subjects of state financial control of Ukraine in the context of  European integration.  ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Глобальні імперативи розвитку бізнесу та права» (Global Business and Law Development Imperatives). (Київ. 10-11жовтня 2019 р.). Київ. 2020 С. 716-721. URL: https://knute.edu.ua/file/MjExMzA=/c28e19f88fad97d5a9ae9c959645ed5d.pdf
 10. Yuliya Pustovit, Viktor Timashov, Alina Berher Principles of state financial control of Ukraine in the conditions of europian integration / Baltic Journal of Economic Studies. – 2018. Vol. 4 No 1. – P. 293 – 303. (Web of Science)
 11. Olena Dragan, Alina Berher, Yuliya Pustovit Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development eISSN 2345-0355. 2018. Vol. 40. No. 2: 175–186. Article DOI: https://doi.org/10.15544/mts.2018.17 (Web of Science)

НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

 • Підвищення кваліфікації в Білостоцькому університеті (Uniwersytet w Bialymstoku, Польща) за темою «Наукова діяльність в дисциплінах юридичних наук з національної та європейської точок зору», 2020 р.
 • Підвищення кваліфікації в Національній академії внутрішніх справ, м.Київ, Україна, 2018 р.
 • підвищення кваліфікації в Гуманітарно-природничому університеті у Сандомирі, м. Сандомир, Республіка Польща, 2018 р.
 • Підвищення кваліфікації у Вищій школі педагогічної майстерності Київського національного торговельно-економічного університету, 2018 р. 

За 2020 рік пройдено курси підвищення  кваліфікації для адвокатів:

 • Адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією: особливості захисту клієнтів;
 • Підготовка та подання конституційної скарги;
 • Морально-етичні аспекти адвокатської діяльності;
 • Вебінар НААУ (Комітет з підвищення професійної кваліфікації) спільно з YouControl: «Ідентифікація та верифікація контрагента»;
 • Практичні аспекти аналізу автоматизованого розподілу справи, як підстави для відводу судді;
 • Загальні питання призначення та проведення судових експертиз.

ДОДАТКОВІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ

 • начальник юридичного управління СДПІ по роботі з ВПП у м.Києві, 2008 – 2013 рр.
 • юрист по супроводженню актуальних та резонансних справ у судах, заступник начальника юридичного управління ДПІ у Шевченківському р-ні м.Києва, 2005 – 2008 рр.

ХОБІ

інтелектуальні ігри, читання

21.05.2021
43220
1335
остання редакція 26.08.2023
477544