logo
Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права
Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права
logo
Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права
img

ПРАВО (ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ)

адміністративного, фінансового та інформаційного права

Код спеціальності: 081 ПРАВО

Освітній ступінь: ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ

Освітньо-наукова програма: ПРАВО

МЕТА ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ

Підготовка висококваліфікованих юристів, які відповідають запитам ринку праці на фахівців з високим творчим потенціалом, креативним мисленням, багатим запасом академічних знань, практичних вмінь і навичок, вираженими лідерськими якостями, розвинутими комунікативними здібностями, широким світоглядом та почуттям соціальної відповідальності, відданістю етичним стандартам професії, умінням вільно орієнтуватися в цифровому просторі та ефективно працювати в багатомовному середовищі.

МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ (ПОСАДИ)

Суддя; нотаріус; адвокат; державний виконавець та приватний виконавець; державний уповноважений; організатор діловодства (державні установи, система судочинства); спеціаліст державної служби; спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби; спеціаліст-юрисконсульт; юрист; експерт; радник; викладач вищого навчального закладу; науковий співробітник-консультант (право). Випускник освітньо-наукової програми може обіймати керівні та інші посади в органах державної влади та органах місцевого самоврядування.

ПАРТНЕРИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ, ЗАЛУЧЕНІ ДО ФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ І ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

Верховний Суд; Апарат Верховної Ради України; Міністерство юстиції України; Київський оружний адміністративний суд; Союз юристів України; Ягелонський університет (м. Краків, Польща); Університет Казимира Великого (м. Бидгощ, Польща), Університет Тірани (м. Тірана, Албанія); Університет Айови (м. Айова, США).

ОСНОВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ (ПРЕДМЕТИ) ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Інформаційні технології в наукових дослідженнях; Інтелектуальна власність в науково-дослідній сфері; Приватні і публічні інтереси в юридичному процесі; Вітчизняне право в умовах глобалізації; Іноземна мова академічного спілкування; Іноземна мова за професійним спрямуванням; Ораторське мистецтво; Теорія і практика юридичної кваліфікації; Правові засади публічного адміністрування економіки; Комерціалізація інтелектуальної власності; Правове забезпечення фінансової та економічної безпеки; Захист економічних прав у Європейському суді з прав людини.

Крім того, на підставі положень чинного законодавства здобувачі можуть вибирати навчальні дисципліни з інших освітніх програм ДТЕУ.

КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ

- Участь в освітньому процесі представників вищих органів державної влади (Верховного Суду, Верховної Ради України, Міністерства юстиції України та ін.) та провідних юридичних компаній;

- Підготовка та захист дисертації під науковим керівництвом відомих вчених-правників;

- Можливість залучення до наукового керівництва дисертаціями кращих зарубіжних науковців;

- Багатий досвід створення спеціалізованих вчених рад та успішних захистів дисертацій у галузі права;

- Активна реалізація заходів академічної мобільності (академічний обмін, закордонні стажування, літні школи тощо);

- Високий рівень якості освітньої та наукової діяльності, неухильне додержання принципів академічної доброчесності;

- Можливість безкоштовного опублікування статей у фахових наукових виданнях ДТЕУ;

- Реалізація міжнародних грантових проектів;

- Всебічна підготовка до роботи в іншомовному професійному середовищі;

- Інноваційне матеріально-технічне забезпечення (SMARТ-бібліотека, технології VR, коворкінги, зала судових засідань, центр медіації тощо).

Гарант освітньої програми

доктор юридичних наук, професор Гуржій Тарас Олександрович t.gurzhii@knute.edu.ua

Офіційна назва освітньої програми

081 "ПРАВО"

Освітній ступінь

Доктор філософії

(Тривалість навчання – 4 роки)

Особливості освітньої програми

  • Освітня складова програми передбачає 48 кредитів ЄКТС, з них:

36 кредитів ЄКТС для обов’язкових навчальних дисциплін спрямованих:

  •  на оволодіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями,
  • на розвиток мовних компетентностей;
  • на розвиток дослідницьких компетентностей;
  • для здобуття глибинних знань зі спеціальності

12 кредитів ЄКТС передбачено на вибіркові навчальні дисципліни, що посилює цикл професійної підготовки. Вибіркова частина програми уможливлює право вибору навчальних дисциплін, з врахуванням індивідуальних потреб аспірантів і передбачає дуальні модулі навчальних дисциплін

  • Наукова складова програми передбачає здійснення наукових досліджень під керівництвом наукового керівника з відповідним оформлення одержаних результатів у вигляді дисертації. Ця складова програми охоплює 132 кредити ЄКТС і оформляється у вигляді індивідуального плану наукової роботи аспіранта.
ЗМІСТ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

12.07.2022
477544
2387
остання редакція 25.09.2022
477544