logo
Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права
Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права
logo
Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права
img

ФІНАНСОВЕ ПРАВО (БАКАЛАВР)

адміністративного, фінансового та інформаційного права

Код спеціальності: 081 ПРАВО

Освітній ступінь: БАКАЛАВР

Освітньо-професійна програма: ФІНАНСОВЕ ПРАВО

МЕТА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

Підготовка нового покоління висококваліфікованих фахівців, здатних на основі передових наукових досягнень і кращих світових практик провадити ефективну юридичну діяльність, зокрема, у сфері фінансового права.

  

МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ (ПОСАДИ) 

Працевлаштування на посади відповідно до Національного класифікатора України: Класифікатор професій ДК 003:2010, які потребують наявності першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 081 «Право».

Випускник згідно з Національним класифікатором професій ДК 003:2010 може займати наступні первинні посади: державний виконавець; приватний виконавець; помічник приватного виконавця; державний уповноважений; інспектор праці (правовий); конторський (офісний) службовець (недержавні установи юриспруденції); секретар адміністративний; секретар органу самоорганізації населення; конторський (офісний) службовець (страхування); секретар судового засідання; секретар суду; секретар судової колегії; судовий виконавець; судовий розпорядник; організатори діловодства (державні установи); організатори діловодства (система судочинства); помічник приватного детектива; помічник адвоката; помічник нотаріуса; помічник нотаріуса державного; помічник юриста; помічник юрисконсульта; помічник судді; помічник консультанта народного депутата; помічник слідчого; помічник члена комісії; інспектор з кадрів; спеціаліст державної служби; арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор); спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби; а також інші посади, які потребують наявності першого (бакалаврського) рівня вищої юридичної освіти.

ПАРТНЕРИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ, ЗАЛУЧЕНІ ДО ФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ І ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

Верховний Суд; Апарат Верховної Ради України; Міністерство юстиції України; Київський оружний адміністративний суд; Союз юристів України; Територіальне управління Бюро економічної безпеки м. Києва, Ягелонський університет (м. Краків, Польща); Університет Казимира Великого (м. Бидгощ, Польща), Університет Тірани (м. Тірана, Албанія); Університет Айови (м. Айова, США).

ОСНОВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ (ПРЕДМЕТИ) ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

Іноземна мова за професійним спрямуванням, Критичне мислення, Історія держави і права, Інформаційні технології в юридичній практиці, Теорія держави і права, Конституційне право, Адміністративне право, КР з адміністративного права, Службове право, Кримінальне право, Цивільне право, Адміністративний процес, Кримінальне процесуальне право, Цивільне процесуальне право, Банківське право, Міжнародне публічне право, Міжнародне приватне право, Господарське право, Право Європейського Союзу, Фінансове право, КР з фінансового права, Міжнародний захист прав людини, Практична підготовка 1, Трудове право, Практична підготовка 2.

ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

З метою забезпечення формування індивідуальної освітньої траєкторії, враховуючи положення ст. 62 Закону України «Про вищу освіту» здобувачі можуть вибирати компоненти освітньої програми з інших освітніх програм, як аналогічного, так і інших рівнів вищої освіти, за погодженням з деканом факультету.

Структуризація переліку вибіркових компонентів є умовною і не обмежує права здобувачів на формування індивідуальної освітньої траєкторії. Здобувачі можуть вільно вибирати будь-які вибіркові компоненти у межах обсягу навчального навантаження, відведеного на вибіркову частину освітньої програми.

ЮРИДИЧНІ ПРАКТИКУМИ 

Практикум з кримінального права України
Практикум з сімейного права
Практикум з трудового права
Практикум із права інтелектуальної власності
Практичний курс з кримінального процесуального права України
Складання адміністративно-процесуальних документів та модельний судовий процес
Складання господарсько-правових документів
Складання господарсько-процесуальних документів та модельний судовий процес
Складання цивільно-процесуальних документів та модельний судовий процес
Цивільні договори (практичний курс)

ПРАВНИЧІ ДИСЦИПЛІНИ

Аграрне право
Адвокатура
Державне право зарубіжних країн
Доказування в цивільному процесі
Гендер і право
Господарське процесуальне право

Етичні вимоги правничої професії
Інтелектуальна власність
Інформаційне право
Історія адвокатури
Історія вчень про державу і право
Консюмерське право
Криміналістика
Нотаріат
Організація та ведення юридичного бізнесу
Основи римського права
Правове регулювання безпеки підприємницької діяльності
Правове регулювання фінансування відновлення України

Сімейне право

ДИСЦИПЛІНИ ЕКОНОМІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ

Бухгалтерський облік
Економіка підприємства
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства 
Іллегалізація зовнішньоекономічної діяльності 
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Організація зовнішньоторговельних операцій
Світовий ринок товарів та послуг

ДИСЦИПЛІНИ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНОГО СПРЯМУВАННЯ 

Логіка
Ораторське мистецтво
Переклад юридичних текстів
Психологія
Українська мова за професійним спрямуванням
Філософія
Юридична лінгвістика

Для всіх компонентів освітньої програми формою підсумкового контролю є екзамен.


Спеціальність  081 "ПРАВО"

Офіційна назва освітньої програми

«ФІНАНСОВЕ ПРАВО»

Освітній ступінь

Бакалавр
(строк навчання 3 роки  10 місяців)

Особливості програми

Орієнтована на комплексну професійну підготовку фахівців у сфері фінансового права, забезпечення захисту прав та свобод суб’єктів фінансових правовідносин, правового забезпечення фінансової діяльності у сфері обігу публічних коштів, забезпечення реалізації принципу верховенства права.

Наявність широкого комплексу вибіркових професійно-орієнтованих дисциплін, яка забезпечує можливість поглибленої спеціалізації у сферах: правове регулювання фінансування відновлення України, гендер і право, складання адміністративно-процесуальних документів та модульний судовий процес, інформаційне право тощо.

Вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням мінімальним обсягом 24 кредити ЄКТС.

Не менше 15 кредитів ЄКТС спрямовано на практику у сфері права, зокрема на базі юридичних служб органів місцевого самоврядування, органів законодавчої та виконавчої влади, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, нотаріату, юридичних клінік закладів вищої освіти, у тому числі обов’язковим є проходження практики в обсязі не менше 5 кредитів ЄКТС або в судах, або в системі прокуратури, або адвокатури. Впродовж третього року навчання здійснюється чотиритижнева практична підготовка, впродовж останнього року навчання – шеститижнева практична підготовка

Гарант освітньої програми кандидат юридичних наук, доцент Сударенко Олена Володимирівна 0.sudarenko@knute.edu.ua

12.07.2022
477544
2473
остання редакція 27.04.2024
477544