logo
Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права
Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права
logo
Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права
img

Новини кафедри

адміністративного, фінансового та інформаційного права

Проведено перший модуль Сертифікатної освітньої програми "Академічне лідерство у забезпеченні якості вищої освіти"

У липні 2022 року було проведено перший модуль Сертифікатної освітньої програми "Академічне лідерство у забезпеченні якості вищої освіти", який зібрав гарантів освітніх програм факультету міжнародної торгівлі та права та гарантів інших факультетів ДТЕУ.  

Майже 3 тижні презентацій, дискусій, пропозицій – все для того, щоб зробити освітні програми ДТЕУ та їх реалізацію ще кращими, обмінятися досвідом та створити щось нове. 

Лектори та учасники програми говорили про шляхи інтернаціоналізації освітнього процесу, справедливість та прозорість критеріїв оцінювання, інформаційний супровід освітньої програми, удосконалення опитувань студентів, законодавчі вимоги щодо запровадження дуальної освіти, проведення SWOT-аналізу освітньої програми тощо. Більше того, серед лекторів були і представники адміністрації Університету, ради студентського самоврядування, і цей досвід ми обов’язково будемо розвивати. 

Гаранти вже провели засідання робочих груп щодо удосконалення ОПП, а наші першокурсники - отримали свої "Вітальні листи", зміст яких також став предметом обговорень на сертифікатній програмі. 

 Цього місяця стартує наступний модуль, більше сконцентрований на критеріях оцінювання якості освітніх програм. 

   

 

Розвиток партнерства у сфері розробки та реалізації освітніх програм спеціальності "Право"

2 серпня 2022 року у Державному торговельно-економічному університеті відбулося підписання меморандуму про співпрацю між ДТЕУ та Асоціацією адвокатів України.

Президентка ААУ Ольга Дмитрієва зазначила, що підтримувати сучасне студентство означає інвестувати в високорозвинену українську державу в майбутньому, оскільки молодь – це головне поле сучасних фінансових і духовних вкладень. Студентство – це потенційна інтелектуальна, політична, економічна і мистецька еліта суспільства і від того, які ціннісні орієнтації сформуються у студентства сьогодні, багато в чому буде залежати перспектива розвитку української держави у майбутньому. Студентство – це майбутні вчені, архітектори, художники, інженери, вчителі, викладачі, лікарі, юристи та інші. Серед сучасної студентської молоді знаходяться майбутні держчиновники, депутати, міністри і президент країни. Іншими словами, студентство – це майбутня інтелігенція, серед якої і майбутнє юридичної професії, яку Асоціація адвокатів України прагне активно підтримувати, створюючи майданчики для комунікації, обміну знаннями та досвідом, допомагаючи в організації стажувань та працевлаштування.

Укладений Меморандум передбачає надання з боку ААУ  бази для практичної підготовки здобувачів вищої освіти, участь адвокатів у розробці та реалізації освітніх програм за спеціальністю 081 «Право» , обмін інформацією та досвідом, здійснення спільної наукової діяльності у сфері забезпечення верховенства права, захисту прав та свобод людини і громадянина на основі рівноправності, дотримання загальноприйнятих норм і принципів.

 

 

Обговорення нового стандарту вищої освіти зі спеціальності 081 "Право" - наші очікування щодо розвитку правничої професії виправдалися 

Затвердження Міністерством освіти та науки України нового стандарту вищої освіти зі спеціальності 081 "Право" обумовило необхідність вивчити необхідність внесення змін до відповідних освітньо-професійних програм. 

З цією метою 22 липня 2022 року відбулась чергова робоча нарада груп гарантів та членів робочих груп бакалаврських програм.  

До яких висновків дійшли? 

1. Нова редакція стандарту відображає поточні тенденції розвитку правничої професії – діджиталізацію, значну увагу до формування моральних цінностей, необхідність розвинутого критичного мислення тощо. Саме ці чинники були імперативами формування наших освітніх програм, адже ми своєчасно реагуємо на зміни ринку праці.

2. Нова редакція навчальної дисципліни «Інформаційні технології у юридичній діяльності» повністю відповідає редакції СК9 "Здатність використовувати бази даних органів юстиції та інформаційні технології необхідні під час здійснення юридичної діяльності", РН 15. Вільно використовувати для правничої діяльності доступні інформаційні технології і бази даних. РН16. Використовувати комп’ютерні програмами, необхідні у правничій діяльності. Ми вчимо наших студентів всьому, що повинен вміти сучасний юрист.

3. Нова навчальна дисципліна "Критичне мислення" ще в першому семестрі буде закладати основи до формування СК13. Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ.

4. Наші підходи до викладання та вимоги до написання курсових робіт забезпечують досягнення результатів навчання, передбачених новим стандартом. Хоча, очевидно, застосування американського алгоритму IRAC щодо вирішення ситуаційних завдань має бути розширено.

5. Також ми вітаємо підвищену увагу до практичної підготовку майбутніх юристів. Ми вже запровадили низку практикумів із різних галузей права, відроджуємо юридичну клініку та створюємо секторальні юридичні клініки. 

Нові стандарти вимагають лише точкових формальних змін до наших освітніх програм та навчальних планів, учасники наради окреслили напрямки та характер необхідних уточнень. 
 

Чергова робоча нарада груп забезпечення спеціальностей 081 "Право" та 293 "Міжнародне право"

Підготовка юристів потребує невпинного реагування на потреби ринку праці та рекомендації державних органів. 

06 липня 2022 р відбулася чергова спільна робоча нарада гарантів, членів груп забезпечення та стейкголдерів освітніх програм за спеціальностями 081 "Право" та 293 "Міжнародне право".

Цього разу предметом обговорення став лист Міністерства освіти та науки України щодо доцільності вивчення податкового права як окремого освітнього компонента на рівні бакалаврату (лист від 29.06.2022 р. № 1/7131-22). 

Актуальність та необхідність отримання знань та навичок щодо правового регулювання податкових відносин була визнана у нашому Університеті вже давно, а обов’язкова дисципліна "Фінансове право" включає відповідний тематичний блок.  

Ця дисципліна традиційно викладається к.ю.н., доц. Оленою Сударенко, яка є визнаним фахівцем у сфері фінансового та податкового права. 

Учасники заходу констатували, що освітньо-професійні програми "Комерційне право", "Цивільне право і процес", "Фінансове право", "Правове забезпечення безпеки підприємницької діяльності" та "Міжнародне право" (о/с бакалавр) повністю відповідають Стандарту вищої освіти України першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 "Право", зокрема, в частині забезпечення програмних результатів навчання, пов’язаних з  правовим регулюванням обігу публічних грошових коштів. На сьогодні відповідні програмні результати навчання забезпечуються навчальною дисципліною "Фінансове право", котра є обов’язковою освітньою компонентою ОПП "Комерційне право", "Цивільне право і процес", "Фінансове право", "Правове забезпечення безпеки підприємницької діяльності" та "Міжнародне право" (о/с бакалавр).

Як свідчить аналіз методичного забезпечення навчальної дисципліни "Фінансове право" (програма, робоча програма, силабус), ця дисципліна охоплює широке коло питань податкового права, необхідних для формування у здобувача максимально повного і точного уявлення про систему податкових правовідносин, особливості їх регулювання, охорони та захисту. Викладене ставить під питання доцільність включення обов’язкової навчальної дисципліни "Податкове право" до структури ОПП "Комерційне право", "Цивільне право і процес", "Фінансове право", "Правове забезпечення безпеки підприємницької діяльності" та "Міжнародне право" (о/с бакалавр). 

За результатами обговорення було прийнято рішення визнати такими, що відповідають вимогам Стандарту вищої освіти України першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 "Право", ОПП "Комерційне право", "Цивільне право і процес", "Фінансове право", "Правове забезпечення безпеки підприємницької діяльності" та "Міжнародне право" (о/с бакалавр) в частині набуття студентами знань, вмінь і навичок з основ правового регулювання обігу публічних грошових коштів та податкового права.    

Аспіранти і викладачі ДТЕУ взяли участь у Першій Інтернаціональній школі для молодих науковців "Громадянські практики у Центральній і Східній Європі в часи воєнного конфлікту" (м. Жешув, м. Івонич, Польща)

3-9 липня 2022 року викладачі та аспіранти ДТЕУ (Коваленко Ж., ОНП 081 “Право”; Скибенко В., ОНП 081 “Право”; Шкребтієнко А., ОНП 293 “Міжнародне право”; Корогод А., ОНП 292 “Міжнародні економічні відносини”) взяли участь у Першій Інтернаціональній літній школі для молодих науковців, проведеній за сприяння Жешувського університету, Лейпцизького університету та Варшавського офісу Фонду імені Генріха Бьолля. 

Учасники літньої школи обговорили сучасні практики громадянства в країнах Європи, їх правові засади, політичні, соціальні та економічні наслідки, а також особливості їх реалізації в умовах війни в Україні. Особлива увага учасників заходу була приділена інституту цифрового громадянства, гарантіям прав і свобод вимушених мігрантів, механізмам їх правового захисту та економічної підтримки, проблемним питанням формування та реалізації міграційного політики ЄС.

У рамках заходу аспіранти ДТЕУ презентували зарубіжним вченим основні положення і результати здійснюваних ними дисертаційних досліджень. Схвальні відгуки польських, словацьких і німецьких науковців засвідчили високу якість та ефективність підготовки докторів філософії в ДТЕУ.

Доцент кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права Гуржій А.В. виступила із доповіддю “Криза біженців з України та міграційна політика ЄС ”, а також наголосила на важливості поглиблення партнерських стосунків між ДТЕУ та іноземними закладами вищої освіти у напрямку інтернаціоналізації освітніх програм, розвитку академічної мобільності та спільного проведення заходів неформальної освіти.

  

   

 

Відбулось спільне засідання груп забезпечення освітніх програм з підготовки магістрів та докторів філософії (PhD) за спеціальністю 081 "Право"

13 червня 2020 року відбулось спільне засідання груп забезпечення освітніх програм з підготовки магістрів та докторів філософії (PhD) за спеціальністю 081 "Право" Київського національного торговельно-економічного університету (КНТЕУ) та Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. У засіданні брав участь представник Університету Казимира Великого в Бидгощі (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (UKW), професор кафедри економіки та права Адам Якушевич.

Модератором виступила доцент кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права КНТЕУ Анна Гуржій.

Професор Адам Якушевич наголосив на необхідності продовження співпраці, яка сприяє обміну досвідом та запозиченню найкращих освітніх і наукових практик. Учасники онлайн-засідання обговорили двоступеневу систему вищої освіти в Польщі, умови підготовки магістерської роботи та дисертації, критерії їх оцінювання та особливості освітнього процесу в період карантину.

Особливу увагу було приділено академічним свободам студентів та аспірантів у польських ЗВО, зокрема особливості вибору керівника, рецензента, теми, методів дослідження та наукової літератури. Професор Адам Якушевич звернув увагу на практичну спрямованість магістерської та дисертаційної робіт, які повинні містити не тільки теоретичні висновки, але й практичні рекомендації. Відтак учасники онлайн-засідання зробили акцент на необхідності збільшення годин в освітніх програмах на практичну підготовку магістрів.

Загалом зустріч була змістовною, ґрунтовною та корисною для всіх учасників. У результаті було прийнято рішення про імплементацію зарубіжного досвіду розробки освітніх програм підготовки магістрів та докторів філософії (PhD) за спеціальністю 081 "Право", яка здійснюється на базі КНТЕУ та ВТЕІ КНТЕУ.

  

 

Співпраця ДТЕУ з Люблянською школою бізнесу в рамках програми ЄС Erasmus+ 

У Державному торговельно-економічному університеті навіть у складний та трагічний час війни продовжують реалізовуватися проєкти Європейського Союзу Еразмус+ за напрямом КА1: "Навчальна (академічна) мобільність". З березня по червень поточного року 6 науково-педагогічних працівників ДТЕУ взяли участь в міжнародній академічній мобільності та відвідали Люблянську школу бізнесу (м. Любляна, Словенія).

У рамках короткострокових візитів завідувач кафедри міжнародного, цивільного та комерційного права Мазаракі Н.А., доцент кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права Гуржій А.В. та представники інших кафедр ДТЕУ провели лекції англійською мовою, а також взяли участь у заході "Міжнародний Еразмус тиждень", на якому презентували Україну та ДТЕУ.

Міжнародна академічна мобільність викладачів університету до Люблянської школи бізнесу дала можливість попрацювати в інтернаціональній команді та отримати досвід від іноземних колег. Також були проведені переговори у міжнародній службі щодо поглиблення співпраці та подання нових міжнародних проєктів. Представники Люблянської школи бізнесу висловили свою підтримку та солідарність з Україною.

Варто також зазначити, що у другому семестрі, з лютого по червень 2022 р., 9 студентів ДТЕУ скористалися можливостями стипендіальної програми Еразмус+ та успішно пройшли семестрове навчання у Люблянській школі бізнесу.

   

 

Проведено вебінар на тему "Початок кар’єри у суді, необхідні знання та вміння для роботи помічником судді"

18 листопада 2021 року за сприяння кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного пава для студентів 8, 9, 12,13 груп 3 курсу ФМТП помічником судді Окружного адміністративного суду м. Києва Ольгою Капацин на платформі ZOOM було проведено вебінар на тему "Початок кар’єри у суді, необхідні знання та вміння для роботи помічником судді".

Під час вебінару були висвітлені такі питання: коли з’явилась посада помічника судді; навіщо був створений інститут помічників судді; в якій країні вперше з’явилась зазначена посада і в яких країнах такої посади немає; помічник судді в різних правових системах, його роль; помічник судді в Україні, посадові вимоги.

Під час вебінару студенти мали змогу задати Ользі питання, які для них стали цікавими у процесі вивчення дисципліни "Адміністративне право і процес". Особлива увага студентів була приділена таким питанням: як стати помічником судді; складнощі роботи помічником судді; розмір заробітної плати та ін.

Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права та студенти 3 курсу 8, 9,12,13 груп щиро вдячна Ользі за цікавий вебінар.