logo
Кафедра міжнародного менеджменту
Кафедра міжнародного менеджменту
logo
Кафедра міжнародного менеджменту
img

Наукова робота

міжнародного менеджменту

   

Науково-дослідна діяльність кафедри міжнародного менеджменту

Наукова діяльність кафедри міжнародного менеджменту планується, організовується і здійснюється відповідно до вимог законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність» та є невід’ємною складовою навчального процесу, її науковим підґрунтям. Планування та організація наукової роботи здійснюється з урахуванням персональних наукових інтересів викладачів кафедри, потреб університету та вимог бізнесу.

Стратегічними напрямами науково-дослідної роботи є: дослідження передумов та детермінант розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств в умовах глобальних викликів, трансформаційні процеси у сфері зовнішньоекономічних зв’язків; проблеми оптимізації зовнішньоекономічної політики України, зокрема, у сфері тарифного та нетарифного регулювання; організаційні та управлінські аспекти здійснення зовнішньоторговельних операцій, управління підприємствами-суб’єктами ЗЕД усіх форм власності; моніторинг та аналіз сучасних тенденцій світового ринку товарів та послуг; формування ефективного механізму діяльності підприємств-суб’єктів ЗЕД; розробка експортних стратегій вітчизняних підприємств. 

Виконання науково-дослідних тем

Щорічно на кафедрі виконуються науково-дослідні роботи, під час виконання яких формується науково-методичне забезпечення дисциплін спеціалізації, виконуються дисертаційні дослідження аспірантів кафедри, готуються наукові статті та монографії, зокрема: 

 • «Формування національного бренду України у міжнародному середовищі» (2018-2020 рр.)
 • «Експорт-промоушн України в умовах дестабілізації глобальних торговельних регуляторів» (2017-2019 рр.)
 • «Глобальні імперативи розвитку міжнародних виробничих мереж» (2017-2019 рр.)
 • «Стратегічне партнерство у вимірі економічної безпеки України» (2016-2018 рр.)
 • «Євроінтеграційні пріоритети національного бізнесу» (2015-2017 рр.),
 • «Геопросторові пріоритети зовнішньоекономічних зв’язків України» (2014-2016 рр.),
 • «Детермінанти розвитку зовнішньоторговельного сектору України (2013-2015 рр.),
 • «Ідентифікація конфліктності у взаємовідносинах між постачальниками та міжнародними торговельними мережами» (2014 р.),
 • «Економічний суверенітет України в умовах глобальних викликів» (2012-2014 рр.),
 • «Стратегія посткризового розвитку зовнішньоекономічного сектору України» (2011-2013 рр.),
 • «Україна на світових ринках товарів та послуг» (2011-2013 рр.),
 • «Пріоритети українсько-молдавських торговельно-економічних відносин у контексті стратегії транскордонного співробітництва та євроінтеграції» (серпень-грудень 2011 р.), 
 • «Пріоритети розвитку інноваційно-інформаційного потенціалу України в умовах глобальної конкуренції та інтеграції» (2009–2011 рр.),
 • «Структурна переорієнтація зовнішньої торгівлі як фактор сталого економічного розвитку» (2008–2010 рр.),
 • «Регіональні аспекти транскордонного співробітництва України з ЄС» (2008–2010 рр.),
 • «Теоретико-методологічні засади менеджменту зовнішньоекономічної діяльності в умовах глобалізації» (2008–2010 рр.),
 • «Економічна безпека України в умовах європейської інтеграції» (2007–2009 рр.),

Тематика НДР є актуальною, професійно спрямованою: вивчаються проблеми розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств, механізми регулювання зовнішньої торгівлі за умов глобалізації, впливи інтеграційного розвитку сучасної України на стан економічної безпеки підприємств, концептуальні засади структурної переорієнтації зовнішньої торгівлі України для забезпечення сталого економічного розвитку та економічного суверенітету країни.

Очолюють виконання наукових досліджень за різними напрямами провідні фахівці кафедри: проф., д.е.н. Мельник Т.М.; проф. Мельниченко С.В.  До виконання держбюджетних та госпрозрахункових тем крім викладачів залучаються аспіранти, здобувачі кафедри, а також студенти. Усі дослідження мають актуальний характер, відповідають сучасним вимогам науки та практики. Результати досліджень (у формі публікацій, виступів на семінарах, конференціях та бізнес-форумах, впроваджень у практичну діяльність підприємств) мають наукову та практичну значущість.

На кафедрі у 2018 році завершено виконання грантової угоди з Фондом Жан Монне (модуль) за темою «Поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі (ЗВТ+) з ЄС: переваги та проблеми для українського суспільства». Тривалість проекту: вересень 2015 р. – вересень 2018 р. Джерела фінансування проекту: співфінансування КНТЕУ та відповідного органу ЄС (кошти Програми Жан Моне).

Рецензування та опонування результатів наукових досліджень

Викладачі кафедри систематично виступають опонентами та рецензентами дисертаційних робіт, авторефератів, наукових статей, навчальних посібників, підручників тощо. За останні роки провідні науковці кафедри виступили опонентами 15 дисертаційних досліджень на здобуття ступеня кандидата економічних наук; долучалися до рецензування 12 дисертацій, з подальшою участю в міжкафедральному семінарі, на здобуття ступеня кандидата економічних наук та 4 дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук.

Також було проведено рецензування 5 авторефератів на здобуття ступеня доктора економічних наук та 25 авторефератів на здобуття ступеня кандидата економічних наук; 7 навчальних посібників і підручників та 19 статей, поданих до друку в журнали «Вісник КНТЕУ» і «Товари та ринки».

Конференції

У 2018 році викладачі та аспіранти кафедри взяли участь у роботі 54 конференцій та 6 круглих столів, на яких було представлено 75 доповідей. Всього у конференціях брали участь 28 викладачів та 8 аспірантів кафедри.

Видавнича наукова діяльність

Видавнича діяльність залишається одним із пріоритетних напрямів науково-дослідної роботи. Викладачі та аспіранти кафедри за результатами проведених наукових досліджень постійно публікують значну кількість монографій, навчальних посібників, науково-методичної літератури.

Апробація результатів наукових досліджень

Результати наукових досліджень кафедри впроваджуються в практику діяльності підприємств та органів державного управління різних рівнів шляхом проведення конференцій та круглих столів, семінарів, обміну інформацією, практичної допомоги спеціалістам, підготовки аналітичних матеріалів у вигляді методичних рекомендацій, а також завдяки впровадженню у навчальний процес нових дисциплін, оновленню навчально-методичного забезпечення дисциплін, що викладаються.

Науково-методичні розробки за результатами НДР знайшли своє впровадження в діяльності  підприємств з іноземними інвестиціями, органів державного управління, що підтверджено відповідними довідками, зокрема, Українсько-австрійського підприємства ТОВ «Фішер-Мукачево», Головного управління Служби безпеки України, Торгово-промислової палати України.

Аспірантура та докторантура кафедри

На кафедрі міжнародного менеджменту діє наукова школа, яка є осередком наукової роботи викладачів та аспірантів кафедри. Наукову школу на кафедрі започаткував доктор економічних наук, професор, академік Академії педагогічних наук, заслужений діяч науки і техніки України А.А. Мазаракі. Спрямованість діяльності наукової школи пов’язана з дослідженням широкого кола теоретичних і прикладних проблем у сфері зовнішньоекономічної діяльності, а також проблем формування ринкового механізму господарювання підприємств в контексті інституціональних зрушень в Україні. Наукову школу очолює д.е.н. проф. Т.М. Мельник. Під її керівництвом підготовлено кандидатські дисертації з проблем менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, механізмів підвищення міжнародної конкурентоспроможності вітчизняних підприємств - суб’єктів ЗЕД, реалізації зовнішньоторговельної політики за умов відкритості національного ринку. Конкретні напрями досліджень наукової школи випускової кафедри охоплюють актуальні проблеми управління ЗЕД, підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств, механізмів посилення економічної безпеки підприємств в умовах глобальних викликів, структурної переорієнтації зовнішньої торгівлі України в контексті сталого економічного розвитку, форм виходу підприємств на зовнішні ринки, визначення експортного потенціалу підприємств, розробки експортної стратегії фірми - суб’єктів ЗЕД, інноваційного розвитку економіки вітчизняних компаній через механізми зовнішньоекономічної взаємодії та інші.

Студентська наукова робота

До науково-дослідної роботи кафедри активно залучаються студенти денної та заочної форм навчання.

Формами залучення студентів до наукової роботи є їх участь у НДР кафедри, робота у наукових гуртках, участь у студентських наукових конференціях, олімпіадах і конкурсах, підготовка публікацій, есе, курсових та випускних кваліфікаційних робіт.

Серед вагомих наукових здобутків можна виділити такі:

 • Проведення ІІІ Всеукраїнської Студентської науково-практичної конференції "Геоекономічні та політико-правові виклики структурній перебудові міжнародних зв’язків України"
 • Диплом І ступеня ОС «бакалавр» у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності "Менеджмент", спеціалізації "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" (Виноградська Ірина)
 • Диплом І ступеня за перемогу в ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" (Власенко Анастасія, Цанько Іван)

23.11.2017
41666
4800
остання редакція 02.12.2020
453809