logo
Кафедра міжнародного менеджменту
Кафедра міжнародного менеджменту
logo
Кафедра міжнародного менеджменту
img

Викладацький склад

міжнародного менеджменту

У професорсько-викладацькому складі 17 штатних викладачів, серед яких професори, кандидати економічних наук, доценти, старші викладачі, асистенти з науковим ступенем. Основна увага приділяється забезпеченню сучасного рівня викладання дисциплін, що відповідає вимогам провідних навчальних закладів Європи, з відповідним реагуванням на зміни, які притаманні ринковій економіці. Більшість викладачів стажувалися за кордоном, зокрема у США, Великій Британії, Польщі, Франції, на Кіпрі.

Склад кафедри поповнюється випускниками, які виявили бажання продовжувати навчання в аспірантурі і працювати в освітній сфері, серед яких Сєрова Л.П., Гончаренко О.В., Макарова Т.Л., Джунковська К.С., Олійник А.А., Воробей Ю.М., Пінчук Д.В.

МЕЛЬНИК ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА
завідувач кафедри міжнародного менеджменту,
доктор економічних наук, 
професор кафедри міжнародного менеджменту

t.melnyk@knute.edu.ua

У 1997 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему "Механізм забезпечення конкурентоспроможності торговельного підприємства". У вересні 2009 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему "Розвиток національної регуляторної політики в процесі становлення глобальної торговельної системи" (08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини).

Бере активну участь у виконанні держбюджетних і госпрозрахункових НДР. За період роботи в університеті Мельник Т.М. підготовлено понад 250 наукових праць, у т.ч. 10 монографій, з них монографія "Міжнародна торгівля товарами в умовах глобальної конкуренції" є одноосібною. Також є співавтором 6 підручників з грифом МОН України, 2 навчальних посібників та 10 опорних конспектів. Бере участь у держбюджетній НДР «Геопросторові пріоритети зовнішньоекономічних зв’язків України» (2014-2016 рр.).

Підготувала 9 кандидатів економічних наук, успішно здійснює наукове керівництво аспірантами та студентами кафедри.

Мельник Т.М. - член-кореспондент Академії економічних наук України.

Викладає дисципліни: «Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства», «Організація зовнішньоторговельних операцій».

Наукові інтереси:

• конкуренція і конкурентоспроможність на внутрішньому та світовому ринку;
• реалізація зовнішньоторговельної політики держави за умов відкритості національних ринків;
• сучасні проблеми ЗЕД підприємств в умовах глобалізаційних викликів.

Детальнішу інформацію про публікації викладача можна переглянути на сторінці:
Scopus, Google Scholar, ResearcherID, ORCID


  

БУДЗЯК ВАСИЛЬ МИРОНОВИЧ
доктор економічних наук,
професор кафедри
міжнародного менеджменту

v.budzyak@knute.edu.ua

У 2008 році успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему: «Еколого-економічні основи ефективного сільськогосподарського землекористування: теорія, методологія, практика». У 2012 році у Національному університеті біоресурсів і природокористування України отримав звання професора. В 2015 та 2016 роках працював в Національній академії аграрних наук на посаді заступника директора з наукової роботи та інноваційного розвитку Інституту агроекології та природокористування.

За період роботи на кафедрі опубліковано понад 150 наукових та науково-методичних праць. З яких один підручник з «Регіональної економіки» у співавторстві, два  навчальні посібники у співавторстві, один з яких із грифом МОН України. Опублікував три одноосібні наукові монографії.

Здійснює підготовку двох кандидатів та одного доктора економічних наук.

Член двох спеціалізованих вчених рад по захисту докторських та кандидатських дисертацій із спеціальності 08.00.06 – економіка природокористування та охорона навколишнього природного середовища.

Нагороджений почесною грамотою Міністерства аграрної політики та продовольства України та Подякою Навчально-наукового Інституту земельних ресурсів та правознавства Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Викладає дисципліни: «Екологія», «Країнознавство», «Просторова економіка», «Міжнародні організації»

Наукові інтереси:

Економічно ефективне та екологічно безпечне використання природних ресурсів;

Економічна та рента оцінка природних ресурсів, а також ефективне сільськогосподарське виробництво;

Регіональний економічний розвиток та сталий розвиток суспільства.

Google Scholar, ResearcherID, ORCID


ФОКІНА-МЕЗЕНЦЕВА КАТЕРИНА ВОЛОДИМИРІВНА
доктор економічних наук,
професор кафедри міжнародного менеджменту

k.fokina-mezentseva@knute.edu.ua

Закінчила Донецьку державну академію управління за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності». Другу вищу освіту отримала у Межрегіональній Академії управління персоналом та отримала  кваліфікацію юриста.

У 2011 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Регулювання регіонального розвитку в умовах формування прикордонного співробітництва» зі спеціальності 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.

У  2019 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему «Формування корпоративної культури промислових підприємств: теорія, методологія, практика» зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

З  2005 року розпочала викладацьку діяльність, яку успішно поєднувала з практичною діяльністю. Займала посади заступника директора підприємства з зовнішньоекономічних зв’язків та туризму, заступника директора заводу.

Сфера наукових інтересів: глобалізаційні процеси в економіці, проблематика ЗЕД підприємств в турбулентному середовищі.

Наукові праці та публікації. Загальна кількість праць понад 80, з них 16 монографій (2 одноосібні, 2 колективних англійською мовою), навчальний посібник «Економіка транснаціональних корпорацій» (у соавторстві).  Публікації в наукометричних базах  Scopus, Web of Science.

Викладає дисципліни: Foreign economic activity of the enterprise

Детальнішу інформацію про публікації викладача можна переглянути на сторінці:

Google Scholar


ВОВК ВІКТОРІЯ ЯКІВНА
доктор економічних наук, професор,
професор кафедри міжнародного менеджменту

 v.vovk@knute.edu.ua

У 1997 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Вибір стратегії антикризового управління (на прикладі комерційного банку)» за спеціальністю 08.06.01 – економіка, організація і управління підприємствами. У лютому 2012 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему «Стратегічне управління конкурентоспроможністю банку: концепція та методологія» за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. У 2015 р. присвоєно вчене звання професора кафедри економіки та фінансів.

За період роботи опубліковано понад 200 наукових та науково-методичних праць, у тому числі 6 монографій, 4 навчальні посібники, з яких 2 – з грифом МОН, 50 статей у наукових фахових виданнях, у тому числі 3 статті в іноземному виданні, 2 – у виданні, що реферується у наукометричній базі Scopus, 1 – у виданні, що реферується у наукометричній базі Web of Science, понад 50 тез доповідей. Щороку беру участь в роботі науково-практичних конференцій різних рівнів.

Підготувала 4 кандидатів економічних наук, успішно здійснює наукове керівництво аспірантами та студентами кафедри.

З листопада 2019 р. є експертом з проведення акредитації освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти за спеціальністю 072 – фінанси, банківська справа та страхування.

Викладає дисципліни: «Глобальна економіка», «Міжнародна економічна діяльність України», «Брендинг у зовнішньо-економічній діяльності».

Наукові інтереси: глобалізаційна економіка, вплив глобалізації на фінансові ринки, проблеми активізації взаємодії банківського і реального секторів економіки, питання підвищення конкурентоспроможності суб’єктів господарювання, проблеми забезпечення економічної безпеки держави.

Детальнішу інформацію про публікації викладача можна переглянути на сторінці:
Google Scholar, ORCID, Scopus

СЄРОВА ЛЮДМИЛА ПЕТРІВНА
кандидат економічних наук,

доцент кафедри міжнародного менеджменту

l.sierova@knute.edu.ua

У 1998 році закінчила Київський національний торговельно-економічний університет (кваліфікація – магістр з менеджменту ЗЕД). З 1998 року – викладач кафедри міжнародних економічних відносин. У 2004 році – захист дисертації на здобуття наукового ступеню кандидата економічних наук на тему «Управління експортним потенціалом підприємства».

Викладає дисципліни: «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства», «Організація зовнішньоторговельних операцій», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності».

Наукові інтереси: дослідження проблем управління зовнішньоекономічної діяльності підприємства; тенденції розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств.

Детальнішу інформацію про публікації викладача можна переглянути на сторінці:
Google ScholarResearcherID, ORCID

 

рррр

 

МОЛЧАНОВА ЕЛЛАНА ЮРІЇВНА
кандидат економічних наук, 
доцент кафедри міжнародного менеджменту

e.molchanova@knute.edu.ua

У 2005 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему "Eкономічна регіоналізація в контексті глобалізації світогосподарських зв’язків" (08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини). У жовтні 2008 року присвоєно вчене звання доцента кафедри міжнародної економіки та бізнесу.

З 1999 року розпочала викладацьку діяльність.

В період з 1999 по 2009 рр. працювала на посаді викладача, старшого викладача, доцента кафедри міжнародної економіки та бізнесу ВНЗ «Університету економіки та права «КРОК». З лютого 2000 р. по 2007 р. суміщала посади: методиста кафедри міжнародної економіки, методиста деканату факультету міжнародних відносин, заступник декана факультету міжнародних відносин, фахівця департаменту міжнародних зав’язків ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК». В період з 2009 по 2019 рр. працювала на посаді доцента кафедри міжнародної економіки ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». З лютого 2013 року по травень 2019 р. виконувала обов’язки заступника декана факультету міжнародної економіки і менеджменту. З травня 2019 по лютий 2020 – керівник відділу по роботі з ГЕР Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. З лютого 2020 року – доцент кафедри міжнародного менеджменту  Київського національного торговельно-економічного університету. 

З 2013 по 2019 рр. була головою апеляційної комісії на факультеті міжнародної економіки та менеджменту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». З 2011 по 2018 рр. - член атестаційної комісії з проведення вступних випробувань на освітньо-кваліфікаційному рівні магістр та МВА «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». У 2017 та 2018 була головою предметних комісій спеціалізацій «МВА» та «Міжнародний менеджмент».

З 2016 п 2019 рр. - заступник голови НМК 5. Науково-методичної комісії з соціальних наук та журналістики; член науково-методичної підкомісії 292 «Міжнародні економічні відносини». З 2019 р. – голова науково-методичної підкомісії 292 «Міжнародні економічні відносини».

У 2016 та 2017 рр. викладала в бізнес-школі Університу Редлендс, м. Редлендс, Каліфорнія, США.

Є автором понад 100 наукових і науково-методичних праць.

Викладає дисципліни: «Антикризисний менеджмент в міжнародному бізнесі», «Управлінська результативність в міжнародному бізнесі», «Міжнародна економічна діяльність України», «Екологія», «Міжнародні організації».

Наукові інтереси: глобалізація, регіоналізація, новий економічний порядок, міжнародні економічні відносини, ТНК

Детальнішу інформацію про публікації викладача можна переглянути на сторінці:
Google Scholar, ResearcherID, ORCID

   

СТУКАЧ ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА
кандидат економічних наук,
старший науковий співробітник, доцент кафедри міжнародного менеджменту

t.stukach@knute.edu.ua

Закінчила Київський державний університет за спеціальністю «Політична економія» та аспірантуру Інституту аграрної економіки.  

У 1992 році захистила  дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Ефективні форми реалізації продукції в птахівництві яєчного напряму» зі спеціальності 08.00.05 – "Економіка, організація та управління народним господарством".

З 1996 року розпочала викладацьку діяльність.
У  липні 1997 року присвоєно вчене звання старшого наукового співробітка зі спеціальності "Світове господарство та міжнародні економічні відносини".

Працювала у вищих навчальних закладах та обіймала посади старшого наукового співробітника, доцента, вченого секретаря університету,професора.

З  лютого 2016 року – доцент кафедри міжнародних економічних відносин  Київського національного торговельно-економічного університету. 

Нагороджена подякою Київського міського голови (2005 р.) за особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів. 

Сфера наукових інтересів: державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні та країнах світу, стан та тенденції зовнішньоекономічної діяльності, зовнішня торгівля України та проблеми поліпшення структури експортно-імпортних поставок, розвиток зовнішньоекономічної діяльності в агропромисловому комплексі України

Наукові праці та публікації. Загальна кількість праць більше 80, у тому числі:  1 монографія ( одноосібна), більше 63 статей у тому числі у фахових виданнях, науково-методичні розробки тощо.

Викладає дисципліни: «Міжнародна логістика»,«Міжнародні перевезення».

Детальнішу інформацію про публікації викладача можна переглянути на сторінці:
Google Scholar, ResearcherID, ORCID


   

СЛОКВА МАРИНА ГРИГОРІВНА
кандидат економічних наук,
старший викладач кафедри
міжнародного менеджменту

m.slokva@knute.edu.ua

У 2004 р. захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Формування інформаційної бази управління організаціями вищої освіти на підставі сегментації зовнішнього середовища» (08.06.01 – економіка, організація і управління підприємствами). Є автором понад 45 наукових і науково-методичних праць, зокрема 3 монографій.

Викладає дисципліни: «Світовий ринок товарів та послуг», «Міжнародний екологічний менеджмент».

Наукові інтереси: зовнішня торгівля послугами, економічно ефективне та екологічно безпечне використання природних ресурсів.

Детальнішу інформацію про публікації викладача можна переглянути на сторінці:
Google Scholar, ResearcherID, ORCID


П’ЯНКОВА ОКСАНА ВАСИЛІВНА
кандидат економічних наук,
доцент кафедри
міжнародного менеджменту

o.piankova@knute.edu.ua

Закінчила Київський гуманітарний інститут за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності».

З 2006 року розпочала викладацьку діяльність.
У 2013 році захистила  дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Розвиток брендів у маркетинговій діяльності молокопереробних підприємств» зі спеціальності 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)».

У 2015 році присвоєно вчене звання доцента кафедри менеджменту.

Працювала у Національному університеті харчових технологій та обіймала посади асистента, доцента.

З  вересня 2016 року – доцент кафедри міжнародних економічних відносин Київського національного торговельно-економічного університету.

Сфера наукових інтересів:  антикризове управління розвитком зовнішньоекономічної діяльності підприємства; управління конкурентоспроможністю підприємств АПК та харчової промисловості на національному та зовнішніх ринках.

Наукові праці та публікації. Понад 40 наукових праць, серед яких: 14 статей у фахових виданнях України, стаття в міжнародному періодичному виданні, що індексується в Scopus,  публікації у книгах, в т.ч. в рамках співробітництва зі Швейцарської національною науковою фундацією (SCOPES), колективних монографіях; 10 навчально-методичних праць.

Викладає дисципліни: «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства», «Міжнародна економічна діяльність України».

Детальнішу інформацію про публікації викладача можна переглянути на сторінці:
Google Scholar, ResearcherID, ORCID


   

МАКАРОВА ТЕТЯНА ЛЕОНІДІВНА
кандидат економічних наук,
доцент кафедри міжнародного менеджменту

t.makarova@knute.edu.ua

Працює на кафедрі з 2012 р.

 У 2010 р. закінчила Київський національний торговельно-економічний університет за спеціальністю "Менеджмент ЗЕД". Упродовж 2008-2009 рр. навчалась у Краківському економічному університеті. Володіє англійською та польською мовами.

У 2014 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за темою "Інституційно-організаційний механізм протидії іллегалізації сфери зовнішньої торгівлі" (08.00.03 – економіка та управління національним господарством).

Макарова Т.Л. під час навчання в аспірантурі була призначена академічна стипендія імені М.С. Грушевського.

З 2014 по 2017 р. працювала в Приймальній комісії Київського національного-торговельно економічного університету.

Є автором понад 30 наукових публікацій. Бере участь у науковій роботі кафедри.

Викладає дисципліни: «Організація зовнішньоторговельних операцій», «Іллегалізація зовнішньоекономічної діяльності» (у тому числі на англомовних програмах).

Наукові інтереси: тіньова економіка у світі та в Україні, процеси іллегалізації сфери зовнішньої торгівлі товарами, сучасний стан, аналіз та проблеми розвитку зовнішньої торгівлі України, проблеми та перспективи інтеграції України у світове господарство.

Детальнішу інформацію про публікації викладача можна переглянути на сторінці:
Google Scholar, ResearcherID, ORCID


   

ГОНЧАРЕНКО ОЛЕНА ВІТАЛІЇВНА
кандидат економічних наук,
доцент кафедри міжнародного менеджменту

o.v.goncharenko@knute.edu.ua

Закінчила з відзнакою Київський національний торговельно-економічний університет за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності».

З 2012 року розпочала викладацьку діяльність.

У 2013 захистила  дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Пріоритети розвитку зовнішньої торгівлі України інноваційними товарами» зі спеціальності 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

З вересня 2016 року – доцент кафедри міжнародних економічних відносин Київського національного торговельно-економічного університету. 

У 2014-2016 рр. - стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих вчених.

Сфера наукових інтересів: дослідження передумов та особливостей розвитку зовнішньої торгівлі України інноваційними товарами; тенденції розвитку міжнародного ринку інноваційних товарів; пріоритетні напрямки розвитку зовнішньої торгівлі України інноваційними товарами.

Наукові праці та публікації. Загальна кількість праць більше 80, у тому числі: 5 підручників у співавторстві, 6 монографій, більше 20 статей у фахових виданнях, навчально-методичні розробки тощо.

Викладає дисципліни: «Зовнішньоекономічні зв’язки України», «Міжнародна економічна діяльність України».

Детальнішу інформацію про публікації викладача можна переглянути на сторінці:
Google Scholar, ResearcherID, ORCID


КРИКУНЕНКО КАТЕРИНА ВАЛЕРІЇВНА
кандидат економічних наук, 
доцент кафедри міжнародного менеджменту

k.krykunenko@knute.edu.ua

Нагороджена державною нагородою України, відзнака Президента України  медаль «За працю і звитягу».

У 2012 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Суперечності функціонування офшорних зон в контексті економічного розвитку держави» зі спеціальності 08.00.02 – «Світове господарство і міжнародні економічні відносини».

Автор понад 25 наукових праць щодо фінансового механізму функціонування офшорних зон, з проблем міжнародної економіки та міжнародної торгівлі  і міжнародного маркетингу тощо.

Викладає дисципліни: «Міжнародна економічна діяльність України», «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства»

Наукові інтереси: тенденції розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств.

Детальнішу інформацію про публікації викладача можна переглянути на сторінці:

Google Scholar, ResearcherID, ORCID


ДЖУНКОВСЬКА КАТЕРИНА СЕРГІЇВНА
кандидат економічних наук,
доцент кафедри міжнародного менеджменту

k.puhachevska@knute.edu.ua

У 2012 р. закінчила з відзнакою Київський національний торговельно-економічний університет зі спеціальності “Міжнародна економіка” та здобула кваліфікацію магістра з міжнародної економіки.

У 2015 р. достроково захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему “Регулювання імпорту товарів в Україні за умов членства в СОТ” зі спеціальності 08.00.03 – “економіка та управління національним господарством”.

У 2015 р. розпочала викладацьку діяльність.

Сфера наукових інтересів:  регуляторна політика у сфері імпорту товарів; модель регулювання доступу товарів на внутрішній ринок; сучасні проблеми управління міжнародною конкурентноспроможністю підприємства.

Наукові праці та публікації. Загальна кількість праць більше 40, у тому числі: 1 навч. посібник (з грифом МОНУ) у співавторстві, 3 монографії, більше 13 статей у фахових та наукометричних виданнях, навчально-методичні розробки тощо.

Викладає дисципліни: «Організація зовнішньоторговельних операцій», «Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства» (у тому числі на англомовних програмах).

Детальнішу інформацію про публікації викладача можна переглянути на сторінці:
Google Scholar, Scopus, ResearcherID, ORCID


ОЛІЙНИК АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
кандидат економічних наук,
старший викладач кафедри міжнародного менеджменту

a.oliinyk@knute.edu.ua

Закінчив Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі за спеціальністю «Фінанси і кредит».  

У 2018 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему “Трансформація національних валютних систем в умовах інституційної глобалізації” зі спеціальності 08.00.02 – “Світове господарство і міжнародні економічні відносини”.

З 2018 року розпочав викладацьку діяльність.

Сфера наукових інтересів: тенденції розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств, валютні операції.

Наукові праці та публікації. Загальна кількість праць 28, у тому числі: 14 статей у фахових виданнях, 14 тез доповідей.

Викладає дисципліни: «Світовий ринок товарів та послуг», «Міжнародні організації» (у тому числі на англомовних програмах)

Детальнішу інформацію про публікації викладача можна переглянути на сторінці:

Google Scholar, ResearcherID, ORCID


ДЕМКІВ ЮЛІЯ МИХАЙЛІВНА
кандидат економічних наук, 
старший викладач кафедри міжнародного менеджменту

y.demkiv@knute.edu.ua

Закінчила Академію праці та соціальних відносин (м.Москва)) за спеціальністю «Фінанси i кредит».

Другу вищу освіту отримала за кваліфікацією юриста.

У 2019 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Управління якістю баківських послуг"зі спеціальності 08.00.08 – «Гроші, фінанси і кредит».

До роботи в КНТЕУ працювала у банківській сфері Украіни, у тому числі більше 5 років на посаді керуючого. 

Викладає дисципліни: «Міжнародна економічна діяльність України»

Наукові інтереси: тенденції розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств, економічної діяльності України в світі.

Наукові праці та публікації. Загальна кількість праць 13, у тому числі: 7 статей у фахових виданнях, 4 тези доповідей. Публікації в наукометричних базах:  Web of Science.

Детальнішу інформацію про публікації викладача можна переглянути на сторінці:

Google Scholar, ResearcherID, ORCID

16.01.2015
chronon
90300
остання редакція 14.02.2021
453809