logo
Кафедра міжнародного менеджменту
Кафедра міжнародного менеджменту
logo
Кафедра міжнародного менеджменту
img

ОП "Міжнародний комплаєнс-менеджмент" (бакалавр)

міжнародного менеджменту

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 
Спеціальність 073 «Менеджмент
ОС бакалавр

Освітня програма «Міжнародний комплаєнс-менеджмент»


МЕТА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Програма спрямована на формування висококваліфікованих фахівців, які зможуть успішно пристосовувати бізнес-практики до різноманітних міжнародних регуляцій та стандартів, ефективно керувати комплаєнс-процесами на міжнародному рівні на підґрунті теоретичних знань у сфері комплаєнсу, а також практичних навичок, необхідних для розробки та впровадження ефективних стратегій комплаєнс-менеджменту шляхом вивчення та оптимального поєднання економічних, правових та етичних аспектів міжнародної діяльності.

Чому варто обрати ОП «МІЖНАРОДНИЙ КОМПЛАЄНС-МЕНЕДЖМЕНТ»?

Програма розглядає питання комплаєнсу та менеджменту з погляду міжнародних стандартів і практик, що дозволяє студентам зрозуміти вплив глобалізації на бізнес та правову сферу. У зв'язку зі зростанням регулятивного тиску та потреби в ефективному управлінні ризиками, компанії шукають кваліфікованих фахівців з комплаєнсу, що робить цю програму актуальною для кар'єрного розвитку. Студенти отримують знання з різних областей, таких як ЗЕД, економіка, право, етика, ризик-менеджмент, фінанси тощо, що дозволяє їм стати універсальними фахівцями у галузі комплаєнсу, а також сприяє розвитку гнучкості та адаптивності в професійній діяльності.

МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ (ПОСАДИ)

Працевлаштування в міжнародних компаніях, транснаціональних корпораціях, міжнародних фінансово-економічних і урядових організаціях, в органах державної влади та місцевого самоврядування, громадських організаціях на посадах фахівців, функціональні обов’язки яких стосуються комплаєнсу, корпоративного управління, ефективності господарської діяльності, раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності та інноваційної діяльності.

Випускники здатні виконувати професійну роботу за Національним класифікатором України «Класифікатор професій» ДК 003:2010 (КП) та обіймати первинні посади за професійними назвами робіт класифікаційного угруповання «Менеджери (управителі) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів» та інші. Зокрема, сфера діяльності пов’язана з професіями, як Уповноважений з антикорупційної діяльності, Менеджер (управитель) з адміністративної діяльності, Професіонал з корпоративної роботи, Менеджер (управитель) із соціальної та корпоративної відповідальності, Керівник проєктів та програм, професіонал з фінансово-економічної безпеки, Консультант.  

ПАРТНЕРИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ, ЗАЛУЧЕНІ ДО ФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ І ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

Основними партнерами-роботодавцями та стейкголдерами, де працюють та проходять практичну підготовку наші випускники, є: Міністерство економіки України, Торгово-промислова палата України, Національний банк України, Офіс з розвитку підприємництва та експорту, компанії-представники великого бізнесу (ТОВ «БДО», ТОВ «ЕПІЦЕНТР К», ТОВ  «ЕДПРО ДИСТРИБЮШН», ТОВ «ЗЕД ГРУП», ТОВ «ІТЕС- СЕРВІС»), виробничі та торговельні суб’єкти малого та середнього бізнесу, власний експортоорієнтований бізнес.

ОСНОВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ (ПРЕДМЕТИ) ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Освітньо-професійна програма «Міжнародний комплаєнс-менеджмент» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти розроблена таким чином, щоб здобувачі могли досягти очікуваних результатів навчання протягом визначеного часу. Загалом освітня програма передбачає 240 кредитів, з них 162 кредити виділено на обов’язкові компоненти (складається з 21 дисципліни), двох курсових робіт, відповідно 3 та 6 кредитів передбачено на практичну підготовку на 3 та 4 курсах, 3 кредити на підготовку до атестації, 9 кредитів на підготовку та захист випускної кваліфікаційної роботи. Фокус освітньої програми щодо підготовки фахівців у сфері міжнародного-комплаєнс менеджерів розкривається через обов’язкові компоненти: Менеджмент, Теорія організацій, Міжнародний комплаєнс-менеджмент, Управління комплаєнс-ризиками, Міжнародне економічне право, Звітність міжнародних корпорацій, Міжнародний менеджмент корпорацій, Практичний курс «Бізнес-симуляція», Іллегалізація зовнішньоекономічної діяльності. Оскільки освітня програма є унікальним поєднанням менеджерської, економічної та правової складових, серед обов’язкових дисциплін також запропоновано: Вища та прикладна математика, Іноземна мова за професійним спрямуванням, Правознавство, Філософія, Країнознавство, Інформаційні технології в професійній діяльності, Макро- і мікроекономіка, Економіка і фінанси підприємства, Облік і оподаткування.

Побудова індивідуальної освітньої траєкторії забезпечується університетом через можливість широкого вибору здобувачем компонент. На вибіркові дисципліни навчальним планом передбачено 60 кредитів. Здобувач може обирати з запропонованого випусковою кафедрою для ОП «Міжнародний комплаєнс-менеджмент» списку дисциплін, що сприяють поглибленню фахових компетентностей, а також з більш диверсифікованого переліку дисциплін, що викладаються в університеті, інформація по яких розміщена в Каталозі та постійно оновлюється.

КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ

  • підготовка фахівців, котрих потребує ринок праці в контексті реалізації національної експортоорієнтованої політики;
  • сильний «парасольковий» бренд університету;
  • нова програма та висока адаптивність до екзогенних впливів;
  • можливість навчання українською та англійською мовами;
  • синергія унікального поєднання менеджерської освіти та практичного напряму комплаєнс-менеджменту, опанування двох іноземних мов;
  • універсальність через фокус на суб’єктах зовнішньоекономічної діяльності  виробничих підприємств, торговельних мереж, представниках великого, середнього та малого бізнесу, експортоорієнтованій власній справі;
  • залучення випускників-стейкголдерів до навчального процесу через лекції, вебінари тощо;
  • перманентний розвиток групи забезпечення ОП та команди випускової кафедри.

Гарант освітньої програми кандидат економічних наук, доцент Олійник Андрій Анатолійович a.oliinyk@knute.edu.ua

Офіційна назва освітньої програми

МІЖНАРОДНИЙ КОМПЛАЄНС-МЕНЕДЖМЕНТ

Освітній ступінь

Бакалавр

(тривалість навчання – 3 роки 10 місяців)

Особливості освітньої програми

Освітньо-професійна програма орієнтована на здобуття знань, вмінь та практичних навичок з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, здатність організовувати зовнішньоторговельні операції, складати зовнішньоекономічні контракти та супроводжувати їх виконання.

Програма реалізується відповідно до результатної освітньої парадигми, навчання є студентоцентрованим та передбачає досягнення очікуваних результатів через розвиток «hard skills» при поєднанні навчання з практичною підготовкою та науково-дослідною роботою; оволодіння інформаційними технологіями в професійній діяльності (бази даних міжнародних організацій, державних установ, інституцій з підтримки вітчизняного експорту, галузевих асоціацій та спілок, промислових та торговельних суб’єктів, логістичних компаній тощо); розвиток «soft skills» для кар’єрного та особистісного зростання, побудови індивідуального бренду.

Практична підготовка на третьому (2 тижні) та четвертому курсах (4 тижні) в компаніях-суб’єктах зовнішньоекономічної діяльності.

Вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням протягом трьох років (30 кредитів) та можливість вибору другої іноземної мови в контексті побудови індивідуальної освітньої траєкторії.

ЗМІСТ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Обов’язкові компоненти ОП

Кількість кредитів

Вища та прикладна математика

6

Іноземна мова за професійним спрямуванням

30

Правознавство

6

Філософія

6

Країнознавство

6

Інформаційні технології в професійній діяльності 

6

Теорія організації

6

Макро- і мікроекономіка

6

Менеджмент

6

Облік і оподаткування

6

Економіка і фінанси підприємства

6

Міжнародний комплаєнс-менеджмент

6

Фінансовий контроль

6

Податкове право

6

Контролінг

9

Управління комплаєнс-ризиками

12

Звітність міжнародних корпорацій

6

Інформаційні системи міжнародного комплаєнс-менеджменту

6

Міжнародний менеджмент корпорацій

6

Практичний курс «Бізнес-симуляція»

9

Іллегалізація зовнішньоекономічної діяльності

6

          Вибіркові компоненти ОП

Альтернативні способи вирішення спорів

6

Аналіз господарської діяльності

6

Аудит у зовнішньоекономічній діяльності підприємства

6

Господарське право

6

Дипломатичний та діловий протокол та етикет

6

Договірне право

6

Друга іноземна мова

18

Економічна статистика

6

Економічний аналіз

6

Електронний документообіг

6

Етика бізнесу

6

Звітність підприємств

6

Конкурентне право

6

Країнознавство

6

Культурна спадщина України

6

Маркетингові дослідження на міжнародних ринках

6

Міжнародна економічна діяльність України

6

Міжнародний менеджмент корпорацій

6

Міжнародні економічні відносини

6

Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції

6

Моделювання бізнес-процесів

6

Оцінка бізнесу та майна підприємства

6

Підприємницьке право

6

Політологія

6

Психологія

6

Самоменеджмент

6

Системи міжнародної торговельно-економічної інформації

6

Соціальне лідерство

6

Стратегічний менеджмент в міжнародному бізнесі

6

Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності

6

Товарознавство

6

Транснаціоналізація бізнесу

6

Українська мова (за професійним спрямуванням)

6

Управління інноваціями

6

Управління персоналом

6

26.04.2024
43339
302
остання редакція 07.05.2024
43339