logo
Кафедра міжнародного менеджменту
Кафедра міжнародного менеджменту
logo
Кафедра міжнародного менеджменту
img

ОП "Міжнародний менеджмент" (бакалавр)

міжнародного менеджменту

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»
Спеціальність 073 «Менеджмент
ОС бакалавр

Освітня програма «Міжнародний менеджмент»


МЕТА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Освітня програма «Міжнародний менеджмент» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти є новою для Державного торговельно-економічного університету та була заснована у 2020 році, проте вона є нагальною, оскільки спрямована на підготовку менеджерів нового покоління, які можуть протистояти глобальним викликам мінливої економіки та суспільства завдяки використанню найкращих практик управління для нових типів компаній та відповідає найбільш сучасним тенденціям у бізнес-освіті та орієнтована на формування глибокого розуміння основних концепцій міжнародного менеджменту.

Чому варто обрати ОП «МІЖНАРОДНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»?

Метою освітньої програми «Міжнародний менеджмент» є підготовка висококваліфікованих фахівців у сфері діяльності міжнародних компаній, транснаціональних корпорацій, міжнародних фінансово-економічних організацій, що включає формування теоретичних знань та практичних навичок у здобувачів вищої освіти для подальшої спеціалізації та профілювання в сфері міжнародного менеджменту через оптимальне поєднання економічної, менеджерської та правової освіти в сфері міжнародного менеджменту в контексті високої конкуренції і динамічного середовища. Програма орієнтована передусім на підготовку висококваліфікованих менеджерів для швидкозростаючих вітчизняних та міжнародних компаній, а також дослідників сучасного міжнародного менеджменту з аналітичними, лідерськими та крос-культурними навичками і глобальним підприємницьким інстинктом.

МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ (ПОСАДИ)

Однією з основних цілей освітньої програми є працевлаштування випускників в міжнародних компаніях, транснаціональних корпораціях, міжнародних фінансово-економічних і урядових організаціях, в органах державної влади та місцевого самоврядування, громадських організаціях на посадах фахівців, функціональні обов’язки яких стосуються корпоративного управління, управління активами, маркетингу, ефективності господарської діяльності, раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності та інноваційної діяльності. Можливості працевлаштування випускників в міжнародних компаніях на наступних посадах: провідні фахівці з управління в міжнародних компаніях та глобальних корпораціях; топ-менеджери; фахівець з корпоративного управління / управління активами / з фінансово-економічної безпеки; спеціаліст по роботі з іноземними партнерами та клієнтами; керівник бізнес-проєкту; менеджер із соціальної та корпоративної відповідальності / у сфері досліджень та розробок; консультант бізнес-процесів / зі злиття та поглинання тощо.

ПАРТНЕРИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ, ЗАЛУЧЕНІ ДО ФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ І ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

Основними партнерами-роботодавцями та стейкхолдерами є Асоціація «Український національний комітет Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine)»; Торгово-промислова палата України; Асоціація «IT Ukraine»; Міністерство економіки України, Державна митна служби України; ТОВ «Нексус Автомотів Україна», ПрАТ «Імперіал Табакко продакшн Україна», ПрАТ «Миронівський хлібопродукт»; Аудиторсько-консалтингова компанія «Ernst & Young»; ІТ-компанії «SoftServe», «Genesis» та «Readdle», Акціонерне товариство «ПроКредит Банк», ТОВ «Плиторгсервіс», ТОВ  «КЛС Україна», ТОВ «Еквітеслаб».

ОСНОВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ (ПРЕДМЕТИ) ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Освітньо-професійна програма «Міжнародний менеджмент» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти розроблена таким чином, щоб студенти могли досягти очікуваних результатів навчання протягом розрахованого часу. ОП передбачає формування комплексу компетентностей, актуальних для роботи майбутнього фахівця з міжнародного менеджменту. У навчальних планах міститься детальна інформація про зміст навчального процесу на шляху до здобуття освітнього ступеня «бакалавр»; відображається структура курсів навчального плану, навчальне навантаження студента і результати навчання. Загалом освітня програма передбачає 240 кредитів, з них 180 кредитів відведено на основну частину (складається з 22 дисциплін, кожна має обсяг 6 кредитів, за винятком профільної дисципліни «Міжнародний менеджмент корпорацій», в рамках якої додатково відведено 3 кредити на написання курсового проєкту, та 9 кредитів на опанування практичного курсу «Бізнес-симуляція», 9 кредитів практичної підготовки, 9 кредитів на атестацію, підготовку та захист кваліфікаційної роботи) та 60 кредитів на вибіркову частину. Зокрема, 162 кредити ЄКТС здобуваються при вивченні обов’язкових освітніх компонент. Зокрема ОК Вища та прикладна математика, Іноземна мова за професійним спрямуванням, Правознавство, Філософія, Екологія, Інформаційні технології в професійній діяльності, Теорія організації, Макро- і мікроекономіка, Менеджмент, Статистика, Економіка і фінанси підприємства, Міжнародна економічна діяльність України, Транснаціоналізація бізнесу, Міжнародний маркетинг-менеджмент, Міжнародна економіка, Міжнародний менеджмент корпорацій, Міжнародне економічне право, Стратегічний менеджмент в міжнародному бізнесі, Облік і оподаткування, Організація зовнішньоторговельних операцій, Практичний курс «Бізнес-симуляція», Експортний менеджмент направленні на розкриття фокусу освітньої програми «Міжнародний менеджмент».

КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ

 • Формування у студентів навичок для ведення бізнесу в сучасному міжнародному економічному середовищі, аналітичних компетенцій для планування і прогнозування діяльності компанії, бюджетування, управління ефективністю, стратегічного розвитку управління ланцюжком поставок і фінансами, а також потужні м'яких навичок командної роботи у міжнародних корпораціях.
 • Участь в освітньому процесі провідних закордонних та вітчизняних науковців та практиків та постійний зв'язок з роботодавцями та удосконалення освітньої програми у відповідності до запитів бізнесу.
 • Поєднання управлінської, фінансової, економічної та правової підготовки.
 • Практично-орієнтовані технології навчання. Це реалізується за допомогою збалансованого поєднання аудиторної (лекції-дискусії, семінарські заняття, практичні заняття в малих групах з використанням методів кейс-стаді, мозкового штурму, моделювання поведінки економічних суб’єктів і т.д., презентації, консультації викладачів), в тому числі дистанційної з використанням ресурсів дистанційної платформи ДТЕУ на базі Moodle, Teams, Zoom та самостійної роботи (аналіз даних відповідних інформаційних ресурсів, індивідуальна та колективна проектна робота тощо) на засадах проблемно-орієнтованого, інтерактивного навчання та самонавчання.
 • Систематичне проведення гостьових лекцій практиками-представниками стейкхолдерів освітньої програми.

Гарант освітньої програми кандидат економічних наук, доцент Ковальова Марія Леонідівна m.kovalova@knute.edu.ua

Назва спеціалізації / Назва освітньої програми

Міжнародний менеджмент

Освітній ступінь

Бакалавр

(Тривалість навчання – 3 роки 10 місяців)

Особливості освітньої програми

Підготовка висококваліфікованих фахівців у сфері діяльності міжнародних компаній, транснаціональних корпорацій, міжнародних фінансово-економічних організацій, що включає формування теоретичних знань та практичних навичок у здобувачів вищої освіти для подальшої спеціалізації та профілювання в сфері міжнародного менеджменту через оптимальне поєднання економічної, менеджерської та правової освіти в сфері міжнародного менеджменту в контексті високої конкуренції і динамічного середовища.

Проблемно-орієнтоване навчання, що ґрунтується на проведенні «активних» лекцій, а саме лекцій-візуалізацій, лекцій-консультацій, проблемних лекцій, проведення практичних занять з використанням елементів ділової гри, симуляцій, дебатів, сторітейлінгу, кейсового методу, проведення навчальних занять у Навчально-науковому центрі бізнес-симуляції.

Двотижнева практична підготовка впродовж третього року навчання та чотирьохтижнева практична підготовка впродовж останнього року навчання в міжнародних компаніях.

Вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням мінімальним обсягом 30 кредитів ЄКТС.

Бази практики

ІП «Кока-Кола Беверіджиз Україна», ПАТ «Миронівський хлібопродукт», ПрАТ «Чумак», ГП «Антонов», ПАТ «Оболонь», АТ «Перший київський машинобудівний завод», ПрАТ «Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України»,  ТОВ «Заммлер», ТОВ «ТРАНС-ЛОГІСТИК», ТОВ «Епіцентр»  тощо

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові роботи)

Обов’язкові:

Вибіркові:

Можливості працевлаштування

Випускники можуть обіймати посади (за Класифікатором професій ДК 003:2010) у міжнародних компаніях, транснаціональних корпораціях, міжнародних фінансово-економічних і урядових організаціях (код класифікатора професій):

 • фахівець з корпоративного управління (3411);
 • фахівець з управління активами (3411);
 • фахівець з фінансово-економічної безпеки (3411);
 • економіст з міжнародної торгівлі (2441,2);
 • менеджер (управитель) в оптовій торгівлі (1452);
 • менеджер (управитель) із грошового посередництва (1461);
 • менеджер (управитель) з персоналу (1477.1);
 • професіонали з фінансово-економічної безпеки (2414.2); 
 • професіонали у сфері маркетингу, ефективності господарської діяльності, раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності та інноваційної діяльності (2419.2);
 • професіонали з управління проектами та програмами (2447.2 ).

Участь студентів у конкурсах та олімпіадах

Студенти мають можливість брати участь у Всеукраїнських  олімпіадах з міжнародного менеджменту, Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт тощо

Контакти кафедри

Кафедра міжнародного менеджменту
e-mail: zed@knute.edu.ua
сторінка в Інстаграм: knute.internationalmanagement 
Сторінка в facebook

29.04.2020
453766
5465
остання редакція 22.05.2024
43339