logo
Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права
Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права
logo
Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права
img

Головна сторінка

адміністративного, фінансового та інформаційного права

                                                         ДЕВІЗ КАФЕДРИ       

Arte et humanitate, labore et sciential
МИСТЕЦТВОМ І ЛЮДЯНІСТЮ, ПРАЦЕЮ І ЗНАННЯМ

Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права є випусковою з підготовки юристів економіко-правового профілю за спеціалізацією "Фінансове право". До  2016 р.- кафедра комерційного права. Завідувачем кафедри є професор Гуржій Т.О.

 Вперше в Україні в 1993 році КНТЕУ виступив ініціатором створення нової спеціалізації з підготовки юристів економіко-правового профілю за спеціалізацією “Комерційне право”.

Створена на кафедрі модель навчання з застосуванням новітніх технологій дозволяє досягти високого рівня підготовки майбутніх фахівців, що матимуть попит та високу конкурентоздатність на ринку праці.

Поліваріантний економіко-правовий характер нормативної та спеціальної частини змісту освіти спеціалізації “Комерційне право” дозволяє створити таку модель навчання, яка максимально наближена до економіко-правової практики України та адаптована до міжнародних освітніх та юридичних стандартів, а також дає можливість підготовки універсальних спеціалістів з комерційного та фінансового права.

Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права постійно отримує схвальні відгуки про рівень підготовки своїх випускників, які працюють начальниками управлінь міністерств, керівниками юридичних підрозділів підприємств, банків, страхових компаній, обіймають провідні посади в юрисдикційних органах, юридичних компаніях, адвокатських об’єднаннях, нотаріальних органах тощо. Усвідомлюючи потребу у професіоналах нової формації, що повинні відповідати вимогам сьогодення і мати необхідні знання як у галузі права, так і фінансів, КНТЕУ відкрив також спеціалізацію  “Фінансове право”,  що дає змогу готувати спеціалістів, які поєднують знання та вміння з економіки, фінансового та господарського законодавства.

Фахівці зазначеної спеціалізації можуть обіймати посади фінансових та податкових інспекторів, юрисконсультів та інших фахівців в органах Рахункової палати, Державного казначейства, банківських та інших фінансово-кредитних установ, управлінців у сфері митного, валютного та фінансового контролю, судових органів, а також в інших державних і недержавних організаціях.

Правильність обраного шляху щодо вдосконалення підготовки юридичних кадрів для сучасної економіки, організації та змісту їх освіти підтверджено високим попитом державних установ та підприємницьких структур на випускників такої спеціалізації.

Наукова школа В.М. Марчука забезпечує можливість наукового вдосконалення в аспірантурі за спеціальністю 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Високий рівень наукового керівництва в аспірантурі забезпечує розвиток кадрового складу кафедри, інших освітніх та наукових установ.

На базі кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права  здійснюється підготовка за спеціальності здобувачів вищої освіти ступеня "доктор філософії".

Науково-виховний процес забезпечують провідні фахівці-правознавці, серед яких 6 професорів (з них 4 доктора юридичних наук) та 18 кандидатів юридичних наук, в т.ч. 17 доцентів.

Усі викладачі професорсько-викладацького складу постійно проходять стажування в банках, судах, страхових компаніях та інших державних установах України.

    Викладачі кафедри забезпечують вивчення студентами фундаментальних та професійно-орієнтованих і спеціальних юридичних дисциплін.  У переліку навчальних дисциплін, викладання яких закріплено за кафедрою, понад сорок позицій, що крім нормативних включають авторські навчальні курси, зокрема, такі:

"Адміністративне право"                                                                                                                                                           "Страхове право"                                                                                                                                                                       “Інтелектуальна власність”    

“Трудове право”
“Податкове право”
“Фінансове право”
“Бюджетне право”
“Адміністративні послуги і договори" 

 Викладачі кафедри постійно впроваджують в навчальний процес новітні технології навчання: розробляють дистанційні курси, комп’ютерне тестування, ділові ігри, круглі столи, кейси та інше.

Починаючи з 2012/2013 р. до навчального процесу кафедрою впроваджені дисципліни, що викладаються англійською мовою:

  • “Інтелектуальне право” – “Intellectual property law”

Кафедра має належну матеріально–технічну базу, оснащення для візуального супроводження лекційних і практичних занять, що забезпечує сучасний рівень навчального процесу та організації науково – дослідної роботи студентів. Бібліографічний фонд кафедри постійно оновлюється.

         На базі кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права створено правничий клуб, працює юридична клініка.

Спеціальність «Право»

Назва спеціалізації освітньої програми

Фінансове право

Ступінь вищої освіти

Бакалавр

Опис спеціалізації

Спеціальність забезпечує фундаментальну освітню підготовку з фінансового права; поглиблене вивчення практики застосування норм фінансового законодавства; отримання навичок розв’язання фінансових конфліктів і вміння вибудовувати ефективну правову позицію; набуття знань щодо визначення способів правового захисту законних інтересів як держави, так і громадянина.

Партнери освітньої програми

Київський окружний адміністративний суд, Деснянський районний відділ Державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у м. Києві

Бази практик

Національне антикорупційне бюро України

Міністерство фінансів України

Вищий адміністративний суд України

Окружний адміністративний суд міста Києва

Державна судова адміністрація України

Рахункова палата України

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Торгово-промислова палата України

Антимонопольний комітет України

«Адвокатське об’єднання  «СОВА», м. Київ

Державне підприємство «Український інститут промислової власності» філія «Український центр інноватики та патентно-інформаційних послуг»

Вищий господарський суд України

Київський апеляційний господарський суд

Господарський суд м. Києва

Господарський суд Київської обл.

Дисципліни навчального плану

(перелік за робочим навчальним планом 2017 року прийому)

Правові основи публічного адміністрування

Економічна теорія

Державне право зарубіжних країн

Цивільне право

Цивільне процесуальне право

Кримінальне право

Кримінальне процесуальне право

Юридична деонтологія

Судові і правоохоронні органи України

Юридичні механізми захисту прав людини

Національні інтереси в геополітиці та геоекономіці

Адміністративне право і процес

Міжнародна економіка

Фінанси

Трудове право

Міжнародне публічне право

Економіка підприємства

Житлове право

Податкова система України

Методика складання процесуальних документів

Бухгалтерський облік

Право Європейського Союзу

Господарське право

Фінансове право

Митне право

Міжнародне митне право

Аграрне право

Договірне право

Інформаційне право

Адвокатура і нотаріат

Банківське право

Право соціального забезпечення

Страхове право

Організація безпеки підприємницької діяльності

Теорія держави і права

Конституційне право

Правова інформатика

Можливості працевлаштування

Помічник керівника підприємства (установи, організації); державний виконавець; державний уповноважений; офісний службовець (недержавні установи юриспруденції); секретар адміністративний; секретар органу самоорганізації населення; спеціаліст зі страхування; секретар судового засідання; секретар суду; секретар судової колегії; судовий виконавець; судовий розпорядник; організатори діловодства (державні установи, види економічної діяльності, система судочинства); помічник адвоката; помічник нотаріуса; помічник судді; помічник слідчого, помічник члена комісії;  інспектор з кадрів; спеціаліст державної служби; спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби; помічник юриста; помічник юрисконсульта.

Випускники КНТЕУ мають великий попит на ринку праці та юридичних послуг у сфері фінансового права, зокрема, в Національному банку України, Вищому Адміністративному Суду України, Вищому Господарському Суді України, Міністерстві юстиції України. Обіймають провідні посади в потужних фінансових установах, державних і недержавних підприємствах, органах публічної влади, у тому числі в Кабінеті Міністрів України, у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, у Вищому господарському суді України, у Міністерстві доходів і зборів України, у Міністерстві внутрішніх справ України, у місцевих державних адміністраціях, органах місцевого самоврядування, а також перебувають на провідних посадах у найвідоміших юридичних фірмах країни: «Астерс», «Коннов і Созановський», «Arzinger», «Cai & Lenard» та інших.

Олімпіади, конкурси

Студенти університету є учасниками багатьох всеукраїнських та міжнародних конкурсів, олімпіад, круглих столів, визнані найкращими та нагороджені грамотами та дипломами за участь та  перемогу. Студенти посідають призові місця у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з дисциплін спеціальності.

Контакти кафедри

Україна, 02156, м. Київ, вул. Кіото, 23

Завідувач кафедри:

Гуржій Тарас Олександрович (044) 513-00-09

Викладацька (044) 513-21-64

Лаборантська (044) 513-86-63

Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права

e-mail: adminpravo@knteu.kiev.ua

Спеціальність «Право»

Назва спеціалізації / освітньої програми

Фінансове право

Ступінь вищої освіти

Магістр

Опис спеціалізації

Магістр з фінансового права може надавати комплексні юридичні послуги; здійснювати представництво інтересів фізичних і юридичних осіб в органах державної влади, зокрема у судах, та органах місцевого самоврядування;  тлумачити правові акти; вирішувати складні юридичні колізії; формулювати висновки з питань правового забезпечення фінансової діяльності; надавати кваліфіковані юридичні висновки і консультацій; забезпечувати юридичну експертизу нормативно-правових актів, а також їх проектів; організовувати роботу юридичних підрозділів державних і недержавних структур (органів, підприємств, установ, організацій); здійснювати керівництво юридичними проектами.

Партнери освітньої програми

Київський окружний адміністративний суд, Деснянський районний відділ Державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у м. Києві

Бази практик

Національне антикорупційне бюро України

Міністерство фінансів України

Вищий адміністративний суд України

Окружний адміністративний суд міста Києва

Державна судова адміністрація України

Рахункова палата України

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Торгово-промислова палата України

Антимонопольний комітет України

«Адвокатське об’єднання  «СОВА», м. Київ

Державне підприємство «Український інститут промислової власності» філія «Український центр інноватики та патентно-інформаційних послуг»

Вищий господарський суд України

Київський апеляційний господарський суд

Господарський суд м. Києва

Господарський суд Київської обл.

Дисципліни навчального плану

(перелік за робочим навчальним планом 2017 року прийому)

Податкове право

Правове регулювання фінансового контролю

Тлумачення правових актів

Правове регулювання альтернативних методів вирішення юридичних спорів

Медіація

Правові засади соціального страхування

Юридична психологія

Юридична компаративістика

Європейське право

Міжнародний комерційний арбітраж

Адміністративне судочинство

Міжнародне фінансове право

Конкурентне право

Консумерське право

Комерційне право

Право міжнародних договорів

Інституціональна економіка

Філософія права

Можливості працевлаштування

Відповідальний секретар судової колегії; державний виконавець; державний уповноважений; офісний службовець (недержавні установи юриспруденції); офісний службовець (страхування); секретар судового засідання; секретар суду; секретар судової колегії; судовий виконавець; судовий розпорядник; організатори діловодства (державні установи); організатори діловодства (система судочинства); помічник адвоката; помічник нотаріуса; помічник нотаріуса державного; помічник судді; помічник слідчого, помічник юриста; помічник члена комісії; інспектор з кадрів; спеціаліст державної служби; спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби; спеціаліст-юрисконсульт; юрист; експерт; радник; юрисконсульт; викладач вищого навчального закладу; молодший науковий співробітник (правознавство); науковий співробітник-консультант (правознавство); науковий співробітник (правознавство).

Випускники КНТЕУ мають великий попит на ринку праці та юридичних послуг у сфері фінансового права, зокрема, в Національному банку України, Вищому Адміністративному Суді України, Вищому Господарському Суді України, Міністерстві юстиції України; займають провідні посади в потужних фінансових установах, державних і недержавних підприємствах, органах публічної влади, у тому числі в Кабінеті Міністрів України, у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, у Вищому господарському суді України, у Міністерстві доходів і зборів України, у Міністерстві внутрішніх справ України, у місцевих державних адміністраціях, органах місцевого самоврядування, а також перебувають на провідних посадах у найвідоміших юридичних фірмах країни: «Астерс», «Коннов і Созановський», «Arzinger», «Cai & Lenard» та інших.

Олімпіади, конкурси

Студенти університету є учасниками багатьох всеукраїнських та міжнародних конкурсів, олімпіад, круглих столів, визнані найкращими та нагороджені грамотами та дипломами за участь та  перемогу. Студенти посідають призові місця у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з дисциплін спеціальності.

Контакти кафедри

Україна, 02156, м. Київ, вул. Кіото, 23

Завідувач кафедри:

Гуржій Тарас Олександрович (044) 513-00-09

Викладацька (044) 513-21-64

Лаборантська (044) 513-86-63

Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права

e-mail: adminpravo@knteu.kiev.ua

Додаткова інформація щодо організації навчального процесу

04.09.2013
JuliaGajdaj
9065
остання редакція 08.04.2020
42772