logo
Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права
Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права
logo
Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права
img

Головна сторінка

адміністративного, фінансового та інформаційного права

                                                            

Arte et humanitate, labore et sciential
МИСТЕЦТВОМ І ЛЮДЯНІСТЮ, ПРАЦЕЮ І ЗНАННЯМ

 

 Вітаємо вас на сторінці кафедри!

   Наша кафедра є випусковою за спеціалізацію «Фінансове право» (ступінь бакалавр, ступінь магістр), а також базовою кафедрою з підготовки докторів філософії  за спеціальністю 081 «Право». Відповідні освітні програми розроблені на основі діючих стандартів вищої освіти, а також з урахуванням передового вітчизняного і зарубіжного досвіду підготовки юристів. 

   Студенти КНТЕУ отримують глибокі знання та розуміння цінності права у сучасному світі, й окрім професійних здібностей отримують навички аналізу, критичного мислення та саморозвитку.

   Широкий спектр вибіркових дисциплін дозволяє сформувати індивідуальну освітню тараєкторію, використати потенціал інших галузей знань, отримати глибинні знання у важливих сферах фінансової діяльності.

Підготовка фахівців освітнього ступеня "бакалавр"
на основі повної загальної середньої освіти

Код Галузь знань Спеціальність Спеціалізація

Вступні випробування

08 Право 081 Право - Фінансове право
 

1. Українська мова та література

2. Історія України

3. Математика або Іноземна мова

     

До вашої уваги також «питання – відповіді» щодо особливостей планування індивідуальної освітньої траєкторії.

Спеціальність "ПРАВО"

Офіційна назва освітньої програми

«ФІНАНСОВЕ ПРАВО»

Освітній ступінь

Бакалавр

(Тривалість навчання – 3 роки  10 місяців)

Особливості освітньої програми

 • Орієнтація на професійну підготовку конкурентоспроможного кваліфікованого фахівця у сфері права, зокрема, публічної фінансової діяльності;
 • Наявність варіативної складової професійно-орієнтованих дисциплін для роботи у юридичні сфері;
 • Двотижнева практична підготовка впродовж третього року навчання та шеститижнева практична підготовка впродовж четвертого року навчання на підприємствах, установах, організаціях, юрисдикційних державних органах та інших суб’єктах господарювання.
 ЗМІСТ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Офіційна назва освітньої програми

«ФІНАНСОВЕ ПРАВО»

Освітній ступінь

Магістр

(Тривалість навчання – 1 рік  4 місяці)

Особливості освітньої програми

 • Орієнтація на професійну підготовку конкурентоспроможного кваліфікованого професіонала у сфері права, зокрема, публічної фінансової діяльності.
 • Наявність варіативної складової професійно-
 • орієнтованих дисциплін для правового забезпечення фінансової діяльності;
 • Практична підготовка в юридичних підрозділах державних і недержавних органів, установ, підприємств та інших суб’єктах господарювання.
ЗМІСТ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Офіційна назва освітньої програми

081 "ПРАВО"

Освітній ступінь

Доктор філософії

(Тривалість навчання – 4 роки)

Особливості освітньої програми

 • Освітня складова програми передбачає 48 кредитів ЄКТС, з них:

36 кредитів ЄКТС для обов’язкових навчальних дисциплін спрямованих:

 •  на оволодіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями,
 • на розвиток мовних компетентностей;
 • на розвиток дослідницьких компетентностей;
 • для здобуття глибинних знань зі спеціальності

12 кредитів ЄКТС передбачено на вибіркові навчальні дисципліни, що посилює цикл професійної підготовки. Вибіркова частина програми уможливлює право вибору навчальних дисциплін, з врахуванням індивідуальних потреб аспірантів і передбачає дуальні модулі навчальних дисциплін

 • Наукова складова програми передбачає здійснення наукових досліджень під керівництвом наукового керівника з відповідним оформлення одержаних результатів у вигляді дисертації. Ця складова програми охоплює 132 кредити ЄКТС і оформляється у вигляді індивідуального плану наукової роботи аспіранта.
 ЗМІСТ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Освітньо-професійна програма освітнього ступеню  "Бакалавр" спеціалізації "Фінансове право"

 Освітньо-професійна програма освітнього ступеню  "Магістр" спеціалізації "Фінансове право"

 mail  ПИТАННЯ-ВІДПОВІДІ

Чому учбовий план складається з обов'язкових дисциплін та дисциплін за вибором?
Що таке кредит ЄКТС?
Яка кількість кредитів відповідає навчальному навантаженню повного навчального року?
Скільки дисциплін в семестрі є обов'язковими, а скількм за вибором?
Як мені спланувати свою індивідуальну освітню траєкторію?
З ким я можу проконсультуватися щодо вибору дисциплін?
Дисципліни за вибором обмежуються лише цим списком?
Яка процедура вибору дисциплін, і як я дізнаюсь, що мій вибір підтвердили?

*пререквізити – дисципліни, що містять знання, уміння й навички, необхідні для освоєння дисципліни, що вивчається

**https://knute.edu.ua/blog/read/?pid=1086&uk#3

04.09.2013
JuliaGajdaj
10331
остання редакція 23.04.2021
453766