logo
Кафедра міжнародних економічних відносин
Кафедра міжнародних економічних відносин
logo
Кафедра міжнародних економічних відносин
img

Головна сторінка

міжнародних економічних відносин

 … є тільки один спосіб довести, що ти щось вмієш – зробити це!

Кафедра міжнародних економічних відносин (зав. кафедри – д-р. екон. наук, професор Тетяна Миколаївна Мельник) є випусковою для трьох галузей знань за трьома спеціальностями (п'ятьма спеціалізаціями) освітнього ступеня «бакалавр» та трьома спеціалізаціями освітнього ступеня «магістр».

Підготовка фахівців освітнього ступеня «бакалавр»:

Код

Галузь знань

Спеціальність

Спеціалізація

05

Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

  • Міжнародна економіка

29

Міжнародні відносини

292 Міжнародні економічні відносини

  • Міжнародний бізнес
  • Міжнародний маркетинг
  • Міжнародна торгівля

07

Управління та адміністрування

073 Менеджмент

  • Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Підготовка фахівців освітнього ступеня «магістр»:

Код

Галузь знань

Спеціальність

Спеціалізація

05

Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

  • Міжнародна економіка

29

Міжнародні відносини

292 Міжнародні економічні відносини

  • Міжнародний бізнес

07

Управління та адміністрування

073 Менеджмент

  • Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Зі спеціалізацій «Міжнародна економіка» та «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» для освітніх ступенів «бакалавр» та «магістр» запроваджено англомовні програми.

          


Міжнародна економіка

            Спеціальність орієнтована на підготовку фахівців, які добре обізнані про закономірності та тенденції розвитку світового ринкового середовища та готові приймати оптимальні рішення щодо діяльності компаній в умовах жорсткої конкуренції, володіють навичками ведення ділових переговорів, розробки та впровадження стратегії виходу підприємства на зовнішні ринки, дослідження стану та перспектив розвитку окремих сегментів міжнародних ринків товарів та послуг, оцінювати макроекономічні ефекти впливу міжнародних та регіональних інститутів на міжнародну економічну діяльність.

            Після закінчення навчання за спеціальністю випускники можуть працювати: в банках (у відділах міжнародних розрахунків, валютному відділі, відділі розміщення інвестицій, представництвах та філіях банків за кордоном), у спільних та іноземних підприємствах, які здійснюють свою діяльність як на території України, так і за кордоном, в установах державних органів влади тощо.


Міжнародний бізнес

            Фахівці з міжнародного бізнесу набувають знань з розробки оптимальної стратегії діяльності суб’єктів міжнародного бізнесу, мовної взаємодії та аналізу інформації іноземною мовою в рамках професійно-ділової сфери спілкування, організації підприємницької діяльності, прогнозування сучасних тенденцій та умов міжнародного бізнес-середовища, підготовки та проведення заходів маркетингової, комерційної, інвестиційної політик суб’єктів міжнародного бізнесу.

Фахівці з міжнародного бізнесу можуть реалізувати себе у підрозділах ТНК, спільних підприємствах, зовнішньоекономічних відділах українських компаній, консультаційних центрах, структурах центральних державних і регіональних органів управління, фінансово-кредитних установах, науково-виробничо-технічних комплексах, фінансово-промислових групах.


Міжнародний маркетинг

Маркетолог – одна з найперспективніших і затребуваних професій на ринку праці, а міжнародний маркетинг належить до найбільш високооплачуваних в Україні та світі! Майбутні кваліфіковані спеціалісти даної сфери стануть повністю обізнаними і навченими усім аспектам системи організації та управління підприємством, яка забезпечує успіх діяльності підприємця в умовах ринку.

            Аспекти діяльності: управління операційною та стратегічною міжнародною маркетинговою діяльністю транснаціональної компанії; проведення й оцінювання ефективності маркетингових заходів на національному та міжнародних ринках; аналіз стану глобального економічного середовища, організація виходу вітчизняних підприємств на зарубіжні ринки.

            Випускники зможуть обіймати посади: консультант з маркетингу, фахівець з методів розширення ринків збуту (маркетолог), фахівець-аналітик з дослідження міжнародних товарних ринків; торговельний представник


Міжнародна торгівля

            «Міжнародна торгівля» — це комерційна діяльність, що перетинає національні кордони.
Дана спеціальність розширює світопогляд знань в галузі міжнародної торгівлі, міжнародного бізнесу, міжнародних угод, аналізу міжнародного ринку.
Майбутні фахівці стануть знавцями найпоширенішої сфери міжнародних економічних відносин, яка відображає стан і перспективи просування різних товарних форм як між національними економіками, так і між транснаціональними корпораціями.

            Аспекти діяльності: організація міжнародних торговельних операцій підприємства; оцінювання ефективності міжнародної торгівлі, розроблення  стратегії геопросторової та секторальної диверсифікації торговельних міжнародних потоків.

            Випускники зможуть обіймати посади: економіст з міжнародної торгівлі, агент з комерційного обслуговування, торговельний агент, торговельний інспектор, інспектор з експорту, керівник торговельно-економічної місії.


Менеджмент ЗЕД

            Обравши цей напрям підготовки, студенти набувають компетентностей щодо організації зовнішньоторговельних операцій, комплексного аналізу зарубіжних ринків на основі статистичних даних вітчизняних та зарубіжних інформаційних ресурсів, обґрунтування стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємства, прийняття раціональних управлінських рішень у сфері менеджменту ЗЕД, оцінювання економічного потенціалу суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності на внутрішньому та міжнародному ринках.

Фахівці з менеджменту ЗЕД можуть реалізовувати себе  на посадах керівників, спеціалістів, економістів, аналітиків, менеджерів підприємств та організацій, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність. Вони можуть бути працевлаштовані в українських підрозділах ТНК, банках, які працюють з іноземними партнерами, торгово-промислових палатах, у науково-дослідних інститутах та центрах, які проводять дослідження стану світових товарних та фінансових ринків, розвитку інтеграційних та глобалізаційних процесів тощо.


Професорсько-викладацький склад кафедри – це висококваліфіковані фахівці, що забезпечують здійснення навчального процесу на належному професійному рівні КНТЕУ.

У професорсько-викладацькому складі 39 штатних викладач, серед них професори, кандидати економічних наук, доценти, старші викладачі з науковим ступенем.

За сумісництвом на кафедрі працює П'ятницький Валерій Тезійович (канд. екон. наук, проф.) - радник Прем’єр-міністра України.

Кадрова політика кафедри спрямована на постійне підвищення якості професорсько-викладацького складу, підготовку наукових кадрів.

Високий професійний рівень викладачів уможливлює підготовку висококваліфікованих фахівців, конкурентоспроможних на ринку праці.

Під час викладання дисциплін активно застосовуються новітні технології з  використанням найсучаснішого  обладнання.  


Кафедра активно впроваджує у навчальний процес:
- кредитно-трансферну систему організації навчального процесу;
- комплексне методичне забезпечення роботи студентів;
- дистанційні форми навчання у вигляді електронних підручників, вебінарів он-лайн лекцій;
інноваційні технології.

Кафедра плідно співпрацює з департаментами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: регулювання зовнішньоекономічної діяльності, міжнародного торговельно-економічного співробітництва та європейської інтеграції; Торгово-промисловою палатою України, Київською міжрегіональною митницею, з метою обміну інформацією, консультування, проходження практики студентами та подальшого їх працевлаштування.

Кафедра міжнародних  економічних відносин відстоює позицію підвищення рівня практичної спрямованості освіти. Починаючи з перших тижнів навчання, для студентів проводяться лекції в органах державного управління, координаційних організаціях, провідних підприємствах України. Окрім цього, протягом року для проведення круглих столів та дискусій запрошуються провідні вчені та практики у сфері міжнародних економічних відносин та зовнішньоекономічної діяльності.

  

Колектив кафедри бере активну участь у міжнародних договорах співдружності із навчальними закладами Польщі, Молдови, Білорусії.

  

Колективом кафедри міжнародних економічних відносин здійснюється активна наукова, методична робота, робота із запровадження передових світових методик викладання та найкращих практик міжнародних компаній з метою постійного удосконалення роботи з студентами та забезпечення максимальної відповідності підготовки кожного з них до роботи у найбільших відомих міжнародних компаній.

Колективом кафедри активно ведеть міжнародна робота, так викладачі кафедри приймають участь у проекті "Поглиблена та всеохоплюча зона вільної торгівлі з Європейським Союзом: переваги та недоліки для українського суспільства" в рамках програми Жана Моне, студенти мають можливість навчатись в провідних університетах закордоном за численними програмами академічної мобільності. Так, за результатами конкурсного відбору, студент нашої спеціальності "Міжнародний бізнес" Безсмертний Владислав отривав можливість грантового навчання у Великобританії протягом року в рамках програми академічної мобільності.

З урахуванням величезного досвіду колективу кафедри міжнародних економічних відносин та визнання її досягнень серед усіх професійних кіл як фахівців та практиків, так і серед колег з інших університетів кафедра виборола право на проведення Всеукраїнських олімпіад серед студентів ВНЗ зі спеціалізацій "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" та "Міжнародна економіка", які успішно провела у 2017 році.   

Особлива увага на кафедрі приділяється формуванню програм профільних дисциплін та навчальних планів: викладачами відслідковуються останні тенденції розвитку зовнішньоекономічного сектору, нормативно-правова база здійснення міжнародної економічної діяльності, а також проводяться консультації з випускниками щодо напрямів вдосконалення підготовки з тієї чи іншої дисципліни.


Офіційна сторінка кафедри міжнародних економічних відносин

22.09.2014
Vega
17329
остання редакція 09.04.2019
41666