logo
Кафедра міжнародних економічних відносин
Кафедра міжнародних економічних відносин
logo
Кафедра міжнародних економічних відносин
img

Головна сторінка

міжнародних економічних відносин

 … є тільки один спосіб довести, що ти щось вмієш – зробити це!

Кафедра міжнародних економічних відносин (зав. кафедри – д-р. екон. наук, професор Тетяна Миколаївна Мельник) є випусковою для трьох галузей знань за трьома спеціальностями (п'ятьма спеціалізаціями) освітнього ступеня «бакалавр» та трьома спеціалізаціями освітнього ступеня «магістр».

  Підготовка фахівців освітнього ступеня «бакалавр»

 на основі повної загальної середньої освіти

Код

Галузь знань

Спеціальність

Спеціалізація

Вступні випробування

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка

 1. Українська мова та література
 2. Математика
 3. Іноземна мова (Англійська; Французька; Німецька; Іспанська або Географія

07

Управління та адміністрування

073 Менеджмент

29

Міжнародні відносини

292 Міжнародні економічні відносини

 1. Українська мова та література
 2. Іноземна мова (Англійська; Французька; Німецька; Іспанська)
 3. Географія або Математика

  Підготовка фахівців освітнього ступеня «магістр» 

Код

Галузь знань

Спеціальність

Спеціалізація

Вступні випробування

для споріднених спеціальностей

для інших спеціальностей

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка

 1. Фахове вступне випробування
 2. Вступний іспит з іноземної мови
 1. Фахове вступне випробування
 2. Вступний іспит з іноземної мови
 3. Економічна теорія

29

Міжнародні відносини

292

Міжнародні економічні відносини

 1. Фахове вступне випробування
 2. Вступний іспит з іноземної мови

07

Управління та адміністрування

073

Менеджмент

 1. Фахове вступне випробування
 2. Вступний іспит з іноземної мови

Зі спеціалізацій «Міжнародна економіка» та «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» для освітніх ступенів «бакалавр» та «магістр» запроваджено англомовні програми

051 «ЕКОНОМІКА»

Спеціалізація «Міжнародна економіка»

(ступені бакалавра та магістра; англомовні програми СВО «бакалавр», «магістр»)

Здобуття спеціалізації дозволяє осягнути усі нюанси міжнародної діяльності, яка сьогодні виступає невід’ємною складовою функціонування успішних підприємств та імперативом розвитку держави. Навчання дасть можливість стати першокласними фахівцями, спроможними досягти успіху  у сфері приватного бізнесу або на підприємствах, що здійснюють міжнародні комерційні операції, в органах державного управління та в міжнародних організаціях.

Навчаємо: розробляти й обґрунтувати стратегії міжнародної діяльності підприємства; досліджувати міжнародні фінансові та товарні ринки; проводити міжнародні валютні операції; складати платіжні і розрахункові баланси; проводити облік зовнішньоторговельних операцій; аналізувати тенденції розвитку світового господарства.

Наші випускники обіймають посади керівників організацій, генеральних менеджерів підприємств, директорів  департаментів різних державних установ, начальників відділів зовнішньої кооперації, керівників комерційного відділу, експертів або консультантів із зовнішньоекономічних питань, GR-менеджерів, журналістів-блогерів з міжнародних питань, експертів-урбаністів з питань залучення міжнародних інвестицій для потреб територій/міст.

292 «МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ»

Спеціалізація «Міжнародний бізнес»

(ступені бакалавра та магістра)

Навчання за спеціалізацією «Міжнародний бізнес» передбачає набуття теоретичних знань та практичних навичок щодо управління діяльністю компаній, які функціонують на міжнародних ринках. Студенти отримують навички управління  міжнародними бізнес-проектами, оцінювання ризиків національного та міжнародного бізнес-середовища, можливостей залучення до міжнародної діяльності українських підприємств. Випускники можуть використати набуті знання та вміння в управлінні міжнародними бізнес-процесами, здійснювати  консультаційні функції та виступати посередником у сфері міжнародного ділового співробітництва.

Навчаємо: здійснювати комплексний аналіз міжнародного бізнес-середовища компаній; моделювати стратегії розвитку міжнародної діяльності; оцінювати конкурентні переваги підприємств на міжнародних ринках, налагоджувати ділові зв’язки із зарубіжними партнерами.

Наші випускники обіймають посади в органах державної влади, менеджерів за функціональними напрямами діяльності міжнародних компаній, аналітиків та експертів у міжнародних бізнес-проектах тощо.

Спеціалізація «Міжнародна торгівля»

(ступінь бакалавра)

Навчання за спеціалізацією «Міжнародна торгівля» дасть змогу студентам здобути теоретичні знання про сучасні тенденції розвитку міжнародної торгівлі і особливості її регулювання на національному та наднаціональному рівнях; норми й правила оформлення міжнародних торговельних угод та організації експортно-імпортних операцій; особливості та чинники формування торговельної політики країн світу в умовах глобалізації; набути практичні навички, необхідні як для управління підприємством, що залучене у міжнародну економічну діяльність, так і для роботи в державних органах влади, торговельно-економічних місіях та міжнародних організаціях.

Навчаємо: проводити системний аналіз міжнародних ринків; здійснювати міжнародні торговельні операції, розробляти стратегії геопросторової та секторальної диверсифікації міжнародних торговельних потоків.

Наші випускники обіймають посади керівників виробничих підрозділів в оптовій та роздрібній торгівлі, керівників малих підприємств без апарату управління в оптовій та роздрібній торгівлі, менеджерів в оптовій торгівлі, посередництві у торгівлі, дилерів (біржові торговці за свій рахунок) та брокерів (посередники) із заставних та фінансових операцій, технічних та торговельних представників, закупників, агентів клірингу (обмінних товарних операцій), агентів з комерційних послуг та торговельних брокерів.


 

Спеціалізація «Міжнародний маркетинг»

(ступінь бакалавра)

Навчання за спеціалізацією «Міжнародний маркетинг» дає можливість орієнтуватися в новітніх тенденціях розвитку міжнародних ринків товарів та послуг, виявляти  перспективні ніши та сегменти ринку, розробляти відповідні  маркетингові стратегії та програми, що відповідає запитам вітчизняних підприємств, які ставлять перед собою завдання бути конкурентоспроможними на внутрішньому та міжнародному ринках.

Навчаємо: управляти операційною та стратегічною міжнародною маркетинговою діяльністю підприємств, у т.ч. транснаціональних компаній; розробляти й оцінювати ефективність маркетингових заходів на національному та міжнародних ринках; здійснювати моніторинг стану глобального економічного середовища, організовувати маркетинговий супровід виходу вітчизняних підприємств на зарубіжні ринки.

Наші випускники обіймають посади керівників міжнародних та вітчизняних компаній на рівні підрозділів маркетингу, реклами та зв'язків з громадськістю; менеджерів зі збуту на зовнішніх ринках, із соціальної та корпоративної відповідальності, із комунікаційних технологій.

073 «МЕНЕДЖМЕНТ»

Спеціалізація «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

(ступені бакалавра та магістра; англомовні програми СВО «бакалавр», «магістр»)

Більшість вітчизняних підприємств здійснює зовнішньоекономічну діяльність, а відтак виникає потреба у підготовці висококваліфікованих фахівців зі спеціалізації «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД)».  Навчання за цією спеціалізацією дозволить студентам здобути необхідні знання та набути відповідних навичок у сфері організації зовнішньоекономічних операцій, розуміти принципи і закономірності управління підприємствами, невід’ємною складовою діяльності яких є ЗЕД. Випускників КНТЕУ - фахівців ЗЕД запрошують на роботу вітчизняні компанії-експортери, підприємства-імпортери, спільні підприємства та компанії з іноземними інвестиціями, а також профільні міністерства, науково-дослідні інститути.

Навчаємо: здійснювати пошук потенційних партнерів, виходити на зовнішній ринок збуту, реалізовувати експортний потенціал підприємства, укладати та реалізовувати зовнішньоекономічні угоди; аналізувати ефективність зовнішньоекономічних операцій; обирати умови постачання товарів, форми міжнародних розрахунків з огляду на ризики суб’єкта ЗЕД, оцінювати вплив зовнішньоекономічної діяльності на результати діяльності підприємства.

Відмінністю підготовки студентів спеціальності «Менеджмент ЗЕД» в КНТЕУ є ґрунтовне вивчення новітніх тенденцій розвитку системи управління ЗЕД підприємства: інвестиційної та фінансової діяльності, науково-технічних та кредитно-грошових зв’язків, економіко-правового регулювання зовнішньоекономічних відносин, формування системи теоретичних та прикладних знань щодо здійснення міжнародної підприємницької діяльності в умовах ризикованості релевантного ринкового середовища.

Наші випускники обіймають посади: керівників відділу зовнішньоекономічної діяльності та комерційного відділу, відділу збуту підприємств-суб`єктів ЗЕД, експертів із зовнішньоекономічних питань, керівників департаментів митних та податкових органів тощо.

  Партнери освітніх програм:  

Професорсько-викладацький склад кафедри – це висококваліфіковані фахівці, що забезпечують здійснення навчального процесу на належному професійному рівні КНТЕУ.

У професорсько-викладацькому складі 39 штатних викладачів, серед них професори, кандидати економічних наук, доценти, старші викладачі з науковим ступенем.

Кадрова політика кафедри спрямована на постійне підвищення якості професорсько-викладацького складу, підготовку наукових кадрів.

Високий професійний рівень викладачів уможливлює підготовку висококваліфікованих фахівців, конкурентоспроможних на ринку праці.

Під час викладання дисциплін активно застосовуються новітні технології з  використанням найсучаснішого  обладнання. 

Кафедра активно впроваджує у навчальний процес:

- кредитно-трансферну систему організації навчального процесу;

- комплексне методичне забезпечення роботи студентів;

- дистанційні форми навчання у вигляді електронних підручників, вебінарів он-лайн лекцій;

- інноваційні технології.

Кафедра плідно співпрацює з департаментами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: регулювання зовнішньоекономічної діяльності, міжнародного торговельно-економічного співробітництва та європейської інтеграції;

Торгово-промисловою палатою України, Київською міжрегіональною митницею, з метою обміну інформацією, консультування, проходження практики студентами та подальшого їх працевлаштування.

Кафедра міжнародних  економічних відносин відстоює позицію підвищення рівня практичної спрямованості освіти. Починаючи з перших тижнів навчання, для студентів проводяться лекції в органах державного управління, координаційних організаціях, провідних підприємствах України. Окрім цього, протягом року для проведення круглих столів та дискусій запрошуються провідні вчені та практики у сфері міжнародних економічних відносин та зовнішньоекономічної діяльності.

Колектив кафедри бере активну участь у міжнародних договорах співдружності із навчальними закладами Польщі, Молдови, Білорусі.

Колективом кафедри міжнародних економічних відносин здійснюється активна наукова, методична робота, робота із запровадження передових світових методик викладання та найкращих практик міжнародних компаній з метою постійного удосконалення роботи з студентами та забезпечення максимальної відповідності підготовки кожного з них до роботи у найбільших відомих міжнародних компаній.

Колективом кафедри активно ведеться міжнародна робота: викладачі кафедри приймають участь у проекті "Поглиблена та всеохоплюча зона вільної торгівлі з Європейським Союзом: переваги та недоліки для українського суспільства" в рамках програми Жана Моне, студенти мають можливість навчатись в провідних університетах закордоном за численними програмами академічної мобільності. Так, за результатами конкурсного відбору, студент спеціалізації "Міжнародний бізнес" Безсмертний Владислав отримав можливість грантового навчання у Великобританії протягом року в рамках програми академічної мобільності.

З урахуванням величезного досвіду колективу кафедри міжнародних економічних відносин та визнання її досягнень серед усіх професійних кіл як фахівців та практиків, так і серед колег з інших університетів, кафедра виборола право на проведення Всеукраїнських олімпіад серед студентів ВНЗ зі спеціалізацій "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" та "Міжнародна економіка", які успішно проводяться щороку.

Особлива увага на кафедрі приділяється формуванню програм профільних дисциплін та навчальних планів: викладачами відслідковуються останні тенденції розвитку зовнішньоекономічного сектору, нормативно-правова база здійснення міжнародної економічної діяльності, а також проводяться консультації з випускниками щодо напрямів вдосконалення підготовки з тієї чи іншої дисципліни.


Офіційна сторінка кафедри міжнародних економічних відносин

22.09.2014
Vega
18355
остання редакція 01.07.2019
443230