logo
Кафедра міжнародного менеджменту
Кафедра міжнародного менеджменту
logo
Кафедра міжнародного менеджменту
img

Про кафедру

міжнародного менеджменту

 … є тільки один спосіб довести, що ти щось вмієш – зробити це!

Кафедра міжнародного менеджменту (зав. кафедри – д-р. екон. наук, професор Мельник Тетяна Миколаївна) є випусковою з галузі знань «Управління та адміністрування» за спеціальністю «Менеджмент» спеціалізаціями «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» та «Міжнародний менеджмент» освітніх ступенів «бакалавр» та «магістр».

  Підготовка фахівців освітнього ступеня «бакалавр»

 на основі повної загальної середньої освіти

Код

Галузь знань

Спеціальність

Спеціалізація

Вступні випробування

07

Управління та адміністрування

073 Менеджмент

  1. Українська мова та література
  2. Математика
  3. Іноземна мова (Англійська; Французька; Німецька; Іспанська) або Географія
  • Міжнародний менеджмент

Підготовка фахівців освітнього ступеня «магістр» 

Код

Галузь знань

Спеціальність

Спеціалізація

Вступні випробування

для споріднених спеціальностей

для інших спеціальностей

07

Управління та адміністрування

073

Менеджмент

  1. Фахове вступне випробування
  2. Вступний іспит з іноземної мови
  1. Фахове вступне випробування
  2. Вступний іспит з іноземної мови
  3. Економічна теорія
  • Міжнародний менеджмент


Зі спеціалізації «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» для освітніх ступенів «бакалавр» та «магістр» запроваджено англомовні програми

073 «МЕНЕДЖМЕНТ»

Спеціалізація «Міжнародний менеджмент»

(ступені бакалавра та магістра)

Глобалізація бізнесу та інтенсивність інтеграційних процесів змушують суб’єктів міжнародних економічних відносин виробляти загальні правила поведінки та розробляти інноваційні стратегії розвитку на основі прийняття нестандартних управлінських рішень. Транснаціональні корпорації залишаються визначальними гравцями міжнародного бізнесу, поглиблюючи важелі свого впливу. У рамках освітньої програми за спеціалізацією «Міжнародний менеджмент» здійснюється підготовка висококваліфікованих фахівців з сучасними поглядами, креативним мисленням, лідерськими навичками, здатних вирішувати практичні проблеми та спеціалізовані задачі у сфері ефективного управління діяльністю транснаціональних корпорацій та їх структурними підрозділами з метою забезпечення конкурентоспроможності на національному та міжнародних ринках, виконувати завдання менеджменту в умовах інтернаціоналізації бізнесу.

Ми готуємо менеджерів нової генерації, здатних поповнити інтелектуальну і бізнес-еліту країни, готових створювати масштабні проекти, будувати корпорації, розробляти прибуткові бізнес-проекти.

Навчаємо: досліджувати зовнішнє та внутрішнє середовище компанії, оцінювати конкурентні переваги компанії та обґрунтовувати напрями їх посилення за рахунок можливостей ведення бізнесу в різних країнах, приймати ефективні управлінські рішення в мінливих умовах міжнародного конкурентного середовища, формувати корпоративну архітектуру компанії, здійснювати управління персоналом в крос-культурному середовищі, розробляти міжнародні стратегії та комплексні програми організації й розвитку діяльності транснаціональних корпорацій.

Наші випускники обіймають посади у вітчизняних та міжнародних компаніях: топ-менеджерів (генеральний директор, голова, президент); керівників фінансових, економічних, виробничих та адміністративних підрозділів; аналітиків з інвестицій, кредитування, дослідження міжнародних ринків, питань фінансово-економічної безпеки ТНК; експертів з міжнародних питань тощо.       

Спеціалізація «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

(ступені бакалавра та магістра; англомовні програми СВО «бакалавр», «магістр»)

Більшість вітчизняних підприємств здійснює зовнішньоекономічну діяльність, а відтак виникає потреба у підготовці висококваліфікованих фахівців зі спеціалізації «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД)». 

«Менеджмент ЗЕД» є фундаментальним та елітним напрямом підготовки фахівців. Актуальність спеціалізації «Менеджмент ЗЕД» визначається інтеграційними та геостратегічними пріоритетами розвитку,  прагненням України перетворитись на високотехнологічну державу із ефективними брендорієнтованими  підприємствами, що потребують фахівців випускників кафедри міжнародного менеджменту КНТЕУ.

Освітня програма з менеджменту ЗЕД – це унікальна можливість для українських студентів поєднати класичну освіту в кращих світових традиціях з новітніми трендами особистісного розвитку майбутнього менеджера ЗЕД.

Навчання за цією спеціалізацією дозволить студентам здобути необхідні знання та набути відповідні навички у сфері організації зовнішньоекономічних операцій, розуміти принципи і закономірності управління підприємствами, невід’ємною складовою діяльності яких є ЗЕД.

Навчаємо: здійснювати пошук потенційних партнерів, виходити на зовнішній ринок збуту, реалізовувати експортний потенціал підприємства, укладати та реалізовувати зовнішньоекономічні контракти; обирати умови постачання товарів, форми міжнародних розрахунків з огляду на ризики суб’єкта ЗЕД, аналізувати ефективність зовнішньоекономічних операцій та оцінювати їх вплив на результати діяльності підприємства. За результатами навчання студенти вільно володіють двома іноземними мовами.

Випускників КНТЕУ – фахівців ЗЕД запрошують на роботу вітчизняні компанії-експортери, підприємства-імпортери, спільні підприємства та компанії з іноземними інвестиціями, а також в численні державні організації та установи. Наші випускники обіймають посади: керівників відділу зовнішньоекономічної діяльності та комерційного відділу, відділу збуту підприємств-суб`єктів ЗЕД, експертів із зовнішньоекономічних питань, керівників департаментів митних та податкових органів тощо.

Спеціалізація «Менеджмент ЗЕД» забезпечить відмінний початок Вашої кар’єри, оскільки отриманий рівень фахової підготовки свого роду «знак якості» КНТЕУ.

  Партнери освітніх програм:  

Професорсько-викладацький склад кафедри – це висококваліфіковані фахівці, що забезпечують здійснення навчального процесу на належному професійному рівні в КНТЕУ.

Кадрова політика кафедри спрямована на постійне підвищення якості професорсько-викладацького складу, підготовку наукових кадрів.

Високий професійний рівень викладачів уможливлює підготовку висококваліфікованих фахівців, конкурентоспроможних на ринку праці.

Під час викладання дисциплін активно застосовуються новітні технології з використанням найсучаснішого  обладнання. 

Кафедра активно впроваджує у навчальний процес:

- кредитно-трансферну систему організації навчального процесу;

- комплексне методичне забезпечення роботи студентів;

- дистанційні форми навчання у вигляді електронних підручників, вебінарів, он-лайн лекцій;

- інноваційні технології.

Кафедра плідно співпрацює з департаментами Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України: регулювання зовнішньоекономічної діяльності, міжнародного торговельно-економічного співробітництва та європейської інтеграції;

Торгово-промисловою палатою України, Київською міжрегіональною митницею для обміну інформацією, консультування, проходження практики студентами та подальшого їх працевлаштування.

Кафедра міжнародного менеджменту відстоює позицію підвищення рівня практичної спрямованості освіти. Починаючи з перших тижнів навчання, для студентів проводяться лекції в органах державного управління, координаційних організаціях, провідних підприємствах України. Окрім цього, протягом року для проведення круглих столів та дискусій, запрошуються провідні вчені та практики у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Колектив кафедри бере активну участь у міжнародних договорах співдружності із навчальними закладами Польщі, Греції, Туреччини, Молдови, Білорусі.

Колективом кафедри міжнародного менеджменту здійснюється активна наукова, методична робота, робота із запровадження передових світових методик викладання та найкращих практик міжнародних компаній для постійного удосконалення роботи зі студентами та забезпечення максимальної відповідності підготовки кожного з них до роботи у найбільших відомих міжнародних компаніях.

Колективом кафедри активно здійснюється міжнародна діяльність: викладачі кафедри беруть участь у міжнародних проектах, студенти мають можливість навчатись в провідних університетах закордоном за численними програмами академічної мобільності.

З урахуванням досвіду колективу кафедри міжнародного менеджменту та визнання її досягнень серед усіх професійних кіл як фахівців та практиків, так і серед колег з інших університетів, кафедра виборола право на проведення Всеукраїнської олімпіади серед студентів закладів вищої освіти зі спеціалізації "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності".

Особлива увага на кафедрі приділяється формуванню програм профільних дисциплін та навчальних планів: викладачами відстежуються останні тенденції розвитку зовнішньоекономічного сектору, нормативно-правова база здійснення зовнішньоекономічної діяльності, а також проводяться консультації з випускниками щодо напрямів вдосконалення підготовки з тієї чи іншої дисципліни.


Офіційна сторінка кафедри міжнародних економічних відносин

22.09.2014
Vega
19602
остання редакція 27.03.2020
453809