logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
img

Еразмус+ КА2 С3QA

Міжнародна діяльність

Досвід Erasmus для національної системи забезпечення якості

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти запустило широку програму навчання групи фахівців процедурам акредитації.

Наталія Мазаракі, одна із учасниць C3QA Проекту, була залучена до розробки навчальної програми підготовки фахівців і з вересня 2019 року була визнана Національним агентством як тренер. Особисто вона провела серію тренінгів для близько 100 осіб викладацького та адміністративного персоналу, а також студентів різних українських університетів і закладів вищої освіти.

Досвід і знання, отримані на C3QA семінарах і конференціях, спілкування з численними експертами ЄС і експертами країн, в яких реалізуються програми, були успішно впроваджені Наталією в навчальну програму і тематичні дослідження для майбутніх експертів. Україна вибудувала свій механізм акредитації відповідно до кращих європейських практик, тому глибоке розуміння процедур акредитації, що проводяться країнами-учасницями C3QA проекту, дозволило Наталії надати українським експертам необхідні роз'яснення та рекомендації.

       


Участь КНТЕУ у Міжнародній науково-практичній конференції

 7 листопада 2019 року на VIII Міжнародній науково-практичній конференції «Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу: студентоцентроване навчання, викладання та оцінювання як частина системи забезпечення якості вищої освіти», яка проходила в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка проректором КНТЕУ з наукової роботи Мельниченко С.В. було представлено модель внутрішнього забезпечення якості та якості програм підготовки PhD студентів Київського національного торговельно-економічного університету, напрацьовану за результатами реалізації міжнародного освітнього проекту Erasmus+ «Стимулювання інтернаціоналізації досліджень шляхом запровадження системи забезпечення якості третього рівня вищої освіти у відповідності до європейських вимог» (C3QA). Під час виступу зазначено, що одним із завдань реалізації цього проекту визначалася акредитація програм третього рівня вищої освіти. Здобуття міжнародної акредитації освітньо-наукової програми третього рівня вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка» Вищою радою з оцінки наукових досліджень і вищої освіти Французької Республіки є підтвердженням дієвості існуючої моделі забезпечення якості підготовки докторів філософії в КНТЕУ.


Участь КНТЕУ у фінальній конференції за проектом C3QA

Делегація КНТЕУ взяла участь у фінальній конференції за проектом Еразмус+ «Стимулювання інтернаціоналізації досліджень шляхом запровадження системи забезпечення якості третього рівня вищої освіти у відповідності до європейських вимог», що відбулася в Єревані 26-27 вересня 2019 року.

У рамках конференції було презентовано результати реалізації проекту в КНТЕУ, в тому числі множину розроблених методичних та регламентуючих документів, покликаних забезпечити якість підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктор філософії, досвід, здобутий в процесі акредитації освітньо-наукової програми 051 «Економіка» Вищою радою Франції з питань оцінки науково-дослідницької роботи і вищої освіти, а також в ході реалізації багатосторонніх семінарів і тренінгів, двосторонніх контактів із агенціями зовнішнього забезпечення якості вищої освіти, міністерствами освіти і науки, закладами вищої освіти – учасниками проекту.

На підтвердження здобутків КНТЕУ за проектом в рамках конференції відбулася процедура вручення КНТЕУ керівником  європейського та міжнародного відділу Вищої Ради Франції з питань оцінки науково-дослідницької роботи і вищої освіти сертифікату якості за програмою 051 «Економіка», що засвідчує її п’ятирічну беззаперечну акредитацію на міжнародному рівні.

Крім того, відбулося підписання договору про співробітництво та науковий обмін між КНТЕУ та Університетом Отгонтенгер (Монголія), що дозволить продовжити і поширити за межі проекту співпрацю із монгольськими колегами. 

     

Презентація доробку C3QA Проекту для НАЗЯВО

26 червня 2019 року здобутки Проекту «Стимулювання інтернаціоналізації досліджень шляхом запровадження системи забезпечення якості третього рівня вищої освіти у відповідності до європейських вимог» (C3QA) було презентовано на засіданні Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО). На розсуд членів Агентства було представлено проект положення про оцінювання та акредитацію освітньо - наукових програм третього рівня вищої освіти та проект стандартів зовнішнього оцінювання якості освітньо-наукових програм в Україні, розроблених в рамках проекту. 

Крім того, запропоновано, як зразки регламентів внутрішнього забезпечення якості, концепції внутрішнього забезпечення якості Київського національного торговельно-економічного університету (КНТЕУ) та Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця (ХНЕУ), а також Положення КНТЕУ про розроблення та реалізацію освітньо-наукових програм; розкрито досвід університетів - виконавців проекту щодо проходження процедури міжнародної акредитації. 

Презентація викликала жвавий інтерес членів Агентства. Заступник голови НАЗЯВО - Наталія Стукало запропонувала розмістити інформацію про проект і міжнародну акредитацію освітньо- наукових програм "Економіка" у Київському національному торговельно-економічному університеті та Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця на вебсайті НАЗЯВО як приклад кращих практик акредитації.

                 


Презентація результатів реалізації проекту на конференції «Розбудова системи забезпечення якості вищої освіти в Україні»

 11-12 червня 2019 року у Київському національному торговельно-економічному університеті відбувалася міжнародна конференція «Розбудова системи забезпечення якості вищої освіти в Україні», в рамках якої були висвітлені результати реалізації проекту «Стимулювання інтернаціоналізації досліджень шляхом запровадження системи забезпечення якості третього рівня вищої освіти у відповідності до європейських вимог» (C3QA). Координатором проекту Араіком Навояном було представлено глобальні результати проекту, тоді як Наталія Мазаракі (Київський національний торговельно-економічний університет) та Ірина Золотарьова (Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця) зупинилися більшою мірою на українському доробку проекту.

На конференції презентовано спільне видання Київського національного торговельно-економічного університету, Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця та Міністерства освіти і науки України «Доробок Проекту C3QA», де зібрано рекомендації щодо удосконалення нормативно-правової бази для освітньо-наукових програм третього рівня вищої освіти в Україні, проект Положення про оцінювання та акредитацію освітньо-наукових програм третього рівня вищої освіти, проект Стандартів зовнішнього оцінювання якості освітньо-наукових програм в Україні, Концепції Київського національного торговельно-економічного університету та Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця щодо внутрішнього забезпечення якості підготовки здобувачів вищої освіти ступеня "Доктор філософії", Положення Київського національного торговельно-економічного університету про розроблення та реалізацію освітньо-наукових програм КНТЕУ третього рівня вищої освіти.

Крім того Наталія Мазаракі та Ірина Золотарьова поділилися досвідом проходження освітньо-науковими програмами 051 «Економіка» Київського національного торговельно-економічного університету та Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця процедури міжнародної акредитації, що проводилася Вищою радою Франції з питань оцінки науково-дослідницької роботи і вищої освіти. У світлі законодавчої вимоги щодо акредитації освітньо-наукових програм їх доповідь викликала шквал питань у аудиторії.

Всього в конференції взяло учать понад 500 осіб, серед них ректори та проректори провідних українських закладів вищої освіти, представники Міністерства освіти і науки України, члени Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, Національної академії педагогічних наук України, міжнародних освітніх організацій, Національного Еразмус+ офісу тощо.

          


Комплект навчальних матеріалів для підтримки безперервного професійного розвитку співробітників, які беруть участь у програмах забезпечення якості циклу 3 (докторських програм) у вищій освіті

Консорціумом з реалізації проекту «Стимулювання інтернаціоналізації досліджень шляхом запровадження системи забезпечення якості третього рівня вищої освіти у відповідності до європейських вимог» (C3QA) розроблено комплект навчальних матеріалів для підтримки безперервного професійного розвитку співробітників, які беруть участь у програмах забезпечення якості циклу 3 (докторських програм) у вищій освіті. 

Навчальні матеріали узагальнюють досвід Іспанії, Франції та Польщі у галузі реалізації та забезпечення якості освітньо-наукових програм і будуть корисними як для безпосередніх виконавців цих програм в Україні , так і для експертів з оцінювання їх якості.


Участь представників КНТЕУ у моніторингових заходах Національного Еразмус+ офісу за проектом C3QA

14 травня 2019 року представники КНТЕУ (А. Герасименко, Н. Мазаракі) взяли участь у моніторингових заходах Національного Еразмус+ офісу за проектом «Стимулювання інтернаціоналізації досліджень шляхом запровадження системи забезпечення якості третього рівня вищої освіти у відповідності до європейських вимог» (C3QA), які відбулися у Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця.

А.Герасименко та Н.Мазаракі презентували результати реалізації проекту С3QA в КНТЕУ, зокрема, концепцію забезпечення якості програм третього рівня вищої освіти в КНТЕУ, звіт про самооцінку освітньо-наукової програми «Економіка», рекомендації щодо можливості застосування французських стандартів оцінювання програм третього рівня вищої освіти в Україні, зауваження до проекту Положення про акредитацію освітніх програм, досвід експертизи освітньо-наукових програм в Казахстані та Монголії та інші досягнення проекту.

У результаті обговорення окреслено шляхи реалізації фінальних етапів проекту  C3QA


Акредитація освітньо-наукової програми «Педагогіка» Університету Отгонтенгер (Монголія) 

В період з 29 квітня по 4 травня 2019 року професор кафедри економічної теорії та конкурентної політики КНТЕУ, національний координатор проекту C3QA Герасименко А.Г. взяла участь в заходах з експертної оцінки освітньо-наукової програми «Педагогіка» Університету Отгонтенгер (Монголія) у складі міжнародної акредитаційної комісії з числа представників Фонду «Французький університет Вірменії» (Вірменія), Вірменського національного центру забезпечення якості професійної освіти (Вірменія), Київського національного торговельно-економічного університету (Україна), Університету Алькала (Іспанія), Монгольської національної Ради з питань акредитації освіти (Монголія).

                       

Комісія провела співбесіди з ректором Університету Отгонтенгер, керівником докторської школи з педагогіки, головою ради з якості Університету Отгонтенгер, науковими керівниками, викладачами, аспірантами, випускниками, потенційними роботодавцями випускників освітньо-наукової програми «Педагогіка» Університету Отгонтенгер.
Під час спілкування з відповідними групами стейекхолдерів та на основі попереднього опрацювання звіту про самооцінку освітньо-наукової програми «Педагогіка» Університету Отгонтенгер було встановлено загальну відповідність цієї програми вимогам Монгольського стандарту якості для освітньо-наукових програм, а також – вимогам Стандартів і рекомендацій із забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти. За результатами підготовлено проект звіту про акредитацію програми та рекомендації щодо забезпечення її якості та подальшого удосконалення. 

Лекція представниці Монгольської національної ради з питань акредитації освіти для студентів КНТЕУ

19  квітня 2019 року в КНТЕУ в рамках заходів присвячених міжнародної акредитації освітньо-наукової програми «Економіка» відбулась лекція Баясгалан Цогцурен, доктора філософії з публічного управління та адміністрування університету Монголії, спеціаліста з питань акредитації Монгольської національної ради з питань акредитації освіти для студентів спеціальності "Публічне управління та адміністрування" на тему "Job Satisfaction". Баясгалан Цогцурен відвідала КНТЕУ в якості члена експертної комісії міжнародної акредитації. Так як одним із об’єктів перевірки експертною комісією в КНТЕУ був рівень задоволеності аспірантів і стейкхолдерів програмою третього рівня освіти, це окреслило можливість для студентів КНТЕУ отримати змістовні знання щодо окремих аспектів публічного управління та системи освіти Монголії і поспілкуватися із почесною гостею щодо питань публічного управління.

         Оцінка освітньо-наукової програми 051 «Економіка» міжнародними експертами

17-18 квітня 2019 року в КНТЕУ відбулися заходи щодо оцінки якості освітньо-наукової програми 051 «Економіка» в межах процедури її міжнародної акредитації. Заходи відбулися в рамках багатостороннього Erasmus+ проекту «Стимулювання інтернаціоналізації досліджень шляхом запровадження системи забезпечення якості третього рівня вищої освіти у відповідності до європейських вимог» (C3QA) і Тристоронньої угоди про оцінку і акредитацію освітньо-наукової програми між КНТЕУ, Фондом «Французький університет Вірменії» та Вищою Радою з питань оцінки наукових досліджень та вищої освіти Франції.

Експертна комісія у складі представників Французького і Монгольського агентств забезпечення якості вищої освіти, вірменського і французького академічних експертів, а також українських представників із середовища студентства (3 рівень вищої освіти) і роботодавців провела зустрічі з усіма стейкхолдерами освітньо-наукової програми КНТЕУ 051 «Економіка», в тому числі з членами Вченої ради КНТЕУ, групи забезпечення освітньо-наукової програми 051 «Економіка», аспірантами, їх науковими керівниками, рецензентами дисертаційних досліджень аспірантів і викладачами освітньо-наукової програми 051 «Економіка», представниками відділу аспірантури та докторантури, спеціалізованих вчених рад КНТЕУ, Центру розвитку кар’єри, відділу міжнародних зв’язків, партнерами КНТЕУ з числа наукових установ, бізнес-партнерами КНТЕУ тощо.

Крім того, в рамках візиту членів експертної комісії до КНТЕУ відбулася їх зустріч з представниками Національного агентства з забезпечення якості вищої освіти України (НАЗЯВО) та Міністерства освіти та науки України. Зустріч модерувалася координатором Еразмус+ Проекту (C3QA) Араіком Навояном. На ній обговорювалися перспективи долучення НАЗЯВО до Проекту як виконавця і як бенефеціара. Прийнято рішення щодо подальшої співпраці в контексті підготовки пропозицій до проекту Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти. З відповідними пропозиціями від учасників проекту можна ознайомитися за посиланням.

           

            

       

     

    


Моніторингові візити в рамках Еразмус+ проекту C3QA

15-18 квітня 2019 року на базі Київського національного торговельно- економічного університету та Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця відбулася серія координаційних нарад учасників проекту C3QA, в ході яких обговорено:

 • перспективи подальшого виконання проекту; 
 • проведення множини заходів з поширення результатів проекту серед українських закладів вищої освіти,  а також закладів вищої освіти Вірменії,  Казахстану та Монголії; 
 • врегулювання фінансових питань управління проектом;
 • методологія підготовки заключного звіту за проектом.

За результатами зустрічі погоджено дорожню карту останнього етапу виконання проекту і розподілено функції учасників щодо її реалізації. 

      


Візит до Університету КазГЮУ у рамках Еразмус+ проекту C3QA

 13-14 березня 2019 року відбувся візит до Університету КазГЮУ (Астана, Казахстан) у рамках Еразмус проекту «Стимулювання інтернаціоналізації досліджень шляхом запровадження системи забезпечення якості третього рівня вищої освіти у відповідності до європейських вимог" (C3QA).

Доцент кафедри міжнародного приватного, комерційного та цивільного права Наталія Мазаракі взяла участь у роботі міжнародної експертної групи з аудиту освітньо-наукової програми «Міжнародне право». Програма аудиту враховувала Європейські стандарти і рекомендації щодо вищої освіти, Зальцбурзькі принципи, а також систему КазГЮУ щодо внутрішнього забезпечення якості освітньо-наукових програм, Стандарти і критерії спеціалізованої акредитації програм підготовки докторів наук (розроблені Незалежним агентством із забезпечення якості в освіті (Independent Quality Assurance Agency (IQAA)), Казахстан).


Участь у Міжнародному інформаційному тижні Програми ЄС Еразмус+

З 5 по 9 листопада 2018 р. учасники освітнього проекту «Стимулювання інтернаціоналізації досліджень шляхом запровадження системи забезпечення якості третього рівня вищої освіти у відповідності до європейських вимог" 

 (C3QA)  взяли участь у Міжнародному тижні Програми Європейського Союзу Еразмус+, який відбувся в м. Київ. Захід було організовано Національним Еразмус+ офісом в Україні спільно з Представництвом Європейського Союзу в Україні, Виконавчим Агентством з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури, Міністерством освіти і науки України у тісній співпраці з Національними Агентствами Еразмус+ Європи, Національними Еразмус+ офісами країн-партнерів та іншими партнерами.


Мета заходу: ознайомити цільову аудиторію із особливостями конкурсів для проектів міжнародної співпраці, надати рекомендації для успіху виконання проектів, роз’яснити особливості впровадження та управління коштами гранту, тощо. Результати реалізації проекту «Стимулювання інтернаціоналізації досліджень шляхом запровадження системи забезпечення якості третього рівня вищої освіти у відповідності до європейських вимог" (C3QA), які презентувались протягом зустрічей представників КНТЕУ із колегами з Національного Еразмус Офісу в Україні, отримали схвальні відгуки.    

     


Участь КНТЕУ у методологічному семінарі з обміну досвідом зовнішнього та внутрішнього забезпечення якості підготовки докторів філософії

 Представники КНТЕУ - професор кафедри економічної теорії та конкурентної політики Анжеліка Герасименко та доцент кафедри міжнародного приватного, комерційного та цивільного права Наталія Мазаракі взяли участь у методологічному семінарі з обміну досвідом зовнішнього та внутрішнього забезпечення якості підготовки докторів філософії, що відбувся 16-17 жовтня 2018 р. в Університеті КАЗГЮУ імені М.С. Нарікбаєва (м. Астана, Казахстан) у рамках Проекту Еразмус+ «Стимулювання інтернаціоналізації досліджень шляхом запровадження системи забезпечення якості третього рівня вищої освіти у відповідності до європейських вимог» (C3QA) 574273-EPP-1-2016-1-AM-EPPKA2-CBHE-SP.

На обговорення було представлено внутрішньоуніверситетські процедури забезпечення якості підготовки докторів філософії, які  отримали схвальні відгуки партнерів за Проектом С3QA. За попередніми оцінками експертів Вищої ради з питань оцінки науково-дослідницької роботи та вищої освіти (Франція), Університетів Алкали (Іспанія), Ліон 3 ім. Ж. Муліна (Франція), Оверн Клермон-Феран 1 (Франція), Яна Кохановського в Кельце (Польща) процедури розробки, удосконалення та моніторингу освітньо-наукових програм та їх акредитації, процедури зарахування, атестації здобувачів наукового ступеня доктору філософії та захисту дисертаційних досліджень, які розроблені та удосконалені у рамках виконання згадуваного Проекту, відповідають Стандартам і рекомендаціям щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG, 2015),  Зальцбургським принципам та кращим європейським практикам.

     


Засідання в рамках проекту QUAERE «Система забезпечення якості освіти в Україні: розвиток на основі ENQA стандартів та рекомендацій»

 27 вересня 2018 р. представники проекту Erasmus+ «Стимулювання інтернаціоналізації досліджень шляхом запровадження системи забезпечення якості третього рівня вищої освіти у відповідності до європейських вимог» (C3QA) від КНТЕУ відвідали підсумкове засідання в рамках проекту Erasmus+ «Система забезпечення якості освіти в Україні: розвиток на основі ENQA стандартів та рекомендацій» (QUAERE), на якому презентувалися результати пілотної акредитації освітніх програм 1 та 2 рівня вищої освіти, проведеної в межах відповідного проекту. Отримані за результатами знання та досвід учасників проекту QUAERE планується використати в процесі акредитації програм 3 рівня вищої освіти в КНТЕУ. В нагоді стане здобутий колегами досвід щодо підготовки звітів про самооцінку згідно вимог провідних європейських акредитаційних агентств, роботи з експертними комісіями, зовнішніми стейкхолдерами, інтеграції європейського досвіду у діючу національну регуляторну рамку.

               


Кластерний семінар для українських команд-виконавців проектів з розвитку потенціалу вищої освіти Еразмус+

20 вересня 2018 р. учасники освітнього проекту «Стимулювання інтернаціоналізації досліджень шляхом запровадження системи забезпечення якості третього рівня вищої освіти у відповідності до європейських вимог" (C3QA)  взяли участь у роботі Кластерного семінару для виконавців проектів Еразмус+: Розвиток потенціалу вищої освіти, проведеного  Виконавчим агентством з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури (ЕАСЕА), Національним Еразмус+ Офісом в Україні, Міністерством освіти і науки України та Представництвом ЄС в Україні.

Головна мета заходу: узагальнення поточних результатів виконання проектів, кращих практик використання коштів грантів та виклик, запобігання застосування штрафних санкцій у вигляді зменшення суми гранту. Представники КНТЕУ отримали слушні поради щодо управління реалізацією гранту від Belen ENCISO – проектного менеджера ЕАСЕА-Брюссель в Україні та Вірменії – та інших учасників семінару. Для успішної реалізації проекту «Стимулювання інтернаціоналізації досліджень шляхом запровадження системи забезпечення якості третього рівня вищої освіти у відповідності до європейських вимог" (C3QA) планується врахувати результати обміну досвідом щодо особливостей роботи із документацією, управління коштами проекту та інших питань важливих для успішного звітування за проектом.

                       


Робоча нарада української команди учасників Проекту з приводу обговорення Національної політики щодо організації освіти на 3-му рівні вищої освіти

 7 вересня 2018 р. відбулась зустріч українських учасників проекту «Стимулювання інтернаціоналізації досліджень шляхом запровадження системи забезпечення якості третього рівня вищої освіти у відповідності до європейських вимог (C3QA)». Серед учасників були присутні:

- представники Міністерства освіти і науки України (Директор департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Шевцов А. Г., заступник директора департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування і начальник відділу атестації наукових і науково-педагогічних кадрів ступенів Криштоф С.Д. і начальник відділу  підготовки наукових  кадрів Воронюк О.І.);

- представники Київського національного торговельно-економічного університету (Перший проректор з науково-педагогічної роботи Притульська Н.В., професор кафедри економічної теорії та конкурентної політики КНТЕУ, національний координатор Проекту C3QA Герасименко А.Г.);

- представники Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця (професор кафедри інформаційних систем ХНЕУ, координатор проектуC3QA від ХНЕУ Золотарьова І.О.).

Метою зустрічі було обговорення розробленої Міністерством освіти і науки України  Національної політики щодо організації освіти на 3-му рівні вищої освіти. Цей документ був розроблений з урахуванням Зальцбургзьких принципів організації докторських програм, Рекомендацій до впровадження Зальцбургських принципів прийнятих в Берліні, а також Стандартів і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG).  Передбачається, що Національна політика буде визначати подальші напрями реалізації Проекту в Україні і перспективи підготовки докторів філософії і організації внутрішньої системи забезпечення якості освіти третього рівня.

 Зазначена Національна політика отримала схвальні відгуки від учасників Проекту в Україні та рекомендована до міжпроектного обговорення та експертизи з боку іноземних учасників Проекту C3QA.

       Робоча нарада учасників Проекту  «Стимулювання інтернаціоналізації досліджень шляхом запровадження системи забезпечення якості третього рівня вищої освіти у відповідності до європейських вимог» в КНТЕУ

13 червня 2018 року відбулась робоча нарада учасників Проекту Erasmus+KA2 «Стимулювання інтернаціоналізації досліджень шляхом запровадження системи забезпечення якості третього рівня вищої освіти у відповідності до європейських вимог (C3QA)», серед яких були присутні координатор Проекту Араік Навоян (фонд «Французький університет у Вірменії»), а також представники Міністерства освіти і науки України, Національного Еразмус Офісу в Україні, Київського національного торговельно-економічного університету, Харківського національного економічного університету ім. Семена Кузнеця.

Основними завданнями зустрічі були обговорення проміжних результатів реалізації Проекту, планування і організація розробки стандартів і процедур внутрішнього і зовнішнього забезпечення якості програм 3 рівня вищої освіти. На нараді наголосили, що майбутні положення та стандарти забезпечення якості програм 3 рівня вищої освіти будуть розроблені на основі Зальцбурзьких принципів і досвіду партнерів Проекту із Франції, Іспанії та інших країн. 

Учасники зустрічі підкресли необхідність завершення процедур формування та забезпечення належного функціонування Національного Агентства із Забезпечення Якості Вищої Освіти в Україні, перегляду існуючих стандартів і процедур забезпечення якості програм 3 рівня вищої освіти в Україні. У процесі обговорення було наголошено на ключовій ролі Міністерства освіти і науки України у цьому процесі на поточному етапі розвитку системи забезпечення якості вищої освіти в Україні.

Досягнуто домовленості про завершення Міністерством освіти і науки України розробки проектної документації щодо загальних принципів реформування системи забезпечення якості програм 3 рівня вищої освіти в Україні до кінця червня 2018 року. На основі останньої робочі групи з КНТЕУ і ХНЕУ ім. Семена Кузнеця протягом липня – вересня 2018 року зобов’язалися підготувати проекти регламентуючих документів щодо внутрішнього забезпечення якості програм 3 рівня вищої освіти, чим забезпечити удосконалення діючих у відповідних закладах вищої освіти систем забезпечення якості.

Наприкінці жовтня 2018 р. заплановано провести Методичну конференцію учасників Проекту для тестування вироблених стандартів і процедур забезпечення якості програм 3 рівня вищої освіти.


Міжнародний семінар з питань формування інструментарію внутрішнього та зовнішнього забезпечення якості програм третього рівня вищої освіти (м. Ліон, Франція)

Представники КНТЕУ взяли участь у роботі міжнародного науково-методичного семінару “Формування інструментарію внутрішнього та зовнішнього забезпечення якості програм третього рівня вищої освіти” у м. Ліон (Франція) 30-31 травня 2018 року. 

Захід відбувся в межах проекту Еразмус+ КА2 «Стимулювання інтернаціоналізації досліджень шляхом запровадження системи  забезпечення якості третього рівня вищої освіти у відповідності до європейських вимог» (C3QA). Учасниками семінару опрацьовано та адаптовано до поточної вітчизняної практики Європейські стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості програм третього циклу вищої освіти (на національному рівні та в окремих університетах); презентовано результати відповідної адаптації колегам із Франції, Іспанії, Польщі, Казахстану, Вірменії, Монголії; обговорено переваги та ризики запровадження цих стандартів в Україні.

         


Інтеграція результатів реформування системи підготовки докторів філософії в Україні  

Українською командою проекту, зокрема, представниками Київського національного торговельно-економічного університету, Харківського національного економічного університету ім. Семена Кузнеця та Міністерства освіти і науки України був розроблений комплексний документ, що інтегрує поточні здобутки реформування системи підготовки докторів філософії в Україні, і позначає існуючі проблеми в цій сфері і способи їх подолання. 

Ukrainian Synthesis

       


Нарада робочої групи проекту «Стимулювання інтернаціоналізації досліджень шляхом запровадження системи забезпечення якості третього рівня вищої освіти у відповідності до європейських вимог»

23 лютого 2018 року в приміщенні Київського національного торговельно- економічного університету відбулася скайп-нарада робочої групи проекту «Стимулювання інтернаціоналізації досліджень шляхом запровадження системи забезпечення якості третього рівня вищої освіти у відповідності до європейських вимог» за участю представників Міністерства освіти і науки України, Київського національного торговельно-економічного університету, Харківського національного економічного університету ім. Семена Кузнеця, а також координатора проекту - проректора Французького університету у Вірменії Араїка Навояна.

     

В ході наради обговорювалися проблеми забезпечення якості підготовки аспірантів в Україні та пропозиції щодо їх подолання.  Досягнуто домовленості щодо систематизації відповідних проблем та пропозицій як базису для удосконалення діючої системи забезпечення якості освітньо-наукових програм третього циклу вищої освіти.


Навчальний семінар з питань розвитку регуляторного середовища зовнішнього забезпечення якості вищої освіти в межах проекту Еразмус+ C3QA в Іспанії

16-17 листопада 2017 р. в Університеті Алькали (Іспанія) продовжив свою роботу проект «Стимулювання інтернаціоналізації досліджень шляхом запровадження системи забезпечення якості третього рівня вищої освіти у відповідності до європейських вимог» (C3QA) 574273-EPP-1-2016-1-AM-EPPKA2-CBHE-SP (http://c3-qa.com/).

Майже пів тисячолітня історія Університету Алькали дозволила йому зайняти гідне місце в ряді таких відомих вузів як Кембридж, Хейдельберг, Перуджа і ін. Серед випускників Алькали чимало славних імен: в різні роки тут навчалися засновник єзуїтського ордену Ігнатій Лойола, драматурги Тірсо де Моліна, Лопе де Вега і Педро Кальдерон, історик і педагог Антоніо де Небріха, письменник Франсиско Кеведо, поет-містик Хуан де ла Круз і багато інших. Репутація цього університету дуже висока не тільки в Іспанії, а й у Європі в цілому. Тому не дивно, що в рамках зазначеного проекту ERASMUS + для участі в навчальному семінарі Університет Алькали відвідала представницька делегація на чолі з ректором КНТЕУ А.А. Мазаракі, національним координатором проекту C3QA А.Г. Герасименко та менеджером проекту М.Ю. Бондарчук.

За результатами міжпроектного тренінгу, який відбувався протягом 4 – 6 липня 2017 року у Київському національному торговельно-економічному університеті, команда проекту C3QA з Університету Алькали підготувала комплекс навчальних матеріалів для формування/ удосконалення регуляторного середовища зовнішнього забезпечення якості вищої освіти, які були представлені в межах семінару. Окрім того, для участі у семінарі були запрошені міжнародні експерти за проблематикою проекту, а саме:

 • Джузепе Мануель Торрес Сола, координатор Агентства інституційної та програмної оцінки якості університетської системи Каталонії (AQU);
 • Луїс Альберто Лазаро, професор Університету Алькали;
 • Лауреано Гонсалес-Вега, професор Університету Кантабрії;
 • Кончіта Херузо Фонайєт, менеджер проектів забезпечення якості Агентства інституційної та програмної оцінки якості університетської системи Каталонії (AQU).

Під час семінару було проведено огляд національної політики країн-партнерів та процедур забезпечення якості програм третього рівня вищої освіти відповідно до Зальцбургських принципів, поглиблений аналіз ситуацій та конкретних потреб кожного партнера. У рамках діючих робочих груп обговорювались можливості адаптації Зальцбургських принципів до вітчизняного інституційного середовища та практики управління якістю в КНТЕУ.

У рамках візиту також було підписано Меморандуми про співпрацю між Київським національним торговельно-економічним університетом та Казахським університетом гуманітарних та правових наук, (Республіка Казахстан) і Фондом «Французький університет Вірменії» (Республіка Вірменія).

Короткотермінове перебування в даному університеті дозволило набути необхідних знань для подальшого виконання завдань проекту C3QA, покращити мовні навички учасників, дізнатися про культуру Іспанії та систему навчання в Університеті Алькали.

         

     


Презентовано проміжні результати проекту C3QA на Міжнародному Інформаційному тижні Програми Еразмус+

8 листопада 2017 р.  відбувся «День переможців та виконавців проектів Еразмус+ Розвиток потенціалу вищої освіти (CBHE): як управляти та реалізовувати проекти», що об’єднав представників закладів вищої освіти з різних регіонів України, у тому числі і КНТЕУ.

Організаторами заходу у рамках Міжнародного Інформаційного тижня Програми Еразмус+ виступили Національний Еразмус+ офіс в Україні спільно з Представництвом Європейського Союзу в Україні, Виконавчим агентством з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури (ЕАСЕА) та Міністерством освіти і науки України. 

Участь у семінарі для переможців конкурсу Еразмус+ 2017 р. взяв голова Представництва Європейського Союзу в Україні, Посол пан Хюг Мінгареллі. Він відзначив важливу місію Програми Еразмус+ з розвитку Європейського простору вищої освіти на основі покращення якості та вручив відзнаку Партнера Програми Еразмус+ Прикарпатському національного університету імені Василя Стефаника як першому українському координатору (грантхолдеру) в історії освітніх програм міжнародної співпраці ЄС в Україні.

На зустрічі А. Г. Герасименко, національний координатор від України, презентувала проміжні результати міжнародного освітнього проекту «Стимулювання інтернаціоналізації досліджень шляхом запровадження системи забезпечення якості третього рівня вищої освіти у відповідності до європейських вимог" (C3QA) в рамках програми Еразмус +, КА2 – Проекти співпраці (Розвиток потенціалу вищої освіти), у якому безпосередньо приймає участь Київський національний торговельно-економічний університет.

Такі заходи  є дуже результативними, зокрема для  обміну інформацією між учасниками суміжних проектів, як зі змістовної точки зору  про практику забезпечення якості освітніх програм в інших українських вузах, так і з організаційної – з приводу управління проектами.

    ​​


Представники Національного ERASMUS+ офісу в Україні відвідали КНТЕУ

7 липня 2017 року в Київському національному торговельно-економічному університеті після проведення тренінгу в рамках проекту Erasmus+ «Стимулювання інтернаціоналізації досліджень шляхом запровадження системи забезпечення якості третього рівня вищої освіти у відповідності до європейських вимог» (C3QA) відбувся моніторинговий візит Національного ERASMUS+ офісу в Україні.

Після вітального слова ректора КНТЕУ Мазаракі А.А. та першого проректора Притульської Н.В. головний координатор проекту Навоян А. (Вірменія) презентував зміст партнерства, управлінську структуру, очікувані та поточні наукові й організаційні розробки в рамках проекту.

Проміжними, але вже досить суттєвими, з огляду на лише піврічний період роботи, результатами проекту поділились усі 3 партнери з України, а саме: Міністерство освіти і науки України (МОНУ); Київський національний торговельно-економічний університет (КНТЕУ); Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (ХНЕУ).

Згідно з вимогами Європейського Союзу в процесі цього моніторингу відбулися конкретні і змістовні зустрічі представників НЕО (Шитікова С. та Атаманчук І.) не тільки з координаторами від кожного з трьох українських членів консорціуму, а й з викладачами, аспірантами, адміністративним персоналом та іншими їх представниками, які, так чи інакше, задіяні в реалізації цього важливого для вищої освіти України проекту.

У процесі обміну думками учасників зустрічі розгорнулася широка дискусія щодо необхідності та напрямів вдосконалення організаційних, адміністративних і фінансових засад реалізації такого типу проектів.

Наприкінці заходу представниками НЕО були підведені підсумки моніторингу, з якими вони ознайомили всіх виконавців проекту.


Завершився тренінг у рамках виконання проекту ERASMUS+

6 липня 2017 року пройшов третій, заключний день тренінгу з питань запровадження та реалізації зовнішніх та внутрішніх процедур забезпечення якості третього рівня вищої освіти в рамках виконання проекту ERASMUS+ 574273-EPP-1-2016-1-AM-EPPKA2-CBHE-SP “Стимулювання інтернаціоналізації досліджень шляхом запровадження системи забезпечення якості третього рівня вищої освіти у відповідності до європейських вимог”.

У ранковій частині відбулися 2 воркшопи «Виклики та рішення». Після перерви учасники підбили висновки та виказали свої думки щодо тренінгу загалом. Після цього мала місце зустріч щодо організації наступної координаційної зустрічі в місті Алькала (Іспанія), наступних кроків та строків проекту, фінансових операційних проблем.

Тренінг забезпечив ефективний обмін досвідом у сфері забезпечення якості підготовки докторів філософії між учасниками. За його результатами та на основі напрацьованих звітів про зміст та форми підготовки докторів філософії прийнято рішення розробити пакет навчальних матеріалів та розповсюдити його як між учасниками виконавчого консорціуму, так і поміж усіма зацікавленими інституціями в семи країнах-учасницях проекту.

       

      


Другий день тренінгу в рамках виконання проекту ERASMUS+

05 липня 2017 року пройшов другий день тренінгу з питань запровадження та реалізації зовнішніх та внутрішніх процедур забезпечення якості третього рівня вищої освіти в рамках виконання проекту ERASMUS+ 574273-EPP-1-2016-1-AM-EPPKA2-CBHE-SP “Стимулювання інтернаціоналізації досліджень шляхом запровадження системи забезпечення якості третього рівня вищої освіти у відповідності до європейських вимог”.

На ранковій сесії учасники тренінгу познайомилися з презентаціями колег, що висвітлювали дію іспанської, польської та французької систем докторантської освіти та забезпечення якості.

У післяобідній частині відбулись перші два воркшопи «Виклики та рішення» (по 2 підгрупи). Після кожної презентації та воркшопу відбулися активні дискусії. Адже поєднання в одному проекті не тільки безпосередніх виконавців непростих завдань забезпечення європейської якості третього рівня вищої освіти, а й компетентних представників урядових та регулюючих структур, дозволяє продуктивно обмінятися інформацією, ідеями і разом сконцентруватись на пошуку оптимальних рішень у сфері забезпечення якості третього рівня освіти.

       


Відкриття тренінгу в рамках виконання проекту ERASMUS+

04 липня 2017 року відбулося відкриття тренінгу з питань запровадження та реалізації зовнішніх та внутрішніх процедур забезпечення якості третього рівня вищої освіти в рамках виконання проекту ERASMUS+ 574273-EPP-1-2016-1-AM-EPPKA2-CBHE-SP “Стимулювання інтернаціоналізації досліджень шляхом запровадження системи забезпечення якості третього рівня вищої освіти у відповідності до європейських вимог”, який проходив з 4 по 6 липня в КНТЕУ.

Важливою ознакою цього проекту, який об’єднує представників із 7-ми країн, є участь у ньому, окрім 13-ти вишів, міністерств освіти та державних структур, які опікуються атестацією акредитації з Вірменії, Іспанії, Казахстану, Монголії, Польщі, Франції та України.

На відкритті події присутніх привітали перший проректор Київського національного торговельно-економічного університету Н. Притульська, керівник національного Еразмус+ офісу в Україні С. Шитікова, директор європейського та міжнародного відділу Вищої ради оцінки досліджень та вищої освіти (Франція) Ф. Перно. На відкритті також були присутні дипломати посольств Франції та Казахстану.

У першій частині засідання відбулися презентації представників Монголії та України. У другій частині – презентації представників Вірменії та Казахстану. Згодом представники Вищої ради оцінки досліджень та вищої освіти (Франція) представили доповіді: «Забезпечення якості, термінологія та методологія», «Болонський процес як початковий етап докторантури та забезпечення якості освіти в Європі», а також спільно з представниками інших французьких закладів зробили презентацію французької системи забезпечення якості. У процесі доповідей та після їх завершення розвернулися жваві дискусії, зокрема з представниками національних агентств акредитації та ліцензування всіх країн учасників тренінгу.

       

Програма.pdf

Програма1.pdf

Participants

Учасники міжнародного освітнього проекту ERASMUS+ дослідили стан забезпечення якості підготовки аспірантів

У квітні 2017 року учасниками міжнародного освітнього проекту ERASMUS+ «Стимулювання інтернаціоналізації досліджень шляхом запровадження системи забезпечення якості третього рівня вищої освіти у відповідності до європейських вимог (C3QA) 574273-EPP-1-2016-1-AM-EPPKA2-CBHE-SP було виконано дослідження стану забезпечення якості підготовки аспірантів.

Download FACT FINDING REPORT...

В межах дослідження проектною групою Київського національного торговельно-економічного університету (КНТЕУ) у складі проректора з наукової роботи Мельниченко С.В., координатора проекту Герасименко А.Г., проектних менеджерів Бондарчук М.Ю. та Міклашевської Ю.Б. було здійснено контент-аналіз вітчизняної регуляторної бази підготовки аспірантів, системи європейських принципів забезпечення якості вищої освіти, 

проведено опитування аспірантів та потенційних замовників наукових досліджень з числа органів державної влади та підприємницьких структур, аналіз статистичних даних щодо динаміки обсягів та структури надання послуг з підготовки наукових кадрів КНТЕУ. З’ясовано, що за переважною більшістю параметрів система підготовки аспірантів в КНТЕУ відповідає встановленим вимогам та кращим європейським практикам. окреслено подальші вектори її розвитку.

Вища рада з оцінки наукових досліджень і вищої освіти Франції, що здійснювала загальне керівництво відповідними дослідженнями установ-партнерів в межах Проекту високо оцінила звіт, представлений Київським національним торговельно-економічним університетом за результатами дослідження. 


Стартова нарада учасників міжнародного освітнього проекту ERASMUS + C3QA

3 лютого 2017 року у місті Єреван (Вірменія) відбулася стартова нарада учасників міжнародного освітнього проекту ERASMUS + «Стимулювання інтернаціоналізації досліджень шляхом запровадження системи забезпечення якості третього рівня вищої освіти у відповідності до європейських вимог" (C3QA) 574273-EPP-1-2016 -1-AM-EPPKA2-CBHE-SP на базі Французького університету Вірменії. Україну у складі проекту представляє Міністерство освіти і науки УкраїниКиївський національний торговельно-економічний університет та Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця.

У нараді взяли участь представники 20 партнерських організацій з Казахстану, Вірменії, Монголії, Франції, Іспанії, Польщі. Київський національний торговельно-економічний університет представляли проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків Валерій Миколайович Сай та професор кафедри економічної теорії та конкурентної політики – Анжеліка Григорівна Герасименко.

Учасників привітали Міністр освіти і науки Вірменії Левон Мкртчян, Посол республіки Франція у Вірменії Жан-Франсуа Карпентьер, координатор національного ERASMUS + офісу у Вірменії Лана Карлова.

У ході зустрічі були представлені презентації усіх Членів консорціуму, обговорено план реалізації проекту, обговорені питання проектного та фінансового менеджменту, визначені ролі та обов'язки відповідальних за робочі пакети, визначено координаторів проекту від кожного учасника та національних координаторів.

Функції національної координації проекту в Україні покладено на д.е.н., професора Київського національного торговельно-економічного університету – Герасименко Анжеліку Григорівну.

Веб-сайт проекту за посиланням


Старт міжнародного освітнього проекту «Стимулювання інтернаціоналізації досліджень шляхом запровадження системи забезпечення якості третього рівня вищої освіти у відповідності до європейських вимог (C3QA)" 

15 жовтня 2016 року відбувся старт міжнародного освітнього проекту «Стимулювання інтернаціоналізації досліджень шляхом запровадження системи забезпечення якості третього рівня вищої освіти у відповідності до європейських вимог" (C3QA) в рамках програми Еразмус +, КА2 – Проекти співпраці (Розвиток потенціалу вищої освіти), у якому безпосередньо приймає участь Київський національний торговельно-економічний університет.

Співвиконавцями проекту в Україні є Міністерство освіти і науки України, Київський національний торговельно-економічний університет та Харківський національний економічний університет ім. Сем

ена Кузнеця. Також до реалізації проекту залучено профільні міністерства, агентства з забезпечення якості освіти та вищі навчальні заклади Франції, Іспанії, Польщі, Вірменії, Казахстану і Монголії.

Мета проекту полягає у становленні суспільства знань в Україні, Вірменії, Казахстані та Монголії через запровадження та операціоналізацію дієвої системи забезпечення якості програм третього рівня вищої освіти на основі інтернаціоналізації. Реалізацію цієї мети заплановано через виконання таких завдань:

 • розробити національну рамкову політику забезпечення якості програм третього рівня вищої освіти в контексті вимог щодо європейської інтеграції
 • сформувати на базі діючих освітніх систем з метою ефективного введення в дію внутрішні та зовнішні системи забезпечення якості програм третього рівня вищої освіти
 • акредитація програм третього рівня вищої освіти
 • стимулювати інтернаціоналізацію програм третього рівня вищої освіти спільними зусиллями ключових учасників проекту та засобами міжрегіонального співробітництва.презен

27.11.2017
interdept
7821
остання редакція 01.06.2023
41046