logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

Засідання Методичної ради КНТЕУ

Загальна інформація

17 жовтня 2019 року відбулося розширене засідання Методичної ради КНТЕУ за участі керівників груп забезпечення спеціальностей та гарантів освітніх програм.

З питання порядку денного «Про удосконалення освітніх програм КНТЕУ» виступив начальник навчального відділу С. І. Камінський. Було наголошено, що  відповідно до  Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (затверджене наказом МОН 11 липня 2019 року № 977), розробленого Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти (Нацагентством), актуалізовано процедуру започаткування освітніх програм в КНТЕУ. Особливості уточнень було доведено до присутніх.

Питанням удосконалення системи забезпечення якості вищої освіти в частині інформування здобувачів було присвячено питання «Студентоцентризм: методи і досвід. Про удосконалення інформаційного забезпечення освітнього процесу».  Перший проректор  з науково-педагогічної роботи Н.В. Притульська зазначила,  що в систему управління якістю КНТЕУ (СУЯ, введена в 2009 році)  інтегровано положення міжнародного стандарту ISO 9001:2015, Законів України «Про освіту»,  «Про вищу освіту» та Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості вищої освіти в Європейському просторі.  Метою системи забезпечення якості вищої освіти та якості освітньої діяльності як гармонійної складової СУЯ є формування високої якості надання  освітніх послуг у тісній взаємодії із  стейкхолдерами.  Відповідно до сучасних освітніх трендів колективом університету розроблено сучасні навчальні плани, методичне забезпечення дисциплін. Унікальною особливістю стала розробка стандартів вищої освіти КНТЕУ за всіма спеціальностями та спеціалізаціями першого, другого, третього рівнів вищої освіти (друге покоління). Освітні програми КНТЕУ відповідають положенням Методичних рекомендацій МОН щодо структури та процедури затвердження, як і програми та робочі програми дисциплін. Інформаційні пакети ЄКТС розробляються та опубліковуються для абітурієнтів з 2004 р., а починаючи з 2015, всі вони є двомовними та відповідають Довіднику користувача ЄКТС 2015.

Зважаючи на  постійний розвиток в університеті студентоцентрованого вектору освітнього процесу, доцільним є (відповідно до пропозицій Нацагентства) розроблення спеціального документу за кожною дисципліною (силабус), який інтегровано  в доступній формі концентрує інформацію для розуміння особливостей її вивчення. Кафедрам запропоновано у довільній та зручній для кожного викладача формі відповідно до пропонованої робочою групою структури, починаючи з другого семестру 2019-2020 н.р., розробляти для студентів названі матеріали дисциплін навчальних планів.

Була надана інформація щодо організації освітнього процесу здобувачів освітнього ступеня «молодший бакалавр» та особливостей його методичного забезпечення .

Обговорено хід запровадження інтегрованого інформативного корпоративного простору, дистанційних технологій, інтерактивних методів проведення освітнього процесу.

За результатами розгляду питань порядку денного прийнято відповідні ухвали.

17.10.2019
433884
1995
остання редакція 28.10.2019
42265