logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

МАЗАРАКІ Анатолій Антонович

Загальна інформація

МАЗАРАКІ Анатолій Антонович

доктор економiчних наук (1993 р.), професор (1994 р.), академiк Нацiональної академії педагогiчних наук України (2006 р.), заслужений дiяч науки i технiки України (1995 р.), лауреат Державної премії України в галузi науки i технiки (2013 р.), кавалер ордена князя Ярослава Мудрого (2018)

Резюме...

Індекси бібліографічних посилань:

Google Академія
ORCID

SCOPUS
ResearcherID

 • У 1972 роцi здобув вищу освiту в Київському торговельно-економiчному iнститутi за спецiальнiстю "Технологiя органiзацiя громадського харчування"
 • lз 1972 по 1975 рiк працював науковим спiвробiтником Українського науково-дослiдного iнституту торгiвлi та громадського харчування Мiнiстерства торгiвлi СРСР, iз 1975 по 1984 рiк - старшим iнженером, молодшим науковим спiвробiтником Ради з вивчення продуктивних сил АН України.
 • У 1984 роцi призначаЕться на посаду заступника директора з наукової роботи Республiканського проектно-технологiчного iнституту Мiнiстерства торгiвлi СРСР i в 1987 р. - заступником генерального директора з наукової роботи НВО "Торгпрогрес" Мiнiстерства торгiвлi СРСР.
 • lз 1988 р. йога трудова дiяльнiсть пов'язана з вищою школою: вчений секретар, доцент кафедри економiки торгiвлi, декан торгово-економiчного факультету, перший проректор Київського державного торговельно-економiчного iнституту, а з 1991 року - ректор цього iнституту;
 • 1994 року - ректор Київського державного торговельно-економiчного унiверситету, якому в 2000 роцi Указом Президента України надано статус Нацiонального.

Вiдомий вчений в галузi сучасної економiчної теорії, зокрема, з проблем товарного обiгу в ринкових умовах. Автор наукових робiт з проблем формування ефективного механiзму державного регулювання сфери обiгу, обґрунтування методичних аспектiв визначення стратегії зовнiшньоекономiчної дiяльностi пiдприємств України, розвитку внутрiшньої i зовнiшньої торгiвлi тощо.

Пiдготовлено й опублiковано понад 330 наукових праць, в т.ч. 33 монографії. Автор i спiвавтор 31 пiдручника i навчального посiбника з економiки. Пiдготував 16 докторiв i 12 кандидатiв наук, здiйснює наукове консультування 6 докторантами та 2 здобувачами наукового ступеня доктора наук.

МАЗАРАКI А. А. є:

 • Головою науково-методичної кoмiciї Мiнiстерства освiти i науки України з менеджменту й адмiнiстрування;
 • Головою спецiалiзованої вченої ради щодо присвоєння наукових ступенів доктора i кандидата наук;
 • Членом наукової ради Мiнiстерства освiти i науки України та головою секцiї  "Економiка";
 • Головою редакцiйних колегiй науково-практичного журналу "Вiсник КНТЕУ" й мiжнародного науково-практичного журналу "Товари та ринки";
 • Головою редакцiйної ради журналу торговельного спiвтовариства "Ритейл- Україна";
 • Керiвником наукової школи з розв'язання проблем розвитку сфери товарного обiгу як передумови економiчного зростання;
 • Членом Громадської ради при Мiнiстерствi освiти i науки України та Мiнiстерствi економiчного розвитку i торгiвлi України;
 • Членом атестацiйної колегії Мiнiстерства освiти i науки України;
 • Членом Комiтету з державних премiй України в галузi освiти;
 • Членом наукової ради Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України;
 • Членом правління Товариства "Знання";
 • Членом редакцiйних рад всеукраїнського науково-практичного журналу "Казна України" та виробничо-практичного журналу Торгово-промислової палати України "Дiловий вiсник";
 • Членом редакцiйних колегiй журналiв "Економiка України", "Фiнансовий контроль", "Конкуренцiя. Вiсник Антимонопольного комiтету України";
 • Почесним професором Унiверситету Сока Гаккай (Японiя); Росiйського державного торговельно-економiчного унiверситету (Росiйська Федерацiя); Будапештського економiчного iнституту (Угорська Республiка); Київського нацiонального торговельно­економiчного унiверситету;
 • Почесним доктором Кракiвського економiчного унiверситету (Республiка Польща); Бiлоруського державного економiчного унiверситету (Республiка Бiлорусь); Бiлоруського торговельно-економiчного унiверситету споживчої кооперації (Республiка Бiлорусь).
 • Активний iнiцiатор реформування вищо"i школи. Готує та вносить пропозицiї до проектiв законiв України та iнших нормативно-правових актiв. Унiверситет, який вiн очолює, є лiдером процесу осучаснення змiсту освiти, впровадження новiтнiх навчальних технологiй. У 2006 роцi Київський нацiональний торговельно-економiчний унiверситет приєднався до Великої хартії унiверситетiв (Magna Charta Universitatum). На базi унiверситету створено комплекс у складi 16 навчальних закладiв рiзних рiвнiв, Науково-дослiдний фiнансовий iнститут, активно функцiонують технiчний комiтет зi стандартизацiї, Центр трансферу технологiй. Унiверситет входить до складу Мiжнародної органiзацiї торговельно-економiчної освiти.

В очолюваному А. А. Мазаракі  університеті підготовка фахівців освітніх ступенів "бакалавр", "магістр". 21 спеціальність, 23 бакалаврські програми, у тому числі 2 англійською мовою викладання, 60 магістерських програм, у тому числі 10  англійською мовою викладання.

Надаться широкий спектр освiтнiх послуг для забезпечення фундаментальностi базової пiдготовки та iндивiдуалiзацiї навчання. Проводиться постiйна робота щодо вдосконалення навчальних планiв, перегляду змiсту навчальних дисциплiн iз метою їx агрегацiї, посилення наукової складової пiдготовки фахiвцiв нової формацiї на основi компетентнiсного пiдходу. Пiд керiвництвом ректора розроблено галузевi стандарти вищої освiти з трьох напрямiв пiдготовки.

Увага ректора придiляпься закрiпленню позитивних тенденцiй у змiцненнi кадрового потенцiалу унiверситету. При унiверситетi функцiонують чотири спецiалiзованi вченi ради, в яких проводиться захист дисертацiй на здобуття наукових ступенiв доктора та кандидата наук. Пiдготовка наукових та науково-педагогiчних кадрiв в унiверситетi здiйснюеться в аспiрантурi за 16 науковими спецiальностями та в докторантурi за 7 науковими спецiальностями, що сприяє вiдтворенню iнтелектуального потенцiалу, поповненню та оновленню науково-педагогiчного й наукового складу, пiдвищенню ефективностi пiдготовки наукових кадрiв Київського нацiонального торговельно-економiчного унiверситету. За iнiцiативи ректора створена та активно функцiонує система пiдготовки резерву вступникiв до аспiрантури з числа студентiв, якi здобувають освiтньо-квалiфiкацiйний рiвень "магiстр".

Унiверситет є сучасним органiзацiйно-методичним центром для навчальних закладiв, що готують фахiвцiв для сфери пiдприемництва i торгiвлi. Вiдповiдно до мiжнародного стандарту IS0 9001:2009 (ISO 9001:2015) в Київському нацiональному торговельно-економiчному унiверситетi створено сучасну систему управлiння якiстю. Функцiонує комплексна автоматизована iнформацiйна система управлiння унiверситетом. Активно розвиваеться мiжнародне спiвробiтництво в сферi економiчної науки та пiдготовки кадрiв.

Пiд особистою увагою ректора перебувае процес реалiзації заходiв щодо створення сприятливих умов для навчання, комфортного перебування та проживання студентiв, у тому числi iз особливими потребами.

Мазаракi А. А. нагороджений:

-        орденом князя Ярослава Мудрого IV та  V ступеня,

-        орденами "За заслуги" ІІІ, ІІ i I ступенiв,

-        пам'ятною золотою медаллю 10 рокiв Незалежностi України",

-        медаллю "В пам'ять 1500-рiччя Києва",

-        Почесною грамотою Верховної Ради України,

-        Почесною грамотою Кабiнету Мiнiстрiв України,

-        вiдзнакою Мiнiстерства внутрiшнiх справ України "За заслуги в боротьбi з економiчною злочиннiстю" І ступеня,

-       нагрудним знаком Мiнiстерства економiчного розвитку та торгiвлi України "За сумлiнну працю" І ступеня,

-        нагрудним знаком "Почесний працiвник Державного казначейства України",

-        нагрудним знаком Державної митної служби України "За митну безпеку держави" І ступеня,

-        Подякою Київського мiського голови,

-        почесною вiдзнакою "За розбудову освiти",

-        золотою медаллю Товариства "Знання",

-        iншими урядовими нагородами.

Має французький орден "Академiчних пальм" та iншi iноземнi урядовi вiдзнаки.

04.11.2013
Vita
20419
остання редакція 14.02.2019
42265