logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
img

МАЗАРАКІ Анатолій Антонович

Загальна інформаціяМАЗАРАКІ Анатолій Антонович

доктор економiчних наук, професор, академiк Нацiональної академії педагогiчних наук України, заслужений дiяч науки i технiки України, кавалер ордена "За заслуги" І, ІІ, ІІІ ступенів, кавалер французького ордену Академічних пальм, лауреат Державної премії України в галузi науки i технiки, кавалер ордена князя Ярослава Мудрого V, IV ступенів, Науковець року, лауреат Премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій.


Індекси бібліографічних посилань:

Google Академія
ORCID

SCOPUS
ResearcherID


 


Здобувши вищу освiту в Київському торговельно-економiчному iнститутi за спецiальнiстю "Технологiя та органiзацiя громадського харчування" (1972 р.), працював науковим спiвробiтником Українського науково-дослiдного iнституту торгiвлi та громадського харчування Мiнiстерства торгiвлi СРСР (з 1972 по 1975 рр.), старшим iнженером, молодшим, старшим науковим спiвробiтником Ради з вивчення продуктивних сил УССР АН України (з 1975 по 1984 рр.).

У 1984 р. призначений на посаду заступника директора з наукової роботи Республiканського проєктно-технологiчного iнституту Мiнiстерства торгiвлi СРСР, а з 1987 р. – заступником генерального директора з наукової роботи НВО "Торгпрогрес" Мiнiстерства торгiвлi СРСР.

З 1988 р. трудова дiяльнiсть пов'язана з вищою школою: вчений секретар, доцент кафедри економiки торгiвлi, декан торгово-економiчного факультету, перший проректор Київського торговельно-економiчного iнституту, а з 1991 року – ректор цього iнституту.

З 1994 р. – ректор Київського державного торговельно-економiчного унiверситету, якому в 2000 роцi Указом Президента України надано статус Нацiонального.
 

Вiдомий вчений в галузi економіки, зокрема з питань розвитку сфери товарного обігу, стратегічного планування та управління, А. А. Мазаракі є автором наукових робiт з проблем формування ефективного механiзму державного регулювання сфери обiгу, обґрунтування методичних аспектiв визначення стратегії зовнiшньоекономiчної дiяльностi пiдприємств України, розвитку внутрiшньої i зовнiшньої торгiвлi, туризму та готельно-ресторанного бізнесу.

Під керівництвом ректора пiдготовлено й опублiковано понад 550 наукових праць, у тому числі 63 монографії, розроблено галузевi стандарти вищої освiти з трьох напрямiв пiдготовки. Анатолій Антонович є автором i спiвавтором 66 пiдручників i навчальних посiбників, керівником понад 100 науково-дослідних ініціативних тем, зокрема тих, що виконувалися за кошти загального та спеціального фондів держбюджету України. Увага придiляється закрiпленню позитивних тенденцiй у змiцненнi кадрового потенцiалу унiверситету завдяки пiдготовці наукових та науково-педагогiчних кадрiв в аспiрантурi та у докторантурi, функцiонує система пiдготовки резерву вступникiв до аспiрантури з числа студентiв, якi здобувають освiтній ступінь "магiстр". Ректор особисто пiдготував 34 доктори i 12 кандидатiв наук, здiйснює наукове консультування здобувачів ступеня вищої освіти доктора наук та наукове керівництво – доктора філософії.

Активно розвивається мiжнародне спiвробiтництво, забезпечується міжнародна мобільність та участь у грантових програмах Європейського Союзу.

Проводиться постiйна робота щодо вдосконалення навчальних планiв, перегляду змiсту навчальних дисциплiн iз метою їx агрегацiї, посилення наукової складової пiдготовки фахiвцiв нової формацiї на основi компетентнiсного пiдходу. Як результат, університет першим в Україні пройшов міжнародну акредитацію освітньо-наукової програми 051 "Економіка" Акредитаційною комісією Вищої ради Франції з питань оцінки науково-дослідницької роботи і вищої освіти, отримав 4 зразкові акредитації та 20 акредитацій освітніх програм за рішенням Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Особливу увагу ректор приділяє процесу реалiзації заходiв щодо створення сприятливих умов для навчання, всебічного розвитку молоді, комфортного перебування та проживання здобувачів вищої освіти, у тому числi iз особливими потребами. Щороку оновлюється та розширюється перелік комп’ютерної техніки та пристроїв з підтримкою VR-технологій, створено сучасне діджитал-середовище: Smart-бібліотеку, зали віртуальної реальності, KNUTE HUB та Phygital HUB.

Усе це забезпечує університету провідні позиції у міжнародних та перші у вітчизняних рейтингах щодо поданих заяв вступників (серед закладів економічного профілю), працевлаштування випускників, публікаційної активності наукових, науково-педагогічних працівників, відкритості публікацій результатів наукової діяльності.

Мазаракі А. А.:

 • Голова Конференції трудового колективу
 • Голова вченої ради
 • Голова приймальної комісії
 • Начальник цивільної оборони
 • Голова стипендіальної комісії
 • Голова ради з якості
 • Голова наукової експертної ради
 • Голова методичної ради
 • Голова редакційно-видавничої ради
 • Голова спеціалізованої вченої ради
 • Член Атестаційної колегії України
 • Член секції за фаховим напрямом "Економіка" Наукової ради МОН України
 • Член Комісії з атестації Міністерства фінансів України
 • Член Президії Спілки ректорів закладів вищої освіти України
 • Заступник голови Ради ректорів Київського вузівського центру
 • Голова технічного комітету стандартизації №118 ДП "УкрНДНЦ"
 • Голова редакційних колегій журналів "Вісник КНТЕУ", "Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право"
 • Член редакційної колегії журналу "Економіка України"
 • Віце-президент ICC Ukraine з питань освіти та науки
 • Віце-президент Спортивної спілки студентів України
 • Президент Українського кулінарного союзу

Мазаракi А. А. нагороджений:

 • Почесними грамотами Верховної Ради України та Кабiнету Мiнiстрiв України;
 • медалями "10 рокiв Незалежностi України", "В пам'ять 1500-рiччя Києва", "Ушинський К. Д." НАПНУ, "Григорій Сковорода" НАПНУ, "Золота Скіфська Пектораль" Українського національного комітету Міжнародної торгової палати, "Володимир Мономах" НАПНУ, «Знак пошани» Деснянської РДА, "110 років Київському футболу" Асоціації футболу м. Києва;
 • нагрудними знаками "Відмінник освіти України" Міністерства освіти і науки України, "Петро Могила", "За сумлінну працю" І ступеня Міністерства економіки України, "За митну безпеку держави" І ступеня Державної митної служби України, "Почесний працiвник" Державної казначейської служби України;
 • відзнаками "За заслуги в боротьбі з економічною злочинністю" МВС України, Ради національної безпеки і оборони України І ступеня та почесною відзнакою у вигляді ордена "За розбудову освіти";
 • Почесними грамотами Міністерства фінансів України, Рахункової палати України, Державної казначейської служби України, Антимонопольного комітету України, Української федерації вчених, Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації;
 • подяками Київського мiського голови, Міністерства освіти і науки України, Державної податкової служби України.

04.11.2013
Vita
31095
остання редакція 27.06.2022
443230