logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
img

МАЗАРАКІ Анатолій Антонович

Загальна інформація

МАЗАРАКІ Анатолій Антонович

доктор економічних наук, професор, академік Національної академії педагогічних наук України, заслужений діяч науки і техніки України, кавалер ордена князя Ярослава Мудрого V, IV ступенів, кавалер ордена "За заслуги" І, ІІ, ІІІ ступенів, кавалер французького ордену Академічних пальм, лауреат Державної премії України в галузi науки i технiки, лауреат Премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій, лауреат премії Національної академії наук України імені М. І. Туган-Барановського за видатні наукові роботи в галузі економіки.


Індекси бібліографічних посилань:

Google Академія
ORCID
SCOPUS
ResearcherID

У 1972 роцi здобув вищу освiту в Київському торговельно-економiчному iнститутi за спецiальнiстю «Технологiя та органiзацiя громадського харчування».

У 1991 році успішно опанував програму Адміністративного менеджменту в бізнес-школі ім. Хагена (США, Нью-Йорк).

lз 1972 по 1975 рiк працював науковим спiвробiтником Українського науково-дослiдного iнституту торгiвлi та громадського харчування Мiнiстерства торгiвлi СРСР, iз 1975 по 1984 рiк – старшим iнженером, молодшим науковим спiвробiтником, старшим науковим співробітником Ради з вивчення продуктивних сил АН України.

У 1984 роцi призначається на посаду заступника директора з наукової роботи Республiканського проектно-технологiчного iнституту Мiнiстерства торгiвлi УРСР i в 1987 р. – заступником генерального директора з наукової роботи НВО «Торгпрогрес» Мiнiстерства торгiвлi УРСР.

lз 1988 року його трудова дiяльнiсть пов'язана з вищою школою: вчений секретар, доцент кафедри економiки торгiвлi, декан торгово-економiчного факультету, перший проректор Київського державного торговельно-економiчного iнституту, а з 1991 року – ректор цього iнституту;

1994 року - ректор Київського державного торговельно-економiчного унiверситету, якому в 2000 роцi Указом Президента України надано статус Нацiонального.

2022 року - ректор Державного торговельно-економічного університету.

Вiдомий вчений в галузi економіки, зокрема, з питань розвитку сфери товарного обігу, стратегічного планування та управління. Автор наукових робiт з проблем формування ефективного механiзму державного регулювання сфери обiгу, обґрунтування методичних аспектiв визначення стратегії зовнiшньоекономiчної дiяльностi пiдприємств України, розвитку внутрiшньої i зовнiшньої торгiвлi, туризму та готельно-ресторанного бізнесу тощо.

Пiдготовлено й опублiковано понад 550 наукових праць, у т.ч. 63 монографії. Автор i спiвавтор 66 пiдручників i навчальних посiбників. Керівник понад 100 науково-дослідних ініціативних тем, а також тих, які виконувались за кошти загального та спеціального фондів держбюджету України. Пiдготував 36 докторів i 12 кандидатiв наук, здiйснює наукове консультування здобувачів ступеня вищої освіти доктора наук та наукове керівництво – доктора філософії. 

МАЗАРАКI А. А. –

 • Голова Конференції трудового колективу;
 • Голова Вченої ради;
 • Голова приймальної комісії;
 • Начальник цивільної оборони;
 • Голова стипендіальної комісії;
 • Голова Ради з якості;
 • Голова Наукової експертної ради;
 • Голова Методичної ради;
 • Голова редакційно-видавничої ради;
 • Куратор Системи управління якістю (системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти) ДТЕУ;
 • Член Атестаційної колегії МОН України;
 • Член комісії з атестації Міністерства фінансів України;
 • Член секції за фаховим напрямом «Економіка» Наукової ради МОН України;
 • Член Президії Спілки ректорів ЗВО України;
 • Заступник голови Ради ректорів Київського регіону;
 • Голова спеціалізованої вченої ради Д 26.055.01;
 • Голова технічного комітету стандартизації №118;
 • Голова редакційних колегій наукових журналів «Scientia Fructuosa», «Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право»;
 • Член редакційних колегій журналів «Економіка України» та «Економічний журнал Одеського політехнічного університету»;
 • Віце-президент ICC Ukraine з питань освіти та науки;
 • Віце-президент Спортивної спілки студентів України;
 • Президент Українського кулінарного союзу.

В очолюваному А. А. Мазаракі  університеті підготовка фахівців здійснюється за 31 спеціальністю на 71 програмі бакалаврського рівня, 66 програмах магістерського рівня, 15 доктора філософії. На англійській мові викладається 5 бакалаврських, 14 магістерських програм.

Паралельно можна здобути освіту та отримати диплом державного зразка Франції, диплом перекладача з англійської мови («бакалавр»), військове звання молодшого лейтенанта.

Надається широкий спектр освiтнiх послуг для забезпечення фундаментальностi базової пiдготовки та iндивiдуалiзацiї навчання. Проводиться постiйна робота щодо вдосконалення навчальних планiв, перегляду змiсту навчальних дисциплiн iз метою їx агрегацiї, посилення наукової складової пiдготовки фахiвцiв нової формацiї на основi компетентнiсного пiдходу.

Університет перший в Україні пройшов міжнародну акредитацію освітньо-наукової програми 051 «Економіка»  Акредитаційною комісією Вищої ради Франції з питань оцінки науково-дослідницької роботи і вищої освіти. Отримав 4 зразкові акредитації та 20 акредитацій освітніх програм за рішенням Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Увага ректора придiляпься закрiпленню позитивних тенденцiй у змiцненнi кадрового потенцiалу унiверситету. В унiверситетi функцiонують спецiалiзованi вченi ради. Пiдготовка наукових та науково-педагогiчних кадрiв в унiверситетi здiйснюеться в аспiрантурi за 15 науковими спецiальностями та в докторантурi за 8 науковими спецiальностями, що сприяє вiдтворенню iнтелектуального потенцiалу, поповненню та оновленню науково-педагогiчного й наукового складу, пiдвищенню ефективностi пiдготовки наукових кадрiв унiверситету. За iнiцiативи ректора створена та активно функцiонує система пiдготовки резерву вступникiв до аспiрантури з числа студентiв, якi здобувають освiтньо-квалiфiкацiйний рiвень «магiстр».

Унiверситет є сучасним органiзацiйно-методичним центром для навчальних закладiв, що готують фахiвцiв для сфери пiдприємництва i торгiвлi. Вiдповiдно до мiжнародного стандарту IS0 9001:2009 (ISO 9001:2015) в унiверситетi створено сучасну систему управлiння якiстю. Функцiонує комплексна автоматизована iнформацiйна система управлiння унiверситетом. Активно розвивається мiжнародне спiвробiтництво.

Ректор постійно виводить університет (серед закладів економічного профілю) на перші позиції у міжнародних і вітчизняних рейтингах щодо поданих заяв вступників, працевлаштування випускників, публікаційної активності наукових, науково-педагогічних працівників, відкритості публікацій результатів наукової діяльності в мережі Інтернет.

Пiд особистою увагою ректора перебуває процес реалiзації заходiв щодо створення сприятливих умов для навчання, комфортного перебування та проживання здобувачів вищої освіти, у тому числi iз особливими потребами.

04.11.2013
Vita
36724
остання редакція 15.05.2023
443230