logo
Кафедра технології і організації ресторанного господарства
Кафедра технології і організації ресторанного господарства
logo
Кафедра технології і організації ресторанного господарства
img

Наукова робота

технології і організації ресторанного господарства

Науково-дослідна діяльність кафедри
Науково-дослідна діяльність колективу кафедри технології і організації ресторанного господарства присвячена основним проблемам забезпечення населення України високоякісними продуктами харчування з підвищеною поживною та біологічною цінністю шляхом розробки науково обґрунтованих раціональних технологій виробництва високоякісної харчової продукції  спеціального призначення.
У 2020 році на кафедрі виконувались 3  науково-дослідні роботи:
1. Інноваційні технології харчових продуктів спеціального призначення № держ реєстрації №0119U100296 (керівник д.т.н., професор М.Ф.Кравченко). І кв. 2019 – IV кв. 2022 р.
2. Технологія крафтових сирів з використанням нетрадиційної сировини (керівник д.т.н., професор Т.І.Юдіна). І кв. 2019 – IV кв. 2022 р.
3. Ресурсозберігаючі технології харчової продукції спеціального призначення (керівник д.т.н., професор Т.І.Юдіна). І кв. 2019 – IV кв. 2022 р.
У 2020 році виконано господоговірну науково-дослідну роботу на тему: «Дослідження показників оцінювання якості крафтових дистильованих напоїв». Терміни виконання 02 березня - 30 червня 2020 року. 
У 2020 р. науковці кафедри опублікували 128 наукових та науково-методичних роботи, у т.ч. 2 розділи монографії (опублікованої за кордоном), 1 навчальний посібник, 100 наукових публікації, зокрема 31 наукова стаття, з них – 23 у наукометричних базах даних, у т.ч. – 14 у базах Scopus та Web of Science. Науковцями кафедри отримано 13 патентів України, подано 3 заявки на винаходи, розроблено та затверджено нормативно-технологічну документацію – 1 ТУ України
За результатами науково-дослідної роботи у 2020 році захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Кублінська І.А. (керівник – д.т.н., професор Кравченко М.Ф.); підготовлено до захисту кандидатські дисертаційні роботи Гончар Ю.М. (керівник – д.т.н., професор Гніцевич В.А.), Рибчук Л.А. (керівник – д.т.н., професор Кравченко М.Ф.).

Видавнича наукова діяльність кафедри
             

Найбільш вагомі роботи  викладачів кафедри за 2019-2020 рік
Монографії, опубліковані в Україні
⦁ Оптимізація процесів переробки сільськогосподарської сировини [Монографія] / В.О. Мірошник, М.А. Гачковська, В.Д. Кишенько, О.В. Грабовська. – К.: ЦП «Компринт», 2019. – 479 с. (29,93 друк. арк.)
⦁ Удосконалення технологічного процесу та обладнання для формування виробів [Монографія]. І частина /  І.Я. Стадник, В.А. Піддубний. – Київ: Видавничий дім "Кондор", 2019, – 292 с. (18,25 друк. арк.)
Монографії, опубліковані за кордоном
⦁ АТЛАС: наноморфология объектов органической и неорганической природы / Литвяк В.В., Почицкая И.М., Грабовская Е.В., Полумбрик М.О та ін. // Учреждение БГУ «Научно-исследовательский институт физико-химических проблем» (Республика Беларусь, г. Минск), 2019. – 220 с.(13,75 друк. арк.)
Розділи монографій, опубліковані в Україні
⦁ Екологія і захворювання щитоподібної залози // В.Н.Корзун, Т.О.Воронцова, І.Ю.Антонюк. – К.: Міжрегіональний видавничий центр «Медінформ», 2018. – 743 с.(5,0 друк. арк.)
⦁ Інноваційні технології харчової продукції: колективна монографія / Г.В. Дейниченко, Т.І. Юдіна, В.А. Гніцевич та ін. / за заг. ред. Г.В. Дейниченка. Розділ 10. Технологія структурованої десертної продукції на основі молочно-білкових напівфабрикатів зі сколотин – Харків: Факт, 2019. – 248 с. (3,1 друк. арк.)
Розділи монографій, опубліковані за кордоном

⦁ Ukrainian cuisine: history and modernity [Collective monograpf. Ukraine and the world: the tourism system] / M. Kravchenko, D. Fedorova, M. Perepelytsya,V. Piddubnyi. – Prague: Nemoros CZ SE, 2019. – 15 p. (1,0 друк. арк.)

⦁ Dry concentrates of desserts for tourists [Collective monograpf. Ukraine and the world: the tourism system] / M. Kravchenko, O. Hrabovska, N. Osokina – Prague: Nemoros CZ SE, 2019. – 17 р. (1,1 друк. арк.).

⦁ Engineering sciences: development prospects in countries of Europe at the beginning of the third millennium [Collective monograpf] / Вплив умов екстрагування на структуру та властивості картопляного пектину. Грабовська О.В., Пастух Г.С., Volume 1, StalowaWola, Poland, 2018. – 460 p. (p.21) (1,3 друк. арк..)

Підручники
⦁ Грабовська О.В. Технології крохмалю і крохмалепродуктів / О.В. Грабовська // – К.: НУХТ, 2019. – 314 с.(19,62 друк. арк..)
⦁ Харчові технології. Том 1. Технологія продуктів рослинного походження. Підручник / М. Кравченко, В.Гніцевич, Н.Штангеєва. – К.: КНТЕУ, 2019. –395 с. (24,69 друк. арк.)
Навчальні посібники
⦁ Технологія продукція ресторанного господарства. Коктейлі / А.А. Мазаракі, І.Ю.Антонюк, А.О. Медведєва А.О., О.О. Васильєва, Т.І. Юдіна, О.П. Вітряк; за ред. А.А. Мазаракі. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2020. – 210 с. (подано до друку) (13,12 друк. арк.)
⦁ Оздоровче харчування: навч. посіб. / П.О.Карпенко, Н.В.Притульська, М.Ф.Кравченко та ін.; за ред. П.О. Карпенка. – Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2019. – 628 с. (39,25 друк. арк.)
⦁ Містер Боб. Смачні страви з бобових. Mister Bean. Tasty Legume Dishes / A. A. Мазаракі, М.Ф. Кравченко, М.П. Демічковська; за ред. А.А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2019. –292 с.: іл. (укр.,  англ. мовами) (18,25 друк. арк.)
Наукові стажування за кордоном
Перспективним напрямом розвитку науково-педагогічних кадрів кафедри є наукові стажування викладачів кафедри за кордоном. Так, професори кафедри Гніцевич В.А., Юдіна Т.І., Кравченко М.Ф. та доценти Вітряк О.П., Васильєва О.О. підвищували наукову кваліфікацію у Словацькій республіці та Польщі, брали участь у міжнародних наукових конференціях та отримали сертифікати. 
Так, професори кафедри Гніцевич В.А. і Юдіна Т.І. пройшли Наукове  стажування «Академічна доброчесність: виклики сучасності» у Вищому Семінаріумі Духовного Університету Кардинала С. Вишинського, м. Варшава, Польща (28.01.2019 – 09.02 2019), тривалість стажування становила 120 годин/ 4 кредитів ЄКТС; професор Кравченко М.Ф. та доценти Васильєва О.О., Вітряк О.П. стажувалися у Пряшівському університеті, м. Пряшів і Академії професійної освіти «Меркур», м. Пряшів, Словаччина, тема «Стратегічне партнерство України з країнами ЄС у сфері освіти та науки», 09.04.2019 -12.04. 2019, тривалість стажування становила 120 годин/ 4 кредитів ЄКТС.
У 2018 році міжнародне стажування здійснили доценти кафедри: Ткаченко Л.В. в Інституті біології та охорони навколишнього середовища Поморської Академії, м. Слубськ, Польща (8-12 січня 2018р.) та Перепелиця М.П. в Академічному співтоваристві ім. М. Балудянського, Пан-європейському університеті, м. Братислава, Словацька республіка; Кошицькому технічному університеті, м. Кошице, Словацька республіка; Віденському університеті, м. Відень, Австрія (19.02.2018 – 23.02.2018), тривалість стажування становила 120 годин/ 4 кредитів ЄКТС
                                           
Аспірантура кафедри
В аспірантурі кафедри навчаються 2 аспіранти: 1 на денній, 1 на заочній формі навчання. Так, на 3 курсі аспірантури навчається Безрученко О.М., тема: "Технологія безглютенових кексів з молочно-білковим концентратом" (науковий керівник - д.т.н., професор Юдіна Т.І.), на 1 курсі навчається Серенко А.А., тема "Технологія низьколактозних кисломолочних напоїв на основі сколотин" (науковий керівник - д.т.н., професор Юдіна Т.І.). Завершено навчання в аспірантурі та підготовлено до захисту дисертаційні роботи: Гончар Ю.М., тема: "Технології структурованих кулінарних виробів на основі молочної сироватки" (науковий керівник - д.т.н., професор Гніцевич В.А.), Рибчук Л.А., тема: "Технологія оздоблювальних кондитерських напівфабрикатів із сироваткою сухою демінералізованою" (науковий керівник - д.т.н., професор Кравченко М.Ф.).
       Аспірантка кафедри Рибчук Л.А. взяла участь у Всесвітній кулінарній олімпіаді – IKA, яка організована Всесвітньою асоціацією кулінарів та кондитерів (WACS), (15–19 лютого 2020 р.), м. Штутгарт (Німеччина) та отримала Золото. Аспірантка використала власні наукові розробки для створення конкурсної роботи  та отримала відмінний результат, що є підтвердженням актуальності і доцільності вибраного напрямку наукових досліджень.
                                                                             
                                                         Студентська наукова робота
Перспективним напрямом формування університетської науки колектив кафедри вважає активне залучення до наукової роботи обдарованої молоді. Щорічно на секціях наукових студентських конференцій КНТЕУ виступає понад 100 студентів. Студентські наукові роботи публікуються у збірках наукових робіт магістрів денної та заочної форми навчання. За участю викладачів кафедри за звітний період підготовлено Збірник наукових праць, в якому опубліковано 42 статті здобувачів вищої освіти, які здобувають освітній ступінь «магістра» за спеціальностями «Ресторанні технології», «Готельна і ресторанна справа». У 2019 році під керівництвом викладачів кафедри студентами підготовлено 62 доповіді на Всеукраїнській студентській науковій конференції «Готельно-ресторанний та туристичний бізнес: реалії та перспективи» (21 березня 2019 р.).
Найкращі студенти під керівництвом викладачів кафедри отримують перемоги на олімпіадах за фахом. Так, магістр 1 курсу ФРГТБ КНТЕУ Серенко Антон Андрійович здобув перемогу й одержав диплом І ступеня на Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності 181 "Харчові технології" (ХДУХТ,10-12 квітня 2019 р).
                                                  


 

20.04.2013
guliya2005
7796
остання редакція 05.01.2021
43505