logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

МОНОГРАФІЇ

Загальна інформація

Нові надходження та перевидання

ЗМІСТ

Самоідентифікація особистості: філософський аналіз : монографія / Г. Ф. Хоружий, Л. О. Боровська, Ю. І. Кулагін, М. В. Ліпін ; за заг. ред. Г. Ф. Хоружого. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2018. – 192 с.

ISBN 978-968-629-899-0

У монографії розглянуто актуальні філософські проблеми самоіден¬тифікації особистості як соціального процесу. Приділено увагу само¬визначенню молодих людей та їх соціалізації. У цьому контексті здійс¬нено історико-філософський аналіз проблеми ідентичності в класичній, некласичній, постнекласичній філософії, постмодерністських інтерпре¬тацій ідентичності. А також висвітлено сутність, основні характеристики й особливості ідентичності, ідентифікації та самоідентифікації, їх значення для розвитку особистості. Розкрито трактування та суперечності ідентичності в сучасних концепціях глобалізму.

Книга розрахована на викладачів вищих навчальних закладів, науковців, аспірантів і студентів.

Зам. 861/18

Ціна 85,00

ЗМІСТ

Психологія професійного самовизначення особистості : монографія / М.С. Корольчук, Ю.В. Дроздова, В.М. Корольчук, В.І. Осьодло, А.М. Сипливий ; за заг. ред. М.С. Корольчука. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2018. – 280 с.

ISBN 978-966-629-885-3

У монографії на підставі теоретичного аналізу та експериментальної перевірки авторським колективом представлено нове розв’язання наукового завдання щодо визначення змісту, структурних компонентів, функціональних механізмів і особливостей професійного самовизначення майбутніх фахівців торговельного підприємництва, а також результати експериментальної перевірки психологічної програми розвитку професійного самовизначення особистості під час професійного навчання. Розроблено концептуальну модель дослідження професійного самовизначення фахівців у торговельному підприємництві, яка містить теоретичну базу, обґрунтований комплекс методів і психодіагностичних методик дослідження окремих її структурних компонентів та визначено зміст психолого-організаційної технології програми розвитку професійного самовизначення особистості.

Розрахована на вчених, науково-педагогічних працівників, дослідників, практичних психологів, аспірантів і студентів, а також усіх, кого цікавлять наукові та практичні проблеми професіогенезу особистості.

Зам. 763/18

Ціна 85,00

ЗМІСТ

Deep and comprehensive free trade agreement with the EU: advantages and downsides for the Ukrainian society : monograph / G. Duginets, O. Diachenko, N. Mazaraki, O. Golovachova ; edited by Ganna Duginets. – Kyiv : Kyiv National University of Trade and Economics, 2019. – 212 p.

ISBN 978-966-629-884-6

This scientific work is a monographic research devoted to the study of the current state of implementation of the Deep and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA) between Ukraine and the EU, aimed at assessing the current state of affairs as well as future prospects for Ukrainian enterprises. The main feature of studying the issues of the DCFTA is the constant systematization of the results obtained through studying ongoing processes, as well as their interpretation in accordance with the actual situation in the economy of both Ukraine and the European Union and the actual adherence to the commitments made for implementing the Agreement.

The text is printed in the author’s edition

Монографічне дослідження, присвячене вивченню реалізації поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, з метою здійснення оцінки поточного стану справ та перспективи розвитку українських підприємств в процесі її імплементації. Основною особливістю проведеного дослідження є постійна систематизація результатів, а також їх інтерпретація відповідно до реальної ситуації в економіці України та Європейського Союзу. Монографія є підсумком реалізації проекту, який здійснювався в КНТЕУ з вересня 2015 року по вересень 2018 року за підтримкою Європейського Союзу в рамках грантової угоди Програми Еразмус + Жан Моне.

Текст надруковано в авторській редакції

Зам. 71/19

Ціна 75,00

ЗМІСТ

Маркетинг на ринку продуктів швидкого приготування : монографія / Є. В. Ромат, Т. Л. Мітяєва, Л. О. Попова та ін. ; за наук. ред. А. А. Мазаракі, д-ра екон. наук, проф., академіка НАПН України. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2018. – 208 с.

ISBN 978-966-629-911-9

У монографії розглянуто теоретичні основи маркетингової діяльності на ринку продуктів швидкого приготування в сучасних економічних умовах. Здійснено моніторинг стану і тенденцій розвитку ринку продуктів швидкого приготування, розроблено теоретичні засади сегментування цього ринку, враховуючи особливості даного типу продукції. Досліджено концептуальні засади застосування маркетингових технологій позиціювання та брендингу. Розроблено методологію управління маркетингом підприємства на ринку продуктів швидкого приготування.

Для науковців, практичних працівників, лінійних, регіональних маркетинг-менеджерів та маркетологів торговельних підприємств, викладачів економічних дисциплін, аспірантів.

Зам. 956/18

Ціна 90,00

ЗМІСТ

Пурський О.І.
Моніторинг соціально-економічного розвитку регіону
: монографія / О.І. Пурський, О.А. Харченко, І.О. Мороз. – Київ : Київ. нац. торг. екон. ун-т, 2017. – 180 с.

ISBN 978-966-629-840-2

Теоретично обґрунтовано основні положення формування і проведення соціально-економічного моніторингу та розроблено інформаційно-аналітичну web-систему моніторингу показників соціально-економічного розвитку регіонів України. Визначено головні аспекти вдосконалення процесів управління регіональним роз-витком на основі інформаційних засобів соціально-економічного моніторингу.

Призначено для фахівців у сфері моделювання, моніторингу та управління складними соціально-економічними системами, а також викладачів, аспірантів і сту-дентів економічних спеціальностей.

Зам. 1491/17

Ціна 90,00

ЗМІСТ

Інтегрована система управління ризиками банку: монографія / Н.П. Шульга, В.І. Міщенко, Л.Л. Анісімова та ін. ; за заг. ред. Н.П. Шульги. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2018. – 440 с.

ISBN 978-966-629-886-0

У монографії здійснено комплексне обґрунтування теоретичних і прикладних засад формування та функціо­нування інтегрованої системи управління ризиками банку, висвітлено результати комплексного аналізу умов та тенденцій розвитку стресостійкості банківської системи України, проведено оцінку стану й детермінантів її кризогенності. Розкрито економічний зміст і меха­нізми застосування зовнішніх та внутрішніх методів управління ризиками банків. Особливу увагу приділено діагностиці ризиків системно важливих банків та науковому обґрунтуванню концептуальних засад управління ними на міжнародному і національному рівнях. Розкрито вплив екзогенних та ендогенних стрес-факторів на рівень чутливості банків до ключових ризиків – кредитного та ліквідності. Надано рекомендації щодо удосконалення транспарентності інформації в інтегрованій системі управління ризиками банку.

Розраховано на науковців, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, фахівців-практиків і всіх, кого цікавлять проблеми управління ризиками банку.

Зам. 774/18

Ціна 115,00

ЗМІСТ

Крегул Ю. І.

Захист прав споживачів фінансових послуг: монографія / Ю. І. Крегул, О. Ю. Радченко. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2018. – 264 с.

ISBN 978-966-629-892-1

Монографію присвячено дослідженню проблем адміністративно-правового забезпечення захисту прав споживачів фінансових послуг. Розглянуто систему та структуру органів державної влади, їх завдання, функції та повноваження, визначено шляхи оптимізації адміністративно-правового забезпечення захисту прав споживачів фінансових послуг.

Видання призначене для викладачів вищих навчальних закладів, науковців, студентів та спеціалістів в галузі адміністративного права.

ЗМІСТ

Корольчук М.С.

Професійне вигоряння працівників освіти: монографія / М.С. Корольчук, В.М. Корольчук, Л.І. Березовська. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2017. – 304 с.

ISBN 978-966-629-836-5

У монографії висвітлено теоретико-методологічні проблеми професійного вигоряння і внутрішньо­особис­тісних конфліктів у працівників освіти. Розроблено концептуальну модель дослідження, з’ясовано психо­логічні особливості проявів і чинників професійного вигоряння та внутрішньоособистісних конфліктів, а також охарактеризовано умови й особливості професійної діяльності працівників освіти. За результатами кореля­ційного і факторного аналізу вста­новлено інформативність показників щодо психодіагностики професійного вигоряння та внутрішньо­особистісних конфліктів. Апробовано авторську корек­ційну програму подолання професійного вигоряння та розв’язання внутрішньо­особистісних конфліктів у працівників освіти.

Для практичних психологів, науково-педагогічних працівників ВНЗ та працівників освіти, аспірантів, докторантів, а також для широкого кола читачів і фахівців, які цікавляться проблемами профілактики, перебігу та корекції професійного вигоряння працівників у системі «людина-людина».

ЗМІСТ

Хромей В. В.

Конституційне право на працю : монографія / В. В. Хромей. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2018. – 240 с.

ISBN 978-966-629-896-9

У монографії досліджено становлення та розвиток конституційного права людини на працю в Україні, поняття цього права та гарантії його реалізації. Визначено основні проблеми, що потребують негайного вирішення державою для повного здійснення громадянами свого конституційного права на працю. Проаналізовано міжнародні акти та національне законодавство щодо відповідності конституційних положень про право на працю та гарантій його реалізації міжнародним стандартам. Досліджено трудовий договір як основну форму реалізації конституційного права на працю в Україні. Розглянуто особливості реалізації конституційного права на працю особами, що потребують додаткового захисту. Проаналізовано окремі аспекти захисту громадян від незаконного звільнення як важливої конституційної гарантії.

Призначено для викладачів закладів вищої освіти, студентів, науковців, та спеціалістів у галузі конституційного права.

ЗМІСТ

Кучер Г.В.

Державні фінансові ресурси : монографія / Г.В. Кучер. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2018. – 608 с.

ISBN 978-966-629-895-2

У монографії висвітлено теоретичні та практичні питання формування, розподілу та використання фінансових ресурсів державного сектора економіки в реалізації фінансової політики України. Розкрито сутність та роль державних фінансових ресурсів у забезпеченні соціально-економічного розвитку країни, соціального захисту населення в трансформаційній економіці. Розвинуто підходи до обґрунтування фінансового потенціалу як економічної категорії, удосконалено підходи до фінансового забезпечення суспільного розвитку.

Видання призначене для фахівців та наукових працівників, викладачів, студентів закладів вищої освіти у галузі фінансів.

ЗМІСТ

Морозов А.

Зло: метафізичні та богословські виміри: монографія / А. Морозов. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2018. – 256с.

ISBN 978–966–629–903–4

У монографії проаналізовано моральну проблему зла у фокусі міждисцип­лінарних досліджень на стику філософії історії, метафізики, теології. Переосмис­лено прогресистський погляд на історію культури у світлі ортодоксальної християнської картини світу. Показано, що послідовне проходження стадій (домодерн, модерн, постмодерн) зумовлено відповідною ціннісною орієнтацію на вічність надприродного, час природного і хаос протиприродного, що знаменує духовну деградацію творчих сил людства. Продемонстровано, як поступова автономізація людського розуму від божественного первоначала, тенденція його відриву від «сердечності» призводить до ціннісної сліпоти, нігілізму та мораль­ного зубожіння. Пропонується авторський погляд на сутність зла, що тлумачиться як процес розлюднення і дегуманізації, втрата людиною особистісного унікального начала, самовідчуження.

Розраховано на викладачів вищих навчальних закладів, науковців, докторантів, аспірантів, студентів та усіх тих, хто цікавиться актуальними моральними проблемами та духовними шляхами їхнього подолання.

ЗМІСТ

Шульга Н.П.

Рефінансування банків: монографія / Н.П. Шульга, Ю.М. Уманців, О.В. Мельниченко; за заг. ред. Н.П. Шульги. – Киї : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2017. –324 с.

ISBN 978-966-629-854-9

Монографія присвячена проблемам рефінансування банків. Розглянуто тлумачення рефінансування банків, досліджено трансмісійний механізм регулювання економіки та різні канали емісії грошей. Визначено особливості рефінансування банків в умовах посилення глобалізаційних процесів; розкрито сутність, елементи та еволюцію механізму рефінансування банків України. Проаналізовано механізм рефінансування банків кредитором останньої інстанції, виявлено ключові проблеми та запропоновано шляхи їх розв’язання. Висвітлено досвід рефінансування банків центральними банками зарубіжних країн. Обґрунтовано пропозиції щодо удосконалення механізму рефінансування банків України.

Для науковців, викладачів, керівників та спеціалістів центрального та комерційних банків

Зам. 1744/17.

Ціна 110,00 грн.

ЗМІСТ

Ільченко Г. О.

Захист прав споживачів страхових послуг: монографія / Г.О. Ільченко. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2017. – 184 с.

ISBN 978-966-629-847-1

У монографії на основі норм чинного законодавства здійснено теоретичне дослідження правового регулювання зобов’язань з надання страхових послуг, відображено правові позиції щодо існуючих проблемних аспектів захисту прав споживачів страхових послуг. Розгляд питань теорії тісно поєднаний з аналізом судової практики, що надає цій праці практичного значення.

Адресована науковим та науково-педагогічним праців­никам, студентам, широкому колу фахівців у сфері страхового права та захисту прав споживачів.

Зам. 1659/17.

Ціна 70,00 грн.

ЗМІСТ

Дугінець Г. В.

Глобальні ланцюги вартості: монографія / Г. В. Дугінець. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2018. – 412 с.

ISBN 978-966-629-881-5

У монографії висвітлено теоретичні та практичні засади формування глобальних ланцюгів вартості, залучення в їх функціонування країн світу. Визначено та конк­ретизовано функціональні прояви глобальної торгівлі доданою вартістю в умовах зростаючої взаємозалежності національних економік. Здійснено аналіз динаміки та тенденцій розвитку глобальних ланцюгів вартості на основі даних національних статистичних служб та міжнародних організацій. Обґрунтовано основні закономірності розвитку та трансформації існуючих ланцюгів вартості, виявлено ключові глобальні та національні чинники, що визначають інтенсивність потоків доданої вартості в міжна­родній торгівлі. Запропоновано рекомендації для конкретних галузей української економіки щодо оздоровлення її виробничої структури та активізації експорту продукції з високою доданою вартістю.

Розраховано на науковців, викладачів, представників бізнесу та влади, що працюють у сфері зовнішньої торгівлі, та тих, хто цікавиться питаннями функціонування глобальних ланцюгів вартості.

Зам. 589/18.

Ціна 120,00 грн.

ЗМІСТ

Макогон В. Д.

Бюджетна стратегія держави : монографія / В.Д. Макогон. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2018. – 364 с.,

ISBN 978-966-629-876-1

У монографії розглянуто теоретико-методологічні засади формування бюджетної стратегії. Розкрито сутність та визначено роль бюджетної стратегії соціально-економічного розвитку крани. Узагальнено та систематизовано досвід формування та реалізації бюджетної стратегії у країнах з розвинутою та трансформаційною економікою. Визначено інституційний підхід до формування та реалізації бюджетної стратегії. Розвинуто методологічні засади підвищення результативності складових бюджетного механізму у системі фінансово-економічних відносин, ефективності бюджетних видатків у системі соціально-економічного розвитку країни. Обґрунтовано домінанти бюджетної архітектоніки та визначено пріоритетні напрями бюджетної стратегії в умовах економічних перетворень.

Видання призначене для фахівців та наукових працівників, викладачів, студентів вузів у галузі фінансів.

Зам. 486/18.

Ціна 115,00 грн.

ЗМІСТ

Жуковська В. М.

Соціальний розвиток організації: потенціал, управ­ління, інновації : монографія / В. М. Жуковська. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2018. – 352 с.

ISBN 978-966-629-877-8

В монографії розглянуто теорії та концепції соціального розвитку й їх зв’язок з соціальною діяльністю підприємства торгівлі. Проаналізовано сучасний стан кадрового забезпечення галузі торгівлі як основи соціального потенціалу підпри­ємств торгівлі, розглянуто когнітивно-поведінкові підходи у роботі персоналу та чинники впливу на залученість працівників у процеси управління  підпри­ємства. Розроблено методичні підходи формування та розвитку соціальних компонент в управлінні розвитком організації, досліджено детермінанти соціальної привабливості підприємства торгівлі. Визначено структуру та механізм управління потенціалом соціального розвитку організації, обґрунтовано перспективи розвитку соціальних цифрових інновацій та проектів екологічного спрямування у торгівлі.

Видання призначене для студентів, аспірантів, викладачів, а також фахівців, які прагнуть збагатити свій професійний досвід.

Зам. 487/18.

Ціна 115,00 грн.

ЗМІСТ

Прима В. В.

Туристична термінологія : семантика і функціо­нування : монографія / В.В. Прима. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2018. – 124 с.

ISBN 978-966-629-872-3

Монографія присвячена вивченню англомовної туристичної лексики на матеріалі англомовних туристичних путівників по Україні, в тому числі комплексному дослідженню семантичних і функціональних особливостей англомовної туристичної термінології. Викладено основні підходи до визначення та вивчення термінологічної лексики. Проаналізовано польову структуру термінологічного поля «туризм» і лексико-семантичні відношення між його конституентами. Визначено рівень представленості туристичної термінології в англомовних тлумачних та енциклопедичних словниках. Розглянуто словотвірні параметри англомовних туристичних термінів. Окреслено характерні риси путівників як жанрового різновиду туристичного дискурсу та з’ясовано особливості функціонування в них туристичної термінології.

Для мовознавців – наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів і всіх, хто цікавиться вивченням англійської мови.

Зам. 448/18.

Ціна 65,00 грн.

ЗМІСТ

Ромат Є. В.

Маркетинг у публічному управлінні : монографія / Є. В. Ромат, Ю. В. Гаврилечко. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун‑т, 2018. – 288 с.

ISBN 978-966-629-873-0

Використання концепції маркетингу у вітчизняній практиці публічного управління ще не набуло достатньо широких масштабів. Цим великою мірою пояснюється вкрай низький рівень дослідженості цієї проблеми. Водночас досвід публічного управління розвинених держав у реалізації моделі маркетингової держави, що реалізований в останні десятиліття, доводить високу ефективність упровадження засад маркетингу. Теоретичне обґрунтування проблем публічного маркетингу потребує подальшого глибокого опрацювання. Зрештою, це дозволить сформувати відповідну систему практичних дій, інструментів, комплексних захо­дів та управлінських технологій, що широко використовуватимуться в публічно-управлінській практиці. Виходячи з цього, монографія, що пропонується увазі читачів, є нагально актуальною.

Рекомендується для ознайомлення управлінцям у сфері державного та муніципального управління, викладачам освітніх закладів, аспірантам, студен­там та всім, хто вивчає маркетинг.

Зам. 453/18.

Ціна 85,00 грн.

ЗМІСТ

Ентеральна нутрітивна підтримка населення в умовах надзвичайних ситуацій : монографія / Н. В. Притульська, М. П. Гуліч, Ю. М. Мотузка та ін. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2018. – 280 с.

ISBN 978-966-629-882-2

У монографії розглянуто концептуальні засади розробки та використання продуктів для нутрітивної підтримки поранених, постраждалих, хворих і військовослужбовців в умовах надзвичайних ситуацій. Особливу увагу приділено науковому обґрунтуванню інгредієнтного складу продуктів для ентерального харчування, дослідженню їх споживних властивостей, доведено їх фізіологічну ефективність в клінічних умовах. Визначено соціальний ефект, економічну доцільність розробки та впровадження продуктів для ентерального харчування.

Монографія розрахована на фахівців у галузі гігієни харчування, медицини, товарознавства та широке коло практиків, що застосовуватимуть продукти для ентерального харчування.

Зам. 273/18.

Ціна 100,00 грн.

ЗМІСТ

Діагностика фізичних властивостей харчових продуктів : монографія / С.Л. Шаповал, Р.П. Романенко, Н.П. Форостяна. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2017. – 192 с.

ISBN 978-966-629-849-5

Розроблено інформаційно-вимірювальний комплекс для дослідження та реєстрації змін фізичних властивостей харчових продуктів з метою контролю їх якості на всіх стадіях технологічного процесу, а також набір методів і технічного забезпечення для дослідження теплофізичних, реологічних і оптичних властивостей харчових продуктів у процесі зберігання та кулінарної обробки.

Запропоноване обладнання і методика обробки результатів досліджень осьової релаксації, пенетрації, динаміки температурного градієнта та оптичної проникності дозволяє оцінювати ступінь змін реологічних, теплофізичних та оптичних властивостей, їх кореляцію із органолептичними та мікробіологічними показниками якості харчових продуктів, а також формувати рекомендації щодо режимів кулінарної обробки.

Зам. 1740/17.

Ціна 80,00 грн.

ЗМІСТ

Захист прав споживачів страхових послуг : монографія / Г.О. Ільченко. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2017. – 184 с.

ISBN 978-966-629-847-1

У монографії на основі норм чинного законодавства здійснено теоретичне дослідження правового регулювання зобов’язань з надання страхових послуг, відображено правові позиції щодо існуючих проблемних аспектів захисту прав споживачів страхових послуг. Розгляд питань теорії тісно поєднаний з аналізом судової практики, що надає цій праці практичного значення.

Адресована науковим та науково-педагогічним праців­никам, студентам, широкому колу фахівців у сфері страхового права та захисту прав споживачів.

Зам. 1659/17.

Ціна 70,00 грн.

ЗМІСТ

Інституційна трансформація фінансово-економічної системи України в умовах глобалізації : монографія / В.Р. Сіденко, М.І. Скрипниченко, В.С. Пономаренко, І.Я. Чугунов та ін. ; за заг. ред В.Р. Сіденка. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2017. – 648 с.

ISBN 978-966-629-831-0

У монографії визначено основний зміст і характеристики процесу фінансової глобалізації економіки, її вплив на розвиток національної еко­номіки та фінансової системи. Розкрито тео­ретичні засади комплексного, міждис­циплі­нарного підходу до визначення моделі включення країни в процес глобалізації. Сформо­вано концепцію макроекономічного прогно­зування, побудови комплексних інтегрованих моделей економічного розвитку в умовах нестабільної економічної кон’юнктури. Розроб­лено інституційні засади транс­формації системи державних фінансів, положення адаптивної інсти­туційної архітектоніки бюджетної системи, довгострокову бюджетну стратегію у системі економічної циклічності.

Для фахівців та наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів економічних спеціальностей. 

Зам. 1166/17

Ціна 150,00

ЗМІСТ

Готельний бізнес: стратегії розвитку : монографія / Л. Д. Завідна. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2017. – 600 с.

ISВN 978-966-629-837-2

Монографію присвячено розробці теоретико-методологічних підходів та практичному інстру­ментарію стратегій розвитку підприємства готельного бізнесу. На основі концептуальних засад досліджено гносеологічний базис розвитку соціально-економічної системи. Розглянуто основні моделі стратегічного управ­ління та визначено стратегічний контекст управління підприємством. Надано практичні реко­мендації щодо стратегії забезпечення конкуренто­спроможності під­приємств сфери готельних послуг та ефективного управління ресурсним потен­ціалом підприємства готельного бізнесу. Обґрунтовано методологічні та методичні підходи до формування та реалізації стратегії розвитку підприємства готельного бізнесу. Запропоновано моделювання процесу управління стратегічним розвитком підприємства готельного бізнесу з використанням економіко-мате­матичних методів. Робота ґрунтується на матеріалах вибіркових досліджень, проведених на під­приємствах готельного господарства України.

Розраховано для науковців, викладачів, магістрантів, керівників та спеціалістів підприємств готельного господарства і всіх тих, хто вивчає або задіяний у вирішенні сучасних проблем розвитку готельного бізнесу.

Зам. 1348/17

Ціна 150,00

ЗМІСТ

Класифікація непродовольчих товарів : монографія / А.А. Мазаракі, Н.В. Мережко, Л.А. Коптюх та ін. ; за заг. ред. А.А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. – 592 с.

ISBN 978-966-629-808-2

У монографії проведено аналіз теоретико-методологічних засад класифікації непро­довольчих товарів, опрацьовано інформацію щодо систем класифікацій ДКПП, УКТЗЕД, МКТУ-10 тощо. Наведено приклади практичного використання класифікації непродовольчих товарів на міжнародному рівні: при здійсненні експортно-імпортних операцій, тарифних і нетарифних заходів регулювання міжнародної торгівлі тощо. Запропоновано нові методологічні підходи до класифікації непродовольчих товарів, які передбачають розширення угрупувань середніх і нижчих розрядів класифікації, котрі найчастіше використовуються у навчальному процесі та в практиці роботи сучасних торговельних підприємств і митних установ.

Рекомендується для фахівців та наукових працівників, викладачів, студентів вузів у галузі товарознавства.

Зам. 41/17

Ціна 140,00

ЗМІСТ

Зовнішня реклама : монографія / О.М. Мельникович, А.С. Крепак. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2017. – 220 с.

ISBN 978-966-629-813-6

Монографія є першою науковою роботою, котра містить комплексний аналіз орга­нізаційно-економічних та правових аспектів української зовнішньої реклами і особли­востей її застосування на підприємствах торгівлі. Авторами запропоновано визначення понять у сфері управління зовнішньою рекламою, класифікацію відповідних носіїв та зовнішньої реклами підприємств торгівлі за різними класифікаційними ознаками, що були запропоновані, адаптовані та узагальнені ними. У монографії розглянуто теоре­тичні засади управління зовнішньою рекламою підприємств торгівлі. Проаналізовано стан та тенденції розвитку українського ринку зовнішньої реклами, виявлено його відмітні риси та досліджено проблеми відносин різних суб’єктів цього ринку.

Розроблено модель результативного управління зовнішньою рекламою підприємств торгівлі на основі функцій та запропонованих функціональних принципів управління. Обґрунтовано методичні підходи до визначення мінімально необхідної для досягнення бажаного рівня охоплення аудиторії кількості рекламних площин адресної програми рекламної кампанії та методичні рекомендації щодо вибору стратегії розміщення зов­нішньої реклами підприємств торгівлі.

Видання розраховано на науковців, викладачів, студентів та фахівців з маркетингу і реклами підприємств різних галузей, а також тих, хто цікавиться питаннями здійснення зовнішньої рекламної діяльності

Зам. 192/17

Ціна 85,00

ЗМІСТ

Фінанси пенсійного забезпечення : монографія / І.Я. Чугунов, О.В. Насібова. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2017. – 248 с.

ISBN 978-966-629-815-0

У монографії розглянуто інституційні засади побудови фінансового забезпечення та регулювання пенсійного захисту населення. Розкрито сутність пенсійного забезпечення як складової соціального захисту насе­лення. Визначено механізми фінансового управління пенсійною системою. Розвинуто основні засади посилення фінансової стійкості системи пенсій­ного забезпечення. Узагальнено та систематизовано досвід зарубіжних країн щодо функціонування фінансового забезпечення пенсійного захисту населення.

Для фахівців та наукових працівників, викладачів, студентів ВНЗ у галузі фінансів.

Зам. 288/17

Ціна 87,00

ЗМІСТ

Фінанси міжнародних інституцій в Україні : монографія / В.П. Колосова. – Київ : Київ. нац. торг. екон. ун-т, 2016. – 504 с.

ISBN 978-966-629-817-4

У монографії розкрито сутність фінансових ресурсів міжнародних інституцій в економічному розвитку країни. Розроблено інституційні засади щодо залучення фінансової допомоги міжнародних фінансових інституцій. Визначено етапи розвитку співробітництва України з Міжнародним валютним фондом у межах кредитних програм та їх впливу на соціально-економічний розвиток країни. Удосконалено положення до порядку підготовки, реалізації, моніторингу і завершення проектів економічного і соціаль­ного розвитку України та методологічні засади оцінки ефективності використання ресурсів міжнародних фінансових організацій. Розвинуто підходи до бюджетного плану­вання залучення коштів міжнародних інституцій відповідно до положень програмно-цільового методу планування бюджету. Узагальнено та систематизовано досвід залу­чення міжнародної фінансової допомоги інших країн.

Видання призначене для фахівців та наукових працівників, викладачів, студентів ВНЗ у галузі фінансів.

Зам. 1368/16

Ціна 130,00

ЗМІСТ

Інновінг в туризмі : монографія / А.А. Мазаракі, С.В. Мельниченко, Г.І. Михайліченко, Т.І. Ткаченко та ін. ; за заг. ред. А.А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. – 532 с.

ISBN 978-966-629-787-0

У монографії викладено теоретико-методологічні засади інновінгу в туризмі, розкрито генезу інноваційних теорій, визначено напрями транс­формації процесів управління і гармонійного розвитку туристичних підприємств, фактори інноваційних змін та особливості формування інноваційних стратегій туристичних підприємств. Проведено структурний аналіз інноваційного розвитку туризму як сфери діяльності, складових інноваційного процесу та динаміки нововведень в туризмі, структурно-інституціональний аналіз ринку туристичних послуг. Визначено заходи мотивації інноваційної активності, оновлення і модернізації технологічних процесів підприємств туристичної індустрії, дієвість інвестиційної політики та потенціал інноваційного розвитку підприємств туризму.

Видання призначено для науковців, викладачів, працівників туристичної сфери
і тих, хто цікавиться питаннями інноватики туризму.

Зам. 395/16.

Ціна 130,00 грн.

ЗМІСТ

Зовнішня торгівля України: ХХІ століття [Текст] : монографія / А.А. Мазаракі, Т.М. Мельник, Н.О. Іксарова [та ін.] ; за заг. ред. А.А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. – 600 с.

ISBN 978-966-629-778-8

У монографії висвітлено результати комплексного аналізу умов та тенденцій розвитку зовнішньоторговельних відносин сучасної України. Розкрито вплив екзогенних та ендогенних детермінант на динаміку та структуру зовнішньої торгівлі. Проаналізовано секторальну та геопросторову компоненти зовнішньоторговельних зв’язків за участі України. Науково обґрунтовано концептуальні засади і механізми структурних змін у системі зовнішньоторговельних відносин України. Надано рекомендації щодо удосконалення системи управління у зовнішньоторговельній сфері з огляду на захист національних інтересів в умовах глобальних та внут­рішніх дисбалансів.

Розраховано на науковців, викладачів, студентів, практичних працівників.

Зам. 687/16

Ціна 200,00 грн

ЗМІСТ

Внутрішня торгівля України : монографія / А.А. Мазаракі, В.Д. Лагутін, А.Г. Герасименко [та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. А.А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. – 864 с.

ISBN 978-966-629-788-7

У монографії здійснено комплексне обґрунтування теоретичних і прикладних засад функціонування і динаміки внутрішньої торгівлі, розкрито економічний зміст і меха­нізми управління, а також регулювання внутрішньої торгівлі в сучасний період розвитку національної економіки в умовах глобалізації. Особливу увагу приділено економічному, фінансовому та інституційно-організаційному аналізу трансформації внутрішньої торгівлі.

Для науковців, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, фахівців-практиків і всіх, кого цікавлять проблеми розвитку внутрішньої торгівлі.

Зам. 935/16

Ціна 250,00 грн

ЗМІСТ

Оптова торгівля в Україні : монографія / А.А. Мазаракі, Г.М. Богославець, О.М. Трубей, А.М. Носуліч ; за ред. А.А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. –208 с.

ISBN 978-966-629-780-1

У монографії викладено базові теоретичні положення здійснення оптової торго­вельної діяльності, визначено роль та місце оптової торгівлі у ринковій системі госпо­дарювання, наведено характеристику типового та видового складу суб’єктів оптової торгівлі. Розкрито сутність організаційно-економічного механізму оптової торговельної діяльності, визначено особливості окремих видів торговельно-посередницьких операцій, запропоновано систему показників оцінки діяльності суб’єктів оптової торгівлі на товар­ному ринку. Окремо досліджено сучасний стан і тенденції розвитку підприємств оптової торгівлі на ринку споживчих товарів України. Зокрема, проведено аналіз обсягів, структури, інтенсивності та динаміки розвитку цих підприємств, здійснено поглиблену оцінку фінансово економічних результатів їх діяльності. Визначено проблеми, що стримують розвиток оптової торгівлі в Україні. Запропоновано економічні важелі розвитку оптової торгівлі як на рівні державного регулювання галузі, так і на рівні управління під­приємством оптової торгівлі, що ґрунтується на засадах стратегічного менеджменту та концепції інтеграції.

Монографія стане у нагоді студентам, аспірантам, викладачам вищих навчальних закладів економічного спрямування, а також практикуючим фахівцям та державним службовцям, які займаються питаннями оптової торгівлі.

Зам. 894/16

Ціна 100,00 грн

ЗМІСТ

Стратегія посткризового розвитку зовнішньоеко­номічного сектора України : монографія / А.А. Мазаракі, Т.М. Мельник, В.В. Юхименко та ін. ; за заг. ред. А.А. Мазаракі. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. – 652 с.

ISBN 978-966-629-709-2

Комплексно проаналізовано умови та механізми трансформації економічних циклів за поглиблення глобалізаційних процесів та посилення екзогенних детермінант економічного розвитку національних економік відкритого типу, міжнародний досвід антикризового регулювання. Науково обґрунтовано концептуальні засади і механізми реалізації стратегії посткризового розвитку зовнішньоекономічного сектора України, засади інституціонального забезпечення його іллегалізації. Визначено організаційно-економічні та фінансові механізми поновлення економічної динаміки.

Для науковців, викладачів, студентів, працівників-практиків.

Зам. 1283/14

Ціна 150,00 грн

ЗМІСТ

Економічний суверенітет України : монографія / А.А. Мазаракі, Т.М. Мельник, В.В. Юхименко, В.М. Костю­ченко та ін. ; за заг. ред. А.А. Мазаракі та Т.М. Мельник. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. – 700 с.

ISBN 978-966-629-756-6

У монографії представлено наукову концепцію збереження економічного суверенітету України в умовах посилення дисбалансів у міжнародному економічному просторі. Розкрито механізми взаємодії України із суб’єктами глобальної економіки та визначено напрямки поси­лення її міжнародного статусу на світових ринках товарів та послуг в умовах глобальної про­довольчої та енергетичної кризи. Поглиблено теоретико-методологічні засади забезпечення економічного суверенітету за умов високого рівня зовнішньої відкритості; досліджено детермі­нанти впливу на поточний стан та зміни в системі економічної незалежності держави в докри­зовий та посткризовий періоди. Обґрунтовано стратегічні напрямки розвитку зовнішньо­економічних відносин України, які забезпечують посилення її міжнародної конкурентоспро­можності та гарантують підтримку її економічного суверенітету.

Призначено для науковців, викладачів, студентів, практичних працівників сфери зовнішньоекономічної діяльності, а також широкого кола читачів.

Зам. 1182/15

Ціна 180,00 грн

ЗМІСТ

Фінансовий аудит: інформаційно-аналітичне забезпечення : монографія / [Є.В. Мних, С.В. Бардаш, К.О. Назарова, О.Л. Шерстюк, В.П. Белякова, В.П. Міняйло] ; за ред. Є.В. Мниха. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. – 416 с.

ISBN 978-966-629-744-3

У монографії висвітлені проблеми теорії і практики інформаційно-аналі­тичного забезпечення фінансового аудиту. Визначено особливості побудови інтегрованої системи реалізації аналітичних процедур за різними видами і формами фінансового аудиту та виділені проблеми побудови необхідних і достатніх інформаційних потоків для мінімізації ризику ауди­торського висновку, проведено критичний аналіз нормативно-правового регулювання фінансового аудиту.

Призначено для наукових співробітників, сертифікованих аудиторів, засновників та керівників суб’єктів господарювання та їх об’єднань, викладачів, аспірантів та студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Зам. 898/15

Ціна 90,00 грн

ЗМІСТ

Управління бізнес-процесами в туризмі : монографія / С.В. Мельниченко, К.А. Шеєнкова. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. – 264 с.

ISBN 978-966-629-735-1

У монографії досліджено теоретико-методологічні засади управління бізнес-процесами в туризмі. Проаналізовано прикладні аспекти управління бізнес-процесами сучасних туристичних підприємств, досліджено науково-теоретичний базис концепції реінжинірингу бізнес-процесів, її втіленню у діяльність туристичних підприємств, дано оцінку практичному інструментарію. Обґрунтовано ініціацію реінжинірингу бізнес-процесів у туристичних підприємствах на основі ймовірнісного підходу, досліджено інтернет-технології в управлінні бізнес-процесами туристичних підприємств, встанов­лено основні напрями застосування інтернет-технологій для підвищення оперативності та ефективності бізнес-процесів туристичних підприємств.

Призначено для науковців, викладачів, студентів, працівників-практиків туристичної сфери.

Зам. 361/15

Ціна 75,00 грн.

ЗМІСТ

Державне фінансове регулювання економічних перетво­рень : монографія / І.Я. Чугунов, А.В. Павелко, Т.В. Канєва, та ін. ; за заг. ред. А.А. Мазаракі. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. – 376 с.

ISBN 978–966–629–715–3

У монографії розглянуто інституційні засади державного фінансового регулювання економічних перетворень. Розкрито сутність і призначення бюджетного регулювання у системі економічного зростання країни. Визначено механізми фінансового управління державно-приватним партнерством. Розвинуто основні засади фінансово-бюджетного забезпечення соціальної сфери. Удосконалено механізм державного регулювання ринку фінансових послуг.

Праця для фахівців та наукових працівників, викладачів, студентів вузів у галузі фінансів.

Зам. 228/15
Ціна 92,00 грн

Мазараки А.А.

ТОРГОВЛЯ: ИСТОРИЯ, ЦИВИЛИЗАЦИЯ, МОРАЛЬ

К.: Книга, 2010. – 624 с. 
рус. Формат 70х100/16, тв.переплет
ISBN 978-966-8314-66-7

В монографии на основании историко-философского и экономического анализа раскрывается сущность торговли в контексте общего процесса формирования и развития мирового хозяйства. Автор показывает, что торговля немыслима вне цивилизации, как и сама цивилизация не существует вне торговли, составляющей не только «душу» экономики, но и культуры в целом. Мир торговли, доказывается в работе, формирует собственный глобальный проект – сверх- открытое общество торгово-финансовой цивилизации. Интерес читателя вызовет значительный массив исторических фактов и сведений, а также убедительные свидетельства о торговле выдающихся мыслителей прошлого и настоящего – экономистов, философов, историков, культурологов. 
Книга рассчитана на ученых, преподавателей, студентов, всех, кто интересуется актуальными проблемами и вызовами современного мира, в центре которого – человек.

Зам. Т-2010
Ціна 100,00 грн

ЗМІСТ

Ільченко Н.Б.

Логістичні стратегії в торгівлі : монографія / Н.Б. Ільченко. – Київ : Київ. нац. торг. екон. ун-т, 2016. – 432 с.

ISBN 978-966-629-814-3

У монографії систематизовано та розроблено теоретико-методологічні підходи і практичний інструментарій формування логістичної стратегії на підприємствах торгівлі. Досліджено сутність логістичної стратегії та визначено власний підхід до трактування терміна «логістична стратегія», враховуючи управління бізнес-процесами підприємства торгівлі. Проаналізовано особливості основних видів логістичних стратегій, наведено практику їх застосування. Досліджено основні етапи формування оптимальної логістичної стратегії, розроблено багатовимірну динамічну модель управління ланцюгами поставок в оптовій торгівлі. Вдосконалено модель вибору розміщення власного розподільчого центру на умовах аутсорсингу для роздрібної торговельної мережі. Досліджено теоретико-методичні підходи до оцінювання ризиків реалізації логістичної стратегії управління діяльністю підприємства торгівлі. Вдосконалено методичний інструментарій оцінювання ефективності управління ланцюгами поставок на підприємствах торгівлі.

Призначено для наукових співробітників, викладачів, аспірантів, студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, працівників торговельної сфери та фахівців, які зацікавленні у вирішенні проблем формування логістичної стратегії в торгівлі.

Зам. 1296/16.

Ціна 115,00 грн.

ЗМІСТ

Ніколаєць К.М.

Соціальна політика в Україні (у 90-х роках ХХ ст.) : монографія / К.М. Ніколаєць. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. – 296 с.

ISNB 978-966-629-789-4

Монографія містить аналіз основних напрямів соціальної політики в Україні впродовж 1990-х років та чинників, які впливали на розробку та реалізацію державних соціальних програм. Висвітлено механізм прийняття політичних рішень у сфері соціальної політики, проаналізовано доходи населення України із визначенням їхньої специфіки по регіонах, особливості формування ринку праці, уявлень про престижність окремих професій, процесу розбудови та модернізації житлового фонду, реалізації державної політики у сфері освіти, науки та культури, а також окреслено перспективи розвитку системи соціально-ціннісних орієнтацій.

Розрахована на викладачів, студентів, аспірантів, докторантів та всіх, хто цікавиться новітньою історією України.

Зам. 936/16.

Ціна 90,00 грн.

ЗМІСТ

Гуменюк В.В.

Державне регулювання курортно-рекреаційної сфери : монографія / В.В. Гуменюк. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. – 372 с.

ISBN 978-966-629-786-3

У монографії розкрито теоретичні положення й розроблено практичні рекомендації щодо державного регулювання курортно-рекреаційної сфери в Україні та проаналізовано ринкову трансформацію в національній економіці. Проведено економічну діагностику попиту і пропозиції, здійснено моніторинг ціноутворення і конкуренції в курортно-рекреаційній сфері, визначено інструментарій стимулювання її сталого розвитку. Особ­лива увага приділяється розробці узгоджених заходів фіскального регулювання, акціо­нування, використання кредитних важелів, інвестиційного інструментарію, фінан­сового потенціалу курортної ренти.

Для економістів-науковців, державних службовців, керівників лікувально-оздоров­чих закладів, працівників курортно-рекреаційної сфери, викладачів, магістрантів та всіх, хто цікавиться проблематикою розвитку і регулювання курортно-рекреаційної сфери.

Зам. 924/16

Ціна 115,00 грн

ЗМІСТ

Крегул Ю.І.

Безпека підприємницької діяльності в Україні: адміністративно-правовий аспект : монографія / Ю.І. Крегул, Р.О. Банк. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. – 240 с.

ISBN 978-966-629-784-9

У монографії досліджено питання правого забезпечення безпеки підприємницької діяльності в Україні. Розкрито специфіку та особливості забез­печення безпеки підприємницької діяльності як складової національної безпеки загалом та економічної безпеки зокрема. Особливу увагу приділено аналізу системи суб’єктів адміністративно-правових відносин у сфері забезпечення безпеки підприємницької діяльності в Україні.

Для викладачів вищих навчальних закладів, науковців, студентів та спеціалістів у галузі адміністративного права.

Зам. 925/16

Ціна 85,00 грн

ЗМІСТ

Дорохіна Ю.А.

Злочини проти власності. Теоретико-правове дослідження : монографія / Ю.А. Дорохіна. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. – 744 с.

ISBN 978-966-629-801-3

Монографія присвячена дослідженню зло­чинів проти власності. Розглянуто теоретичні та законодавчі проблеми доктринального визначення, змісту (сутності) поняття (явища) власності як об’єкта кримінально-правової охорони. Наукові положення, отримані автором, можуть бути використані у законотворчій та нормотворчій діяльності, передусім у частині внесення змін і доповнень до правових актів, які регулюють питання кримінально-правової охорони власності, у навчальному процесі при викладанні дисциплін «Кримінальне право України» і «Кримінально-правова охорона власності» майбутнім фахівцям юридичного напряму.

Видання розраховане на широке коло фахівців кримінального права, науковців, викладачів, аспірантів, студентів та юристів-практиків.

Зам. 1154/16

Ціна 200,00 грн

ЗМІСТ

Сагалакова Н.О.

Туризм: бізнес-процеси, ціни і ціноутворення : монографія / Н.О. Сагалакова. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. – 416 с.

Монографію присвячено теоретико-методологічним і практичним аспектам управління ціноутворенням у сфері туризму. Виявлено та узагальнено системо­логічні властивості ціни туристичного продукту як об’єкта наукового пізнання та об’єкта управління; досліджено теоретичні аспекти формування ціни на туристичний продукт. Розроблено новий методологічний підхід до формування ціни на туристичний продукт на основі процесного підходу. Сформовано мережу бізнес-процесів туристичного підприємства і проведено їх класифікацію. Процес управління ціноутворенням виділено як окремий бізнес-процес у діяльності туристичного підприємства, проведено ґрунтовне дослідження та аналіз складових частин цього процесу. Здійснено ініціалізацію та систематизацію ключових факторів впливу на ціну туристичного продукту. Запропоновано економіко-математичні моделі формування ціни на туристичний продукт в умовах невизначеності.

Розраховано на науковців, викладачів, працівників туристичної сфери і тих, хто досліджує проблеми формування оптимальної ціни на туристичний продукт.

Зам. 823/16

Ціна 102,00 грн

ЗМІСТ

Король С.Я.

Соціальна відповідальність бізнесу: теорія та методологія обліку : монографія / С.Я. Король. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. – 416 с.

ISBN 978-966-629-798-6

У монографії висвітлено теоретичні засади формування соціальної відповідальності бізнесу, соціальні аспекти еволюції та соціально-орієнтовані концепції бухгалтерського обліку, викладено теоретичні основи і методологічні засади бухгалтерського обліку на соціально відповідальному підпри­ємстві та складання нефінансової звітності. Обґрунтовано спроможність бухгалтерського обліку надавати інформацію про соціальну відповідальність підприємства і забезпечувати формування нефінансової звітності. Запропоновано іннова­ційний підхід до бухгалтерського обліку на соціально відповідальному підприємстві.

Призначено для науковців, аспірантів, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, фахівців з економіки, менеджменту та обліку.

Зам. 1020/16

Ціна 120,00 грн

ЗМІСТ

Фоміна О.В.

Управлінський облік у торгівлі : монографія / О.В. Фоміна. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. – 468 с.

ІSBN 978-966-629-783-2

У монографії висвітлено актуальні проблеми теорії, методології та практики управлінського обліку на підприємствах торгівлі, а також основні тенденції розвитку управлінського обліку. Представлено матеріали досліджень щодо стану впровадження та результативності управлінського обліку на підприємствах торгівлі. Визначено вплив особливостей діяльності підприємств торгівлі на методологію та організацію управлінського обліку. Обґрунтовано сутність та основні елементи управлінського обліку підприємств торгівлі. Викладено методичні розробки щодо діагностики управлінського обліку та моні­торингу управлінської звітності на підприємствах торгівлі.

Призначено для наукових співробітників, викладачів, аспірантів, студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів та фахівців у сфері управлінського обліку, зокрема в торгівлі.

Зам. 857/16

Ціна 120,00 грн

ЗМІСТ

Дисциплінарна матриця управлінської звітності : монографія / В.В. Сопко, М.М. Бенько, О.М. Гончаренко та ін. ; за заг. ред. В.В. Сопко. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. – 456 с.

ISBN 978-966-629-748-1

У монографії досліджено проблеми формування управлінської звітності в умовах застосування інформаційних технологій. Монографія є науковим дослідженням, яке відображає новітній підхід до системи інформаційного забезпечення управління підприємством з урахуванням розвитку інноваційних інформаційних технологій.

Призначена для докторантів, аспірантів, магістрів, наукових працівників, викладачів та студентів вищих навчальних закладів, які досліджують проблеми управлінського обліку показників вартості підприємства.

Зам. 145/16

Ціна 95,00 грн

ЗМІСТ

Федулова Л.І.

Технологічна політика: глобальний контекст та українська практика : монографія / Л.І. Федулова. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. – 844 с.

ISBN 978-966-629-723-8

У монографії розглянуто еволюцію формування технологічної політики та обґрунтовано її зв’язок із економічним зростанням на інноваційній основі. Визначено та охарактеризовано детермінанти та драйвери технологічного розвитку; виявлено тенденції технологічного розвитку України в умовах невизначеності державної технологічної політики; наведено результати оцінки можливостей сценарного підходу до формування та реалізації політики технологічної модернізації; розкрито передумови забезпечення розвитку нового технологічного укладу в рамках технологічних контурів майбутнього; запропоновано систему програмних заходів щодо реалізації державної технологічної політики у напрямі забезпечення модернізації промислового виробництва та з урахуванням євроінтеграційних викликів.
Для науковців, державних службовців, викладачів, аспірантів, студентів економічних і технічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Зам. 291/15

Ціна 280,00 грн

ЗМІСТ

Міненко М.А.

Громадські об’єднання: досвід Німеччини : монографія / М.А. Міненко. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. – 328 с.

ІSBN 978-966-629-734-4

Обґрунтовано теоретико-методологічні, організаційні й практичні засади форму­вання фахового інституційно спроможного соціально відповідального середовища через процедуру побудови ієрархічної системи громадських об’єднань аграрно-промислової сфери і торгового сектору економіки у взаємодії з державними та науковими установами на прикладі Федеративної Республіки Німеччини. Визначено місце і роль добровільних галузевих формувань, держави, науки (освіти), споживача у цьому процесі сьогодні та на перспективу. Досліджено цільові орієнтири розвитку аграрно-промислової сфери і торгового сектору економіки Німеччини.

Розрахована на керівників органів законодавчої і виконавчої влади, громадських галузевих об’єднань, науковців, освітян, аспірантів, всіх зацікавлених у побудові фахового інституційно спроможного соціально відповідального середовища в Україні.

Зам.  670/15

Ціна 80,00 грн

ЗМІСТ

Назарова К.О.

Аудит: еволюція, потенціал, ефективність : монографія / К.О. Назарова. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. – 464 с.

ISBN 978-966-629-730-6

У монографії висвітлено еволюцію аудиту, його соціально-економічний потенціал та ефективність. Розкрито перехід аудиту на стадію соціальної відповідальності. Окреслено транспарентні тенденції аудиту з урахуванням євроінтеграційного вектору розвитку економіки України. Розглянуто вплив професійних організацій на розвиток аудиту. Визначено перспективи взаємодії внутрішнього та зовнішнього аудиту та напрями удосконалення її методологічного забезпечення. Досліджено можливість отримання синергічного (антисинергічного) ефекту в аудиті. Розроблено основні підходи до оцінки ефективності аудиту, а також можливості реалізації його результатів.

Призначено для наукових співробітників, докторантів, аспірантів, викладачів, студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, внутрішніх та незалежних аудиторів, засновників та керівників суб’єктів господарювання.

Зам. 560/15

Ціна 95,00 грн

ЗМІСТ

Ситник Г.В.

Фінанси торгівлі : монографія / Г.В. Ситник. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. – 672 с.

ISBN 978-966-629-700-9

Монографію присвячено розробці теоретико-методологічних засад та практичного інструментарію управління фінансами підприємств торгівлі. Досліджено особливості фінансової діяльності підприємств торгівлі та основні тенденції розвитку фінансів торгівлі України; ідентифіковано основні проблеми управління ними. Обґрунтовано сутність та основні вимоги до управління фінансами на сучасному етапі; сформульовано основну мету такого управління, зміст та детермінанти збалансованого фінансового розвитку; сутність та елементи фінансового потенціалу підприємства торгівлі; теоретико-методо­логічні засади фінансового планування: його сутність, принципи здійснення, систематизовано види фінансового планування та фінансових планів; сформульовано методологічні основи оцінювання їх якості. Запропоновано концепцію процесно-орієнтованого фінансового планування на підприємстві торгівлі; методологічні основи формування окремих підсистем фінансового планування; методичні підходи до прийняття окремих фінансових рішень.

Призначено для наукових співробітників, викладачів, аспірантів, студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, фахівців з фінансового управління, зокрема в торгівлі.

Зам. 1172/14
Ціна 150,00 грн

ЗМІСТ

Міненко М.А.

Публічне управління: теорія та методологія : монографія / М.А. Міненко. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. – 404 с.
ІSBN 978-966-629-689-7

Обґрунтовано теоретико-методологічні засади механізму публічного управління як якісно нової моделі регулювання суспільства. Особливу увагу приділено необхідності впровадження сучасної моделі в Україні з метою забезпечення ефективного функціонування державних інституцій і органів місцевого самоврядування через процедуру залучення до цього процесу добро­вільних об’єднань громадян.
Для науковців, аспірантів, студентів, політиків, державних службовців, керівників добровільних громадських об’єднань і всіх, для кого становлять інтерес проблеми раціональної організації управління суспільством.

Зам. 792/14
Ціна 80,00 грн

ЗМІСТ

Підприємницькі мережі в торгівлі : монографія / [Н.О. Голошубова, О.О. Кавун, В.М. Торопков та ін.] ; за заг. ред. Н.О. Голошубової. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. – 344 с.

ISBN 978-966-629-684-2

У монографії розглянуто стан розвитку роздрібної та оптової торгівлі в Україні, передумови розвитку підприємницьких мереж та їх вплив на ефективність функціонування сфери товарного обігу. Визначено теоретичні засади формування підприємницьких мереж у торгівлі України, основні напрями щодо удосконалення державної політики та механізму державного регулювання розвитку підприємницьких мереж у торгівлі України; проаналізовано сучасний стан розвитку корпоративних і франчайзингових торговельних мереж в Україні. Узагальнено зарубіжний досвід щодо розвитку підприємницьких мереж і добровільних об’єднань у торгівлі й забезпечення ефективності їх функціонування, зокрема на принципах маркетингу партнерських взаємовідносин і впровадження стратегічного управління в їх діяльність.

Стане у нагоді студентам, аспірантам, викладачам вищих навчальних закладів економічного спрямування, науковцям, а також керівникам торговельних підприємств, іншим фахівцям та державним службовцям, які займаються питаннями торговельного підприємництва, у тому числі розвитку підприємницьких мереж.

Зам. 434/14
Ціна 75,00 грн

ЗМІСТ

Психологічні особливості віддалених наслідків стресогенних впливів : монографія / М.С. Корольчук, В.М. Корольчук, А.І. Кулаженко та ін. ; за ред. М.С. Корольчука. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. – 276 с.

ISBN 978-966-629-685-9

У колективній монографії дано теоретичне узагальнення та викладено нові підходи до розв’язання наукового завдання. Розроблено, обґрунтовано та апробовано програми комп’ютерної діагностики і психокорекційної реабілітації фахівців у посттравматичний період. Визначено, що низький рівень показників соціально-психологічної, комунікативної, емоційної, інтелектуальної сфер обстежуваних поряд з високим рівнем негативних проявів психічних станів, низьким рівнем параметрів соціально-психологічної адаптації виявляються прямими показаннями до застосування психологічної програми. Доведено, що за допомогою комплексної психологічної програми досягаються суттєві позитивні зміни за більшістю показників, за якими досліджувалися групи обстежуваних, що вказує на ефективність психокорекційної роботи.

Призначено для студентів, аспірантів та фахівців ризиконебезпечних професій.

Зам. 219/14
Ціна 67,00 грн

ЗМІСТ

Колтунов В.А.

Ресурсний потенціал сортименту картоплі : монографія / В.А. Колтунов, Н.І. Войцешина, М.М. Фурдига. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. – 324 с.
ISBN 978-966-629-680-4

У монографії розглядаються питання ресурсного потенціалу сортименту картоплі, формування якості та використання картоплі різного призначення, дослі­джено сорти картоплі, занесені до Державного Реєстру сортів рослин України, збереженість бульб; наведена комплексна характеристика сортів за морфологічними, біохімічними, технологічними показниками; визначені відходи при різних видах переробки.
Призначена для науковців, викладачів ВНЗ і коледжів, аспірантів, студентів, фахівців торгівлі, сільського господарства, переробної промисловості та громадського харчування.

Зам. 1553/13
Ціна 70,00

Шаперенков А.В.

Грошовий механізм формування інноваційного потен­ціалу : монографія / А.В. Шаперенков. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2013. – 456 с.

ISBN 978-966-629-644-6

Досліджено проблеми теоретичного обґрунтування та створення практичного механізму грошового забезпечення розвитку інноваційного потенціалу, активізації участі банків у цьому процесі. Викладено особливості та сучасні тенденції формування і розвитку інноваційного потенціалу. Розкрито грошовий механізм інноваційного потенціалу та сучасні параметри і перспективи грошового забезпечення інноваційного потенціалу в Україні. Узагальнено функціональні аспекти та основні перешкоди банківської участі у грошовому забезпеченні інноваційного потенціалу України. Оцінено адекватність ресурсної бази банків вітчиз­няним потребам розвитку інноваційного потенціалу.

Детально обґрунтовано ключові напрями розвитку державно-банківського партнерства у грошовому забезпеченні інноваційного потенціалу. Запропоновано модель накопичувальних інноваційних програм державно-банківського партнерства та шляхи активізації участі банків у грошовому забезпеченні трудоресурсної складової інноваційного потенціалу.

Зам. 1237/13
Ціна 80,00 грн.

Гуляєва Н.М., Ткаченко Т.І., Бай С.І., Лагутін В.Д., Мельник Т.М., Яценко С.В., Кузьменко Л.І.

МЕНЕДЖМЕНТ-ОСВІТА В УКРАЇНІ: 
Університети, академії, інститути, кафедри. Професорсько-викладацький склад. Наукові дослідження. Педагогічні інновації


К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, – 2-ге вид., допов. –2010. – 758 с. 
За заг. ред. А.А. Мазаракі
Мова укр. Формат 70х100/16. У палітурці
ISBN 978–966–629–442–8

Книга про науковий, педагогічний і громадський потенціал України з підготовки менеджерів є другим виданням, яке дало змогу розшити коло представлених у першому виданні ВНЗ, що готують фахівців з напряму «Менеджмент».
Висвітлено шлях від створення, становлення цього напряму підготовки фахівців до сучасного етапу розвитку. Надано відомості щодо науково-педагогічного потенціалу 160 провідних університетів, академій, інститутів, що забезпечили розробку перших галузевих стандартів вищої освіти, працюють над їх новою версією. У створенні сучасної ідеології реформування менеджерської освіти суттєву роль відіграє НМК, що діє з 1994 р. і є центром координації співробітництва професіоналів у сфері підготовки управлінських кадрів. 
Призначено для широкого кола освітянської громадськості, вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку менеджерів в Україні.

Зам. 386-2010
Ціна 92,00 грн

ЗМІСТ

Внутрішній ринок і торгівля України: структурно-інституціональна трансформація : монографія / В.Д. Лагутін, Ю.М. Уманців, А.Г. Герасименко та ін. ; за ред. В.Д. Лагутіна. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. – 432 с.

ISBN 978-966-629-751-1

У монографії здійснено комплексне обґрун­тування теоретико-методо­логічних засад дослідження динаміки, структури та інститутів внутрішнього ринку і торгівлі, розкрито економічний зміст та механізми структурно-інсти­туціональної транс­формації внутрішнього ринку в посткризовий період розвитку національної економіки в умовах глобалізації. Важливу увагу при­ділено аналізу трансформації та регулювання конкурентних відносин на внутрішньому ринку.

Монографія розрахована на науковців, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, фахівців-практиків, усіх, хто цікавиться проблемами розвитку внутрішнього ринку і торгівлі.

Зам. 672/15

Ціна 90,00 грн

ЗМІСТ

Латигіна Н.А.

Іслам: шлях крізь століття : монографія / Н.А. Латигіна. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. – 360 с.

ISBN 978-966-629-769-6

Розглянуто процес виникнення і розпов­сюдження ісламу як світової релігії, проана­лізовано основи ісламської віри, догмати і культову практику ісламу, охарактеризовано іслам як уклад життя, зокрема, шаріат як підґрунтя мусульманського права, мусульманські обряди, традиції і свята, приділено увагу проблемі розколу в ісламі, виокремлено головні напрями, секти, течії та рухи мусульманського віровчення.

Рекомендовано для науковців, викладачів ВНЗ, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться питаннями релігії, історії, політики, культури.

Зам. 34/16.

Ціна 95,00.

ЗМІСТ

Ткаченко Т.І.

Виставковий бізнес : монографія / Т.І. Ткаченко, Т.П. Дупляк. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. – 244 с.

ISNB 978-966-629-759-7

Монографію присвячено теоретичним, мето­до­логічним і практичним питанням управління виставковим бізнесом. Розкрито термінологічний інструментарій у виставковому бізнесі. Виявлено особливості організаційно-економічного механізму управління суб’єктами виставкового бізнесу. Досліджено сучасний стан та тенденції розвитку виставкового бізнесу в Україні. Визначено особ­ливості правового регулювання виставкового бізнесу. Надано методичні та практичні реко­мендації щодо вдосконалення механізму управ­ління суб’єктами виставкового бізнесу.

Розраховано на науковців, викладачів, студентів, працівників виставкового бізнесу.

Зам. 284/16.

Ціна 75,00.

03.06.2014
Vita
14219
остання редакція 25.04.2019
433884