logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

МОНОГРАФІЇ

Загальна інформація

Нові надходження та перевидання

ЗМІСТ

Чугунов І. Я.

Бюджетна стратегія суспільного розвитку : монографія / І. Я. Чугунов. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун‑т, 2021. –532 с.

ISBN 978-966-918-001-8

DOI: http://doi.org/10.31617/m.knute.2021-109

У монографії розкрито інституційні засади формування бюджетної стратегії суспільного розвитку, узагальнено та систематизовано досвід розробки та здійснення бюджетної політики у країнах з розвинутою та трансформаційною економікою. Розвинуто підходи до формування державного бюджету в умовах економічних перетворень. Визначено механізми бюджетного регулю­вання соціально-економічного розвитку країни, положення адаптивної бюджетної архітектоніки, розроблено довгострокову бюджетну стратегію у системі еко­номічної циклічності.

Видання призначене для фахівців та наукових працівників у галузі фінансів, бюджетних відносин, аспірантів, студентів економічних спеціаль­ностей.

Зам. 109/21

Ціна 220,00 грн

ЗМІСТ

Файвішенко Д. С.

Ринок мінеральної води: потенціал, конкуренція, управління брендом : монографія / Д. С. Файвішенко. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун‑т, 2020. – 436 c.

ISBN 978-966-629-991-1

DOI: http://doi.org/10.31617/m.knute.2020-281

У монографії висвітлено потенціал розвитку ринку мінеральної води, теоретичні та практичні аспекти управління брендом на ринку мінеральної води, визначено сутність та показано роль системи стратегічного управління брендом у сучасному бізнесі. Проаналізовано маркетингові комунікації у системі управління брендом, визначено факторні детермінанти споживчого вибору мінеральної води. Розроблено методологічні положення щодо системи позиціонування бренда на основі системного підходу, виокремлено напрями стратегічного розвитку ринку міне­ральної води в Україні.

Для науковців, керівників і фахівців підприємств, викладачів, аспірантів, студентів закладів вищої освіти економічних спеціальностей.

Зам. 281/20

Ціна 160,00 грн

ЗМІСТ

Лукашова Л. В.

Мале підприємництво: методологія та практика фасилітації розвитку : монографія / Л. В. Лукашова. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2019. – 448 с.

ISBN 978-966-629-954-6

DOI: http://doi.org/10.31617/m.knute.2019-710

Монографія присвячена методологічним та методичним проблемам фасилітації розвитку малого підприємництва. Розглянуто принципи і критерії ідентифікації суб’єктів малого підприємництва, що застосовуються в українській та міжнародній практиці. Досліджено методологічні засади фасилітації малого підприємництва, визначено її сутність та види, проаналізовано теорії та моделі фасилітації. На основі результатів діагностики тенденцій розвитку національного малого підприємництва та структурно-динаміч­ного аналізу фінансово-майнового стану суб’єктів малого підприємництва визначено фактори впливу на розвиток малого підприємництва та інституційні обмеження державних і недержавних інституцій. Розроблено методичні підходи до вдосконалення фасилітації малого підприємництва, зокрема малого соціального та креативного підприємництва, а також визначено перспективи роз­витку малого підприємництва у сільській місцевості. Запропоновано новий підхід до формування стратегії фасилітації розвитку малого підприємництва відповідно до авторської мето­дики оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності суб’єктами малого підприємництва. В роботі використані статистичні дані та мате­ріали вибіркових досліджень, що проводилися на базі суб’єктів малого підприємництва.

Розрахована на науковців, державних службовців, суб’єктів малого підпри­ємництва, викладачів, аспірантів, студентів і всіх, хто цікавиться проблемами розвитку малого підприємництва та його фасилітації.

Зам. 710/19

Ціна 130,00 грн

ЗМІСТ

Миронець С. М.

Психологія діяльності міжнародних гуманітарних місій: теоретичні та прикладні аспекти : монографія / С. М. Миронець. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2020. – 712 с.
ISBN 978-966-629-985-0
DOI: http://doi.org/10.31617/m.knute.2020-279

У монографії наведено ретроспективний аналіз утворення та розвитку міжнародного гуманітарного руху, розглянуто основні етапи становлення теорії та практики психології діяльності міжнародних гуманітарних місій та ряту­валь­них операцій зведених рятувальних загонів ДСНС України. Визначено меха­нізми злагодження та психологічного супро­воду діяльності під час виконання завдань з ліквідації наслідків над­звичайних ситуацій транс­кор­дон­ного характеру та залу­чення до участі в них медиків Державної служби медицини катастроф. Проана­лізо­вано міжна­родний досвід місій країн Західної Європи та США, нормативно-правові аспекти їх діяльності відповідно до норм міжнародного права.

Призначено для науково-педагогічних та наукових працівників у галузі психології, міжнародного права та європейської інтеграції; фахівців, діяльність яких проходить в екстремальних умовах, різноманітних етнокуль­турних та крос-культурних соціальних середовищах, ДСНС України, Збройних Сил України, Міністерства охорони здоров’я України; студентів, ад’юнктів, слухачів закладів вищої освіти.

Зам. 279/20.
Ціна 300, грн.

ЗМІСТ

Мазаракі А. А.
FinTech
 : монографія / А. А. Мазаракі, С. В. Волосович. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2019. – 308 с.
ISBN 978-966-629-974-4
DOI: http://doi.org/10.31617/m.knute.2019-887

У монографії розкрито зміст фінансових технологій, їх значення для суспільних трансформацій. Визначено роль фінансових технологій у забез­печенні зростання фінансової інклюзивності, а також детермінанти виник­нення та реалізації кіберризиків. Досліджено природу криптовалюти та сформульовано пропозиції щодо державного регулювання криптовалютних операцій. Здійснено аналіз застосування інструментів фінансових техно­логій на ринках платіжних, страхових, інвестиційних, банківських послуг та у сфері державних фінансів.

Призначено для науковців, викладачів, студентів, працівників фінан­сових установ, а також широкого кола читачів.

Зам. 887/19.

Ціна 120,00 грн.

ЗМІСТ

Євроінтеграційні пріоритети національного бізнесу : монографія / А. А. Мазаракі, Т. М. Мельник, В. В. Юхименко, Н. Г. Калюжна, Л. П. Кудирко [та ін.] ; за заг. ред. А. А. Мазаракі, Т. М. Мельник. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2018. – 672 с.

ISBN 978-966-629-904-1

DOI: http://doi.org/10.31617/m.knute.2018-1015

У монографії представлено наукову концепцію формування організаційно-економічних та інституціо­нальних механізмів підвищення конкурентоспроможності національного бізнесу в умовах активізації євроін­теграційного вектора його розвитку. Розкрито теоретико-методологічні засади становлення системи глобальної конкуренції на мікрорівні, проаналізовано міжнародні компаративні переваги вітчизняного бізнесу, обґрунтовано варіативні стратегії підвищення конкурентних переваг підприємств України в умовах взаємодії із контрагентами країн ЄС.

Призначено для науковців, викладачів, студентів, практичних працівників сфери зовнішньоекономічної діяльності, а також широкого кола читачів.

Зам. 1015/18

Ціна 260,00 грн.

ЗМІСТ

Охріменко А. Г.

Національна туристична система : монографія / А. Г. Охріменко. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2019. – 592 с.

ISBN 978-966-629-968-3

DOI: http://doi.org/10.31617/m.knute.2019-441

Монографію присвячено теоретичним, методологічним та прикладним засадам функціонування та розвитку національної туристичної системи (НТС). На основі узагальнення ґенези НТС визначено її як соціально-економічну систему, сформовано концептуальні засади та доведено транзи­тивність її розвитку. Розкрито детермінанти формування національної туристичної системи та запро­поновано методологічний базис управління нею. Науково обґрунтовано глобальне портфоліо НТС, визначено важелі конкурентоспроможності, інвести­ційної привабливості, запропоновано портфель параметрів для оцінки її результативності. На основі методології форсайту обґрунтовано структурні пріоритети розвитку національної туристичної системи, надано праксеологічні рекомендації щодо інклю­зивного зростання та імплементації краудфандин­гових технологій у процес розвитку НТС.

Призначено для науковців, викладачів, керівників і працівників тури­стичної сфери та тих, хто цікавиться питаннями розвитку туризму, а також дослідників, які вивчають науковий потенціал національної туристичної системи.

Зам. 441/19

Ціна 250,00 грн.

ЗМІСТ

Гуржій Т. О.

Правовий захист персональних даних : монографія / Т. О. Гуржій, А. Л. Петрицький. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2019. – 216 с.

ISBN 978-966-629-941-6

DOI: http://doi.org/10.31617/m.knute.2019-343

Монографія присвячена дослідженню правових та організаційних засад захисту персональних даних. На основі досягнень вітчизняної юриспруденції, зарубіж­ного досвіду, аналізу чинного законодавства, нормотворчої та правозастосовної практики сформовано комплекс теоретичних положень і практичних реко­мендацій, спрямованих на підвищення ефективності правового регулювання та організаційного забезпечення захисту персональних даних.

Видання призначене викладачам, аспірантам, студентам юридичних навчальних закладів. Може бути корисною фахівцям у галузі інформаційного права, а також усім, кому не байдужа проблематика інформаційних прав людини.

Зам. 343/19.

Ціна 90,00 грн.

ЗМІСТ

Гуржій Т. О.

Трудова міграція в Україні : монографія / Т. О. Гуржій, В. Г. Кравченко, Л. В. Ніколаєва. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2019. – 256 с.

ISBN 978-966-629-950-8

DOI: http://doi.org/10.31617/m.knute.2019-276

Монографія присвячена дослідженню теоре­тичних та практичних проблем адміністративно-правового регулювання трудової міграції в Україні, її змісту та сучасних тенденцій. З’ясовано правову природу та особливості трудової міграції, охарактеризовано правовідносини й законодавство, що її регулює, розкрито адміністративно-правовий статус трудових мігрантів в Україні, запропоновано шляхи вдосконалення законо­давчого та державного регулювання трудової міграції, визначено адміністративно-правові заходи протидії нелегальній трудовій міграції й розроблено комплекс заходів для розв’язання актуальних проблем запобігання порушенням законодавства й адміністративної відповідальності у сфері трудової міграції.

Видання стане у нагоді працівникам правоохоронних органів, науковцям, студентам та аспірантам закладів вищої освіти, а також усім, хто цікавиться питаннями трудової міграції в Україні.

Зам. 276/19

Ціна 95,00 грн

ЗМІСТ

Нікітішин А. О.

Податкова політика в умовах економічних перетворень : монографія / А. О. Нікітішин. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2019. – 480 с.

ISBN 978-966-629-973-7

DOI: http://doi.org/10.31617/m.knute.2019-854

У монографії розглянуто теоретичні та методологічні засади формування та реалізації податкової політики в умовах економічних перетворень. Розкрито сутність та роль податкової політики як інструменту забезпечення соціально-економічного розвитку країни. Показано інституційну трансформацію системи формування податкових надходжень бюджету країни у довгостроковому та середньострокових періодах. Розвинуто основні засади посилення впливу податкового регулювання на суспільний розвиток, економічні цикли і зростання, соціальні процеси. Визначено концептуальні засади формування та розвитку інституційної архітектоніки податкового регулювання на сучасному етапі розвитку країни. Обґрунтовано напрями податкової політики як складової фінансово-економічної політики в умовах інституційних перетворень економіки.

Працю призначено для фахівців і наукових працівників, викладачів, студентів закладів вищої освіти у галузі фінансів.

Зам. 854/19

Ціна 150,00 грн

ЗМІСТ

Туристичні кластери: монографія / за заг. ред. А. А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2018. – 184 с.

ISBN 978-966-629-947-8

http://doi.org/10.31617/m.knute.2018-840

У монографії викладено теоретико-методологічні засади формування та розвитку туристичних кластерів, розкрито сутність процесу кластеризації та генезу кластерних теорій, наведено методику оцінки кластерних взаємодій, особливості розроблення стратегії розвитку туристичних кластерів, визначено ресурсний потен­ціал розвитку туристичних кластерів в Україні, висвітлено територіальний каркас кластерного розвитку туризму в Україні та особливості розвитку агротуристичних кла­стерів. Визначено систему механізмів управління туристичними кластерами, в тому числі їх конкуренто­спроможність.

Розраховано на науковців, викладачів, працівників туристичної сфери і тих, хто цікавиться питаннями кластерного розвитку туристичних територій.

Зам. 840/18.

Ціна 80,00 грн.

ЗМІСТ

Самоідентифікація особистості: філософський аналіз : монографія / Г. Ф. Хоружий, Л. О. Боровська, Ю. І. Кулагін, М. В. Ліпін ; за заг. ред. Г. Ф. Хоружого. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2018. – 192 с.

ISBN 978-968-629-899-0

У монографії розглянуто актуальні філософські проблеми самоіден¬тифікації особистості як соціального процесу. Приділено увагу само¬визначенню молодих людей та їх соціалізації. У цьому контексті здійс¬нено історико-філософський аналіз проблеми ідентичності в класичній, некласичній, постнекласичній філософії, постмодерністських інтерпре¬тацій ідентичності. А також висвітлено сутність, основні характеристики й особливості ідентичності, ідентифікації та самоідентифікації, їх значення для розвитку особистості. Розкрито трактування та суперечності ідентичності в сучасних концепціях глобалізму.

Книга розрахована на викладачів вищих навчальних закладів, науковців, аспірантів і студентів.

Зам. 861/18

Ціна 85,00

ЗМІСТ

Маркетинг на ринку продуктів швидкого приготування : монографія / Є. В. Ромат, Т. Л. Мітяєва, Л. О. Попова та ін. ; за наук. ред. А. А. Мазаракі, д-ра екон. наук, проф., академіка НАПН України. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2018. – 208 с.

ISBN 978-966-629-911-9

У монографії розглянуто теоретичні основи маркетингової діяльності на ринку продуктів швидкого приготування в сучасних економічних умовах. Здійснено моніторинг стану і тенденцій розвитку ринку продуктів швидкого приготування, розроблено теоретичні засади сегментування цього ринку, враховуючи особливості даного типу продукції. Досліджено концептуальні засади застосування маркетингових технологій позиціювання та брендингу. Розроблено методологію управління маркетингом підприємства на ринку продуктів швидкого приготування.

Для науковців, практичних працівників, лінійних, регіональних маркетинг-менеджерів та маркетологів торговельних підприємств, викладачів економічних дисциплін, аспірантів.

Зам. 956/18

Ціна 90,00

ЗМІСТ

Пурський О.І.
Моніторинг соціально-економічного розвитку регіону
: монографія / О.І. Пурський, О.А. Харченко, І.О. Мороз. – Київ : Київ. нац. торг. екон. ун-т, 2017. – 180 с.

ISBN 978-966-629-840-2

Теоретично обґрунтовано основні положення формування і проведення соціально-економічного моніторингу та розроблено інформаційно-аналітичну web-систему моніторингу показників соціально-економічного розвитку регіонів України. Визначено головні аспекти вдосконалення процесів управління регіональним роз-витком на основі інформаційних засобів соціально-економічного моніторингу.

Призначено для фахівців у сфері моделювання, моніторингу та управління складними соціально-економічними системами, а також викладачів, аспірантів і сту-дентів економічних спеціальностей.

Зам. 1491/17

Ціна 90,00

ЗМІСТ

Зовнішня реклама : монографія / О.М. Мельникович, А.С. Крепак. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2017. – 220 с.

ISBN 978-966-629-813-6

Монографія є першою науковою роботою, котра містить комплексний аналіз орга­нізаційно-економічних та правових аспектів української зовнішньої реклами і особли­востей її застосування на підприємствах торгівлі. Авторами запропоновано визначення понять у сфері управління зовнішньою рекламою, класифікацію відповідних носіїв та зовнішньої реклами підприємств торгівлі за різними класифікаційними ознаками, що були запропоновані, адаптовані та узагальнені ними. У монографії розглянуто теоре­тичні засади управління зовнішньою рекламою підприємств торгівлі. Проаналізовано стан та тенденції розвитку українського ринку зовнішньої реклами, виявлено його відмітні риси та досліджено проблеми відносин різних суб’єктів цього ринку.

Розроблено модель результативного управління зовнішньою рекламою підприємств торгівлі на основі функцій та запропонованих функціональних принципів управління. Обґрунтовано методичні підходи до визначення мінімально необхідної для досягнення бажаного рівня охоплення аудиторії кількості рекламних площин адресної програми рекламної кампанії та методичні рекомендації щодо вибору стратегії розміщення зов­нішньої реклами підприємств торгівлі.

Видання розраховано на науковців, викладачів, студентів та фахівців з маркетингу і реклами підприємств різних галузей, а також тих, хто цікавиться питаннями здійснення зовнішньої рекламної діяльності

Зам. 192/17

Ціна 85,00

ЗМІСТ

Інновінг в туризмі : монографія / А.А. Мазаракі, С.В. Мельниченко, Г.І. Михайліченко, Т.І. Ткаченко та ін. ; за заг. ред. А.А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. – 532 с.

ISBN 978-966-629-787-0

У монографії викладено теоретико-методологічні засади інновінгу в туризмі, розкрито генезу інноваційних теорій, визначено напрями транс­формації процесів управління і гармонійного розвитку туристичних підприємств, фактори інноваційних змін та особливості формування інноваційних стратегій туристичних підприємств. Проведено структурний аналіз інноваційного розвитку туризму як сфери діяльності, складових інноваційного процесу та динаміки нововведень в туризмі, структурно-інституціональний аналіз ринку туристичних послуг. Визначено заходи мотивації інноваційної активності, оновлення і модернізації технологічних процесів підприємств туристичної індустрії, дієвість інвестиційної політики та потенціал інноваційного розвитку підприємств туризму.

Видання призначено для науковців, викладачів, працівників туристичної сфери
і тих, хто цікавиться питаннями інноватики туризму.

Зам. 395/16.

Ціна 130,00 грн.

ЗМІСТ

Зовнішня торгівля України: ХХІ століття [Текст] : монографія / А.А. Мазаракі, Т.М. Мельник, Н.О. Іксарова [та ін.] ; за заг. ред. А.А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. – 600 с.

ISBN 978-966-629-778-8

У монографії висвітлено результати комплексного аналізу умов та тенденцій розвитку зовнішньоторговельних відносин сучасної України. Розкрито вплив екзогенних та ендогенних детермінант на динаміку та структуру зовнішньої торгівлі. Проаналізовано секторальну та геопросторову компоненти зовнішньоторговельних зв’язків за участі України. Науково обґрунтовано концептуальні засади і механізми структурних змін у системі зовнішньоторговельних відносин України. Надано рекомендації щодо удосконалення системи управління у зовнішньоторговельній сфері з огляду на захист національних інтересів в умовах глобальних та внут­рішніх дисбалансів.

Розраховано на науковців, викладачів, студентів, практичних працівників.

Зам. 687/16

Ціна 200,00 грн

ЗМІСТ

Внутрішня торгівля України : монографія / А.А. Мазаракі, В.Д. Лагутін, А.Г. Герасименко [та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. А.А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. – 864 с.

ISBN 978-966-629-788-7

У монографії здійснено комплексне обґрунтування теоретичних і прикладних засад функціонування і динаміки внутрішньої торгівлі, розкрито економічний зміст і меха­нізми управління, а також регулювання внутрішньої торгівлі в сучасний період розвитку національної економіки в умовах глобалізації. Особливу увагу приділено економічному, фінансовому та інституційно-організаційному аналізу трансформації внутрішньої торгівлі.

Для науковців, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, фахівців-практиків і всіх, кого цікавлять проблеми розвитку внутрішньої торгівлі.

Зам. 935/16

Ціна 250,00 грн

03.06.2014
Vita
19671
остання редакція 05.04.2021
433884