logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

ПІДРУЧНИКИ

Загальна інформація

Нові надходження та перевидання

ЗМІСТ

Теорія держави і права : підручник / В. М. Марчук,
Л. В. Ніколаєва, Т. О. Гуржій та ін. ; за заг. ред. Л. В. Ніко­лаєвої, Т. О. Гуржія. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2019. – 424 с.

ISBN 978-966-629-972-0

DOI: http://doi.org/10.31617/p.knute.2019-834

За умов правової держави, яка інтенсивно формується, особливого значення набуває юридична діяльність у всіх сферах демократичного суспільства. Зростає роль юристів-професіоналів та необхідність їх підготовки для всіх ділянок суспільного життя.

Призначено для студентів-правознавців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» професійного спрямування «Правознавство» усіх форм навчання, а також усім, кого цікавлять питання правознавства.

Зам. 834/19

Ціна 150,00 грн

ЗМІСТ

Міжнародна економічна діяльність України : підручник / А. А. Мазаракі, Т. М. Мельник, О. В. Гончаренко та ін. ; за ред. А. А. Мазаракі, Т. М. Мельник. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2021. – 704 с.

ISBN 978-966-629-927-0

DOI: http://doi.org/10.31617/p.knute.2018-597

У підручнику розглянуто концептуальні засади та практичні аспекти розвитку міжна­родної економічної діяльності, особливості форм її реалізації для України, організаційно-правові основи митно-тарифного та нетарифного регулювання, специфіку валютної політики, засади оподаткування та кредитно-розрахун­ковий механізм міжнародних економічних операцій, форми участі вітчизняних під­приємств у міжнародних економічних відносинах та їх документальне забез­печення, визначення ефективності міжнародних економічних операцій, міжна­родне економічне співробітництво національної економіки в умовах поглиблення інтерна­ціоналізації.

Для студентів, аспірантів, фахівців у сфері міжнародної економічної діяль­ності, усіх, хто цікавиться цими питаннями.

Зам. 597/18

Ціна 360,00 грн

ЗМІСТ

Рудешко Є. В.

Англійська мова сфери фінансів та бухгалтерського обліку = English of Finance and Accounting : підручник / Є. В. Рудешко. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – 2018. – 280 с.

ISBN 978-966-629-976-8

DOI: http://doi.org/10.31617/p.knute.2018-952

Метою підручника є забезпечення цілісного й послідовного засвоєння лексики і термінології сфери фінансової справи та бухгалтерського обліку, фор­му­вання вмінь та навичок роботи з фаховою літературою, а також розши­рення знань студентів у цих галузях.

Підручник призначений для студентів немовних закладів вищої освіти, які вже мають базовий рівень володіння англійською мовою і бажають удоско­налити свої мовленнєві навички та знання професійної лексики сфери фінансів та бухгалтерського обліку.

Зам. 952/18

Ціна 1801,00 грн

ЗМІСТ

Статистика : підручник / С. І. Пирожков, В. В. Рязанцева, Р. М. Моторин та ін. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2020. – 328 с.

ISBN 978-966-629-986-7

DOI: http://doi.org/10.31617/p.knute.2020-164

У підручнику викладено теоретичні та прикладні засади статистики, які допомагають набути навички щодо оцінювання та аналізу економічних явищ за допомогою статистичних показників і методів. Висвітлено 11 тем, які містять основні поняття статистичної науки, визначені основні статистичні показники та їх економічна інтерпре­тація, наведено приклади розв’язання задач.

Призначено для студентів, аспірантів, наукових працівників, які вивчають статистику.

Зам. 164/20

Ціна 130 грн.

ЗМІСТ

Білявська Ю. В.

Теорія організації : підручник / Ю. В. Білявська, Н. В. Микитенко. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2019. – 424 с.

ІSBN 978-966-629-971-3

DOІ: http://doi.org/10.31617/p.knute.2019-791

У підручнику викладено теоретико-методичні та практичні аспекти теорії організації, наведено тестові завдання, типові розрахунково-аналітичні задачі, практичні завдання, що сприятимуть опануванню та розвитку у студентів багатьох важливих професійних умінь і навичок і можуть використовуватися для розробки засобів діагностики з державної атестації на першому рівні вищої освіти. До кожної теми додаються глосарій та перелік контрольних питань і завдань. Для поглибленого вивчення питань теорії організації по окремих розділах наведено ситуаційні вправи, які можна використовувати для обговорення на практичних заняттях з дисципліни.

Призначений для студентів спеціальності «Менеджмент» для вивчення дисципліни «Теорія організації» на першому рівні вищої освіти, а також для аспі­рантів і викладачів, які досліджують і цікавляться проблемами менеджменту.

Зам. 791/19

Ціна 130,00 грн.

ЗМІСТ

Клименко Т.І.

Іспанська мова = Español : підручник / Т.І. Клименко. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2019. – 240 с.

ISBN 978-966-629-948-5

DOI: http://doi.org/10.31617/p.knute.2019-43

Підручник розроблено згідно з програмою та робочою програмою дисципліни «Друга іноземна мова (іспанська)», що вивчається в немовних закладах вищої освіти. Мета видання – навчити здобувачів вищої освіти іншомовному між­куль­тур­ному спілкуванню в типових комунікативних сферах та ситуаціях, релевант­них для їхнього контингенту, і в межах передбаченої програмою тематики.

Підручник «Іспанська мова» = «Español» призначений для здобувачів ступеня вищої освіти  «бакалавр», які вивчають іспанську мову як другу іноземну.

Зам. 43/19.

Ціна 100,00 грн.

ЗМІСТ

Нікіфорова В. Г.

Новогрецька мова = Νεα ελληνικα : підручник / В. Г. Нікіфорова. – 3-тє вид., перероб. та допов. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2019. – 232 с.

ISBN 978-966-629-955-3

DOI: http://doi.org/10.31617/p.knute.2019-280

Підручник складається з 11-ти уроків, що містять новогрецько-український словник до кожної теми, адаптовані або оригінальні тексти і діалоги, різноманітні лексичні вправи, виклад теоретичного граматич­ного матеріалу, а також вправи на закріплення граматики. Уроки побудовані таким чином, щоб сформувати у сту­дента вміння говорити, читати та перекладати тексти з новогрецької мови як під керівництвом викладача, так і під час самостійної роботи.

Розраховано на студентів закладів освіти, що вивчають новогрецьку мову як іноземну.

Зам. 280/19.

Ціна 100,00 грн.

ЗМІСТ

Моторин Р. М.

Міжнародна статистика. Організація та методологія : підручник / Р. М. Моторин. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2019. – 456 с.

ISBN 978-966-629-951-5

DOI: http://doi.org/10.31617/p.knute.2019-648

У підручнику розглядаються питання органі­зації та методології міжнародної статистики. У кожному розділі, окрім викладу теоретичного матеріалу, є контрольні запитання для самоперевірки, а також задачі для самостійного рішення, тести для перевірки знань студентів.

Видання розраховане на бакалаврів та магістрів, які навчаються  за економічними спеціальностями, а також аспірантів і викла­дачів економічного про­філю й фахівців, які працюють у сфері статистики і міжнародних економічних відносин.

Зам. 648/19.

Ціна 160,00 грн.

ЗМІСТ

Міжнародний маркетинг : підручник / за заг. ред. А.А. Мазаракі, Т.М. Мельник. – Київ : Київ. нац. торг.-екон.  ун-т, 2018. – 448 с.

ISBN 978-966-629-914-0

Розглядаються концептуальні засади та прак­тичні аспекти здійснення міжнародної маркетингової діяльності підприємств, екзогенні та ендогенні детермінанти впливу на міжнародне маркетингове середовище, маркетингові складові поширених стратегій виходу підприємств на зарубіжні ринки, особ­ливості формування та реалізації міжнародного маркетингового комплексу в умовах глобальних викликів та трансформаційних зрушень у системі міжцивілізаційних та кроскультурних обмінів. За допомогою комплексного підходу до розкриття проблем міжнародного маркетингу висвітлено сучасні тренди в реалізації маркетингових завдань підприємств, у тому числі – особливості впровадження глобальних та мультинаціональних стратегій маркетингу транс­національними корпораціями.

Для студентів та аспірантів, фахівців у сфері ЗЕД, усіх, хто цікавиться новітніми концепціями та практикою маркетингу в міжнародній діяльності підприємств на сучасному етапі.

Зам. 909/18.

Ціна 150,00 грн.

ЗМІСТ

Мазаракі А. А.

Проектування торговельних об’єктів : підручник / А. А. Мазаракі, Н. Б. Ільченко, О. О. Кавун-Мошковська ; за ред. А. А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун‑т, 2018. – 360 с.

ISBN 978-966-629-889-1

У підручнику висвітлюються проблеми визначення суб’єктом госпо­дарювання потреби у будівництві нового або реконструкції існуючого торговельного об’єкта, розроблення та погодження проектів, оцінки потен­ціалу місця розташування та особливостей впливу наявних пішохідних і автомобільних потоків на асортиментний профіль магазину. Приділено увагу основним вимогам до проектування торговельної й неторговельної площ магазину та облаштування зон приймання, зберігання товарів та підготовки їх до продажу, а також особливостям проектування хлібопекарень, виробничих і кулінарних цехів у торговельному об’єкті. Розглянуто специфіку проек­тування торговельних центрів, складів та розподільчих центрів.

Для студентів, аспірантів, викладачів закладів вищої освіти, а також фахівців і консультантів у галузі торговельної нерухомості, дизайнерів, архітекторів.

Зам. 525/19.

Ціна 140,00 грн.

ЗМІСТ

Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності : підручник / Н. В. Мережко, Н. В. Калуга, Т. А. Караваєв. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2019. – 312 с. – (Серія «Митна справа»).

ISBN 978-966-629-953-9

DOI: http://doi.org/10.31617/p.knute.2019-429

У підручнику висвітлено теоретичні та практичні питання класифікації товарів згідно з товарною номенклатурою зовнішньоекономічної діяльності. Значну увагу приділено еволюції товарних номенклатур, структурі міжнародної та національної товарної номенклатури (УКТЗЕД), правилам класифікації товарів, особливостям визначення кодів продовольчих та непродовольчих товарів, порядку прийняття класифікаційних рішень при митному оформленні товарів.

Для викладачів і студентів закладів вищої освіти, працівників митних органів, а також усіх, хто цікавиться проблемами державної митної справи та зовнішньоекономічної діяльності.

Зам. 429/19.

Ціна 120,00 грн.

ЗМІСТ

Товарознавство. Т. 1. Непродовольчі товари : підруч. / Н. В. Мережко, О. Р. Мокроусова, Л. А. Коптюх та ін. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2019. – 760 с. – (Серія «Товарознавство»).

ISBN 978-966-629-891-4

ISBN 978-966-629-893-8 (Т. 1)

У підручнику розглянуто теоретичні основи товарознавства та основні групи непро­довольчих товарів. Кожна група товарів аналізується системно: чинники формування та вимоги до якості, класифікаційні ознаки, характеристика асортименту, основні торгові марки та бренди.

Підручник розрахований на викладачів, студентів вищих навчальних закладів нетоварознавчих спеціаль­ностей, працівників торгівлі та споживачів, а також усіх, хто цікавиться товарознавством.

Зам. 829/19.

Ціна 420,00 грн.

ЗМІСТ

Мазаракі А.А. 

Управління ризиками в зовнішньоекономічній діяльності : підручник / А.А. Мазаракі, Т.М. Мельник, О.В. Генералов. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2018. – 312 с.

ISBN ISBN 978-966-629-894-5

Розглядаються джерела виникнення ризику у зовнішньоекономічній діяльності. Висвітлюються сутність та зміст процесу управління ризиками в ЗЕД, методи їх оцінювання та нейтралізації, розкриваються способи розподілу ризиків, що виникають у процесі укладання та виконання міжнародних контрактів.

Для студентів та аспірантів, фахівців у сфері ЗЕД, усіх, хто цікавиться новітніми концепціями та практикою управління ризиками в ЗЕД у міжнародній діяльності підприємств на сучасному етапі.

Зам. 842/18.

Ціна 110,00 грн.

ЗМІСТ

Бланк О.І.
Управління фінансами підприємств : підручник / І.О. Бланк, Г.В. Ситник, В.С. Андрієць. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2017. – 792 с.

ISBN 978-966-629-846-4

Підручник висвітлює основні питання з управління фінансами підприємств: концептуальні засади управління фінансами, методологічні засади побудови систем забезпечення управління фінансами підприємств, теоретичні засади і методичний інструментарій управління активами та капіталом підприємства, методологічні основи управління інвестиціями й грошовими потоками, питання управління фінансовими ризиками, основи антикризового фінансового управління. Підручник містить практикум, який дозволяє здійснити контроль рівня засвоєння теоретичного матеріалу за допомогою питань і тестових завдань, опанувати практичний інструментарій управління фінансами підприємств на основі вирішення ситуаційних вправ.

Розрахований для студентів та викладачів економічних вузів, буде корисним для керівників і фінансових менеджерів підприємств.

Зам. 1378/17.

Ціна 310,00 грн.

ЗМІСТ

Міжнародна економіка : підруч. для студ. вищ. навч. закл. : у 2 ч. / за заг. ред. А.А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. – Ч. 2. – 324 с.

ISBN 978-966-629-676-7
ISBN 978-966-629-687-3 (Ч. 2)

Розглядаються концептуальні засади та практичні аспекти розвитку системи міжнародних валютно-фінансових та кредитних відносин, що складаються між національними економіками країн світу, та механізми їх регулювання; стан і перспективи включення сучасної України в міжнародні економічні зв’язки. Вико­ристовуючи комплексний підхід до розкриття проблем міжнародної економічної інтеграції та інтернаціоналізації виробництва, розкрито новітні тен­денції розвитку міжнародних торговельно-економічних, інвестиційних, науково-технічних та кредитно-грошових зв’язків на рівні регіональних союзів, можливості та ризики для країн світової спільноти з огляду на формування глобальної економічної системи.

Для студентів, аспірантів, фахівців у сфері ЗЕД і всіх, кого цікавлять проблеми світогосподарського розвитку на сучасному етапі.

Зам. 1191/17

Ціна 160,00

ЗМІСТ

Міжнародна економіка : підруч. для студ. вищ. навч. закл. : у 2 ч. / за ред. А.А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. – Ч. 1. – 564 с.

ISBN 978-966-629-676-7

ISBN 978-966-629-677-4 (Ч. 1)

Розглядаються концептуальні засади та практичні аспекти розвитку міжнародної торгівлі, мобільності факторів виробництва, всієї системи економічних зв’язків, що складаються між національними економіками країн в умовах поглиблення інтерна­ціоналізації та глобалізації, механізми їх регулювання. Використовуючи комплексний підхід до розкриття проблем міжнародної економіки, розкрито сучасні тенденції розвитку міжнародних торговельно-економічних, інвестиційних, науково-технічних  зв’язків на макро- та мікрорівнях.

Для студентів, аспірантів, фахівців у сфері ЗЕД і усіх, хто цікавиться проблемами світогосподарського розвитку на сучасному етапі.

Зам. 1192

Ціна 200,00

ЗМІСТ

Міжнародні економічні відносини : підручник / А.А. Мазаракі, Т.М. Мельник, Л.П. Кудирко та ін. ; за заг. ред. А.А. Мазаракі, Т.М. Мельник. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2017. – 612 с.

ISBN 978-966-629-834-1

У підручнику висвітлено загальнотеоретичні і практичні здобутки світової і вітчизняної думки у сфері міжнародних економічних відносин. Систематизовано основні показники оцінювання результативності й ефективності співпраці різних країн в умовах інтернаціоналізації і глобалізації та наведено їх розрахунки. Розкрито проблеми інтеграції України у світовий простір. Охарактеризовано функції міжнародних організацій, викладено основні їхні положення щодо векторів взаємодії національних економік у світовій системі координат.

Призначено для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за cпеціальностями «Міжнародна економіка», «Менеджмент ЗЕД», «Міжнародний бізнес», слухачів системи підвищення кваліфікації, післядипломної освіти, аспірантів, підприємців, усіх, хто цікавиться тенденціями цивілізаційного розвитку міжнародних економічних відносин як єдиного цілого світового господарства.

Зам. 345/17

Ціна 220,00

ЗМІСТ

Торговельне обладнання: підручник / А.А. Мазаракі, С.Л. Шаповал, І.І. Тарасенко, О.П. Шинкаренко ; за ред. А.А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2018. – 320 с.

ISBN 978-966-629-871-6

Розглянуто сучасні види торго­вельного обладнання для магазинів, складів, позамагазинного продажу та технологічного обладнання для кулінарної продукції власного виробництва в торговельних закладах. Надано характеристики, конструктивні особливості, загальні правила експлуатації обладнання для закладів торгівлі. Значна увага приділена опису обладнання для розрахунку з покупцями та обліку і управління товарно-грошовим обігом, автоматизованих систем в сфері торгівлі.

Видання є актуальним для студентів, науковців, викладачів, а також інвесторів, менеджерів та усіх, хто розвиває бізнес в торговельній галузі.

02.12.2014
Vita
27333
остання редакція 05.04.2021
433884