logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

ПІДРУЧНИКИ

Загальна інформація

Нові надходження та перевидання

ЗМІСТ

Товарознавство. Т. 1. Непродовольчі товари : підруч. / Н. В. Мережко, О. Р. Мокроусова, Л. А. Коптюх та ін. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2019. – 760 с. – (Серія «Товарознавство»).

ISBN 978-966-629-891-4

ISBN 978-966-629-893-8 (Т. 1)

У підручнику розглянуто теоретичні основи товарознавства та основні групи непро­довольчих товарів. Кожна група товарів аналізується системно: чинники формування та вимоги до якості, класифікаційні ознаки, характеристика асортименту, основні торгові марки та бренди.

Підручник розрахований на викладачів, студентів вищих навчальних закладів нетоварознавчих спеціаль­ностей, працівників торгівлі та споживачів, а також усіх, хто цікавиться товарознавством.

Зам. 829/19.

Ціна 420,00 грн.

ЗМІСТ

Михайліченко Г. І.

Туроперейтинг : підручник / Г. І. Михайліченко. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2018. – 304 с.

ISBN 978-966-629-908-9

У підручнику наведено рекомендації з проектування нового туристичного продукту / туристичної послуги / туру / турпакету з урахуванням вимог міждер­жавних та національних стандартів, нормативних документів, організаційних вимог для розроблення маршрутів і турів. Розглянуто процеси організації туроператорського бізнесу, взаємодії суб’єктів туристичного ринку для створення якісного турпродукту, схеми його просування та дистрибуції; формування програм туристичного обслуговування, документального забезпе­чення процесів створення, комплектування, реалізації турів та планових турпакетів; організації обслу­говування туристів.

Підручник призначений для користування студентами закладів вищої освіти, які здійснюють підготовку фахівців сфери туризму, а також практиків, які організовують туристичні подорожі, розробляють туристичний продукт, обслуговують туристів та екскурсантів. Також може бути рекомен­дований практичним фахівцям для створення інноваційного туристичного продукту на видових ринках.

Зам. 910/18.

Ціна 120,00 грн.

ЗМІСТ

Мазаракі А.А. 

Управління ризиками в зовнішньоекономічній діяльності : підручник / А.А. Мазаракі, Т.М. Мельник, О.В. Генералов. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2018. – 312 с.

ISBN ISBN 978-966-629-894-5

Розглядаються джерела виникнення ризику у зовнішньоекономічній діяльності. Висвітлюються сутність та зміст процесу управління ризиками в ЗЕД, методи їх оцінювання та нейтралізації, розкриваються способи розподілу ризиків, що виникають у процесі укладання та виконання міжнародних контрактів.

Для студентів та аспірантів, фахівців у сфері ЗЕД, усіх, хто цікавиться новітніми концепціями та практикою управління ризиками в ЗЕД у міжнародній діяльності підприємств на сучасному етапі.

Зам. 842/18.

Ціна 110,00 грн.

ЗМІСТ

Бланк О.І.
Управління фінансами підприємств : підручник / І.О. Бланк, Г.В. Ситник, В.С. Андрієць. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2017. – 792 с.

ISBN 978-966-629-846-4

Підручник висвітлює основні питання з управління фінансами підприємств: концептуальні засади управління фінансами, методологічні засади побудови систем забезпечення управління фінансами підприємств, теоретичні засади і методичний інструментарій управління активами та капіталом підприємства, методологічні основи управління інвестиціями й грошовими потоками, питання управління фінансовими ризиками, основи антикризового фінансового управління. Підручник містить практикум, який дозволяє здійснити контроль рівня засвоєння теоретичного матеріалу за допомогою питань і тестових завдань, опанувати практичний інструментарій управління фінансами підприємств на основі вирішення ситуаційних вправ.

Розрахований для студентів та викладачів економічних вузів, буде корисним для керівників і фінансових менеджерів підприємств.

Зам. 1378/17.

Ціна 310,00 грн.

ЗМІСТ

Міжнародна економіка : підруч. для студ. вищ. навч. закл. : у 2 ч. / за заг. ред. А.А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. – Ч. 2. – 324 с.

ISBN 978-966-629-676-7
ISBN 978-966-629-687-3 (Ч. 2)

Розглядаються концептуальні засади та практичні аспекти розвитку системи міжнародних валютно-фінансових та кредитних відносин, що складаються між національними економіками країн світу, та механізми їх регулювання; стан і перспективи включення сучасної України в міжнародні економічні зв’язки. Вико­ристовуючи комплексний підхід до розкриття проблем міжнародної економічної інтеграції та інтернаціоналізації виробництва, розкрито новітні тен­денції розвитку міжнародних торговельно-економічних, інвестиційних, науково-технічних та кредитно-грошових зв’язків на рівні регіональних союзів, можливості та ризики для країн світової спільноти з огляду на формування глобальної економічної системи.

Для студентів, аспірантів, фахівців у сфері ЗЕД і всіх, кого цікавлять проблеми світогосподарського розвитку на сучасному етапі.

Зам. 1191/17

Ціна 160,00

ЗМІСТ

Міжнародна економіка : підруч. для студ. вищ. навч. закл. : у 2 ч. / за ред. А.А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. – Ч. 1. – 564 с.

ISBN 978-966-629-676-7

ISBN 978-966-629-677-4 (Ч. 1)

Розглядаються концептуальні засади та практичні аспекти розвитку міжнародної торгівлі, мобільності факторів виробництва, всієї системи економічних зв’язків, що складаються між національними економіками країн в умовах поглиблення інтерна­ціоналізації та глобалізації, механізми їх регулювання. Використовуючи комплексний підхід до розкриття проблем міжнародної економіки, розкрито сучасні тенденції розвитку міжнародних торговельно-економічних, інвестиційних, науково-технічних  зв’язків на макро- та мікрорівнях.

Для студентів, аспірантів, фахівців у сфері ЗЕД і усіх, хто цікавиться проблемами світогосподарського розвитку на сучасному етапі.

Зам. 1192

Ціна 200,00

ЗМІСТ

Міжнародні економічні відносини : підручник / А.А. Мазаракі, Т.М. Мельник, Л.П. Кудирко та ін. ; за заг. ред. А.А. Мазаракі, Т.М. Мельник. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2017. – 612 с.

ISBN 978-966-629-834-1

У підручнику висвітлено загальнотеоретичні і практичні здобутки світової і вітчизняної думки у сфері міжнародних економічних відносин. Систематизовано основні показники оцінювання результативності й ефективності співпраці різних країн в умовах інтернаціоналізації і глобалізації та наведено їх розрахунки. Розкрито проблеми інтеграції України у світовий простір. Охарактеризовано функції міжнародних організацій, викладено основні їхні положення щодо векторів взаємодії національних економік у світовій системі координат.

Призначено для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за cпеціальностями «Міжнародна економіка», «Менеджмент ЗЕД», «Міжнародний бізнес», слухачів системи підвищення кваліфікації, післядипломної освіти, аспірантів, підприємців, усіх, хто цікавиться тенденціями цивілізаційного розвитку міжнародних економічних відносин як єдиного цілого світового господарства.

Зам. 345/17

Ціна 220,00

ЗМІСТ

Торговельне обладнання: підручник / А.А. Мазаракі, С.Л. Шаповал, І.І. Тарасенко, О.П. Шинкаренко ; за ред. А.А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2018. – 320 с.

ISBN 978-966-629-871-6

Розглянуто сучасні види торго­вельного обладнання для магазинів, складів, позамагазинного продажу та технологічного обладнання для кулінарної продукції власного виробництва в торговельних закладах. Надано характеристики, конструктивні особливості, загальні правила експлуатації обладнання для закладів торгівлі. Значна увага приділена опису обладнання для розрахунку з покупцями та обліку і управління товарно-грошовим обігом, автоматизованих систем в сфері торгівлі.

Видання є актуальним для студентів, науковців, викладачів, а також інвесторів, менеджерів та усіх, хто розвиває бізнес в торговельній галузі.

ЗМІСТ

Латигіна Алла Григорівна

Англійська мова у світі міжнародного бізнесу = English in the World of International Business: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / А. Г. Латигіна – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009. – 251 с.

ISBN 978-966-629-399-5

Підручник сприятиме поглибленому вивченню англійської мови професійного спрямування. Призначений для аудиторної та самостійної роботи студентів старших курсів, які спеціалізуються з міжнародної економіки, міжнародного бізнесу та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності.

ЗМІСТ

Економічна теорія: підручник / В.Д. Лагутін, Ю.М. Уманців, Т.А. Щербакова та ін. ; за заг. ред.
В.Д. Лагутіна. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2017. – 608 с.

ISBN 978-966-629-839-6

Підручник "Економічна теорія (основи)" підго­товлений відповідно до програми дисципліни. Присвячено вивченню еволюції предмета та методу економічної теорії, розкриттю основ функціонування економічної системи, визначенню змісту і структури суспільного виробництва, аналізові конкуренції та наслідків монополії, сутності капіталу та його функціональних форм. Окремі розділи підручника присвячено розглядові природи та функцій кредиту, з’ясуванню особливостей становлення ринкових відносин в аграрному секторі, сутності та джерел формування доходів населення, розкриттю економічних функцій держави. Логічним завершенням викладення навчального матеріалу є теми, присвячені розкриттю напрямів розвитку світового господарства та міжнародних економічних відносин, а також глобальних проблем сучасності.

Для студентів галузі знань «Управління та адміністрування» та всіх, кого цікавлять проблеми економічної теорії.

Зам. 1377/17.
Ціна 150,00 грн.

ЗМІСТ

Індутний В.В.

Оцінка культурних цінностей : підручник / В.В. Індутний. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. – 880 с.

ISBN 978-966-629-800-6

Підручник охоплює коло питань, пов’язаних з оцінкою куль­турних цінностей. Подано теоретичні засади та практичні регламенти щодо визначення, оцінки якості, класифікації та прогнозування вартості культурних цінностей. Наведено чисельні приклади оцінки пам’яток культури різних типів і видів. Значну увагу приділено добірці прогнозованих показників вартості під час великих обсягів оціночних робіт та обмеженості часу.

Для студентів, магістрів і викладачів вищих навчальних закладів і всіх, кого цікавлять питання оцінки культурних цінностей.

Зам. 1136/16.

Ціна 390,00 грн.

ЗМІСТ

Проектування закладів ресторанного господарства: підручник / [А.А. Мазаракі, С.Л. Шаповал, О.М. Григоренко та ін.]; за ред. А.А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2017. – 184 с.

ISBN 978-966-629-848-8

У підручнику наведено загальні положення до проектування закладів ресторанного господарства, підходи до їх концептуального рішення та порядку і вимог до розроблення проекту загалом.

Призначений для студентів ВНЗ, коледжів, комерційних училищ, які здійснюють підготовку фахівців напряму підготовки «Харчові технології та інженерія», а також може бути корисний фахівцям-практикам для розроблення проектної документації, створення нових, реконструкції і технічного переоснащення діючих закладів ресторанного господарства.

Зам. 1743/17.

Ціна 85,00 грн.

ЗМІСТ

Управління міжнародною конкурентоспромож­ністю підприємства : підручник / Т.М. Мельник, Н.О. Іксарова. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. – 456 с.

ISBN 978-966-629-807-5

Висвітлено сутність та еволюцію підходів до управління міжнародною конкуренто­спроможністю підприємства. Розкрито особливості формування конкурентних переваг на мікро-, мезо- та макро­рівнях. Розглянуто сучасні моделі управління міжнародною кон­курентоспроможністю націо­нальних економік. Виокремлено галузеві та секторальні детермінанти міжнародної конку­рентоспроможності, узагальнено засади формування конкуренто­спроможності регіонів, визначено роль кластерів у процесі забезпечення конкуренто­спроможності підприємств і регіонів.

Підручник призначено для студентів, аспірантів, слухачів системи підвищення кваліфікації, підприємців і фахівців у сфері міжнародної економіки.

Зам. 1310/16

Ціна 110,00

ЗМІСТ

Базовий курс англійської мови для психологів = Essential English for Psychologists : підручник / А.Г. Латигіна, С.М. Буленок. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. – 396 с.

ISBN 978-966-629-771-9

Метою підручника «Базовий курс англійської мови для психологів» = «Essential English for Psychologist» є цілісне і послідовне засвоєння англій­ської граматики, професійної лексики, а також формування у студентів об’ємного тематичного англомовного словника з бізнесу та психології.
Призначено для студентів, які здобувають освітній ступінь «бакалавр» за напрямом підготовки «Психологія», а також для всіх, хто бажає вдосконалити англійську мову фахового спрямування.

Зам. 477/16

Ціна 85,00

ЗМІСТ

Англійська мова туристичної індустрії = English in the Tourism Industry : підручник для вищ. навч. закл. / Л.М. Хистова, В.О. Кравченко. – Киїі : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008.– 320 с.

ISBN 966–629–366–8

Підручник “English in the Tourism Industry” призначено для студентів, які опановують спеціальності, пов’язані з туристичною індустрією та готельно-ресторанним бізнесом, а також для тих, хто бажає вдосконалити свої знання з англійської мови професійного спрямування.

Зам. 889/16

Ціна 75,00

ЗМІСТ

Митна справа : підручник / Н.В. Мережко, П.В. Пашко, О.В. Рождественський ; за ред. П.В. Пашка. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. – 572 с. – (Серія «Митна справа»).

ISBN978-966-629-811-2

У підручнику всебічно розглянуто складові державної митної справи. Значну увагу приділено тарифному та нетарифному регулюванню ЗЕД, митному контролю та митному оформленню товарів, здійсненню митних формаль­ностей при переміщенні товарів та транспортних засобів через митний кордон України.
Розрахований на викладачів і студентів вищих навчальних закладів, працівників митних органів, а також всіх, хто цікавиться проблемами державної митної справи.

Зам. 1366/16

Ціна 130,00

ЗМІСТ

Трансфер технологій : підручник / А.А. Мазаракі, Г.О. Андрощук, С.І. Бай та ін. ; за заг. ред. А.А. Мазаракі. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. – 556 с.

ISBN 978-966-629-703-0

У підручнику розкрито організаційно-економічний механізм трансферу технологій як елемент управління і реалізації інноваційної політики у контексті стратегії інноваційного розвитку країни, охаракте­ризо­вано сутність та особливості технологічної інфраструктури, державного регу­лю­вання діяльності у сфері технологій, визначено зміст комерціалізації технологій, розглянуто особливості, етапи та форми процесу комерціалізації науково-технічних розробок. Особливу увагу приділено методам оцінювання інтелектуальної власності, ліцензуванню як формі комерціалізації технологій, системі управління трансфером технологій на підприємстві.

Призначено для студентів, викладачів, аспірантів, слухачів курсів підвищення кваліфікації, державних службовців, менеджерів інноваційної діяльності та керівників підприємств і організацій, яких цікавлять питання трансферу технологій.

Зам. 1146/14.

Ціна 120,00 грн.

ЗМІСТ

Світовий ринок товарів та послуг : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / за заг. ред. А.А. Мазаракі, Т.М. Мельник. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. – 720 с.

ISBN 978-966-629-745-0

Розглядаються теоретичні засади та практичні аспекти формування світових ринків товарів і послуг, особливості та закономірності їх функціонування за умов динамічності світогосподарських процесів і науково-технічного прогресу. Висвітлюються специфіка сегментів світових ринків і напрями інтеграції України до світових ринків у контексті глобалізації, регіоналізації та екологізації.

Призначено для студентів, аспірантів, фахівців у сфері міжнародної економіки, міжнародного бізнесу та зовнішньо­економічної діяльності.

Зам. 901/15

Ціна 150,00 грн

ЗМІСТ

Мельник Т.М.

Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Т.М. Мельник, О.В. Дьяченко, О.В. Зубко ; за заг. ред. А.А. Мазаракі. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. – 600 с.

ISBN 978-966-629-710-8

Розкриваються ключові категорії та поняття митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, розглядаються організаційно-правові основи митного регулювання в Україні, принципи митно-тарифного та нетарифного регулювання, засади визначення митної вартості, специфіка адміністрування митних платежів та застосування митних режимів, порядок організації митного контролю та митного оформлення, основні положення митного регулювання в рамках функціонування інтеграційних об’єднань.

Для студентів, аспірантів, фахівців у сфері зовнішньоекономічної діяльності, усіх, хто цікавиться цими питаннями.

Зам. 1288/14

Ціна 120,00 грн

ЗМІСТ

Федулова Л.І.

Управління інноваціями : підручник [для студ. вищ. навч. закл.] / Л.І. Федулова. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. – 548 с.

ISBN 978-966-629-809-9

Розкрито суть і роль інновацій в соціально-економічному розвитку. Охарактеризовано життєвий цикл інновацій, особливості інноваційного процесу та інноваційної діяльності на підприємстві, принципи формування інноваційного потенціалу, структуру ринку інновацій. Розглянуто механізми та інструменти державного регулювання інноваційної діяльності та їх вплив на формування національної інноваційної системи. Запропоновано сучасні підходи до організу­вання інновацій та проектування організаційних структур управління інноваціями. Представлено систему управління інноваціями на підприємстві з врахуванням світових тенденцій; показано взаємозв’язок інноваційної стратегії та інноваційної політики на мікрорівні. Визначено та обґрунтовано засади проектного управління інноваціями, запропоновано метрику інновацій та методичний інструментарій оцінки ефективності та результативності управління інноваціями на підприємстві.

Для студентів, магістрів, аспірантів, спеціалістів організацій та державних службовців, науковців, освітян, що вивчають сучасні проблеми інноваційного розвитку економіки.

Зам. 1364/16.

Ціна 130,00 грн.

ЗМІСТ

Ціна 87,00 грн. Державне антимонопольне регулювання : підручник / В.Д. Лагутін, Ю.І. Боровик, О.В. Вертєлєва та ін. ; за ред. В.Д. Лагутіна. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. – 480 с.

ISBN 978-966-629-728-3

В основу підручника покладено курс лекцій, який автори викладають студентам спеці­альності «Управління у сфері економічної конкуренції». На системній основі розкриваються сучасні проблеми захисту економічної конкуренції. Особлива увага приділяється висвітленню комплексу теоретичних і практичних питань антимонопольного регулювання та контролю в економіці України.

Для студентів, аспірантів і викладачів вищих закладів освіти, працівників Антимонопольного комітету України, всіх, хто цікавиться проблемами розвитку конкуренції і регулювання товарних ринків.

Зам. 451/15

ЗМІСТ

Товарознавство і торговельне підприємництво : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А.А. Мазаракі, Н.В. Притульська, В.А. Осика та ін. ; за ред. А.А. Мазаракі. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. – 652 с.

ISBN 978-966-629-672-9

У навчальному посібнику розглянуто теоретичні основи і методологію наукових досліджень у товарознавстві та торговельному підприємництві, процес їх здійснення та обґрунтування вибору методів дослідження з ілюстрацією застосування на прикладах різних груп харчових продуктів і непродовольчих товарів та ситуаційних завдань торговельного підприємництва. Висвітлено питання щодо інформаційного й організаційного забезпечення наукового дослідження, основних сучасних інструментів ресурсного наповнення, апробації отриманих результатів.

Призначено для студентів, що здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» напряму підготовки «товарознавство і торговельне підприємництво».

Зам. 347/14

Ціна 150,00 грн

ЗМІСТ

Никонович М.О.

Аудит : підручник / М.О. Никонович, К.О. Редько ; за ред. Є.В. Мниха. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун‑т, 2014. – 748 с.

ISBN 978-966-629-698-9

У підручнику розкрито найважливіші питання сучасного аудиту. Ґрунтовно висвітлено методичне забезпечення аудиту, його методи, організація та інформаційна база, а також методика аудиту фінансової звітності господарюючих суб’єктів.

Видання призначене для студентів економічного спрямування, керівників підприємств, фахівців з обліку, аналізу та аудиту суб’єктів господарювання.

Зам. 1156/14

Ціна 180,00 грн

ЗМІСТ

Мних Є.В.

Фінансовий аналіз : підручник / Є.В. Мних, Н.С. Барабаш. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. – 536 с.

ISBN 978-966-629-673-6

У підручнику викладено програмний матеріал з теорії і практики фінан­сового аналізу діяльності суб’єктів господарювання. Виділені методо­логічні та орга­нізаційні засади аналізу фінансового стану, фінансових резуль­татів діяль­ності, реалізації інвестиційних проектів, створення аналітичного забезпе­чення ситуаційного та антикризового менеджменту.

Підручник призначений для студентів, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів економічного спрямування, слухачів шкіл бізнесу, керів­ників підприємств та організацій, а також фахівців економічних і фінансових служб підприємства.

Зам. 962/13

Ціна 85,00

ЗМІСТ

Латигіна А.Г.

Базовий курс англійської мови з економіки=Basic English of Economics : підручник / А.Г. Латигіна. – 2-ге вид., переробл. та допов. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2013. – 456 с.

ISBN 978–966–629–633–0

У підручнику надано основні поняття й терміни економіки і бізнесу, фахові тексти, тексти для розвитку навичок мовленнєвої комуні­кації, а також типи ділових листів.

Підручник «Basic English of Economics» призначено для студентів, які опановують економічні спеціальності, а також для тих, хто бажає вдоско­налити свої знання з англійської мови професійного спрямування.

Зам. 372/19

Ціна 100,00  грн

ЗМІСТ

Хистова Л.М., Кравченко В.О.

Англійська мова туристичної індустрії=English in the Tourism Industry : підручник для вищ. навч. закл. / Л.М. Хистова, В.О. Кравченко. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008.– 321 с.

ISBN 966–629–366–8

Підручник “English in the Tourism Industry” призначено для студентів, які опановують спеціальності, пов’язані з туристичною індустрією та готельно-ресторанним бізнесом, а також для тих, хто бажає вдосконалити свої знання з англійської мови професійного спрямування.

Зам. 805/14

Ціна 75,00

Кравченко В.О., Макарова О.О., Рудешко Є.В.

Англійська мова банківської справи = Mastering English on Banking : підручник [для вищ. навч. закл.] / В.О. Кравченко, О.О. Макарова, Є.В. Рудешко. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008. – 244 с.

ISBN 978-966-629-367-4.

Підручник призначено для студентів банківського факультету спе­ціальностей «Банківська справа» та «Фінансове посередництво», а також для тих, хто бажає вдосконалити свої знання англійської мови за професійним спрямуванням і мають базові знання з англійської граматики.

Зам. 1095/13

Ціна 50,00 грн.

А.Г. Латигіна

Англійська мова економіки для аспірантів = English of Economics for Post-Graduate Students: Підручник. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун‑т, 2006. – 224 с.

ISBN 5-7763-0365-6

Підручник орієнтовано на навчання аспірантів основним елементам роботи з фаховою літературою; професійному спілкуванню з іноземними вченими, шляхом формування у них необхідного тематичного словника; ознайомлення з особливостями написання анотацій, рефератів, наукових статей.

"English of Economics for Post-Graduate Students" призначається для аспірантів, які спеціалізуються з економіки, а також для тих, хто бажає вдосконалити свої знання англійської мови професійного спрямування.

Зам. 354/14

Ціна 48,00 грн.

ЗМІСТ

Ковальчук Т.В.

Вища математика для економістів : підручник / Т.В. Ковальчук, В.С. Мартиненко. – Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. – Ч. 1. – 395 с.

ISBN 5-7763-0212-9

Підручник відповідає програмам з вищої математики для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. У першій частині розглянуто елементи лінійної алгебри, векторної алгебри та аналітичної геометрії, основи математичного аналізу і диференціального числення однієї змінної. Теоретичний матеріал супроводжується великою кількістю розв’язаних прикладів, рисунків та завданнями для самостійної роботи, які допомагають перевірити засвоєння матеріалу.

Кожний розділ супроводжується застосуванням розглянутих питань до задач мікро- та макроекономіки, фінансів, управління, побудовою найпростіших  економіко-математичних моделей. Це дає можливість читачу подивитись на економіку очима дослідника, який намагається зрозуміти і формалізувати мотиви поведінки споживача, виробника, фінансиста і держави. Даний підручник призначений для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів, економістів-практиків, а також для тих, хто хоче самостійно поглибити свої  знання.

Зам. 807/14

Ціна 72,00 грн

Орлова Н.Я.

Продовольчі товари. Фрукти, ягоди, овочі, гриби та продукти їхньої переробки : підручник / Н.Я. Орлова, П.Х. Пономарьов. – 3-тє вид., переробл. та допов. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун‑т, 2013. – 516 с. (Сер. «Товарознавство»).

ISBN 978–966–629–620–0

У підручнику висвітлено будову та класифікацію фруктів, ягід, овочів, грибів, досліджено ринок плодоовочевої і грибної продукції. Проаналізовано перспективи органічного виробництва сільськогосподарської продукції в Україні, розглянуто проблему безпечності генетично модифікованих організмів у ній. Наведено хімічний склад, споживну цінність, безпечність свіжих і перероблених плодів, овочів, грибів і їх значення в раціональному харчуванні. Розкрито фактори формування споживних властивостей свіжих фруктів, ягід, овочів, грибів та продуктів їхньої переробки у процесі товароруху, різні способи і терміни їх зберігання. Матеріал підручника перероблено і доповнено з урахуванням нових нормативних документів, досягнень в галузі товарознавства та виробництва фруктів, овочів, грибів та продуктів їхньої переробки.

Призначено для студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів торговельного профілю, фахівців відповідних галузей.

Зам. 541/13

Ціна 85,00 грн.

ЗМІСТ

Рудавська Г.Б.

Мікробіологія : підручник / Г.Б. Рудавська, Л.І. Демкевич. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. – 407 с.

ISBN 966–629–170–3

Підручник висвітлює питання загальної мікробіології, а також мікробіології товарів народного споживання (продовольчих і непродовольчих). У ньому обґрунтовано роль корисної та шкідливої дії мікроорганізмів з точки зору товарознавства.

Призначений для студентів товарознавчих факультетів вищих навчальних закладів України ІІІ і ІV рівнів акредитації, спеціалістів у галузі товарознавства продовольчих і непродовольчих товарів, експертів та митників.

Зам. 90/15

Ціна 80,00 грн

ЗМІСТ

Ортинська В.В.

Маркетингові дослідження : підручник / В.В. Ортинська, О.М. Мельникович. – 2-ге вид., доповн. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. – 436 с.

ISBN 978-966-629-708-5

У підручнику розглянуто важливі теоретично-методологічні питання орга­нізації маркетингових досліджень. Розкриваються зміст та особливості проведення різноманітних видів опитування, спостереження та експериментів. Викладені мето­дичні підходи до дизайну опитних листів. Певні розділи розкривають прикладні питання маркетингових досліджень. Кожний розділ підручника супроводжується завданнями і ситуаційними вправами для обговорення та тестами для перевірки рівня засвоєння матеріалу.

Призначено для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом підготовки «Маркетинг». Матеріал, викладений у підручнику, може бути корисним для керівників та спеціалістів служб маркетингу виробничих і торго­вельних підприємств.

Зам. 148/15

Ціна 87,00 грн.

Голошубова Н.О.

ОРГАНІЗАЦІЯ ТОРГІВЛІ. 2-ге вид., переробл. та допов. К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. – 680 с. Мова укр. Формат 60Х84/16.У палутурці.

ISBN 978-966-629-539-5

У підручнику розглядаються питання структурно-територіальної організації роздрібної та оптової торгівлі, формування корпоративних і франчайзингових торговельних мереж, організації процесу продажу товарів і обслуговування покупців у магазинах, розвитку позамагазинних форм роздрібного продажу товарів, організації товаропостачання роздрібної торговельної мережі, розвитку різних видів посередників в оптовій торгівлі, складської мережі, організації технологічних процесів на складах та їх ефективності, розвитку упаковки та організації роботи з нею в торгівлі, організації перевезення товарів. Широко висвітлюється досвід країн з розвиненою ринковою економікою, сучасні тенденції і проблеми реформування торгівлі України. 

Призначений для студентів, магістрантів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів торговельного профілю, керівників торговельних підприємств та інших фахівців, які цікавляться питаннями організації торгівлі.

Зам. 403-2012 р.

Ціна 90, 00 грн

02.12.2014
Vita
21025
остання редакція 27.09.2019
42265