logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

Загальна інформація

Нові надходження та перевидання

ЗМІСТ

Латигіна Н. А.

Політичні режими : навч. посіб. / Н. А. Латигіна,
Н. Ю. Гусєва, М. В. Ліпін. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2019. – 232 с.

ISBN 978-966-629-994-2

DOI: http://doi.org/10.31617/np.knute.2019-865

У навчальному посібнику розглянуто одну з основних політологічних категорій – політичний режим, зокрема класичну типологізацію політичних режимів, яка базується на системному підході і охоплює усі основні ознаки політичного режиму. Згідно з цією типологізацією виокремлюють три типи політичних режимів: тоталітаризм, авторитаризм, демократію.

Призначено для студентів усіх спеціальностей освітнього ступеня «бакалавр», аспірантів, викладачів закладів вищої освіти.

Зам. 865/19

Ціна 90,00 грн

ЗМІСТ

Зварич І. М.

Історія англійської мови (курс лекцій і семінарів) = History of English Language (course of lecture and seminars) : навч. посіб. / І. М. Зварич. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун‑т, 2020. – 376 с.

ISBN 978-966-629-996-6

DOI: http://doi.org/10.31617/np.knute.2020-628

Навчальний посібник «Історія англійської мови (курс лекцій і семінарів) = History of English Language (course of lecture and seminars) спрямовано на опанування основних етапів розвитку англійської мови – від V ст. періоду відокремлення англо-саксонських діалектів, континен­тального германського ареалу до кінця XVII ст., періоду утвердження англійської мови як національної державної. У виданні висвітлено історичні події розвитку фонології, морфології, формування словникового складу англійської мови в діахронічному аспекті. До складу посібника входить короткий зміст лекцій, завдання для практичних занять, теми самостійної роботи, додатки.

Призначено для студентів та викладачів закладів вищої освіти зі спеціальностей «Англійська мова та література», «Переклад з англійської мови».

Зам. 628/20

Ціна 150,00 грн

ЗМІСТ

Колот Л. А.

Англійська мова ділової кореспонденції = Advanced вusiness еnglish : навч. посіб. / Л. А. Колот, Л. В. Кушмар. – Вид. 3-тє, допов. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2020. – 228 с.

ISBN 978-966-629-991-1

DOI: http://doi.org/10.31617/np.knute.2020-54

У навчальному посібнику наведено зразки ділової кореспонденції, які охоплюють широке коло актуальної комерційної тематики, спеціальні завдання для закріплення навичок складання та перекладу ділової кореспонденції. Матеріал, викладений у посібнику, надасть змогу засвоїти найбільш типові формулювання при веденні ділового листування англійською мовою та ділових контактах у майбутньому. Навчальний посібник містить довідковий матеріал та глосарій.

Призначено для студентів закладів вищої освіти, перекладачів.

Зам. 54/20

Ціна 90,00 грн

ЗМІСТ

Осика С. Г.

Захист від неправомірного імпорту в міжнародному торговельно-економічному праві (антидемпінгові і антисуб­сидиційні заходи, заходи захисту від масованого імпорту) : навч. посіб. / С. Г. Осика, О. О. Бакалінська. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун‑т, 2019. – 544 с.

ISBN 978-966-629-978-2

DOI: http://doi.org/10.31617/np.knute.2019-780

У широкому спектрі навчальної літератури, виданої в Україні з питань міжнародної економіки і торгівлі, торговельної політики і права, залишається прогалина, яку пропонують заповнити автори навчального посібника.
Це видання присвячено дослідженню всього спектра правил і принципів, на яких ґрунтується багатостороння система захисту від неправомірного імпорту в міжнародному торговельно-економічному праві (антидем­пінгові і антисубсидиційні заходи, заходи захисту від масованого імпорту ).
У навчальному виданні послідовно, через розкриття комплексу універсальних договорів Світової організації торгівлі охарактеризовано принципи нового глобального порядку в галузі захисту від неправомірного імпорту в торговельних, інвестиційних та інших сферах міжнародних економічних відносин.
Кожна глава навчального посібника містить такі важливі в освітньому процесі елементи, як ключові терміни з теми, запитання для контролю засвоєння вивченого матеріалу. Великий список літературних та інтернет-ресурсів дає можливість полегшити пошук додаткової інформації по всіх темах дисципліни.
Навчальний посібник розрахований на студентів, які навчаються за спеціальностями «Міжнародні економічні відносини», «Право», «Міжнародне право» а також аспірантів, викладачів, науковців, усіх, кого цікавлять питання міжнародної торгівлі та міжнародного права.

Зам. 780/19.

Ціна 200,00 грн.

ЗМІСТ

Право Світової організації торгівлі – стрижень міжна­родного торговельно-економічного права (у міжнародних угодах і правозастосувальних актах) : навч. посіб. у 3 т. Т. 2 / С. Г. Осика, О. О. Бакалінська, А. О. Гришко. – Ч. 1. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2019. – 792 с.

ISBN 978-966-629-930-0

ISBN 978-966-629-932-4

DOI: http://doi.org/10.31617/np.knute.2019-434

У широкому спектрі навчальної літератури, виданої в Україні з питань міжнародної економіки і торгівлі, торговельної політики і права, залишається прогалина, яку пропонують заповнити автори навчального посібника «Право Світової організації торгівлі – стрижень міжнародного торговельно-економічного права (у міжнародних угодах і правозастосувальних актах)», розкриваючи весь спектр правил і принципів, на яких ґрунтується багатостороння система СОТ, а також базові засади регулювання у сфері міжнародної торгівлі товарами і послугами. У навчальному виданні послідовно, через розкриття комплексу універсальних договорів Світової організації торгівлі висвітлено парадигму нового глобального порядку в торговельних, інвестиційних та інших сферах міжнародних економічних відносин.

Другий том навчального посібника складається з універсальних договорів та Угод СОТ, що безпосередньо закріплюють модель правопорядку в усіх сферах міжнародних економічних відносин. Вивчення першоджерел дозволить студентам більш глибоко осягнути царину міжнародного торговельно-економічного права, підготуватися до практичної діяльності, сформувати необхідні теоретичні та практичні навички.

Навчальний посібник розрахований на студентів, які навчаються за спеціальностями «Міжнародні економічні відносини», «Право», «Міжнародне право» а також аспірантів, викладачів, науковців, усіх, кого цікавлять питання міжнародної торгівлі та міжнародного права.

Зам. 434/19.

Ціна 430,00 грн.

ЗМІСТ

Право Світової організації торгівлі – стрижень міжна­род­ного торговельно-економічного права (у міждержавних угодах і правозастосувальних актах) : навч. посіб. у 3 т. Т. 2 / С. Г. Осика, О. О. Бакалінська, А. О. Гришко. – Ч. 2. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2019. – 292 с.

ISBN 978-966-629-930-0 (Т. 1)

ISBN 978-966-629-933-1 (Т. 2)

DOI: http://doi.org/10.31617/np.knute.2019-433

У широкому спектрі навчальної літератури, виданої в Україні з питань міжнародної еко­номіки і торгівлі, торговельної політики і права, залишається прогалина, яку пропонують заповнити автори навчального посібника «Право Світової організації торгівлі – стрижень між­на­родного торговельно-економічного права (у міждержавних угодах і правозастосувальних актах)», розкриваючи весь спектр правил і принципів, на яких ґрунтується багатостороння система СОТ, а також базові засади регулювання у сфері міжна­род­ної торгівлі товарами і послугами. У навчальному виданні послідовно, через розкриття ком­плексу універ­сальних договорів Світової організації торгівлі висвітлено парадигму нового гло­бального порядку в торговельних, інвестиційних та інших сферах міжнародних економічних відносин.

Другий том навчального посібника складається з універсальних договорів та Угод СОТ, що безпосередньо закріплюють модель правопорядку у всіх сферах міжнародних еконо­мічних відносин. Вивчення першоджерел дозволить студентам більш глибоко осягнути царину міжнародного торговельно-економічного права, підготуватися до практичної діяльності, сфор­му­вати необхідні теоретичні та практичні навички.

Навчальний посібник розрахований на студентів, які навчаються за спе­ціаль­ностями «Міжнародні економічні відносини», «Право», «Міжнародне право», а також аспірантів, викладачів, науковців, усіх, кого цікавлять питання міжнародної торгівлі та міжна­родного права.

Зам. 433/19.

Ціна 430,00 грн.

ЗМІСТ

Гербич Л. А.

Фінансові та кредитні системи зарубіжних країн : навч. посіб. / Л. А. Гербич. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2019. – 440 с.

ISBN 978-966-629-920-1

У навчальному посібнику розглянуто сутність, специфіку формування та функціонування фінансових і кредитних систем на національних й міжнародному рівнях. Розкрито структуру фінансово-кредитних систем, основні типи та еволюцію фінансових і кредитних систем зарубіжних країн; інтеграційні процеси та інші тенденції у фінансово-кредитній сфері; національні особливості сучасних фінансово-кредитних систем; основні типи та національні особливості грошово-кредитної політики; структуру та основи функціонування фінансово-кре­дитних систем країн із розвиненою ринковою економікою.

Навчальний посібник розрахований на студентів, що навчаються за спеціальностями «Банківська справа», «Фінансове посередництво», «Державна казначейська справа», «Страховий менеджмент», викладачів вищих закладів освіти та практиків.

Зам. 83/19

Ціна 150,00 грн

ЗМІСТ

Височин І. В.

Економіка підприємства торгівлі (у схемах та таблицях) : навч. посіб. / І. В. Височин, Н. М. Новікова, І. М. Вавдійчик. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2018. – 428 с.

ISBN 978-966-629-921-8

У навчальному посібнику розглядаються теоре­тичні положення про торгівлю як вид економічної діяльності, надається економічна характеристика різних форм торгівлі, особливості споживчого ринку, процесу формування товарних запасів та управління товарним забезпеченням обороту. Розкрито методичні засади та практичний інструментарій управління такими основ­ними показниками господарської діяльності підпри­ємства торгівлі, як товарооборот, доходи, витрати, фінансові результати, податкові платежі, грошові активи. Визначено теоретичні положення та інструментарій управління ресурсами (трудовими, матеріальними, фінансовими) підприємства торгівлі. Навчальний матеріал представлено у вигляді схем та таблиць, що забезпечує системність, компактність і візуалізацію великого обсягу інформації та полегшує її сприйняття.

Призначено для студентів економічних спеціальностей закладів вищої освіти, аспірантів, викладачів та працівників торговельної сфери.

Зам. 491/19

Ціна 150,00 грн

ЗМІСТ

Захист систем електронних комунікацій: навч. посіб. / В. О. Хорошко, О. В. Криворучко, М. М. Браіловський та ін. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун‑т, 2019. – 164 с.

ISBN 978-966-629-970-6

DOI: http://doi.org/10.31617/np.knute.2019-649

У навчальному посібнику розглядаються основи організації та порядок виконання робіт із захисту інформації в системах електронних комунікацій, порядок прийняття рішень щодо складу комплексної системи захисту інформації в залежності від умов функціонування СЕК і видів оброблюваної інформації, визначення обсягу і змісту робіт, етапності робіт, основних завдань та порядку виконання робіт кожного етапу.

Зам. 649/19

Ціна 100,00 грн

ЗМІСТ

Вища та прикладна математика в економічних прикладах та задачах: практикум: навч. посіб. / О. К. Щетініна, С. В. Білоусова, Ю. А. Гладка, Т. В. Ковальчук. – Ч. 2. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2019. – 416 с.

ISBN 978-966-629-845-7

ISBN 978-966-629-946-1

DOI: http://doi.org/10.31617/np.knute.2019-575

Навчальний посібник охоплює всі основні питання програми навчальної дисципліни «Вища та прикладна математика» за ІІ семестр для студентів спеціальностей: менеджмент; підпри­ємництво та біржова діяльність; державні фінанси; публічне управління та адмі­ністру­вання. Практикум включає набір методичних матеріалів для ілюстрації математичних понять, моделей та методів в економічних розрахунках, торговельній та фінансовій діяльності, банківській справі, при прийнятті управ­лінських рішень, використання яких спрямовано на підсилення практичної орієнтованості викладення розділів: «Випадкові події, величини, процеси», «Елементи математичної статистики», «Статистичне вивчення взаємозв’язків між явищами», «Задачі оптимального управління», «Моделі управління запасами», «Сіткове планування і управління». Розв’язування практичних задач, спираючись на модельні уявлення, фінансову грамотність та первинні знання з економічної теорії, проведено на основі застосування сучасних засобів комп’ютерного розрахунку у таких вживаних при економічних дослідженнях інтегрованих програмних середовищах, як MS Excel та Mathcad.

Призначено для студентів економічних спеціальностей та викладачів закладів вищої освіти.

Зам. 575/19

Ціна 150,00 грн

ЗМІСТ

Оздоровче харчування : навч. посіб. / П. О. Карпенко, Н. В. Притульська, М. Ф. Кравченко та ін. ; за ред. П. О. Карпенка. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2019. – 628 с.

ISBN 978-966-629-922-5

У навчальному посібнику розглянуто теорії харчування, традиційні та окремі нетрадиційні види харчування, висвітлено загальні підходи до організації й технології раціонального і лікувального харчування відповідно до сучасних досягнень нутріціології. Наведено характеристики нутрієнтів раціону харчування людини, харчову і біологічну цінність продуктів харчування, класифікацію лікувально-столових мінеральних вод України і методику їх застосування в комплексному лікуванні хворих. Розглянуто сучасні принципи та методики дієтотерапії при найбільш поширених захворюваннях, характеристики дієт, представлено зразки одноденних меню лікувального харчування й технології приготування страв у лікувальному харчуванні та чинні нормативні документи, що використовуються в організації оздоровчого та лікувального харчування населення України.

Призначено для студентів закладів вищої освіти, а також для працівників ресторанів і курортної сфери діяльності (дієтологів, гастроентерологів, терапевтів, працівників) та інших фахівців.

Зам. 74/19.

Ціна 200,00 грн.

ЗМІСТ

Бай С. І., Миколайчук І. П., Ціпуринда В.С.

Консалтинг : навч. посіб. / С. І. Бай, І. П. Миколайчук, В. С. Ціпуринда. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2018. – 432 с.

ISBN 978-966-629-916-4

У навчальному посібнику комплексно і системно висвітлено сучасні підходи до розкриття сутності консалтингу, особливостей інституту консультування та ринку консалтингових послуг, а також сутність консультаційного процесу: його закони і закономірності, принципи, технологію процесу консультування, проблеми відповідальності консультанта.

Навчальний посібник містить модульні практичні завдання у вигляді творчих аналітичних розрахункових задач, ситуаційних вправ, що дасть змогу студентам наблизитися до реальних умов їх діяльності і набути навичок щодо конкретних технологій консалтингу. До кожної теми надаються методичні рекомендації до її вивчення та тести для контролю здобутих знань, перелік контрольних запитань та завдань для самостійної роботи, а також глосарій.

Для студентів освітнього ступеня «магістр» спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізацій «Менеджмент організації», «Менеджмент персоналу», «Торговельний менеджмент», «Менеджмент інноваційної діяльності» та викладачів закладів вищої освіти.

Зам. 1135/18.

Ціна 130,00 грн.

ЗМІСТ

Мазаракі А. А.
Містер боб. Смачні страви з бобових = Mister Bean. Tasty Legume Dishes / А. А. Мазаракі, М. Ф. Кравченко, М. П. Демічковська ; за ред. А. А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2019. – 292 c. : іл.

ISBN 978-966-629-923-2

У книзі наведено понад 200 рецептів страв з бобових, представлених у кухнях багатьох народів світу – від глибини століть до сучасних витворів кулінарного мистецтва, від простих у приготуванні до вишуканих.

Розрахована на широке коло читачів.

Зам. 98/19.

Ціна 370,00 грн.

ЗМІСТ

Вирішення міждержавних спорів у Світовій організації торгівлі : навч. посіб. у 3-х т. Т. 3 / С. Г. Осика, В. В. Коновалов, О. О. Бакалінська. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2019. – 248 с.

ISBN 978-966-629-930-0
ISBN 978-966-629-934-8
DOI: http://doi.org/10.31617/np.knute.2019-218

У широкому спектрі навчальної літератури, виданої в Україні з питань міжнародної економіки і торгівлі, торговельної політики і права, залишається прогалина, яку пропонують заповнити автори навчального посібника «Право Світової організації торгівлі – стрижень міжнародного торговельно-економічного права», розкриваючи весь спектр правил і принципів, на яких ґрунтується багатостороння система СОТ, а також базові засади регулювання у сфері міжнародної торгівлі товарами і послугами. У навчальному виданні послідовно, через розкриття комплексу універсальних договорів Світової організації торгівлі висвітлено парадигму нового глобального порядку в торговельних, інвестиційних та інших сферах міжнародних економічних відносин.

У третьому томі навчального посібника досліджено та проаналізовано систему вирішення торговельних спорів у межах СОТ, що дозволить читачам сформувати цілісне, комплексне уявлення про систему підтримки і захисту інтересів країн-членів СОТ у міжнародних торговельно-економічних відносинах.

Навчальний посібник розрахований на студентів, які навчаються за спеціальностями «Міжнародні економічні відносини», «Право», «Міжнародне право», а також аспірантів, викладачів, науковців, усіх, кого цікавлять питання міжнародної торгівлі та міжнародного права.

Зам. 218/19.

Ціна 100,00 грн.

ЗМІСТ

Право Світової організації торгівлі – стрижень міжнародного торговельно-економічного права : навч. посіб. у 3 х т. Т. 1 / С. Г. Осика, О. О. Бакалінська, В. Т. Пятницький. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун т, 2019. – 596 с.

ISBN 978-966-629-930-0
ISBN 978-966-629-931-7
DOI: http://doi.org/10.31617/np.knute.2019-187

У широкому спектрі навчальної літератури, виданої в Україні з питань міжнародної економіки і торгівлі, торговельної політики і права, залишається прогалина, яку пропонують заповнити автори навчального посібника «Право Cвітової організації торгівлі – стрижень міжнародного торговельно-економічного права», розкриваючи весь спектр правил і принципів, на яких ґрунтується багатостороння система СОТ, а також базові засади регулювання у сфері міжнародної торгівлі товарами і послугами. У навчальному виданні послідовно, через розкриття комплексу універсальних договорів Світової організації торгівлі охарактеризовано принципи нового глобального порядку в торговельних, інвестиційних та інших сферах міжнародних економічних відносин.

Кожний розділ навчального посібника містить такі важливі в освітньому процесі елементи, як ключові терміни, запитання для контролю засвоєння вивченого матеріалу. Великий список літературних та електронних джерел дає можливість полегшити пошук додаткової інформації.

Навчальний посібник розрахований на студентів, які навчаються за спеціальностями «Міжнародні економічні відносини», «Право», «Міжнародне право», а також аспірантів, викладачів, науковців, усіх, кого цікавлять питання міжнародної торгівлі та міжнародного права.

Зам. 187/19.

Ціна 210,00 грн.

ЗМІСТ

Галаган В. Я.
Німецька мова туризму та готельного господарства = Deutsch für Tourismus und Hotellerie : навч. посіб. / В. Я. Галаган. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2018. – 464 с.

ISBN 978-966-629-900-3

Навчальний посібник «Німецька мова туризму та готельного господарства» призначений для студентів, що навчаються за спеціальністю «Менеджмент», спеціалізаціями «Туристичний менеджмент» та «Готельний і ресторанний менеджмент», а також для аспірантів та працівників сфери туризму, які мають німецькомовних контрагентів з господарських операцій та споживачів послуг. Посібник сприяє вивченню німецької мови ділового призначення, що використовується у сфері туризму та готельного господарства.

Метою навчального посібника є розвиток практичних навичок читання та перекладу оригінальних текстів за фахом, формування навичок професійно орієнтованого мовлення на базі опрацьованого матеріалу.

Зам. 489/18.

Ціна 110,00 грн.

ЗМІСТ

Тома Н.М.
Англійська мова економічної кібернетики = English of Economic Cybernetics : навч. посіб. / Н.М. Тома, Ю.Є. Шкорубська. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2017. – 184 с.

ISBN 978-966-629-860-0

Метою навчального посібника «Англійська мова економічної кібернетики» є ознайомлення студентів з основною новітньою термінологією у сфері економічної кібернетики та програмної інженерії, забезпечення цілісного розуміння тематичних текстів з фаху, удосконалення навичок усного спілкування.

Посібник призначений для аудиторної та самостійної роботи студентів, а також тих, хто бажає вдосконалювати свої знання з англійської мови професійного спрямування.

Зам. 1717/17.

Ціна 70,00 грн.

ЗМІСТ

Яцюк Д.В.
Реклама в Інтернеті : навч. посіб. / Д. В. Яцюк. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2018. – 296 с.
ISBN 978-966-629-907-2

У навчальному посібнику в доступній формі розглянуто сутність, цілі та функції реклами в Інтернеті як важливої сфери економічної діяльності в умовах сучасного роз-витку інформаційних та інтерактивних технологій. Визначено особливості функціонування й можливості формування рекламних повідомлень у середовищі Інтернет. Усебічно висвітлено підходи й методи оцінки ефективності проведення рекламних заходів у мережі. Виклад матеріалу проілюстровано рисунками й таблицями. Наводиться значна кількість інформаційно-аналітичних матеріалів, що сприяє кращому розумінню сутності напрямів застосування реклами в Інтернеті у маркетинговій діяльності підприємств. Подано низку практичних і розрахункових завдань, запропоновано різні ситуаційні вправи, а також питання для самоконтролю й контрольні тести, представлено короткий термінологічний словник.

Призначений для студентів і викладачів вищих навчальних закладів, а також для працівників сфер бізнесу, де реклама в Інтернеті може використовуватися для вирішення маркетингових завдань.

Зам. 1049/18.

Ціна 100,00 грн.

ЗМІСТ

Експертиза та митне оформлення товарів : навч. посіб. для студ. закл. вищ. освіти / А.А. Мазаракі, Н.В. Мережко, Н.В. Калуга, Т.М. Коломієць, Т.А. Караваєв, В.В. Осієвська, С.В. Галько ; за ред. А.А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2019. – 368 с. – (Серія «Митна справа»).

ISBN 978-966-629-901-0

Розглянуто питання експертизи товарів у митних цілях та їх митного оформлення. Значну увагу приділено нормативно-правовому регулюванню переміщення товарів через митний кордон України, тарифному та нетарифному регулюванню ЗЕД, митному контролю та митному оформленню товарів, здійсненню митних формальностей при переміщенні товарів та транспортних засобів через митний кордон України.

Розрахований на викладачів, студентів вищих навчальних закладів, працівників митних органів, а також всіх, хто цікавиться проблемами державної митної справи. Навчальний посібник буде корисним при написанні випускної кваліфікаційної роботи студентами, які здобувають ступінь вищої освіти «магістр».

Зам. 1007/19.

Ціна 120,00 грн.

ЗМІСТ

Коротун О. О.
Українська мова як іноземна : навч. посіб. – Ч. 1 [для іноз. студ. екон. спец. закл. вищ. освіти] / О.О. Коротун. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2018. – 132 с.

ISBN 978-966-629-915-7

Навчальний посібник (частина І) складається з семи блоків, кожний блок включає в себе дві-чотири теми, які містять передтекстові завдання, текст та завдання на закріплення представленого матеріалу. Завдання охоплюють усі види мовленнєвої діяльності: читання, аудіювання, говоріння, вправи на закріплення фахової лексики, граматичні конструкції. Блоки чітко струк¬туро¬вані та містять логічно поєднані завдання.

Призначено для іноземних студентів І–ІІ курсів освітнього ступеня «бакалавр», які опановують спеціальності, пов’язані з економічними видами діяльності та організацією готельного господарства.

Зам. 490/18

Ціна 60,00

ЗМІСТ

Закуски : навч. посіб. для студ. закл. вищ. освіти / М. Ф. Кравченко, В. А. Гніцевич, М. П. Демічковська, І. Ю. Антонюк, А. О. Медведєва ; за ред. А.А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2018. – 192 с.

ISBN 978-966-629-890-7

У навчальному посібнику наведено інформацію щодо класифікації, харак-теристики асортименту особливості обробки сировини та рецептурних компонентів для холодних страв, технології окремих груп холодних страв; діагностики техно-логічних процесів їх виробництва; вимог до якості, правил оформлення та подачі з урахуванням загальних рекомендацій та сучасних підходів смакової комбі¬наторики; термінів зберігання та реалізації з урахуванням світових тенденцій розвитку кулінарного мистецтва.

Призначено для студентів, що навчаються за спеціальностями «Харчові технології», «Готельно-ресторанна справа», «Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу», викладачів профільних вищих навчальних закладів III–ІV рівня акредитації, прак¬тичних працівників закладів ресторанного господарства та усіх, хто цікавиться кулінарією.

821/18

Ціна 145,00

ЗМІСТ

Кравченко М. Ф.
Соуси : навч. посіб. / М. Ф. Кравченко, Д. В. Федорова ; за ред. А. А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2018. – 148 с.

ISBN 978-966-629-854-9

Навчальний посібник «Соуси» є першим у серії видань з дисципліни «Технологія продукції ресто¬ранного господарства». У навчальному посібнику наведено дані щодо класифікації, характеристики, асортименту гарячих, холодних і солодких соусів, технології обробки сировини і виготовлення напів¬фабрикатів для соусів, створення нових соусних композицій з урахуванням науково обґрун¬тованих фізико-хімічних та біохімічних процесів, які відбу¬ваються під час кулінарної обробки; вимог до якості, правил оформлення і подачі соусів; загальних рекомендацій та сучасних підходів смакової комбінаторики; термінів зберігання соусів у закладах ресторанного господарства.

Призначено для студентів, що навчаються за напрямами підготовки «Харчові технології та інженерія», «Готельно-ресторанна справа», «Менеджмент готельно-ресто¬ранного бізнесу», викладачів, рестораторів і шеф-кухарів, інших фахівців закладів ресторанного господарства, а також може бути корисним усім, хто цікавиться кулінарією.

Зам. 297/18

Ціна 100,00

ЗМІСТ

Тютченко Е.П.
Англійська мова комерційної документації = Foreign Commercial Paper : навч. посіб. / Е.П. Тютченко. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2018. – 84 с.

ISBN 978-966-629-897-6

Навчальний посібник «Англійська мови комерційної документації» призначений для аудиторної та самостійної роботи студентів, які опано¬вують спеціальність «Переклад». Мета посібника – забезпечити цілісне та послідовне засвоєння англійської лексики комерційної документації.

Посібник стане у пригоді студентам й аспірантам філологічних та інших спеціальностей.

Зам. 328/18

Ціна 45,00

ЗМІСТ

Крепак А.С.
Медіапланування : навч. посіб. / А.С. Крепак. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2018. – 128 с.

ISBN

У навчальному посібнику представлено зібрання теоретичних матеріалів з медіапланування, що забезпечують ознайомлення читача з відповідним інструментарієм і підходами до планування рекламних кампаній. Видання містить приклади та практичні дані, що сприяють підготовці фахівця, адаптованого до умов функціонування рекламного ринку.

Для студентів, аспірантів, викладачів, науковців, працівників рекламних служб і рекламних агентств.

Зам. 73/19

Ціна 55,00

ЗМІСТ

Крегул Ю.І.

Правознавство: термінологічний словник: навч. посіб. / Ю.І. Крегул, Л.М. Шестопалова ; за ред. проф. Ю.І. Крегула. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2018. –  268 с.

ISBN 978-966-629-879-2

Термінологічний словник містить розташовані в абетковому порядку актуалізовані словникові статті до основних термінів та понять, якими послуговується правознавство як галузь знання та навчальна дисципліна, а також корисну суміжну історико-пра­вову інформацію.

Призначено для студентів неюридичних спеціальностей, абітурієнтів і широкого загалу.

Зам. 532/18

Ціна 100,00

ЗМІСТ

Рязанцева В.В.

Економетрія. Моделювання макроекономічних процесів: навч. посіб. / В.В. Рязанцева. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2018. – 388 с.

ISBN 978-966-629-880-8

У навчальному посібнику на основі системного підходу розглянуто конкретні приклади виконання наскрізного завдання аналізу економічних процесів за допомогою регресійних рівнянь та системи симультативних рівнянь.

Призначено для студентів економічних спеціальностей, магістрів та аспірантів.

Зам. 493/18

Ціна 120,00

ЗМІСТ

Онищенко В.П.

Міжнародний менеджмент: навч. посіб. / В.П. Онищенко. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2017. – 384 с.

ISBN 978-966-629-835-8

У навчальному посібнику розглянуто основні проблеми міжнародного менедж­менту в умовах сучасних викликів глобалізації, рішення котрих потребує нової управлінської парадигми міжнародних компаній, у якій чільне місце посідає розуміння того, що світова економіка, світові ринки та міжнародні економічні відносини фор­муються й розвиваються в умовах невизначених і турбулентних світових соціально-економічних, політичних, культурних, етнічних процесів; що настала епоха постмо­дернізму, реалії якої значно посилили стратегічні орієнтири компаній на ефективне відтворення інтелектуального капіталу, технологічних, товарних та управлінських інновацій.

Посібник розрахований на читача, котрого цікавлять питання управління міжнародним бізнесом та його суб’єктами. Він стане в нагоді студентам, аспірантам і викладачам ВНЗ.

Зам. 1364/17

Ціна 100,00

ЗМІСТ

Тютченко Е. П.

Англійська мова економічної конкуренції = An English Reader on Economic Competition : навч. посіб. / Е. П. Тютченко. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2018. – 90 с.

ISBN 978-966-629-875-4

Навчальний посібник «An English Reader on Economic Competition» призначений для самостійної роботи студентів, що вивчають англій­ську мову діяльності монополій, а також для усіх тих, хто бажає поглибити знання англійської мови сфери економічної конкуренції, професійного спрямування у сфері економіки

Зам. 459/18

Ціна 55,00 грн.

ЗМІСТ

Інформаційні технології управлінського обліку: навч. посіб. / В.В. Сопко, Ю.П. Зима, Д.В. Головіна. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2017. – 272 с.ISBN 978-966-629-850-1

У навчальному посібнику розкрито основні аспекти проектування, роз­робки, впровадження системи управлінської звітності із застосуванням інформаційних технологій. Розглянуто сутність, характеристику управлінської звітності, мето­дику формування та склад показників основних її форм. Посібник допомагає в засвоєнні організаційних аспектів упро­ва­дження системи управлінської звітності на підприємстві, в розумінні про­цесів документування розробки систем, методів проектування, концепцій інфор­маційних систем, у яких реалізуються завдання управлінської звітності. Окремий розділ присвячено можливостям ERP-систем у формуванні управ­лінської звітності на прикладі «Галактика ERP».

Навчальний посібник призначено студентам, викладачам, аспірантам і фахів­цям, які цікавляться управлінською звітністю та побудовою її системи із застосуванням інформаційних технологій.

Зам. 1670/17

Ціна 80,00 грн.

ЗМІСТ

Юридична відповідальність у підприєм­ництві: навч. посіб. / Ю.І. Крегул, Р.О. Банк, В.В. Мушенок ; за ред. Ю.І. Крегула. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2017. – 316 с.

ІSBN 978-966-629-838-9

У навчальному посібнику розкрито загальне поняття юридичної відповідальності та її види, адміністративної відповідальності у сфері підприємницької діяльності, цивільно-правової відповідальності та відповідальності згідно з трудовим законодавством за право­порушення у сфері підприємництва, кри­мі­нальної відповідальності за господарські та підприємницькі злочини.

До кожної теми запропоновано питання для самоконтролю, тестові завдання та список рекомендованих джерел, що сприятиме кра­щому засвоєнню матеріалу.

Розраховано для студентів, які вивчають навчальну дисципліну «Юридична відпо­відальність у сфері підприємницької діяльності», а також усіх, хто цікавиться проблемами розвитку та захисту підприємництва в Україні.

ЗМІСТ

HoReCa : навч. посіб.: у 3 т. – Т. 3. Кейтеринг / [А.А. Мазаракі, С.Л. Шаповал, С.В. Мельниченко та ін.] ; за ред. А. А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2017. – 448 с.

ISBN 978-966-629-842-6

Запропоновано унікальні бізнес-рішення щодо генерування ідей, обґрунтування кон­цептів та реалізації ефективних стартапів кейте­рингових компаній; трендів фуд-дизайну та фуд-декору; проектування процесів вироб­ництва, тестингу, пакування, транспортування, сервісу, клінінгу, рисайклінгу у сфері кейтерингу;  забез­печення енергоощадності та екологічності техно­логічних, тех­нічних і дизайнерських рішень; підходи до економічного та управлінського моніторингу господарської діяльності та окуп­ності бізнесу.

Професійне видання рекомендовано для менеджерів, власників, інвесторів, а також студентів, викладачів, науковців та усіх, хто хоче досягнути успіху та здобути найвищу професійну майстерність в індустрії кейтерингу.

Зам. 1504/17

Ціна 270,00

ЗМІСТ

HoReCa : навч. посіб. : у 3 т. – Т. 2. Ресторани / [А.А. Мазаракі, С.Л. Шаповал, С.В. Мельниченко та ін.] ; за ред. А.А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2017. – 312 с.

ISBN 978-966-629-841-9

Узагальнено управлінські рішення щодо ініціювання ексклюзивних концептів для реалі­зації стартапів; вибору привабливих локацій; обґрунтування ефективних та енерго­ощадливих будівельних, архітектурних, дизайнерських техно­логій; вибору новітнього устаткування; нала­годження ефективної логістики, організації операційних процесів; реалізації дієвих економічних стратегій; забезпечення ефективного управління персоналом.

Професійне видання є актуальним для успішних власників, професіоналів ресто­ран­ного бізнесу, початківців-рестораторів, інвес­торів, а також студентів, викладачів, науковців та усіх причетних до ресторанної справи.

Зам. 1503/17

Ціна 215,00

ЗМІСТ

HoReCa : навч. посіб. : у 3 т. Т. 1. Готелі / [А.А. Мазаракі, С.Л. Шаповал, С.В. Мельниченко та ін.] ; за ред. А.А. Мазаракі. – 2-ге вид., виправл. і доповн. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2017. – 412 с.

ISBN 978-966-629-832-7

Представлено інноваційні професійні рі­шення щодо розроблення бізнес-ідей та фор­мування концепцій готелів; вибору вигідних локацій; використання ефективних та енерго­ощадливих будівельних, архітектурних, дизай­нерських технологій; формування асортименту готельних послуг; проектування операційних, сервісних та управлінських процесів; управління доходами та витратами; планування і діагностики показників господарської діяльності; оцінювання окупності інвестиційних проектів.

Професійне видання є актуальним для успішних власників, менеджерів, інвесторів, а також студентів, викладачів, науковців та усіх, хто прагне розвивати готельний бізнес.

Зам. 1315/17

Ціна 250,00

ЗМІСТ

Мазаракі А. А.

Королева круп. Все про гречку = Queen of grain. Everything on buckwheat / А.А. Мазаракі, М.Ф. Кравченко, М.П. Демічковська ; за ред. А.А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. – 268 c.: іл. (укр., англ. мовами).

ISBN 978-966-629-799-3

У книзі наведено понад 200 рецептів страв з гречаної крупи, що представлені у кухнях багатьох народів світу: від глибини століть до сучасних витворів кулінарного мистецтва, від простих у приготуванні до вишуканих.

Розрахована на широке коло читачів.

Зам. 1028/16.

Ціна 320,00 грн.

ЗМІСТ

HoReCa : навч. посіб. : у 3 т. Т. 1. Готелі / [А.А. Мазаракі, С.Л. Шаповал, С.В. Мельниченко та ін.] ; за ред. А.А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. – 348 с.

ISBN 978-966-629-770-2

Наведено загальні положення до проекту­вання готелів та порядок розроблення розділів (концепція, організація, сервіс; архітектура, дизайн; управління, економіка) для написання випускного кваліфікаційного проекту.

Для студентів вищих навчальних закладів, коледжів, комерційних училищ, що здійснюють підготовку спеціалістів з готельної і ресторанної справи, а також фахівців-практиків, які розроб­ляють проектну документацію щодо створення нових, реконструкції і технічного переоснащення діючих об’єктів готельно-ресторанного господарства.

Зам. 403/16.

Ціна 250,00.

ЗМІСТ

Мерчандайзинг : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А.А. Мазаракі, Н.Б. Ільченко. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. – 292 с.

ISBN 978-966-629-716-0

У навчальному посібнику проведено дослідження проблем упровадження інструментів мерчандайзингу підприємствами роздрібної торгівлі. Висвітлено основні правила, принципи та концепції мерчандайзингу. Приділено увагу формуванню та розподілу потоків покупців у торговій залі магазину, особливостям розроблення планограм магазинів різних типів спеціалізації. Розглянуто основні види, концепції та особливості систематизації викладання товарів на різних видах торговельно-техноло­гічного обладнання у торговій залі магазину. Досліджено впровадження візуального мерчандайзингу підприємствами роздрібної торгівлі. Визначено показники-індикатори ефективності мерчандайзингової діяльності підприємств роздрібної торгівлі.

Для студентів, магістрів, аспірантів, викладачів вищих та середніх навчальних закладів торговельного профілю, а також фахівців та консультантів у галузі торгівлі, дизайнерів, архітекторів.

Зам. 14/15.

Ціна 83,00 грн.

ЗМІСТ

Проектування курортів : навч. посіб. / [А.А. Мазаракі, С.Л. Шаповал, С.В. Мельниченко та ін.] ; за ред. А.А. Мазаракі. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. – 304 с.

ISBN 978-966-629-663-7

У навчальному посібнику наведено рекомендації з проектування курортів, що враховують вимоги до приміщень і організації діяльності, архітектури, дизайну, охорони праці, цивільного захисту, економіки і управління, нормативно-правове забезпечення.

Призначений для студентів вищих навчальних закладів, які здобувають освітній ступінь магістра за спеціальністю «Курортна справа», як навчальний посібник для дипломного проектування курортів, а також може бути рекомендований фахівцям-практикам для розроблення проектної документації, створення нових, реконструкції і технічного переоснащення діючих курортних закладів.

Зразки оформлення креслень та схем є розробками колективу авторів.

Зам. 366/14

Ціна 150,00 грн

ЗМІСТ

Колтунов В.А.

Харчові продукти. Фрукти, ягоди, овочі, гриби та продукти їхньої переробки. Лабораторний практикум : навч. посіб. / В.А. Колтунов, І.В. Гончарова, В.А. Осика. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. – 420 с. – (Сер. «Товарознавство»).

ISBN 978-966-629-785-6

У навчальному посібнику висвітлено матеріал згідно з класифікацією овочів, фруктів, ягід, грибів і продуктів їхньої переробки з урахуванням новітніх досягнень біології, хімії, стандартизації. Досліджено якість плодоовочевих товарів відповідно до нормативної технічної документації, їх споживні властивості і стійкість до фізіологічних розладів шляхом визначення їхнього хімічного складу із застосуванням сучасних методів дослідження. Приділено увагу науково-дослідній роботі студентів у галузі плодоово­чівництва.

Призначено для студентів вищих навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації, які навчаються за напрямом підготовки «Торгівля», аспірантів, а також для фахівців відповідних галузей.

Зам. 283/16.

Ціна 85,00 грн.

ЗМІСТ

Голошубова Н.О.

Організація торгівлі : зб. ситуаційних задач, тестів та кросвордів / Н.О. Голошубова. – 2-ге вид., переробл. та допов. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. – 280 с.

ISBN 978-966-629-806-8

У збірнику наведено ситуаційні задачі та методики їх розв’я­зання, які розкривають найважливіші проблеми розвитку роздрібної торговельної мережі, формування конкурентного середовища, організації продажу товарів і обслуго­вування покупців, структурно-територіальної організації оптової торгівлі, розвитку складської мережі й ефективності її використання, товаропостачання, орга­нізації тарообороту у роздрібній та оптовій торгівлі. Видання містить кросворди і термінологічний словник, які сприяють поглибленню та закріп­ленню теоретичних знань з дисципліни «Організація торгівлі».

Рекомендований для студентів різних спеціальностей з напрямів підготовки «Економіка підприємства», «Менеджмент», «Маркетинг», «Товарознавство і торго­вельне підприємництво».

Зам. 1285/16.

Ціна 68,00 грн.

ЗМІСТ

Гончаренко О.М.

Міжнародне приватне право : навч. посіб. / О.М. Гончаренко. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. – 392 с.

ISBN 978-966-629-721-4

У навчальному посібнику висвітлено основні категорії, поняття, теорії, вироблені доктриною міжнародного приватного права; вітчизняне законодавство та міжнародні договори з міжнародного приватного права; основні колізійні принципи; колізійні прив’язки щодо правочинів, договорів, трудового, сімейного, спадкового права; основи правового регулю­вання міжнародних перевезень, міжнародного цивільного процесу та міжнародного комер­ційного арбітражу.

Призначений для студентів, викладачів вищих навчальних закладів, юристів-практиків.

Зам. 824/16.

Ціна 85,00 грн.

ЗМІСТ

Гуляєва Н.М.

Інвестиційний менеджмент: методика розв’язання практичних завдань : навч. посіб. / Н.М. Гуляєва, І.М. Вавдійчик ; за заг. ред. Н.М. Гуляєвої. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. – 220 с.

ISBN 978-966-629-704-7

У навчальному посібнику розглядаються методичні підходи та пояснення до розв’язання практичних завдань різноманітної спрямованості: аналітичних, планових, експертних та інших задач з дисципліни «Інвестиційний менеджмент», а саме – з аналізу та планування основних показників інвестиційної діяльності підприємства, оцінки інвестиційної привабливості підприємств, а також з оцінки ефективності, ризиків, ліквідності окремих реальних проектів та фінансових інструментів, що є об’єктами інвестування, оцінювання вартості залучення інвестиційних ресурсів, параметрів оптимізації програми реальних інвестицій та портфеля фінансових інвестицій за критеріями дохідності-ризику.

Призначений для студентів і викладачів вищих навчальних закладів, практичних працівників у сфері управління інвестиційною діяльністю підприємств.

Зам. 114/15
Ціна 52,00 грн

ЗМІСТ

Латигіна А.Г.

Англійська мова міжнародного бізнесу та менеджменту = English of International Business and Management : підручник / А.Г. Латигіна. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. – 416 с.

ISBN 978-966-629-457-2

Підручник «English of International Business and Management» ознайомлює читача зі спеціальною англійською термінологією міжна­родного бізнесу та менеджменту. Метою підручника є розвиток практич­них навичок читання та перекладу фахової літератури, формування навичок професійно орієнтованого мовлення.

Підручник призначений для студентів та фахівців, що спеціалізу­ються з міжнародної економіки, міжнародного бізнесу та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств.

Зам. 1013/14
Ціна 75,00 грн

ЗМІСТ

Латигіна А.Г.

Англійська мова для фахівців митної справи=Mastering Business English for Customs Officers : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / А.Г. Латигіна, Л.І. Бербенець, Л.А. Зощенко. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – 2008. – 320 с.
ISBN 966-629-346-3

Мета навчального посібника «Англійська мова для фахівців митної справи=Mastering Business English for Customs Officers» – цілісне й послідовне засвоєння лексики англійської загальнонародної мови, термінології товарознавства та експертизи в митній справі, менеджменту митної справи та набуття вмінь і навичок роботи майбутнього спеціаліста з фаховою літературою.
Призначено для вивчення курсу англійської мови у ВНЗ нефілологічного профілю професійного торговельно-економічного спрямування, а також для тих, хто бажає поглибити свої знання з англійської мови для професійних цілей у сфері товарознавства та митної справ.

Зам. 811/14
Ціна 65,00 

ЗМІСТ

Фінансовий менеджмент: методика розв’язання практич­них завдань : навч. посіб. / І.Г. Ганечко, Г.В. Ситник, В.С. Андрієць та ін. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. – 244 с.

ISBN 978-966-629-750-4

У навчальному посібнику висвітлено методику розв’язання практичних завдань з проблем управління фінансами підприємств, зокрема управління активами, капіталом, грошовими потоками, фінансовим станом та інвестиціями. Посібник дасть змогу опанувати практичний інструментарій фінансового менеджменту, підвищити якість та ефективність самостійної роботи студентів.

Навчальний посібник призначено для студентів і викладачів вищих навчальних закладів, фінансових менеджерів підприємств.

Зам. 1013/15

Ціна 60,00 грн.

ЗМІСТ

Пальчук П.М.

Корпоративне право : навч. посіб. / П.М. Пальчук. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. – 316 с.

ISBN 978-966-629-746-7

У навчальному посібнику визначається галузева приналежність корпора­тивного права, особливості предмета правового регулювання даного правового інституту. Визначаються особливості правового статусу учасників корпоративних відносин, зокрема учасників корпорацій, органів управління та контролю комерційних юридичних осіб (корпорацій). Акцентується увага на статусі акціонерних товариств як найбільш складної в частині корпоративного управління організаційно-правової форми корпорації, правах та обов’язках акціонерів у частині належних їм корпоративних прав.

Для студентів, аспірантів, викладачів, науковців вищих навчальних закладів.

Зам. 922/15

Ціна 75,00 грн.

ЗМІСТ

Пасальський Б.К.

Хімія. Лабораторний практикум : навч. посіб. / Б.К. Пасальський, Н.Ю. Чикун ; за заг. ред. Н.В. Притульської. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. – 168 с.

ISBN 978-966-629-755-9

Навчальний посібник ознайомлює з властивостями органічних та неорганічних речовин, а також з явищами та процесами фізичної та коло­їдної хімії. Описано якісні реакції на неорганічні йони і на функціональні групи органічних речовин. Наведено методи кількісного аналізу, які вико­ристовують у товарознавстві. 

Розрахований на бакалаврів, які навчаються за напрямом підготовки «Товарознавство та торговельне підприємництво».

Зам. 1181/15

Ціна 60,00 грн

ЗМІСТ

Ромат Є.В.

Зв’язки з громадськістю (базовий курс) : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Є.В. Ромат, І.О. Бучацька, Т.В. Дубовик. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. – 284 с.

ISBN 978-966-629-766-5

У навчальному посібнику викладено теоретичні й методологічні основи зв’язків з громадськістю, цілі та завдання, надано основні прийоми та умови їх використання для отримання переваг у реалізації стратегій та вирішення проблем у сфері економічних відносин. Висвітлено широке коло питань, що стосуються особливостей організації зв’язків з громадськістю з урахуванням вітчизняного та зарубіжного досвіду. Відображено специфіку роботи спеціалістів у сфері зв’язків з громадськістю у комунікаційній діяльності підприємств торгівлі з урахуванням розробки стратегії створення позитивної суспільної думки про підприємство.

Призначений для самостійної роботи студентів, може бути корисним викладачам управлінських, етичних та економічних дисциплін, керівникам і персоналу комерційних структур та підприємств, всім, кого цікавлять проблеми зв’язків з громадськістю.

Зам. 341/16

Ціна 80,00 грн

ЗМІСТ

Ромат Є.В.

Продакт плейсмент : навч. посіб. / Є.В. Ромат, О.І. Микало. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. – 300 с.

ISBN 978-966-629-741-2

У навчальному посібнику викладено теоретичні й методологічні основи технології продакт плейсменту, її цілі та завдання, визначено традиційні та нові канали продакт плейсменту, особливості та принципи його розміщення з урахуванням світового та вітчизняного досвіду. Навчальний посібник висвітлює широке коло питань, пов’язаних із управлінням продакт плейсментом як комунікаційною технологією, окреслює перспективні напрямки роботи фахівців у даній галузі з огляду на світові тенденції індустрії комунікацій.

Призначений для самостійної роботи студентів, може бути корисним фахівцям у галузі реклами, зв’язків з громадськістю та інших сфер індустрії комунікацій, викладачам дисциплін, пов’язаних з маркетинговими та соціальними комунікаціями.

Зам. 777/15

Ціна 80,00 грн.

ЗМІСТ

Алданькова Г.В.

Комп’ютерна графіка в рекламі : навч. посіб. / Г.В. Алданькова. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. – 256 с.

ISBN 978-966-629-717-7

Навчальний посібник є складовою навчально-методичного комплексу дисципліни «Комп’ютерно-технічні засоби у рекламі та зв’язках із громадськістю». У ньому подано короткий теоретичний огляд та практичні тренувальні вправи з розробки різних за складністю та функціональним призначенням рекламних матеріалів у графічних редакторах векторної графіки CorelDRAW та растрової графіки Adobe Photoshop. Для закріплення матеріалу запропоновано індивідуальні творчі завдання, графічні тести та контрольні питання.

Рекомендований для студентів ОКР «бакалавр» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 030507 «Маркетинг», спеціальності 03050702 «Рекламний бізнес» та галузі знань 0303 «Журналістика та інформація» напряму підготовки 030302 «Реклама і зв’язки з громадськістю» та всіх, хто бажає самостійно розглянути основні можливості графічних редакторів та набути навички візуалізації рекламних ідей.

ЗМІСТ

Колот Л.А.

Менеджмент – моя спеціальність = I Major in Management : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Л.А. Колот. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. – 252 с.

ISBN 978-966-629-753-5

Навчальний посібник «I Major in Management» призначений для студентів і спеціалістів з менеджменту, які мають базові знання з англійської граматики, вокабуляр з економіки (рівень B1) та володіють основними навичками і вміннями підтримувати бесіду на повсяк­денну тематику.

Розроблений згідно з навчальною програмою дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» з використанням сучасних принципів навчання.

Зам. 1226/15

Ціна 75,00 грн.

ЗМІСТ

Юридична психологія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.Є. Самойлов, М.С. Корольчук, В.М. Корольчук, С.М. Миронець, Г.М. Ржевський. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. – 432 с.

ISBN 978-966-629-720-7

У навчальному посібнику докладно викладені відповідно до навчальної програми дисципліни «Юридична психологія» основні поняття загальної, правової, кримінальної та судової психології, психологічні основи юридичної психології, розкриваються психологічні особливості особистості злочинців, також розглядаються проблеми встановлення психологічного контакту з учасниками кримінального судочинства. Узагальнено основні теоретичні аспекти, історії розвитку юридичної психології, видів юридичної діяльності, ефективності прийомів психологічного захисту.

Навчальний посібник створено для студентів, аспірантів (докторантів), викла­дачів ВНЗ, психологів-практиків та для широкого загалу читачів і фахівців, а також для тих, хто цікавиться проблемами психології в галузі права та юриспруденції.

Зам. 356/15

Ціна 85,00 грн

ЗМІСТ

Коломацька С.П.

Транснаціональне торгове право : навч. посіб. / С.П. Коломацька. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. – 204 с.

ISBN 978-966-629-722-1

У навчальному посібнику висвітлено поняття і предмет транснаціонального торгового права з використанням терміна lex mercatoria, його джерела, історію виникнення та розвитку, місце галузі в системі права, механізм імплементації норм lex mercatoria в міжнародній арбітражній та судовій практиці держав. Особлива увага приділена питанням гармонізації та уніфікації права у сфері міжнародної торгівлі. Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, науковців.

Зам. 377/15

Ціна 55,00 грн

ЗМІСТ

Математика для економістів. Збірник задач : навч. посіб. / С.В. Білоусова, В.О. Борисейко, Ю.А. Гладка [та ін.]. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. – 504 с.

ISBN 978-966-629-736-8

Розглянуто елементи лінійної, векторної алгебри та аналітичної геометрії, теорію ймовірностей та елементи математичної статистики. Наведено основи математичного аналізу і диференціального числення однієї змінної, функції багатьох змінних, інтегральне числення, диференціальні рівняння, числові ряди. Велика кількість прикладів, рисунків та завдань для самостійної роботи допоможуть перевірити засвоєння матеріалу. Кожний розділ містить застосування інформації щодо розглянутих питань до задач мікро- та макроекономіки, фінансів, управління, побудови економіко-математичних моделей.

Призначено для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Зам. 147/15

Ціна 88,00 грн.

ЗМІСТ

Радченко С.Г.

Етика бізнесу : навч. посіб. / С.Г. Радченко. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. – 396 с.
ISBN 978-966-629-666-8

Етика бізнесу – навчальна дисципліна, яку почали викладати у навчальних закладах України на початку ХХІ ст., хоча проблеми етики в бізнесі мають таку ж давню історію, як і саме підприємництво. Особливої гостроти та актуальності вони набули в другій половині ХХ ст., коли ринок трансформувався і загострилася і без того жорстка конкуренція, а рівень соціальної безвідповідальності бізнесу почав набувати загрозливого для людства характеру.
У навчальному посібнику представлено накопичений досвід цивілізованих взаємин у сфері підприємницької діяльності, розвитку бізнес-етики в сучасних умовах, її засади, принципи, норми як на рівні всього бізнес-середовища, так і внутрішніх проблем органі­зації та особи підприємця. Розглядається механізм формування корпоративної етики, надаються рекомендації щодо використання етичних норм як дієвого засобу управління; формування ділових стосунків з усіма групами стейкхолдерів та у міжнародній діяльності.
Розраховано на студентів вищих навчальних закладів. Буде корисним для профе­сіоналів-бізнесменів у вирішенні етичних проблем ділового життя.

Зам. 05/14
Ціна 78,00

ЗМІСТ

Сердюченко О.В.

Нотаріат України : навч. посіб. / О.В. Сердюченко, Ю.О. Мосенко. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. – 200 с.

ISBN 978-966-629-688-0

На основі чинного законодавства України розглянуто теоретичні питання нотаріату та питання нотаріальної практики, на які необхідно звертати увагу при проведенні лекційних і практичних занять і які потрібно опрацювати студентам під час самостійної роботи. Навчальний посібник розроблений відповідно до програми дисципліни «Нотаріат України» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030401 «Правознавство».

Призначений для студентів, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів, а також для старшокласників, абітурієнтів і широкого кола осіб, які цікавляться правовими знаннями та нотаріальною діяльністю.

Зам. 559/14

Ціна 50,00 грн

ЗМІСТ

Сльозко Т.М.

Організація обліку : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т.М. Сльозко, О.І. Мазіна. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. – 368 с.

ISBN978-966-629-692-7

У навчальному посібнику висвітлено теоретичні та практичні питання з організації обліку на підприємствах з урахуванням змін у нормативно-правовій базі, загальних тенденцій глобалізації та сучасних вимог до  професійного рівня фахівців з бухгалтерського обліку.

Призначений для студентів вищих навчальних закладів, бухгалтерів-практиків, менеджерів та всіх тих, коло інтересів яких пов’язане з організацією обліку на підприємстві.

Зам.  731/14
Ціна 80,00 грн

Розум А.П.

Англійська мова для економістів=English for Economists : навч. посіб. для сдуд. вищ. навч. закл. / А.П. Розум. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. – 312 с.

ISBN 978–966–629–668–2

Навчальний посібник містить оригінальні тексти з фаху, тематичний вокабуляр та систему вправ, що сприятимуть послідовному засвоєнню лексики з економіки, закріпленню вмінь та навичок роботи з фаховою літературою, а також розширенню знань студентів у галузі економічної діяльності.

Призначений для студентів, які володіють бізнесовою англійською на базовому рівні і бажають удосконалити свої мовленнєві навички та знання профе­сійної лексики з економіки і комер­ційної діяльності.

Зам. 104/14
Ціна 65,00 грн

ЗМІСТ

Скуловатова О.В.

Політична психологія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.В. Скуловатова. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2013. – 280 с.

ISBN 978-966-629-637-8

У посібнику розглянуто теоретичні, методологічні та прикладні проблеми психологічного забезпечення політичних процесів в Україні. Висвітлено сучасну наукову проблематику політичної психології. Досліджено технології ведення політичної боротьби.

Призначено для студентів-психологів, викладачів та всіх, хто цікавиться питаннями політичної діяльності.

Зам. 530/15

Ціна 62,00 грн.

ЗМІСТ

Осыка С.Г.

Государство и азартные игры (очерки современности) : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / С.Г. Осыка. – К. : Киев. нац. торг.-экон. ун-т, 2013. – 944 с.
ISBN 978-966-629-592-0

Во втором издании книги дается расширенный обзор текущих тенденций развития игорных рынков в мире на примере США, стран Азии и Европы. Новеллами второго издания является глава, посвященная историческому обзору и общей характеристике мировых центров индустрии азартных игр, и глава, в которой описываются основные черты и принципы азартных игр и их разновидности. Проанализированы механизмы государственного регулирования сферы азартных игр на международном и национальном уровнях, включая деятельность основных универсальных и региональных международных организаций в этой сфере и основные документы, принятые этими организациями. Освещены подходы органов-регуляторов в сфере азартных игр к формам и методам государственного регулирования в США и Европейском Союзе, проблемы, возникающие в процессе осуществления такого регулирования, и пути их решения, в частности по вопросу предотвращения отмывания денег в этой сфере. В книге уделяется внимание практике Европейского суда по вопросам соотношения законодательства ЕС и национального законодательства стран Европы в сфере азартных игр, тенденции развития игорных рынков в США и странах Европейского Союза, в частности лотерейных организаций, онлайн-казино и других игровых продуктов, предлагаемых на рынке азартных игр. Дается страновой обзор национальных инструментов государственного регулирования индустрии азартных игр и основных рынков этой сферы деятельности в странах Европы. Второе издание также дополнено новыми разделами, посвященными освещению проблем преступности в сфере азартных игр, методам борьбы с ней на государственном уровне и игровой зависимости (игромании) игроков от азартных игр.
Книга рассчитана на студентов высших учебных заведений, широкий круг читателей, интересующихся  историей, современной ситуацией и перспективами развития индустрии азартных игр.

Зам. 315/13
Ціна 320,00

ЗМІСТ

Осыка С.Г.

Государственное регулирование глобальной индустрии азартных игр : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / С.Г. Осыка. — К. : Киев. нац. торг.-экон. ун-т, 2013. — 520 с.
ISBN 978-966-629-636-1

В книге дается обзор текущей ситуации и тенденций развития игорных рынков в мире на примере США, стран Азии и Европы. Описываются механизмы государственного регулирования сферы азартных игр на международном и национальном уровнях, включая деятельность основных универсальных и региональных международных организаций в этой сфере и основные документы, принятые этими организациями. Освещаются подходы органов-регуляторов в сфере азартных игр к формам и методам государственного регулирования в США, Европейском Союзе и странах Европы, проблемы, возникающие в процессе осуществления такого регулирования, и пути их решения, в частности и по вопросу предотвращения отмывания денег в этой сфере. В издании уделяется внимание практике Европейского суда по вопросам соотношения законодательства ЕС и национального законодательства стран Европы в сфере азартных игр, тенденции развития игорных рынков в США и странах Европейского Союза в частности, лотерейных организаций, он-лайн казино и других продуктов, предлагаемых на рынке азартных игр. Дается также страновой обзор национальных инструментов
государственного регулирования индустрии азартных игр в странах Еропы и основных рынков азартных игр в Европе.
Книга рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся реалиями и перспективами развития индустрии азартных игр.

Зам. 1006/13
Ціна 200,00

ЗМІСТ

Дроздюк Т.М.

Аграрне право : навч. посіб. / Т.М. Дроздюк. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2013. – 200 с.

ISBN 978-966-629-638-5

У навчальному посібнику розглянуто теоретичні та практичні питання засто­сування аграрного права. Наведено основні категорії аграрного права, зміст аграрно-правових інститутів та положення законодавства, що регулює аграрні правовідносини. Містить ситуаційні, тестові завдання, питання для самостійного опрацювання.

Розрахований на студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки «Право» всіх професійних спрямувань, викладачів та широке коло читачів, які цікавляться галуззю аграрного права.

Зам. 1250/14

Ціна 50,00 грн

Валуйський О.О.

Філософія суспільства : навч. посіб. / О.О. Валуйський. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2013. – 328 с.

ISBN 978-966-629-653-8

Навчальний посібник написано на основі програми кандидатського екзамену з філософії для аспірантів і здобувачів, затвердженої МОН України. У посібнику реалізовано конструктивно-оновлюючу методологію, яка знайшла своє відобра­ження у вітчизняній і зарубіжній соціально-філософській літературі. Особливу увагу приділено аналізу сучасної методології виникнення і функціонування суспільного життя. Розкрито основні компоненти суспільства: суспільство як історично-закономірний процес та суспільство як цілісна соціальна система, технічні, економічні, технологічні чинники розвитку суспільства та його духовні виміри, процеси трансформації і модернізації суспільства, самореалі­зацію суб’єктів суспільного розвитку.

Призначено для аспірантів, здобувачів, студентів, магістрів.

Зам. 1363/13
Ціна 70,00 грн.

ЗМІСТ

Жеронкіна О.Л.

Англійська мова для фінансистів=English for Financiers : навч. посіб. / О.Л. Жеронкіна, І.Й. Жашкевич. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун‑т, 2013. – 368 с.

ISBN 978-966-629-603-3

Навчальний посібник «Англійська мова для фінансистів» розроблено згідно з програмою дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» на основі сучасних принципів навчання іноземній мові. Мета посібника – навчання студентів читанню та перекладу спеціальної літератури, а також веденню бесіди з фаху.

Призначено для студентів факультету фінансів та банківської справи, що навчаються за напрямом «Фінанси і кредит».

Зам. 825/16
Ціна 75,00 грн.

Колот Л.А.

МЕНЕДЖМЕНТ - МОЯ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ = I Major in Management

К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. – 228 c.
Мова укр. Формат 60х84/8. В обкл. 
ISBN 978-966–629-556-2

Посібник «I Major in Management» призначений для студентів і спеціалістів з менеджменту, які мають базові знання з англійської граматики, вокабуляр з економіки (рівень B1) та володіють основними навичками та вміннями підтримувати бесіду на повсякденну тематику.
Посібник розроблений згідно з навчальною програмою дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» з використанням сучасних принципів навчання.

Зам. 870-2012 р.
Ціна 70,00 грн

  

ЗМІСТ

Зощенко Л. А.

Англійська мова для товарознавців=English for Commodity Experts : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Л.А. Зощенко. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. – 332 с.

ISBN 978–966–629–471–8

Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, які вивчають товарознавство та комерційну діяльність, і тих, хто бажає поглибити знання англійської мови за професійним спрямуванням. Мета посібника – навчити студентів англійській мові шляхом формування у них тематичного словника, виробити навички ведення ділового листування та самостійної роботи з фаховою літературою.

Продумані вправи для усного та письмового мовлення, термінологічний словник, сучасні та актуальні тексти з фаху сприяють успішному оволодінню складним матеріалом.

Зам. 954/15

Ціна 75,00 грн.

Буленок С.М.

Англійська мова для психологів = English of psychology : навч. посіб. / С.М. Буленок, Л.С. Дячук, Л.В. Левченко. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. – 264 с.

ISBN 978–966–629–470–1

Навчальний посібник «English of Psychology» передбачає цілісне та послідовне засвоєння фахової лексики та термінології, розвиток навичок роботи з оригінальною літературою з фаху, формування навичок професійно орієнтовного мовлення.

Видання призначено для студентів напряму підготовки «Психологія», а також для тих, хто бажає вдосконалити свої знання з англійської мови за професійним спрямуванням.

Зам. 264/13
Ціна 55,00 грн.

Рудавська Г.Б.

Мікробіологія : навч. посіб. / Г.Б. Рудавська, Б.О. Голуб, В.І. Мандрика. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. – 296 с.

ISBN 978–966–629–451–0

У посібнику викладено загальні методи мікробіологічних досліджень та особливу увагу приділено застосуванню їх  для споживних товарів. Наведено методи визначення нормованих та найвагоміших ненормованих мікро­біоло­гічних показників якості та безпечності продовольчих і непродовольчих товарів.

Призначений для мікробіологічних досліджень на лабораторних заняттях, при підготовці курсових і дипломних робіт студентами товарознавчих факуль­тетів вищих навчальних закладів, а також спеціалістів у галузі виробництва, обігу та контролю харчових продуктів.

Зам. 1534/13
Ціна 60,00 ргн.

ЗМІСТ

Красіліч Н.Д.

Цивільне право : навч. посіб. / Н.Д. Красіліч, Л.М. Іваненко. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009. – 395 с.

ISBN 978-966-629-416-9

Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми курсу цивільного права і спрямовано на засвоєння в процесі навчання теоретичних знань і практичних навичок. Посібник містить методичні вказівки для підготовки до занять з цивільного права, теоретичний матеріал, питання для самоконтролю, практичні, ситуаційні, тестові завдання та список рекомен­дованої літератури. У виданні висвітлено поняття і систему цивільного права та його елементи, джерела цивільного права, цивільні правовідносини, інститути речового права, права інтелектуальної власності, спадкового права. Особливу увагу приділено питанням зобов’язального права – договірним та недоговірним зобов’язанням.

Навчальний посібник призначений для студентів вищих юридичних навчальних закладів, аспірантів, викладачів, науковців.

Зам. 951/15

Ціна 80,00 грн.

ЗМІСТ

Основи правознавства : навч. посіб. / за ред. проф. Ю.І. Крегула. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2007. – 406 с.

ISBN 966-629-299-8

У навчальному посібнику висвітлено історію виникнення держави та права, наведено ознаки права реалізації, законності й правопорядку, право­мірної та протиправної поведінки, юридичної відповідальності. Розглянуто основи таких галузей права України, як конституційне, трудове цивільне, сімейне, адміністративне, кримінально-процесуальне та цивільно-процесуальне.

Призначено для студентів неюридичних спеціальностей, абітурієнтів і широкого кола осіб, які цікавляться правовими знаннями.

Зам. 810/14
Ціна 75,00 грн

Голошубова Н.О.

Організація і технологія торгівлі спожитковими товарами : навч. посіб. / Н.Я. Голошубова. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2007. – 272 с.

ISBN 966–629–308–0

У навчальному посібнику наведено ситуаційні задачі та методики їх розв’я­зання, які розкривають найважливіші проблеми розвитку роздрібної торговельної мережі, формування конкурентного середовища, організації продажу товарів і обслуго­вування покупців, товаропостачання, розвитку складської мережі й ефективності
її використання, організації тарообороту у роздрібній та оптовій торгівлі. Видання містить кросворди і термінологічний словник, які сприяють поглибленню та закріп­ленню теоретичних знань з дисципліни «Організація технології торгівлі.

Рекомендований для студентів різних спеціальностей з напрямів підготовки «Маркетинг», «Економіка підприємства», «Менеджмент», «Товарознавство і торго­вельне підприємництво».

Зам. 1303/13
Ціна 55,00 грн.

ЗМІСТ

Бербенець Л.І., Хистова Л.М.

Англійська мова ділового спілкування=Business English Communication Course : навч. посіб. / Л.І. Бербенець, Л.М. Хистова. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2004. – 204 с.

ISBN 966-629-120-7

Навчальний посібник «Business English Communication Course» призначений для осіб, які досягли певного рівня володіння англійською мовою і бажають засвоїти ділову англійську мову. Він може бути додатковим матеріалом для загального курсу англійської мови для студентів, які потребують знання ділової англійської мови у своїй майбутній професійній діяльності.

Посібник вміщує зразки комерційної кореспонденції, факсів, телефаксів. У ньому також представлена спеціальна лексика і фразео­логія, яка стосується різних сфер бізнесу: планування, стратегії, управління, розробки нового продукту, управління персоналом тощо.

Зам. 956/15

Ціна 57,00 грн.

ЗМІСТ

Бучацька І.О.

Ділові переговори : навч. посіб. [для студ. навч. закл.] / І.О. Бучацька, Т.В. Дубовик. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. – 252 с.

ISBN 978-966-629-542-5

У навчальному посібнику викладено теоретичні й методологічні основи організації та проведення ділових переговорів, їх цілі та завдання, надано основні прийоми та умови використання для отримання переваг у реалізації стратегій та розв’язання проблем у сфері економічних відносин. Посібник охоплює широке коло питань, що стосуються особливостей ведення переговорів з вітчизняними та закордонними партнерами, приділено увагу етиці переговорів. Розкрито основні принципи, правила, тенденції, форми, методи, стилі управління та етичні норми розв’язання конфліктів.

Посібник призначено для самостійної роботи студентів та викладачів управлінських, етичних та психолого-педагогічних дисциплін, а також усіх, кого цікавлять проблеми ділової етики і підприємництва.

Зам. 952/15

Ціна 70,00 грн

ЗМІСТ

Психологія праці у звичайних та екстремальних умовах : навч. посіб. / М.С. Корольчук, В.М. Корольчук, С.М. Миронець та ін. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. – 652 с.

ISBN 978-966-629-729-0

Висвітлено новітні досягнення психології праці у звичайних та екстремальних умовах без дублювання видань з цієї проблематики з розши­ренням та доповненням доробок у відповідній сфері психологічної науки.

Для студентів, викладачів та широкого кола фахівців, діяльність яких пов’язана з особливими та екстремальними умовами праці.

Зам. 678/15

Ціна 150,00 грн

ЗМІСТ

Практична психологія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М.С. Корольчук, В.М. Корольчук, Г.М. Ржевський та ін. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун‑т, 2014. – 728 с.

ISBN 978-966-629-701-6

Навчальний посібник «Практична психологія» містить узагальнені та систематизовані науково-практичні здобутки в сучасній вітчизняній та зару­біжній психології в галузі практичної психології. Практична пси­хологія розглядається як специфічний вид психологічної практики, основним завданням якої є дослідження індивідуальності людини чи особ­ливостей групи людей у конкретних обставинах і внесення позитивних змін у їх активність і розвиток у контексті життєвої ситуації та життєвого шляху.

Для науково-педагогічних працівників, ад’юнктів (докторантів), студентів, викладачів ВНЗ, психологів-практиків і для широкого кола читачів і фахівців, а також для тих, хто цікавиться проблемами теорії і практики сучасної військової психології.

Зам. 1236/14

Ціна 220,00 грн

ЗМІСТ

Довгань Н.Ю.

Фізичне самовдосконалення студентів : навч. посіб. / Н.Ю. Довгань, Л.Б. Биковська, Н.Л. Чайченко. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. – 372 с.

ISBN 978-966-629-731-3

У навчальному посібнику розглянуто фізичне виховання як соціальне явище, основи формування системи знань з фізичної культури та здорового способу життя українського студентства, висвітлено зміст та форми організації самостійних занять студентів з фізичного самовдосконалення. Наведено методики оцінки рівня фізичної підготовленості та комплекси вправ для розвитку фізичних здібностей студентів у системі фізичної підготовки. Значну увагу приділено техніко-тактичним особливостям підготовки студентів з різних видів спорту.

Рекомендовано для студентів вищих навчальних закладів, викладачів та фахівців з фізичної культури.

Зам. 587/15

Ціна 78,00 грн.

ЗМІСТ

Довгань Н.Ю.

Рухливі ігри : навч. посіб. / Н.Ю. Довгань, К.О. М’ясоєденков, М.Ю. Короп. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. – 156 с.

ISBN 978-966-629-707-8

Навчальний посібник створений для практичної допомоги студентам у розвитку фізичної культури згідно із сучасними тенденціями і положеннями навчальної програми курсу «Фізичне виховання». У посібнику міститься теоретичний матеріал, необхідний для проведення рухливих ігор на заняттях фізичної культури. Окрему увагу приділено загальним теоретичним засадам методики проведення рухливих ігор та естафет, практичним рекомендаціям, щодо порядку проведення рухливих ігор. Розкрито структуру, характеристику та класифікацію рухливих ігор.

Призначений для студентів, викладачів та фахівців з фізичної культури.

Зам. 556/15

Ціна 47,00 грн.

ЗМІСТ

Управління ризиками банку : навч. посіб. / Н.П. Шульга, Т.М. Гордієнко, М.В. Мельничук та ін. ; за наук. ред. Н.П. Шульги. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. – 628 с.

ISBN 978-966-629-757-3

У навчальному посібнику визначено сутність, елементи, фактори банківських ризиків, розкрито зміст кількісних і якісних методів оцінки ризиків та методичні підходи до їх класифікації. Викладено основні положення Базельського комітету з банківського нагляду щодо достатності капіталу на покриття ризиків банку. Розглянуто процес та інтегровану систему управління ризиками; організаційне, методичне, інформаційне та програмне забезпечення управління фінансовими ризиками в банках. Систематизовано вітчизняний та зарубіжний досвід банківського ризик-менеджменту, виявлено проблемні питання та сучасні тенденції розвитку управління ризиками. Особлива увага приділена міжнародній стандартизації у сфері ризик-менеджменту.

Автори прагнули доступно викласти актуальний та складний матеріал з сучасних проблем ризик-менеджменту, який буде корисним для різних категорій слухачів; здобувачів, аспірантів, викладачів економічних ВНЗ, спеціалістів банків. 

Зам. 129/16.

Ціна 140,00.

ЗМІСТ

Гопанчук І.Г.

Українська мова у діловому спілкуванні : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / І.Г. Гопанчук, С.Ю. Шашенко. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. – 196 с.

ISBN 978-966-629-758-0

Пропонований навчальний курс має на меті удосконалення вмінь і навичок усного спілкування, необхідного в професійній діяльності, та вдосконалення правописних навичок. Він спрямований на професійну підготовку, поглиблення знань зі стилістики (у першу чергу – офіційно-ділового і наукового стилю), розширення лексичного запасу, розгляд російсько-українських паралелей типових мовних зворотів (кліше) ділового стилю та вилучення суржикових словосполучень, вивчення українського мовного етикету, особливостей його функціонування в офіційних ситуаціях.

Зам. 04/19.

Ціна 60,00.

ЗМІСТ

Психологія реклами : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.В. Зазимко, М.С. Корольчук, В.М. Корольчук та ін. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. – 384 с.

ISBN 978-966-629-694-1

Навчальний посібник є першим в Україні виданням, в якому розкрито основи психології реклами як галузі психологічної науки; найбільш повно представлено основні теоретичні напрями, історію розвитку психології реклами, розглянуто методи і результати численних досліджень у цій сфері, а також проблеми, що виникають у зв’язку з організацією наукових і прикладних розробок; висвітлено різні види рекламної діяльності з точки зору психології, механізми впливу реклами на людину і ступінь їх ефективності, позитивний і негативний вплив реклами на культуру, потенційну можливість реклами обирати форму взаєморозвивального діалогу; викладено концепцію, з точки зору якої кожна людина є не тільки об’єктом впливу реклами, але і рекламує куплені нею товари або саму себе у спілкуванні з іншими людьми.

Рекомендовано для викладачів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, практикуючих психологів, підприємців, працівників маркетингових служб, а також для широкого кола читачів.

Зам. 342/16.

Ціна 95,00.

ЗМІСТ

Дубініна О.В.

Практична граматика англійської мови=Practical Grammar of English : навч. посіб. / О.В. Дубініна. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. – 216 с.

ISBN 978-966-629-690-3

Мета навчального посібника – розвиток та  вдосконалення  вмінь та навичок вживання граматичних форм і структур у мовленні студентів – майбутніх філологів та перекладачів. Тематика посібника охоплює такі розділи граматики англійської мови: іменник, артикль, займенник, прикметник, прислівник, дієслово. Кожна частина містить теоретичний матеріал з прикладами вживання граматичних форм і структур та систему вправ для формування відповідних навичок і умінь.

Посібник призначений для студентів першого курсу, які навчаються за напрямом «Філологія» («Переклад»).

Зам. 344/16.

Ціна 58/,00.

25.09.2014
Vita
44445
остання редакція 05.04.2021
433884