logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
img

Інформаційний пакет ЄКТС 2023 (ОС «Магістр»)

Вступнику

Освітні програми

Шифр та найменування галузі знань

Другий (магістерський) рівень

Спеціальність

 Освітня програма

03 Гуманітарні науки

035 Філологія

Прикладна лінгвістика;
Прикладна лінгвістика (лінгводидактика, англійська мова)

Applied Linguistics (Language Education, English)

Прикладна лінгвістика;
Прикладна лінгвістика (політична лінгвістика, англійська мова)

Applied Linguistics (Political Linguistics, English)

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

Цифрова економіка (Digital Eсonomics)

Digital Economy

Міжнародна економіка (International Economics- англомовна)

International Economics

Економіка та безпека бізнесу

Economics and Business Security

Агробізнес (Agrobusiness)

Agribusiness

Економіка галузевих ринків

Economics of Industry Markets

053 Психологія

Психологія

Psychology

054 Соціологія

Діджитал соціологія

Digital Sociology

06 Журналістика

061 Журналістика

Реклама

Advertising

07 Управління та адміністрування

071 Облік і оподаткування

Облік і оподаткування в міжнародному бізнесі

Accounting and Taxation in International Business

Облік і податковий консалтинг

Accounting and Tax Consulting

Діджитал аудит та аналіз

Digital Audit and Analysis

Фінансовий контроль та аудит

Financial Control and Audit

Фінансова аналітика

Financial Analytics

072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

Публічні фінанси

Public Finance

Міжнародні фінанси

International Finance

Державний аудит

State Audit

Управління банківським бізнесом

Banking Business Management

Фінансове посередництво (Financial Intermediation)

Financial Intermediation

Фінансові технології в бізнесі

Financial Technologies in Business

Корпоративні фінанси

Corporate Finance

073 Менеджмент

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльностi (Management of Foreign Economic Activiti)

Management of Foreign Economic Activity

Міжнародний менеджмент

International Management

Фінансовий менеджмент (Financial Management)

Financial Management

Управління бізнесом (Business Management)

Business Management

Торговельний менеджмент Trade Management- англомовна

Trade Management

Менеджмент персоналу (HR Management)

Personnel Management

Менеджмент і бізнес-адміністрування у сфері гостинності (Management and Business Administration in Hospitality)

Management and Business Administration in Hospitality

Муніципальний менеджмент

Municipal Management

Лакшері менеджмент і маркетинг (Luxury Management and Marketing)

Luxury Management and Marketing

Міжнародний спортивний менеджмент та рекреація

International Sports Management and Recreation

Проджект менеджмент (Project Management)

Project Management

Менеджмент антимонопольної діяльності

Antitrust Activity Management

075 Маркетинг

Маркетинг менеджмент(Marketing Management)

Marketing Management

Рекламний бізнес

Advertising Business

Бренд-менеджмент (Brand Management)

Brand Management

Цифровий маркетинг(Digital Marketing)

Digital Marketing

Глобальний маркетинг

Global Marketing

Трейд-маркетинг (Trade Marketing)

076 Підприємництво та торгівля

Товарознавство і комерційна логістика

Commodity Science and Commercial Logistics

Товарознавство та організація зовнішньої торгівлі

Митна справа (Customs Affairs)

Логістика та управління ланцюгами постачання

Logistics and Supply Chain Management

Категорійний менеджмент у ритейлі (Category Management in Retail)

Category Management in Retail

Ритейлінг та дистрибуція

Retailing and Distribution

08 Право

081 Право

Комерційне право

Commercial Law

Фінансове право

Finance Law

Правове забезпечення безпеки підприємницької діяльності

Legal Support for Entrepreneurship Security

Цивільне право і процес

Civil Law and Process

12 Інформаційні технології

121 Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного забезпечення (Software Engineering)

Software Engineering

Управління проєктами програмних продуктів (Management of Software Projects)

Management of Software Projects

122 Комп’ютерні науки

Комп’ютерні науки

Computer Sciences

124 Системний аналіз

Інформаційні технології та бізнес-аналітика (Data Science) (Information Technologies and Business Analytics (Data Science)

Information Technologies and Business Analytics (Data Science)

125 Кібербезпека та захист інформації

Безпека систем електронних комунікацій в економіці

Security of Information and Communications Systems in the Economy

18 Виробництво та технології

181 Харчові технології

Крафтові технології

Crafts Technologies

Ресторанні технології та бізнес

Restaurant Technologies and Business

19 Архітектура та будівництво

193 Геодезія та землеустрій

Землеустрій та кадастр

Land Management and Cadastre

24 Сфера обслуговування

241 Готельно-ресторанна справа

Готельний і ресторанний девелопмент

Hotel and Restaurant Development

Міжнародний готельний та ресторанний бізнес (International Hotel and Restaurant Business)

International Hotel and Restaurant Business

242 Туризм і рекреація

Міжнародний туристичний бізнес (International Tourism Business)

International Tourism Business

28 Публічне управління та адміністрування

281 Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

Public Management and Administration

29 Міжнародні відносини

292 Міжнародні економічні відносини

Міжнародний бізнес

International Business

Світова торгівля

World Trade

293 Міжнародне право

Міжнародне право

International Law


Інформаційний пакет ЄКТС

ЗМІСТ

ВСТУП

1. Загальна інформація про університет

1.1. Назва та адреса
1.2. Опис закладу (тип і статус)
1.3. Адміністрація університету
1.4. Академічний календар
1.5. Перелік освітніх програм
1.6. Вимоги щодо умов прийому, у тому числі мовна політика та процедури реєстрації
1.7. Кредитна мобільність та попереднє навчання (неформальне та інформальне)
1.8. Політика розподілу кредитів ЄКТС (інституційна кредитна рамка)
1.9. Механізми академічного управління

2. Загальна інформація для студентів

2.1. Відділ обліку студентів
2.2. Умови проживання
2.3. Харчування
2.4. Вартість проживання
2.5. Фінансова підтримка для студентів
2.5.1. Стипендіальне забезпечення студентів
2.5.2. Пільгова оплата за проживання у гуртожитках
2.5.3. Фінансове забезпечення студентів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
2.6. Медичні послуги
2.7. Умови для студентів з обмеженими можливостями та особливими потребами
2.8. Навчальне обладнання
2.9. Бібліотека
2.10. Організація мобільності студентів за освітніми програмами
2.11. Заклади вищої освіти – партнери університету
2.12. Програми англійською мовою викладання
2.13. Мовні курси
2.14. Можливості для практичної підготовки
2.15. Дуальна форма освіти
2.16. Умови для творчого розвитку, занять спортом і відпочинку
2.17. Студентські організації

3. Освітня програма

4. Інформація про освітні компоненти (дисципліни)


ВСТУП

Інформаційний пакет Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКTС) – документ, розроблений на основі довідника корис­тувача ЄКТС 2015 року, містить загальну інформацію про університет, назву спеціальностей, освітніх програм, відомості про кваліфікацію, яку набуває випускник, навчальний графік та види занять, форми та умови проведення контрольних заходів, іншу інформацію, повний перелік пропонованих обов’язкових та вибіркових навчальних дисциплін з їх  анотацією.

Документ  сприяє всебічному ознайомленню з університетом та освітньою програмою, згідно з якою здійснюється викладання, участі у програмах академічної мобільності, визнанню дипломів / дисциплін, прослуханих здобувачами в інших університетах (у тому числі зарубіжних), коректній підготовці додатків до дипломів європей­ського зразка, акредитації освітніх програм, участі університету у рейтингах закладів освіти.

До тексту інформаційного пакета ЄКТС включено  посилання на вичерпну інформацію щодо освітнього процесу та студентського життя у ДТЕУ. Також її можна отримати з довідника студента або під час проведення  днів вступника у ДТЕУ, які проходять у 2022/2023 навчальному році за графіком з дотриманням протиепідемічних вимог за попередньою електронною реєстрацією, доступною за тиждень до дати  заходу.

Офіційний Telegram-канал приймальної комісії: https://t.me/knteu_vstup
Електронна пошта приймальної комісії: pk@knute.edu.ua
Офіційна інтернет-сторінка приймальної комісії: https://knute.edu.ua/blog/read/?pid=43472&uk

Інформаційно-консультаційний центр приймальної комісії:
вул. Кіото 19, конгрес-центр, м. Київ, 02156, кім. В-106; 306
Довідки та консультації за телефоном: +38 (044) 531 48 88

Графік роботи приймальної комісії:
Понеділок п’ятниця: 09:00–17:00, обідня перерва: 13:00–14:00
Субота, неділя – вихідні.


1. Загальна інформація про університет

1.1. Назва та адреса

Державний торговельно-економічний університет (ДТЕУ) 
Адреса: вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156
Телефон: (044) 531 31 73, (044) 531 47 41
Електронна пошта: knute@knute.edu.ua
Офіційний сайт: www.knute.edu.ua
Офіційні сторінки ДТЕУ в соціальних мережах:
Facebook: https://www.facebook.com/knteuofficial
Instagram: https://www.instagram.com/knute_official/
Telegram-канал ДТЕУ: https://t.me/knteu
Telegram-канал Приймальної комісії ДТЕУ: https://t.me/knteu_vstup
YouTube: https://www.youtube.com/kyotostreet 


1.2. Опис закладу (тип і статус)

Державний торговельно-економічний університет (до 2022 р. –Київський національний торговельно-економічний університет) за свою 77-річну історію пройшов великий шлях становлення та розвитку і на сучасному етапі є визнаним суспільством і міжнародною спільнотою продуцентом високоінтелектуальних ресурсів, потужним інноваційним навчально-науковим комплексом з сучасною матеріально-технічною базою, новітніми освітніми технологіями, глобальними інформаційними мережами.

ДТЕУ – флагман освіти і науки, лідер у підготовці кадрів високої якості. Вагомий внесок у формування молодого покоління належить потужному науково-педагогічному колективу – досвідченим освітянам, видатним науковцям, громадським діячам, ефективним практикам, стейкголдерам.

Університет запроваджує європейські підходи до підготовки нової генерації інтелектуальної еліти нації на засадах  інноваційності, інклюзивності, системності, екологічності, гендерної рівності, патріотичності, всебічного розвитку особистості. Міжнародна співпраця з іноземними партнерами, провідними університетами, освітніми та науковими центрами світу відкриває нові можливості для студентів. У найближчі десятиріччя глобальних викликів саме випускники ДТЕУ стануть затребуваними для пошуку ефективних рішень, розв’язування державних, європейських та світових проблем.

ДТЕУ першим у країні здійснив суттєве оновлення змісту освіти, впровадження новітніх навчальних технологій. Потужний кадровий потенціал, залучення в освітній процес професіоналів-практиків та постійна актуалізація змісту освіти є основою для високого рівня підготовки фахiвцiв.

Система управління якістю ДТЕУ сертифікована  відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2015 та європейських рекомендацій і спрямована на реалізацію Стратегії розвитку вищої освіти в Україні на 2022–2032 роки.

Науково-дослідна робота університету відповідає пріоритетним напрямам розвитку науки і техніки та інноваційної політики, спрямована на відновлення України та інтеграцію вищої освіти до європейського науково-освітнього простору.

Освітній процес в університеті спрямований на задоволення потреб ринку праці, формування у здобувачів освіти конкурентних переваг, інноваційних компетентностей та ґрунтується на системному підході та міждисциплінарному принципі навчання з метою форму­вання у студентів сучасних поглядів на розвиток cвiтy, держави, науково-технічного прогресу, духовних цінностей, патріотизму, глибини мислення, здатності розв’язувати загальновиробничі та соціально-економічні проблеми, забезпечуючи відповідність змісту освіти потребам суспільства; орієнтований на формування конкурентоспроможних компетентностей, стимулювання і мотивацію здобувачів вищої освіти, залучення їх до вдосконалення методів навчання та формування активної громадянської позиції. Змiст підготовки фахiвцiв вiдповiдає ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності та стандартам вищої освіти, вимогам Національної рамки кваліфікацій i забезпечується концеп­туально новими підходами до змісту освітньо-професійних та освітньо-наукових програм, акредитованих національним органом акредитації та міжнародними інституціями, навчальних планів і програм навчальних дисциплін.

В університеті запроваджено всі елементи Європейської кредитно-трансферної системи (ЄKTС), що забезпечує якiсну підготовку фахiвцiв за гнучкими iндивiдуальними планами та рейтингову систему оцінювання освітньої діяльності студентів. Навантаження одного навчального року за денною формою навчання становить 60 кредитів ЄКТС. Кредити присвоюються здобувачам вищої освіти після успішного вивчення дисципліни, проходження практичної підготовки та атестації за умови позитивного оцінювання досягнутих результатів навчання.

ДТЕУ в рейтингах

За підсумками вступної кампанії 2022 р. університет посів І місце за кількістю поданих вступниками документів до економічних закладів вищої освіти країни, IV місце – серед столичних ЗВО, а також VI місце – за кількістю поданих вступниками документів у країні, що свідчить про високий рівень довіри до ДТЕУ та висококваліфіковану підготовку майбутніх кадрів.

За даними п’ятнадцятого академічного рейтингу закладів вищої освіти України «ТОП-200 Україна 2021» (Центр міжнародних проєктів «Євроосвіта» у партнерстві з міжнародною групою експертів IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence) університет увійшов до 40 найкращих ЗВО країни, посівши перше місце серед закладів економічного профілю і 36 – за інтегрованим показником діяльності.

У міжнародному рейтингу університетів світу Ranking Web of Universities (Webometrics) ДТЕУ посів перше місце серед закладів економічного профілю, 30 – серед 315 українських ЗВО, представлених у рейтингу.

Структура ДТЕУ

ДТЕУ – це 3 навчальних інститути, 8 коледжів і 2 вищих комерційних училища, розташованих у Києві, Харкові, Вінниці, Чернівцях, Хмельницькому, Ужгороді, Коломиї, Бурштині,  Житомирі та Одесі.

У базовому закладі ДТЕУ функціонують 6 факультетів: міжна­родної торгівлі та права; економіки, менеджменту та психології; фінансів та обліку; інформаційних технологій; ресторанно-готельного та туристичного бізнесу; торгівлі та маркетингу. Тут навчаються близько 18 тис. студентів за 28 бакалаврськими та 20 магістерськими спеціальностями: 64 бакалаврськими (з них 4 – англійською мовою викладання) та 62 магістерськими (з них 13 – англійською мовою викладання) освітніми програмами.

Університет здійснює підготовку та підвищення кваліфікації фахів­ців із зовнішньої і внутрішньої торгівлі, економіки, міжнарод­них економічних відносин, публічного управління та адміністрування, фінансів і банківської справи, страхування, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, обліку і оподаткування, фінансового контролю та аудиту, менеджменту, маркетингу, журналістики, права, міжнарод­ного права, туризму, готельного і ресторанного бізнесу, харчових технологій, психології, філології, соціології, політології та ІТ-галузі:  кібербезпеки, інженерії програмного забезпечення, комп’ютерних наук, систем­ного аналізу та інших.

У закладі вищої освіти створено сучасну базу для науково-дослідної роботи докторів філософії за 15 ліцензованими спеціальностями та докторів наук – за 11 спеціаль­ностями. Після захисту дисертаційних робіт переважна більшість випускників залишається працювати в університеті і залучається до формування й реалізації політики вдосконалення якості діяльності.

Акредитація. У 2019 р. освітньо-наукова програма 051 «Еко­номіка»  пройшла міжнародну акредитацію Акредитаційної комісії Вищої ради Франції з питань оцінки науково-дослідної роботи і вищої освіти. Завдяки системному підходу до забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти з’явилася можливість пройти також численні національні планові акредитаційні процедури з високими резуль­татами, у тому числі з оцінкою «зразкова».

До складу ДТЕУ входять: центр управління якістю, Інститут вищої кваліфікації, центр педагогічних та психологічних досліджень, навчаль­но-науковий центр бізнес-симуляції, центр трансферу технологій, бізнес-інкубатор, відділ супроводу дистанційного навчання, центр підготовки до зовнішнього оцінювання знань, центр розвитку кар’єри, центр тестування та моніторингу знань, центр профорієнта­цій­ної роботи, Академія освітнього дизайну, центр укладання договорів, нав­ча­ль­но-виробниче об’єднання; створено юридичну клініку «Центр правового захисту», що надає безкоштовну правову допомогу; освітньо-консультативний центр медіації, який допомагає студентам університету та іншим особам у врегулюванні спорів шляхом організації і проведення процедури медіації.

Однією з вагомих переваг університету є розвинена матеріально-технічна база європейського рівня для навчання, проживання та розвитку особистості.

Модер­нізо­вані навчальні корпуси, навчальні аудиторії оснащено сучасним демонстраційним обладнанням, а лабораторії – необхідним устаткуванням; численні багатофункціональні open-space та co-working зони, спортивні май­данчики, футбольне поле, тенісні корти, репетиційні зали, заклади харчування та комфортне студмістечко університету забезпе­чують усі умови для навчання, дозвілля та комфортного проживання.

Завершується багатовекторне поетапне запровадження інтегро­ваних систем управління – автоматизованих систем «МІА: Облік та звітність» для фінансової діяльності та «МІА: Освіта»  для освітнього процесу.

Диджиталізація діяльності

Функціонують численні комп’ютерні класи, широкоформатні LED-екрани в лекційних аудиторіях та проєкційне обладнання для презентацій в усіх навчальних аудиторіях, SMART-бібліотека з
VR-технологіями, сучасна технічна база для дистанційного навчання, оновлене комп’ютерне забезпечення, безкоштовний Wi-Fi, професійні комп’ютерні бази даних за видами діяльності, інші інновації та тренди у технічному забезпеченні.

Технічне забезпечення постійно модернізують. Закуплено та введено в експлуатацію нові сервери та сучасне програмне забез­печення, що дозволяє автоматизувати облік студентів та викладачів, процедуру вибору дисциплін, скла­дання навчальних планів, формування розкладу та навантаження, розроблення навчально-методичних матеріалів, створює умови для синхронізації різних інформаційно-технічних платформ університету.

Дистанційне навчання використовується як елемент освітнього процесу, що реалізується за допомогою корпоративної платформи дистанційного навчання Moodle, оновлену версію якої введено в дію  з вересня 2019 р. на базі нових серверів.

Крім корпоративної платформи дистанційного навчання Moodle, учасники освітнього процесу широко використовують такі програмні продукти, як системи відеоконференцій Zoom, Skype, WebEx, платформи Office 365 Teams, Google Classroom, Intello тощо. Для спілкування зі студентами, науково-педагогічними працівниками застосовують численні месенджери.

Університет підтримує тісні  відносини з органами державної та місцевої влади, міжнародними компаніями, бізнес-структурами, організаціями, установами, які є партнерами у створенні нових та удосконаленні діючих  освітніх програм, беруть участь у формуванні актуального контенту дисциплін та визначають умови для практичної підготовки здобувачів вищої освіти з їх подальшим працевлаштуванням.

Серед випускників – відомі громадські діячі, керів­ники органів державної влади та управління, організацій і підпри­ємств, дипломатичні працівники, науковці, освітяни, бізнесмени. Асоціація випускників ДТЕУ об’єднує тисячі успішних професіо­налів, більшість з яких зберігають зв’язки з університетом, допома­гаючи в удосконаленні освітніх програм та особисто беруть участь в освітньому процесі.

Міжнародне співробітництво. Університет співпрацює зі 112 закладами вищої освіти, міжнародними центрами та установами з 31 країни світу.  Діють міжнародні програми обміну для викладачів і здобувачів освіти, здійснюється підготовка і реалізація міжнародних проєктів, що дозволяє інтегруватися до європейського освітнього простору. Це сприяє удосконаленню освітніх програм різних ступенів підготовки та перепідготовки фахівців і розширює можливості для проходження практичної підготовки здобувачів освіти в 15 країнах.

ДТЕУ – член престижних міжнародних організацій: Євро­пейського центру публічного права, Великої хартії універси­тетів, Університетського агентства франкофонії, Міжнародного товариства товарознавців і технологів, Всесвітньої асоціації кулінар­них союзів, Європейської академії ритейлу, Світової асоціації відпочинку та рекреації та ін.

 Насичене студентське життя, відкритий інклюзивний простір, гендерна рівність, реалізація принципів академічної доброчесності, можливість креативної всебічної участі у навчально-науковому, громадському, мистецькому, творчому, спортивному та соціальному напрямах помітно вирізняє університет серед інших закладів вищої освіти.

Університет є флагманом спортивного розвитку, про що свід­чить сучасна модернізована спортивна база, широкий вибір секцій, численні індивідуальні та колективні перемоги у різних видах спорту.


1.3. Адміністрація університету

Мазаракі Анатолій Антонович

Ректор, доктор економічних наук, професор, академік Національної академії педагогічних наук України, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Премії Кабінету Міністрів України за розробку інноваційних технологій

Притульська Наталія Володимирівна

Перший проректор з науково-педагогічної роботи, доктор технічних наук, професор

Герасименко Анжеліка Григорівна

Проректор з науково-педагогічної  роботи та міжнародних зв’язків, доктор еконо­міч­них наук, професор

Куліков Олексій Петрович

Проректор з науково-педагогічної та адміністра­тивно-господарської роботи, кандидат юридичних наук


1.4. Академічний календар

Початок навчальних занять – 1 вересня.

Завершення навчальних занять – 30 червня.

Освітній процес здійснюється за семестрами.

Тривалість семестрів, практичної підготовки, екзаменаційних сесій, атестацій, канікул визначається графіком освітнього процесу на кожен навчальний рік.


1.5. Перелік освітніх програм


1.6. Вимоги щодо умов прийому на навчання, у тому числі мовна політика та процедури реєстрації

Інформація про умови прийому на навчання за освітніми сту­пенями «молодший бакалавр», «бакалавр», «магістр», «доктор філософії» розміщена на сайті Державного торговельно-економічного університету.


1.7. Кредитна мобільність та попереднє навчання (неформальне та інформальне)

Механізми для визнання кредитної мобільності здобувачів освіти та попе­реднього навчання  відповідають Законам України «Про освіту», «Про вищу освіту», Положенням «Про організа­цію освітнього процесу студентів», «Про порядок реалізації права на академічну мобільність у ДТЕУ», «Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті» та угодам про навчання за умовами академічної мобільності.

Визнання кредитної мобільності здійснюється на основі таких документів:

 • каталога курсу;
 • угоди про навчання;
 • академічної довідки;
 • сертифіката про навчальну практику.

За умовами кредитної мобільності студенту перезараховуються всі кредити, що є компо­нентами освітньої програми, які він здобув поза місцем основного навчання.


1.8. Політика розподілу кредитів ЄКТС (інституційна кредитна рамка)

Європейська кредитно-трансферна система (з англ. European Credit Transfer System – ЕCTS) – система, створена для забезпечення єдиної міждержавної процедури виміру й порівняння між закладами освіти результатів навчання здобувачів вищої освіти. Розроблена для мобільності студентів і викладачів, спрощує порівняння і визнання навчальних програм й навчальних досягнень студентів як між вітчизняними, так і між закордонними закладами освіти.

Кредит ЄКТС – одиниця вимірювання обсягу навчального наван­таження здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення визна­чених (очікуваних) результатів навчання.

Обсяг одного кредиту ЄКТС становить 30 годин.

Оцінювання результатів навчання студентів передбачає прове­дення таких контрольних заходів: вхідний, поточний та підсумковий контроль, атестація. Результати навчання студентів оцінюються за 100-баловою шкалою, де 60–100 балів – це результати навчання, що дають студенту право здобути кредити ЄКТС,
0–59 балів – незадо­вільні результати навчання, що не дають студенту право здобути кредити ЄКТС. Оцінювання результатів навчання студента відображається у спосіб, який є загальнозрозумілим. Для цього використо­вують довідник з розподілу оцінок (балів) ДТЕУ.

Розподіл кредитів ЄКТС ґрунтується на офіційній тривалості циклу програми навчання та визначається навчальним планом. Вони розподіляються на всі дисципліни, що вивчає студент, практичну підготовку, виконання випускних кваліфікаційних робіт (проєктів), атестацію і присвоюються після закінчення вивчення дисципліни за умови успішного складання підсумкового контролю, проходження практичної підготовки і атестації.


1.9. Механізми академічного управління

Механізми академічного управління у ДТЕУ визначені у положеннях:


2. Загальна інформація для студентів

2.1. Відділ обліку студентів

У відділі обліку студентів зберігаються особові справи, документи про освіту, трудові книжки студентів, які навчаються в університеті. Основними завданнями працівників відділу обліку студентів є:

 1. своєчасне внесення поточних змін в особові справи;
 2. зберігання документів у належному стані;
 3. надання інформації за письмовими запитами будь-яких інстанцій;
 4. надання студентам інформації (консультування);
 5. прийом студентів пільгової категорії.

2.2. Умови проживання

На території студентського містечка є п’ять студентських гуртожитків, розташованих за 5 хв ходи від головного навчального корпусу та за 15 хв від станцій метро «Лісова» та «Чернігівська». До центру міста (вул. Хрещатик) можна доїхати за 30 хв. Поблизу університету – лісопаркова зона та парк Кіото. Ще один гуртожиток №6 розташований за адресою: вулиця Лобачевського, 23 (за 20 хв ходи від головного навчального корпусу).

У гуртожитках є кімнати на 2, 3, 4, 5, 6 ліжко-місць з кухнями на кожному поверсі, санвузлом та централізованою пральнею.

Студенти з інших міст поселяються до гуртожитків відповідно до списку, сформованого приймальною комісією і переданого до відділу організаційно-виховної роботи. Між університетом і студентом укладається контракт на право проживання студента в гуртожитку,в якому визначено права та обов’язки мешканців, а також взаємну відповідальність сторін.

Адреси гуртожитків:

 • № 1 – вул. Д. Мілютенка, 8, м. Київ, 02156;
  тел. (044) 531 49 05, (044) 531 49 67;
 • № 2 – вул. Д. Мілютенка, 6, м. Київ, 02156;
  тел. (044) 531 48 91, 519 37 41, 513 11 82;
 • № 3 – вул. М. Матеюка, 2, м. Київ, 02156;
  тел. (044) 531-49-28, 513-13-32;
 • № 4 – вул. М. Матеюка, 2-а, м. Київ, 02156;
  тел. (044) 531 47 62, 531 47 99;
 • № 6 – вул. Лобачевського, 23, м. Київ, 02090;                                           
  тел. (044) 574 15 46, 574 16 83;
 • № 7 – вул. Матеюка, 2-б, м. Київ, 02156;
  тел. (044) 531 31  62.

2.3. Харчування

В університеті налагоджено систему оздоровчого харчування. У корпусах Б, Д, Е та Н (вул. Дорошенка 57а) працюють чотири сучасні їдальні та численні кафе, де є можливість якісно та збалансовано харчуватися за помірними цінами, зокрема, у кафе-їдальні «Венеція» (у корпусі Б) представлені страви італійської кухні. У навчальних корпусах та гуртожитках розміщено  торго­вельні автомати з гарячими та холодними напоями, кондитер­ськими виробами.


2.4. Вартість проживання

Вартість проживання здобувачів вищої освіти у гуртожитках ДТЕУ встановлюється відповідно до спільного наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства фінансів України і Міністерства охорони здоров’я України від  28.03.2011  №284/423/173, що складає 40 відсотків від розміру мінімальної академічної стипендії.


2.5. Фінансова підтримка для студентів

2.5.1. Стипендіальне забезпечення студентів

Студентам денної форми навчання, які навчаються коштом державного бюджету, за результатами семестрового контролю на підставі рейтингу успішності призначається академічна стипендія.

Студентам першого року навчання на перший семестр академічна стипендія призначається відповідно до рейтингу за результатами конкурсних балів під час вступу до університету.

За особливі успіхи у навчанні, участь у науковій та громадській роботі студентам університету можуть призначатися іменні академічні стипендії Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Київського міського голови тощо. Крім того, за успіхи у навчанні, участь у науковій, громадській та спортивній діяльності студенти можуть заохочуватися цінними подарунками та грошовими преміями.

Призначення і виплата стипендій студентам, які є іноземними громадянами та особами без громадянства, здійснюється відповідно до міжнародних договорів України та чинних нормативно-правових актів. Студенти-іноземці, які вступили на навчання до ДТЕУ, можуть отримувати стипендію відповідно до міжнародних договорів. Її розмір до першого семестрового контролю відповідає мінімальному розміру стипендії.

Студентам, які навчаються згідно з угодами, укладеними між  Університетом та фізичними або юридичними особами,  стипендія  може виплачуватися  коштом  цих осіб,  якщо це передбачено умовами  угоди.

Студентам пільгових категорій, визначених нормативно-правовими актами України (студентам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, студентам з інвалідністю, студентам з малозабезпечених сімей, постраждалим від аварії на ЧАЕС, учасникам бойових дій та їх дітям, внутрішньо переміщеним особам, студентам, які постійно проживають у населених пунктах на лінії зіткнення тощо) призначаються соціальні стипендії.

Розмір академічних та соціальних стипендій встановлюється Кабінетом Міністрів України.

2.5.2. Пільгова оплата за проживання у гуртожитках

Студенти пільгових категорій, визначених законами України та постановами Кабінету Міністрів України (студенти з числа дітей-сиріт  та дітей, позбавлених батьківського піклування, учасники бойових дій, діти учасників бойових дій, внутрішньо переміщені особи, студенти з інвалідністю  тощо), мають право на першочергове поселення у гуртожитки.

Студенти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, постраждалі учасники Революції Гідності, діти учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, постраждалих учасників Революції Гідності, діти загиблих у районі проведення АТО, бойових дій чи збройних конфліктів, під час участі у Революції Гідності мають право на безкоштовне проживання в гуртожитках до закінчення навчання у ДТЕУ, але не довше ніж до досягнення ними 23 років.

Студенти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи, а також студенти, які проживають у населених пунктах на лінії зіткнення, мають право на пільгову оплату проживання в гуртожитках у розмірі 50% від встановленої вартості проживання, але не довше ніж до досягнення ними 23 років.

2.5.3. Фінансове забезпечення студентів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також особи, які під час навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, зараховуються на повне державне утримання та отримують компенсацію на харчування, придбання навчальної літератури та інші виплати, передбачені чинним законодавством.


2.6. Медичні послуги

Студенти університету, що потребують медичної допомоги, мають право укласти декларацію на медичне обслуговування із сімейним лікарем. Зокрема, можна обрати лікаря з широкого загалу професіоналів залежно від територіальної близькості. Вибір сімейних лікарів у Деснянському районі м. Києва досить великий, також є можливість укласти декларацію у КНП «Київська міська студентська поліклініка» за адресою вул. Політехнічна, 25/29 або ж у державних, приватних лікарнях чи інших медичних закладах м. Києва.

Медичне обслуговування іноземних громадян, які тимчасово перебувають на території України, здійснюється у державних та комунальних закладах охорони здоров’я за власні кошти іноземця, у тому числі за договорами медичного страхування зі страховими ком­паніями України.

Студенти можуть отримати медичну допомогу за направленням сімей­ного лікаря. Екстрену медичну допомогу надають безоплатно, без будь-яких попередніх умов та  укладання декларації.

Іноземцям або особам без громадянства медична допомога надається відповідно до вимог, установлених законодавством України.


2.7. Умови для студентів з обмеженими можливостями та особливими потребами

У Державному торговельно-економічному університеті організація освітнього процесу осіб з особливими освітніми потребами здійснюється з урахуванням чинних норм законодавства. Для нав­чання та проживання таких осіб в університеті створено сприятливі умови, які постійно покращуються.

 З метою забезпечення освітніх потреб молоді з інвалідністю та без­перешкодного доступу до університету всі навчальні корпуси облаштовані пандусами, поручнями та світловими вимикачами на рівні доступу сидячої людини. Навчальний корпус А обладнаний підйомною плат­формою та ліфтом для осіб з обмеженими фізичними можливостями, навчальний корпус Д, Л, актова зала (конгрес-центр), гуртожитки № 2, № 4 та № 7 – пандусами для заїзду візків та поручнями. Студенти з вадами опорно-рухового апарату отримують ключі від ліфтів.

Усі основні приміщення університету мають природне освіт­лення, меблі та обладнання розташовані відповідно до санітарних вимог. У центральному корпусі та конгрес-центрі облад­нано санвузли для осіб з обмеженими фізичними можливостями.

У гуртожитках для поліпшення умов проживання студентів з обмеженими фізичними можливостями є спеціально облаштовані кімнати (туалет та ванна зі спеціальними поручнями).

Студенти з інвалідністю (І–ІІІ групи) отримують соціальну сти­пендію відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1045 «Деякі питання виплати соціальних стипен­дій студентам (курсантам) закладів фахової передвищої та вищої освіти».


2.8 Навчальне обладнання

Однією із переваг ДТЕУ є матеріально-технічна база європейського рівня. Навчальні аудиторії оснащені сучасним демон­стра­ційним обладнанням, лабораторії – необхідним устаткуванням. Загалом в університеті налічується 60 комп’ютерних кабінетів, серед яких є аудиторії, облаштовані для вебінарів,  лекційних, практичних занять, коли студенти знаходяться в університеті, а викладач – дистанційно. Ресурси й матеріально-технічне оснащення бібліотеки є інноваційними та відповідають потребам підготовки сучасних фахівців, надаючи простір для самостійної і командної роботи.

В університеті функціонують спеціально обладнані для творчої роботи учасників освітнього процесу зони – багатофункціональні коворкінги. Коворкінг KNUTEHUB призначений для всіх, кому потрібно комфортне та затишне робоче місце для продуктивної праці, навчання, зустрічей, пошуку нових ідей, проведення переговорів, презентацій, круглих столів та майстер-класів. Сучасне комфортне приміщення об’єднує 6 різних зон – 3 робочі зони, залу відпочинку, конференц-зал та зону для переговорів, що забезпечує співпрацю 70 учасників.

Коворкінг PhygitalHub поділений на кілька робочих зон: зону «Аrtspace», призначену для проведення творчих заходів та генерації ідей; зону «Mediationroom», де студенти можуть вирішувати суперечки позасудовими способами, вчитися мистецтву переговорів та тонкощам дипломатії; головну залу із «зоряним небом» (неонове сузір’я Великої та Малої Ведмедиці). Зали коворкінгу оснащені всім необхідним для комфортного навчання та відпочинку.

Дистанційне навчання дає змогу впроваджувати інтерактивні технології викладання матеріалу, здобувати повноцінну вищу освіту або підвищувати кваліфікацію і має такі переваги, як гнучкість, актуальність, зручність, модульність, інтерактивність. В університеті дистанційне навчання використовується як елемент освітнього процесу, що реалізується за допомогою корпоративної платформи дистанційного навчання Moodle, численних професійно орієнтованих інформаційних продуктів, у т.ч. Fidelio, Amadeus Selling Platform, MapInfoPro 12.3,QD Professional, MD Office, «Мурашина логістика» тощо.


2.9. Бібліотека ДТЕУ

Бібліотека ДТЕУ є інформаційно-навчальним, культурно-освітнім структурним підрозділом університету з універсальними фондами документів, що сприяє розробленню й впровадженню перспективних навчальних технологій, ефективному навчанню та науково-дослідній роботі. Вся площа бібліотеки має покриття Wi-Fi, зали оснащено QR-кодами з інформацією про конкретні бібліотечні послуги.

До послуг користувачів бібліотеки: 11 читальних залів з фондами відкритого доступу, 7 абонементів, зал Bibliometrics, SMART-бібліотека, унікальна VR-студія, зона кіберспорту, зали нових надходжень літератури та іноземної літератури, спеціальні сектори методичних видань ДТЕУ, фонд дисертацій та авторефератів, облаштовані комфортні зони відпочинку з настільними іграми – футболом, шахами та шашками.

Зал Bibliometrics надає вільний доступ у режимі онлайн до вітчизняних та світових повнотекстових баз даних, наукометричних дослідницьких платформ: SCOPUS, Web of Science, EBSCO тощо. Містить базу даних електронних підручників, навчально-методичних матеріалів, відеокурсів на електронних носіях.

SMART-бібліотека – це відкритий простір, зонований для читання, проведення конференцій, лекцій, майстер-класів, презентацій з використанням SMART-wall та плазмової панелі, шоломів віртуальної реальності HTCVive та окулярів віртуальної реальності OculusGo.

Сучасна VR-студія оснащена окулярами віртуальної реальності OculusGo, комп’ютерами для індивідуальної роботи та SMART-wall. Спеціально облаштовано локацію, що слугує відеостудією для блогерів та запису інтерв’ю, яка забезпечена цифровими пристроями для аудіо- та відеозапису.

На запит молоді в університеті створено зону кіберспорту.  Це сучасна кіберспортивна арена, обладнана потужними геймерськими комп’ютерами та плазмовою панеллю з ігровою приставкою PlayStationPro. У зоні кіберспорту тренуються кіберспортивні команди ДТЕУ та проводяться відкриті турніри «KNUTEDota 2», «KNUTEHearthstone».

Упровадження нових інформаційних технологій відкриває простір для значного розширення інформаційного забезпечення користу­вачів, що удосконалює якість освітнього процесу.


2.10. Організація мобільності студентів за освітніми програмами

Згідно з програмами міжнародного співробітництва за результатами відкритого конкурсу (знання іноземних мов, місце у рейтингу ДТЕУ тощо) здобувачі вищої освіти ДТЕУ можуть здобувати її за кордоном та брати участь у програмах міжнародної академічної мобільності іноземних закладів вищої освіти – партнерів університету (програми подвійного дипломування; студентський семестровий обмін; літні та зимові спеціалізовані школи з економіки та менеджменту, а також з вивчення іноземних мов), табл. 2.10.

Програми навчання за кордоном

ЗВО-партнер, країна

Освітній ступінь

Спеціальність

Термін
навчання

Форма
навчання

Мова програми

Вимоги

Вища паризька
школа комерції

(ESCP Europe)

м. Париж, Франція

Master

(магістр)

 • Менеджмент

2 роки

Очна

Французька,

Англійська

 • Знання францу­зької / англійської мови – рівень В2/С1,
 • диплом бакалавра

Люблянська школа бізнесу

(Visoka šola za poslovne vede (VŠPV) / Ljubljana School of Business (LSB))

м. Любляна, Словенія

Bachelor

(бакалавр)

 • Управління проєктами;
 • Маркетинг;
 • Лідерство;
 • Профорієнтація;
 • Ділова англійська;
 • Управління співробітниками;
 • Реклама, ЗМІ та брендинг;
 • Бізнес-інформатика;
 • Інформаційні системи

1 семестр

Очна

Англійська

 • Щонайменше 2 роки навчання у ДТЕУ
 • Знання англійської мови – рівень В2/С1

Master

(магістр)

 • Стратегічне управління проєктами

1 семестр

Очна

Англійська

 • Знання англійської мови – рівень В2/С1,
 • диплом бакалавра

Університет
Парі Ест Кретей

(Universite Paris Est Creteil)

Інститут адміністрування підприємств Густава Ейфеля

м. Париж, Франція

Licence (бакалавр)

 • Управління та економіка

1 рік

Очна

Французька

 • Знання французької мови – рівень В2,
 • щонайменше 3 роки навчання у ДТЕУ

Master

(магістр)

 • Менеджмент
 • Маркетинг
 • Фінанси

1–2 роки

Французька,

англійська

 • Знання францу­зької / англійської мови – рівень В2/С1,
 • диплом бакалавра

Бізнес-школа
«Audencia»

м. Нант, Франція

Master

(магістр)

 • Менеджмент

1,5 року

Очна

Французька,

англійська

 • Знання французької / англійської мови – рівень В2,
 • диплом бакалавра

Літня та зимова спеціалізовані школи з економіки та менеджменту

Тематичні тижні на вибір

Очна

Англійська

 • Знання англійської мови – рівень В2,
 • щонайменше 2 роки навчання у ДТЕУ

Університет
Гренобль Альпи

(Université Grenoble Alpes)

Економічний факультет

м. Гренобль, Франція

Licence

(бакалавр)

 • Економіка і управління 

1 рік

Дистан­ційна, очна

Французька,

англійська

 • Знання французь­кої / англійської мови – рівень В1/В2,
 • щонайменше 3 роки навчання у ДТЕУ

Master

(магістр)

 • Управління організаці­ями в рамках міжнародної співпраці
 • Управління людськими ресурсами

2 роки

Дистан­ційна

Французька,

англійська

 • Знання французької / англійської мови –  рівень В2/С1,
 • диплом бакалавра

Університет
Центрального
Ланкаширу

(University of Central
Lancashire
)

Школа мов, літератури та міжнародних досліджень

м. Престон, Велика Британія

Літня та зимова школи з вивчення
англійської мови

Тематичні тижні на вибір

Очна

Англійська

 • Знання англійської мови – мінімальний рівень В1,
 • щонайменше 2 роки навчання у ДТЕУ

Bachelor

(бакалавр)

 • Міжнародні бізнес-комунікації

1 рік

 • Знання англійської мови – рівень В2/С1,
 • диплом бакалавра

Університет прикладних наук Вюрцбург-Швайнфурт

(University of Applied Sciences Würzburg‑Schweinfurt)

м. Вюрцбург, Німеччина

Bachelor

(бакалавр)

 • Міжнародний менеджмент

1 семестр

Очна

Німецька,

англійська

 • Знання німецької / англійської мови – рівень В2,
 • диплом бакалавра

Бамберзький університет
імені Отто Фрідріха

(Otto-Friedrich-University Bamberg )

м. Бамберг, Німеччина

Master (магістр)

 • Менеджмент міжнародних інфор­маційних систем
 • Європейська економіка

1 семестр

Очна

Німецька,

англійська

 • Знання німецької / англійської мови  – рівень В2,
 • диплом бакалавра

2.11. Заклади вищої освіти – партнери університету

Університетом укладено договори про співробітництво із закладами вищої освіти, в рамках яких здійснюється парт­нерський обмін та навчання студентів.

Франція

Бізнес-школа «Ауденсія»
Університет Гренобль Альпи
Університет Парі-Ест Кретей
Вища паризька школа комерції (ESCP)

Федерація «Обміни Франція–Україна»
Університетське агентство франкофонії – AUF

Велика Британія

Університет Центрального Ланкаширу

Польща

Краківський економічний університет
Познанський університет економіки і бізнесу
Вроцлавський економічний університет
Щецинський університет

Німеччина

Бамберзький університет ім. Отто Фрідріха
Університет прикладних наук Вюрцбурґ-Швайнфурт

Болгарія

Варненський економічний університет

Греція

Університет Західної Аттики


 Міжнародні програми і проєкти в рамках Еразмус+

Перелік навчальних закладів

Люблянська школа бізнесу

Краківський економічний університет

Щецинський університет

Університет прикладних наук Вюрцбурґ-Швайнфурт

Варненський економічний університет

Університет Казимира Великого

Університет економіки та менеджменту державного управління у Братиславі

Університет прикладних наук для економіки та управління, м. Ессен


2.12. Програми англійською мовою викладання

В університеті діють 17 освітніх програм англійською мовою викладання для українських та іноземних громадян за освітнім ступенем «магістр» – «Міжнародна економіка», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Фінансовий менеджмент», «Міжнародний туристичний бізнес», «Туристичний і курортно-рекреаційний менеджмент», «Торговельний менеджмент», «Менеджмент та бізнес-адміністрування у сфері гостинності», «Міжнародна готельно-ресторанна справа», «Фінансове посередництво», «Митна справа», «Управління бізнесом»,  «Цифрова економіка», «Інформаційні технології та бізнес-аналітика (Data Science)», а також 4 програми за освітнім ступенем «бакалавр» – «Міжнародна економіка», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Міжнародний туризм» та «Готельно-ресторанна справа». Освітні програми забезпечують висококваліфіковані викладачі ДТЕУ та вчені європейських ЗВО – партнерів університету.


2.13. Мовні курси

ДТЕУ за сприяння Федерації «Обміни Франція – Україна» здійснює підготовку з французької мови за програмою інтенсивного навчання, що створює умови для досягнення рівнів володіння іноземною мовою від А1 до В2 (відповідно до рекомендацій Комітету з питань освіти при Раді Європи щодо навчання іноземним мовам). Заняття на курсах іноземних мов проводять висококваліфіковані викладачі, що є носіями мови.

Записатися на інтенсивний курс вивчення іноземної мови можуть студенти та випускники усіх факультетів, а також викладачі та співробітники ДТЕУ. Курси безкоштовні.

Випускники ДТЕУ, які оволоділи іноземною мовою рівнів В1–В2, мають можливість здавати екзамен на отримання міжнародних мовних сертифікатів (DELF-DАLF, IELTS, ESOL) і брати участь у різних формах міжнародної академічної мобільності в рамках угод про співробітництво з європейськими ЗВО – партнерами ДТЕУ.

За додатковою інформацією та для запису на курси іноземних мов звертатися до відділу міжнародних зв’язків – навчальний корпус А, кім. 229, тел. (044) 531 49 51, e-mail: interdept@knute.edu.ua; o.karpan@knute.edu.ua


2.14. Можливості для практичної підготовки

Для забезпечення практичної підготовки здобувачів вищої освіти та їх успішного працевлаштування університетом встановлено різні форми співробітництва з профільними державними установами, організаціями, громадськими об’єднаннями, бізнес-структурами на підставі укладених меморандумів, угод про співпрацю, договорів про практичну підготовку здобувачів вищої освіти, що створюють умови для реалізації програм практики та забезпечують виконання у повному обсязі вимог, передбачених Положенням про практичну підготовку здобувачів вищої освіти та Порядком стажування на підприємствах, в установах та організаціях студентів ДТЕУ, які здобули освіту за освітнім ступенем «молодший бакалавр», «бакалавр».

   ДТЕУ підтримує партнерські відносини більш ніж з 650 стейкголдерами. Партнерами університету є органи державної та місцевої влади, організації, відомства, служби, на базі яких здійснюється практична підготовка студентів з подальшим працевлаштуванням. Переважна більшість з них є партнерами освітніх програм, а саме: Міністерство економіки України; Міністерство соціальної політики України; Міністерство закордонних справ України; Міністерство розвитку громад та територій України; Міністерство фінансів України; Міністерство юстиції; Державна податкова служба у місті Києві; Державна казначейська служба України; Рахункова палата України; Пенсійний фонд України; Державна аудиторська служба України; територіальні органи Державної митної служби; Державна фіскальна служба; Національний банк України; Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України; Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів; ДП «Укрметртестстандарт», Департамент фінансів КМДА, Печерська районна в м. Києві державна адміністрація; Деснянська районна в м. Києві державна адміністрація; Верховний Суд; Антимонопольний комітет України; Національний координаційний центр кібербезпеки; Департамент кіберполіції Національної поліції України; Департамент міжнародного поліцейського співробітництва Національної поліції України; Національне агентство України з питань державної служби; Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Київ); Національна академія наук України; Національна академія державного управління при Президентові України; Союз промисловців та підприємців України; Українська спілка підприємців малих, середніх та приватизованих підприємств; профільні комітети Верховної Ради України; Інститут психології НАПН України; Незалежна асоціація банків України; Українська спілка автомобільного транспорту та логістики; Асоціація «УКРЗОВНІШТРАНС»; Громадська спілка «Український кулінарний союз»; Торгово-промислова палата України; Київська торгово-промислова палата; Асоціація «Український національний комітет Міжнародної Торгової Палати ICC Ukraine)» тощо.

Університетом укладено угоди про співпрацю з такими комерційними компаніями та бізнес-структурами, як: Microsoft Україна, «EРАМ Systems Україна», «Буста Інк», ТОВ «Українські інформаційні технології» (Soft Serve), група компаній «BGS Solutions», ТОВ «БЕЙКЕРТІЛЛІ Україна», ТОВ «Ернст енд Янг», ТОВ «КПМГ-Україна», ТОВ «Консалтингова компанія «Голден Траст», ТОВ «Грант Торнтон Легіс», ТОВ «КрестонДжі Сі Джі Аудит», ТОВ «ТВІГА ГРУПА Україна», ТОВ «Прем’єр Інтернешнл», ВАТ «Готель «Прем’єр Палац», «Президент-готель», ТОВ «ІНТЕР-ГОТЕЛЬ», ТОВ «11 МІРРОРС ОТЕЛЬ», ТОВ «Міжнародно-діловий центр» Готель Хілтон, заміський клуб «Трипільське сонце», ТОВ «Інтерн» (готель «Опера»), ТОВ «ЮКА» (готель «Хрещатик»), ТОВ «ДБІ Хотелз енд резортс (готель «Romada Encore Kiev»), ПрАТ«Нові Інжинірингові Технології» (готель «Хаятт Рідженсі Київ»), ТОВ «Гранд менеджмент» (готель «Фермонт»), ТОВ «ХОТЕЛ ПРОПЕРТІ» (готель «Либідь»), ТОВ «Рейкарц Хотел Менеджмент», ТОВ «Тревелпрофешнлгрупп», ТОВ «Музенідіс Тревел Україна», ТОВ «Корал тревел», ТОВ «Джоін Ап», «ТUІ», АТ «УКРПОШТА», ТОВ «Сільпо-фуд», ТОВ «Новус Україна», група компаній «Фокстрот», ТОВ «МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ Україна», ТОВ «Інтертоп Україна», ТОВ «Ашан Україна Гіпермаркет», ПАТ «Універмаг «Дитячий світ», ТОВ «Декатлон Україна», ТОВ «Лореаль Україна», ТОВ «Укртекстиль», ТОВ «Сільпо-фуд», ТОВ «Епіцентр-К», ТОВ «ЕКО», ТОВ «ДЦ Україна», ТОВ «ДТЕК», ПаТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ «ОТП БАНК», ПАТ «Кредобанк», ПаТ «Креді Агріколь Банк», ПаТ «Перший Український Міжнародний Банк», АТ «Ощадбанк», АТ КБ «Приват Банк» тощо.

   Співпраця з партнерами поглиблюється, перелік партнерів постійно збільшується, що значно розширює можливості для практичної підготовки здобувачів вищої освіти початкового (короткого циклу), першого (бакалаврського), другого (магістерського), третього рівнів.


2.15. Дуальна форма освіти

ДТЕУ розвиває дуальну форму освіти. Упродовж 2022–2023 рр. бере участь у пілотному проєкті з підготовки фахівців за дуальною формою освіти за спеціальностями: «Харчові технології» та «Готельно-ресторанна справа» (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, «Право» (другий (магістерський) рівень вищої освіти) за участю організацій, бізнес-партнерів. Перелік освітніх програм з дуальною формою постійно розширюється.


2.16. Умови для творчого розвитку, занять спортом і відпочинку

У ДТЕУ створено сучасні умови для заняття різними видами спорту, розвитку особистості, творчих здібностей. Функціонує відділ культури та дозвілля, до якого входять творчі аматорські колективи: народний студентський камерний академічний хор, студія сучасного танцю, студія вокалу та сучасної музики, інші.

Студенти – активні учасники таких традиційних заходів, як: День університету, День знань та посвята першокурсників у студенти, Міжнародний  день студента, Дебют першокурсника, Міс і Містер ДТЕУ, дні факультетів, дні  донора, чемпіонат з кіберспорту, інтелектуальних ігор «Брейн-ринг», «Своя гра» та «Що? Де? Коли?», гумористично-благодійний захід «Студентська ліга», конкурс та виставка художніх робіт «Sute Art Fest», благодійний забіг «SUTE Run», літературні студії, Консумерський фестиваль «Час діяти» та ін.

Для розвитку студентства та популяризації здорового способу життя на базі кафедри фізичної культури та спорту організовано секції з настільного тенісу, фітнесу, волейболу, плавання, бадмінтону, баскетболу, боксу, футболу, футзалу, атлетичної гімнастики, легкої атлетики, боротьби, кросфіту, фізичної реабілітації та із загальної фізичної підготовки, перетягування канату; для великого тенісу на території університету обладнано сучасні тенісні корти зі  спеціальним покриттям. Діє секція з більярду, для якої облаштовано окреме приміщення зі столами для різних видів гри. Створено всі умови для занять фізкультурою та спортом: сучасний стадіон зі штучним покриттям, спортивні майданчики, два спортивних манежі, тренажерні зали, зала боксу та боротьби, зали для фітнесу та інші.


2.17. Студентські організації  

Громадське життя у ДТЕУ насичене та різноманітне. В університеті на громадських засадах діють: 

 • рада студентського самоврядування університету, 6 рад студентського самоврядування на факультетах і 6 рад студентського самоврядування в гуртожитках; 
 • Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених; 
 • студентські клуби – «Екоклуб», дебатний клуб «PolemicUnion», філософський клуб «Фенікс», «Правничий клуб», «Юридична клініка», підприємницький «YEPClub», «Бізнес-клуб», «Маркетинг», «SapLab», «H&SEServices», «ProgramClub», «ТРОС – творче рекламне об’єднання студентів», «Бухгалтер­ський клуб імені Лука Пачолі», «Клуб професійного бухгалтера», «Аудиторський клуб», «Спілка художників ДТЕУ», «Європейський клуб», Всеукраїнський рух «Молодь за права споживачів», клуб хіміків «StartinScience», «Клуб кулінарів», психологічний клуб «SAPGEN», туристичний клуб «Еверест», клуб «Сервіс», спортивні клуби з футболу, баскетболу, волейболу, боротьби тощо. 

Інформація про навчання студентів, дозвілля, заняття спортом розміщується на сайті університету, офіційній сторінці ДТЕУ в соціальній мережі «Facebook»,  офіційній сторінці ДТЕУ в соціальній мережі «Instagram»,  офіційній сторінці Ради студентського самоврядування ДТЕУ в соціальній мережі «Instagram»,  Telegram-каналі ДТЕУ,  офіційній сторінці ДТЕУ в YouTube, а також в газеті «Університет і час». 

11.07.2023
43630
6074
остання редакція 23.10.2023
Вінс Валерій Вікторович